Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oceny stanu ochrony przeciwpożarowej i BHP

Zapytanie ofertowe  na przeprowadzenie oceny stanu ochrony przeciwpożarowej i bhp w obiektach będących własnością Spółki , zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie oceny stanu ochrony przeciwpożarowej i bhp w  obiektach będących własnością Spółki.

Zakres przeglądu z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków i bhp będzie obejmować, w szczególności sprawdzenie:

 1. warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania ( składowania) i warunków technicznych obiektów,
 2. wyposażenia obiektów w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnością konserwacyjnym;
 3. procedur postepowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 4. warunków i organizacji ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 5. sposobów zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
 6. dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym sprawdzenie merytoryczności opracowanej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wraz z planami obiektów, obejmujących ich usytuowanie oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznym oznakowaniem;
 7. oznakowania obiektów w znaki ochrony przeciwpożarowej z godnie z PN;
 8. dodatkowej dokumentacji z przeglądów technicznych instalacji użytkowych ( w zależności jakie instalacje są w danym obiekcie m.in. instalacji elektrycznej, odgromowej, gazowej, kominowej):
 9. przeliczenie gęstości obciążenia ogniowego dla każdego z najemców.

Wykonawca po wykonaniu audytu sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informację : o nazwie firmy dokonującej kontroli , datę wykonania ,  imię i nazwisko osoby kontrolującej, oraz informacje o posiadanych uprawnieniach osób przeprowadzających kontrolę

Obiekt objęty kontrolą:

 1. Świebodzicki Park Przemysłowy ul. Wałbrzyska 38 w Świebodzicach
 2. Świebodzice, Szosa Świdnicka 57
 3. Świdnicki Park Przemysłowy ul. Towarowa 28 A
 4. Świdnicki Park Przemysłowy ul. Towarowa 30
 5. Wałbrzyski Park Przemysłowy ul. Uczniowska 34
 6. Wałbrzyski Park Przemysłowy ul. Południowa 3
 7. Dzierżoniowski Park Przemysłowy ul. Strefowa 15-17
 8. Dzierżoniowski Park Przemysłowy ul. Strefowa 19
 9. Żarów, ul. Zamkowa 1

Termin wykonania  zamówienia :

 1. rozpoczęcie realizacji:            – od dnia przekazania zlecenia
 2. zakończenie realizacji            – zgodnie ze złożoną ofertą

W przypadku stwierdzenia, nieprawidłowości należy pisemnie poinformować Zamawiającego.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 76.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 08.05.2017 r. do godziny 15.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto  za wykonanie wszystkich kontroli.

Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – PRZEGLĄDY Rppoz I BHP