Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.”

Wałbrzych, dnia 05.03.2021 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki – „Przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

ADAMEX OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Roksana Adamczyk

ul. Nadrzeczna 7

58-400 Kamienna Góra

Załącznik: TUTAJ

 


Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zakresu prac zgodnie z  3 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz zgodnie z § 10 ust. 13 Rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych tj.:

    • Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic, hydrantów wewnętrznych, hydrantów zewnętrznych, drzwi pożarowych oraz urządzeń oddymiających (klapy), zgodnie z poniższym zestawieniem,

2.2. Obiekty objęte kontrolą:

 

Lp Obiekt Zakres kontroli Termin  
1 Żarów ul. Zamkowa 1 2 szt. hydranty wewnętrzne DN 25 marzec 2021  
1 szt. hydranty zewnętrzne DN 80  
Klapa oddymiająca – okno  
2 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek A 4 szt. hydranty wewnętrzne DN 52 marzec 2021  
2 szt. drzwi ppoż. EI30  
14 szt. gaśnic (biurowiec + hala)  
4 szt. hydranty zewnętrzne naziemne DN 80  
3 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek F 2 szt. hydranty wewnętrzne DN 52 marzec 2021  
 
4 Dzierżoniów Ul. Strefowa 17 5 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 marzec 2021  
4 szt. drzwi ppoż. EI30  
2  szt. hydranty zewnętrzne DN80  
5 Dzierżoniów Ul. Strefowa 19 6 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 marzec 2021  
6 szt. drzwi ppoż. EI30  
3 szt. hydranty zewnętrzne DN80  
6 Świdnica ul. Towarowa 28A 9 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 marzec 2021  
4 szt. drzwi ppoż. EI30  
1 szt. hydrant zewnętrzny DN 80  
7 Wałbrzych  ul. Uczniowska 34 5 szt. drzwi ppoż. EI30 lipiec 2021  
4 szt. hydranty zewnętrzne DN80  
17 szt. gaśnic (biurowiec + hala + stacja trafo)  
8 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 (budynek socjalny przy  hali G 9 hydrantów wewnętrznych DN 52 lipiec 2021  
3 szt. węży hydrantowych (pierwsza klatka)  
3 klapy oddymiające  
około 57 szt. gaśnic (biurowiec + hala + przyziemie)  
9 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala G 13 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 (hala) lipiec 2021  
2 szt. hydrantów wewnętrznych DN 25 (najemca MTS – hala)  
5 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 (przyziemie)  
9 szt. drzwi ppoż. EI60  
10 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala H 3 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 lipiec 2021  
1 szt. drzwi ppoż. EI 60  
2 szt. drzwi ppoż. EI30 (kotłownia i hydroforownia)  
11 Świdnica Ul. Towarowa 30 12 szt. szt. hydranty wewnętrzne DN 52 lipiec 2021  
6 szt. hydranty wewnętrzne DN 25  
4 szt. hydranty zewnętrzne DN 100  
9 szt. drzwi ppoż. EI30  
4 szt. drzwi dymoszczelnych  
36 szt. klap oddymiających  

 

2.3. Protokół:

            Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informację: o nazwie firmy dokonującej kontroli, datę wykonania, datę następnej kontroli oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej, oraz informacje o posiadanych uprawnieniach osób przeprowadzających kontrolę.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia odpowiednio:

a) do 03.2021 r. – zakres z punktu 2.2 od 1 do 6;

b) do 07.2021 r. – zakres z punktu 2.2 od 7 do 11;

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania przeglądów. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 01 marca 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 01 marca 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 01 marca 2021 r. do godziny: 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.”

9.  Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3.  Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu