Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją kotłów gazowych zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

 1. Nazwa i adres Zamawiającego.
  Zamawiający
  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych
  tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
  www.ipdevelopment.pl
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia.
  1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przeglądu kotłów gazowych wraz z ich konserwacją, która powinna obejmować w szczególności:
   1. Czyszczenie głównego wymiennika ciepła ,
   2. Płukanie palnika kotła,
   3. Czyszczenie elementów zapłonowych,
   4. Kontrolę zabezpieczeń kotła,
   5. Kontrolę szczelności wodnej i gazowej kotła,
   6. Kontrolę naczynia wzbiorczego kotła,
   7. Kontrolę mocy kotła,
   8. Kontrolę filtrów kotła,
   9. Kontrolę automatyki,
   10. Wymianę uszczelki pokrywy komory spalania.

    Ponadto należy wycenić poniższe prace, które są zaleceniami z poprzedniego protokołu:

   11. Wymiana elektrody jonizacyjno – zapłonowej (SbPP hala H, SPP28a wszystkie kotły),
   12. Wymiana uszczelki palnika (SbPP budynek B i C warsztat, kotłownia, I piętro),
   13. Wymiana tylnej izolacji komory (SbPP budynek D),
   14. Wymiana zaworu bezpieczeństwa (SPP28a).
  2. Obiekty objęte kontrolą
   Lp. Lokalizacja Obiekt Dane kotła Ilość [szt.] Rok montażu urządzenia
   1 Świebodzicki Park Przemysłowy (SbPP) Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek A Brotje WGB 70 E 70 kW
   (nr 13085164)
   1 2014
   2 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek B i C Brotje WGB 28 E 28 kW
   (nr 13116656 – warsztat,
   nr 13112933 – kotłownia,
   nr 13104007 – I piętro,
   nr 13117968 – II piętro)
   4 2014
   3 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek D Brotje WGB 15 E 28 kW
   (nr 13104010)
   1 2014
   4 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek F TERMET EcoCondens SILVER 25 kW. 1 2022
   TERMET EcoCondens SILVER 25 kW. (nr 4351PL0000321/2202) stołówka 1 2021
   5 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 (budynek socjalny przy  hali G – kotłownia) Viessmann Vitoplex 100 PV1 400 kW 1 2013
   6 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala G TERMET EcoCondens SILVER 25kw 1 2018
   7 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala H Red by TERMET 25/30
   (nr 4371PL-R00192/1817)
   1 2019
   8 Dzierżoniowski Park Przemysłowy (DPP) Dzierżoniów Ul. Strefowa 17 De Dietrich MCA 115 107 kW
   (nr 1112602306800)
   1 2012
   9 Dzierżoniów Ul. Strefowa 19 Brotje WGB 110 E 110 kW
   (nr 13098923) Franklin
   nr 13098922) Broen)
   2 2014
   10 Świdnicki Park Przemysłowy

   (SPP)

   Świdnica ul. Towarowa 28A De Dietrich MCA 45 40 kW
   (nr 1404508715940,
   nr 1404508715750,
   nr 1404508715630,
   nr 1404508715650)
   4 2014
   11 Świdnica Ul. Towarowa 30 De Dietrich MCA 115 107 kW 1 2012
   De Dietrich C230-130 Eco130 kW 1 2019
   12 Wałbrzyski Park Przemysłowy (WPP) Wałbrzych  ul. Uczniowska 34 Viessman Vitodens 100-W Wb1b 23,70 kW (budynek techniczny- nr 7373054001267100) 1 2010
   TERMET EcoCondens-25 kW (mała kotłownia nr 435IPL-0151112017) 1 2017
   Viessmann Vitodens 200-W WB 2b 72,6 kW (główna kotłownia) (nr 435IPL-0151112017) 1 2010
  3. Protokół
   Wykonawca po wykonaniu przeglądu sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informacje o nazwie firmy dokonującej przeglądu, dacie wykonania przeglądu,  wykonywanych czynnościach podczas przeglądu, imię i nazwisko osoby kontrolującej, informacje o posiadanych uprawnieniach osób przeprowadzających przegląd.
 3. Termin wykonanie zamówienia.
  Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:
  do 30.09.2023 r.
  Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania przeglądów.
 4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.
  Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania przeglądów. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym. 
 5.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.
  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
  Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
 6. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
  2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr
 7. Okres związania z ofertą.
  Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.
 8. Terminy składania ofert.
  Oferty należy składać:

  1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pltytułem:

   „Przegląd kotłów”

   w terminie do 20 lipca 2023 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 20 lipca 2023 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

  2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 20 lipca 2023 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

   “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
   ul.  Uczniowska 16
   58-306 Wałbrzych

   i opisana:

   Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

   „Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją kotłów gazowych zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

 9. Warunki uzupełniające.
  1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
  2. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  5. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
 10. Wykaz Załączników i Formularzy
  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.