Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a), b), c), zgodnie z art.62 ust. 1 punkt 2) oraz zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 3)”

  1. Nazwa i adres Zamawiającego

   „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
   ul. Uczniowska 16
   58-306 Wałbrzych
   tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.plwww.ipdevelopment.pl
  2. Opis Przedmiotu Zamówienia:
   • 2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:
    1. Okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c) Prawa Budowlanego polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
     • a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
     • b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
     • c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
    2. Okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) Prawa Budowlanego w zakresie okresowej pięcioletniej kontroli sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, bez badania instalacji elektrycznej (odrębne zlecenie);
    3. Oraz okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3) Prawa Budowlanego.
   • 2.2 Protokół:
    • Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, który powinien zawierać co najmniej  zgodnie z art. 62a Prawa Budowlanego:
     • a) datę przeprowadzenia kontroli;
     • b) imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
     • c) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;
     • d) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
     • e) zakres kontroli;
     • f) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
     • g) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
     • h) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;
     • i) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.
   • 2.3 Zawiadomienie PINB
    • Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przeprowadzonej kontroli do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane.
   • 2.4 Obiekty podlegające kontroli

 

lp. Obiekt powierzchnia zabudowy (m2) instalacje zakres kontroli
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 30 8083,00 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3
2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 28 A 4758,00 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3
3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 17 2354,06 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3
4 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 19 4521,30 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3
5 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Uczniowska 34 6200,23 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3
6 Świebodzicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A 1770,89 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
7 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala B i C 621,55 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                        – gazowa;  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
8 hala produkcyjno – magazynowa z częścią  socjalną i techniczną – hala D 421,81 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                        – gazowa;  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
9 hala magazynowa z częścią  socjalną – hala E 553,60 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                        – gazowa;  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
10 hala produkcyjno – magazynowa z częścią  administracyjno – socjalną – hala F 790,42 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                        – gazowa;  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
11 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G 7753,00 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny – art. 62 ust. 1 pkt. 2   – art. 62 ust. 1 pkt. 3
12 budynek administracyjno – socjalny przy hali G 1430,00 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                        – gazowa;  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
13 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala H 1989,41 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

– art. 62 ust. 1 pkt. 2

14 budynek magazynowy – bunkier 104-75 52,00  wentylacja grawitacyjna  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
15 budynek magazynowy – bunkier 104-80 52,00 wentylacja grawitacyjna  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
16 Świebodzicki Park Biznesu hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną
ul. Strefowa 5a
4941,38 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3

 

  1. Termin wykonania zamówienia.

   Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:

   1. do 22.05.2023 r. (dotyczy wszystkich obiektów wskazanych w tabeli z pkt. 2.4);
   2. do 17.11.2023 r. (dotyczy obiektów kolejno lp. 1, 2, 3, 4, 5, 12 i 17 z tabeli w pkt. 2.4)

   Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania kontroli.

  2. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

   Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
  3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

   Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

   • Dagmara Komendera, tel. (+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
  4. Dokumenty składające się na ofertę.

   1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
   2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2
  5. Okres związania ofertą.
   • Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.
  6. Terminy składania ofert.

   Oferty należy składać:

„Oferta – Przeglądy budowlane”
w terminie do 17 kwietnia 2023 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 17 kwietnia 2023 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

   • 8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 17 kwietnia 2023 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:
     

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:
Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:
„Na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a), b), c), zgodnie z art.62 ust. 1 punkt 2) oraz zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 3)”.

 

 1. Warunki uzupełniające.
  • 9.1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
  • 9.2. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  • 9.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  • 9.4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • 9.5. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
 1. Wykaz Załączników i Formularzy