Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2, 4 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.

Wałbrzych, dnia 13.07.2020 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie „Przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2 i 4 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.”  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

„ADEK-POŻ” Adrian Zapała

Ul. Łazy 41

26-085 Miedziana Górka

 

Załącznik: TUTAJ


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2, 4 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

a) Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zakresu prac zgodnie z  3 ust. 2, 4 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz zgodnie z § 10 ust. 13 Rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych tj.:

– Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic, hydrantów wewnętrznych, hydrantów zewnętrznych, drzwi pożarowych  oraz urządzeń oddymiających (klapy).

– Uzupełnienie/dostarczenie brakujących gaśnic; uzupełnienie proszku gaśniczego.

– Wykonawca po dokonanym przeglądzie umieści informację: o nazwie firmy dokonującej kontroli, datę wykonania, datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej.

– Obiekt objęty kontrolą:

Lp. Obiekt Zakres kontroli
1 Wałbrzych  ul. Uczniowska 34 5 szt. drzwi ppoż. EI30

4 szt. hydranty zewnętrzne DN80

Uzupełnienie/sprawdzenie gaśnic

2 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 (budynek socjalny przy  hali G 9 hydrantów wewnętrznych DN 52

3 szt. węży hydrantowych (pierwsza klatka)

3 klapy oddymiające

Uzupełnienie/sprawdzenie gaśnic (pomieszczenia wynajmowane oraz nie wynajmowane)

3 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala G 13 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 (hala)

2 szt. hydrantów wewnętrznych DN 25 (najemca MTS – hala)

5 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 (przyziemie)

9 szt. drzwi ppoż. EI60

4 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala H 3 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52

1 szt. drzwi ppoż. EI 60

2 szt. drzwi ppoż. EI30 (kotłownia i hydroforownia)

Uzupełnienie/sprawdzenie gaśnic

5 Świdnica Ul. Towarowa 30 12 szt. szt. hydranty wewnętrzne DN 52

6 szt. hydranty wewnętrzne DN 25

4 szt. hydranty zewnętrzne DN 100

9 szt. drzwi ppoż. EI30

4 szt. drzwi dymoszczelnych

36 szt. klap oddymiających Uzupełnienie/sprawdzenie gaśnic

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 31.07.2020 r.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania czyszczenia. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2020 r. do godziny 10.00

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu