Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń p.poż., zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zakresu prac zgodnie z  3 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz zgodnie z § 10 ust. 13 Rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych tj.:

  • Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic, hydrantów wewnętrznych, hydrantów zewnętrznych, drzwi pożarowych oraz urządzeń oddymiających (klapy), zgodnie z poniższym zestawieniem,

 

2.2. Obiekty objęte kontrolą:

 

Lp.   Obiekt Zakres kontroli Termin
1 Świebodzicki Park Przemysłowy
ul. Wałbrzyska 38
hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A 4 szt. hydranty wewnętrzne DN 52 marzec 2023
2 szt. drzwi ppoż. EI30
Gaśnica (cenę proszę podać za szt.) 14 szt. (biurowiec + hala)
4 szt. hydranty zewnętrzne naziemne DN 80 (w tym jeden podziemny)
2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala F 2 szt. hydranty wewnętrzne DN 52 marzec 2023
3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 17 5 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 marzec 2023
4 szt. drzwi ppoż. EI30
2  szt. hydranty zewnętrzne DN80
4 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 19 6 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 marzec 2023
6 szt. drzwi ppoż. EI30
3 szt. hydranty zewnętrzne DN80
5 Świebodzicki Park Biznesu
ul. Strefowa 5a
hala produkcyjno – magazynowa z częścią biurową 6 szt. hydranty wewnętrzne DN 25 (biurowiec) marzec 2023
7 szt. hydranty wewnętrzne DN 52 (hala)
6 szt. drzwi p.poż EI 60 (biurowiec/hala)
1 szt. drzwi p.poż. EI 30 (kotłownia)
1 szt. drzwi dymoszczelne (biurowiec I piętro)
około 23 szt. gaśnic (biurowiec + hala)
6 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 28A 9 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 marzec 2023
4 szt. drzwi ppoż. EI30
1 szt. hydrant zewnętrzny DN 80
7 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Uczniowska 34 5 szt. drzwi ppoż. EI30 lipiec 2023
4 szt. hydranty zewnętrzne DN80
17 szt. gaśnic (biurowiec + hala + stacja trafo)
8 Świebodzicki Park Przemysłowy
ul. Wałbrzyska 38
hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – budynek socjalny przy  hali G 9 hydrantów wewnętrznych DN 52 lipiec 2023
3 szt. węży hydrantowych (pierwsza klatka)
3 klapy oddymiające
około 57 szt. gaśnic (biurowiec + hala + przyziemie)
9 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G 13 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 (hala) lipiec 2023
2 szt. hydrantów wewnętrznych DN 25 (najemca MTS – hala)
5 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 (przyziemie)
9 szt. drzwi ppoż. EI60
10 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala H 3 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 lipiec 2023
1 szt. drzwi ppoż. EI 60
2 szt. drzwi ppoż. EI30 (kotłownia i hydroforownia)
11 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 30 12 szt. szt. hydranty wewnętrzne DN 52 lipiec 2023
6 szt. hydranty wewnętrzne DN 25
4 szt. hydranty zewnętrzne DN 100
9 szt. drzwi ppoż. EI30
4 szt. drzwi dymoszczelnych
12   Stacje transformatorowe 12 szt. gaśnic śniegowych lipiec 2023

 

2.3. Protokół:

Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informację: o nazwie firmy dokonującej kontroli, datę wykonania, datę następnej kontroli oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej, oraz informacje o posiadanych uprawnieniach osób przeprowadzających kontrolę.

3. Termin wykonania zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia odpowiednio:

  1. do 03.2023 r. – zakres z punktu 2.2 od 1 do 6;
  2. do 07.2023 r. – zakres z punktu 2.2 od 7 do 12;

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania przeglądów. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dariusz Gortych, tel. (+48) 606-179-783, dariusz.gortych@ipdevelopment.pl

Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

„Przegląd urządzeń p.poż.”

w terminie do 06 marca 2023 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 06 marca 2023 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

  • W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 06 marca 2023 r. do godziny: 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.”

9. Warunki uzupełniające.

9.1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

9.2. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

9.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

9.4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

9.5. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

10. Wykaz Załączników i Formularzy

10.1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,

10.2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,