Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowego czyszczenia separatorów ropopochodnych znajdujących się na nieruchomościach należących do Spółki”

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie „Przeprowadzenie okresowego czyszczenia separatorów ropopochodnych znajdujących się na nieruchomościach należących do Spółki dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

AWAS-SERWIS Sp. z o .o.
Ul. Egejska 1/34
02-764 Warszawa

Biuro:
Ul. K. Szpotańskiego 40
04-760 Warszawa

Załącznik


1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:

a) Jednokrotne czyszczenie separatorów ( 7 szt.);
b) opróżnianie odstojnika szlamu,
c) usunięcie odpadów nagromadzonych w urządzeniach,
d) płukanie i mycie separatora,
e) kontrola części betonowych i stalowych na uszkodzenia itp.
f) napełnienie separatora czystą wodą (Zamawiający wskaże punkty czerpalne wody),
g) przegląd urządzeń

2.2. Wywóz zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji.

2.3. Po wykonaniu czynności czyszczenia separatorów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół z wykonania prac serwisowych z kodem i ilością odebranych odpadów oraz dostarczy dokument potwierdzający przekazanie odpadów z czyszczenia separatorów do utylizacji.

2.4.Obiekty podlegające kontroli:

 

lp.

Obiekt

Rodzaj separatora

1

Świdnicki Park Przemysłowy

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 30

separator koalescencyjny ropopochodnych z obejściem hydraulicznym PURATOR SEPURATOR 2000: SEP 10/100-1-2,0

2

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 28 A

separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z osadnikiem i by-passem PURAQUA PUR-K-6/60(1200)

3

Dzierżoniowski Park Przemysłowy

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 17

separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z osadnikiem HAURATON AQUAFIX SKBP 10/100

4

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 19

separator wirowo-koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-passem BLUE SUPER MAX integrowany z osadnikiem BM-6/60-1,2-1,0

5

Wałbrzyski Park Przemysłowy

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Uczniowska 34

separator ropopochodnych JPRSYSTEM typ SWODBK 30/300 z by-passem i odmulaczem

6

Świebodzicki Park Przemysłowy

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A

separator koalescencyjny substancji ropopochodnych PURAQUA PUR-K-3/30(900)

7

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G

separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-passem Biocent BIOSEPT-CB 60/600

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia do 15.07.2019 r.
Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania kontroli.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

5. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2019r. do godziny 12.00.

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
3. Separatory