Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie pasów w klasie EI60 na elewacji budynku biurowego G w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego”

Dział Inwestycji i Rozwoju

  Wałbrzych dnia 30.05.2023 r.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.
„Wykonanie pasów w klasie EI60 na elewacji budynku biurowego G w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego”

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych
  tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
  www.ipdevelopment.pl
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia
  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac budowlanych na elewacji budynku biurowego G w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38, obejmujących w szczególności:

  1. Demontaż istniejącej elewacji lekkiej-mokrej ze styropianu o gr. 15 cm na całej wysokości budynku G pod wykonanie pasów EI60 o szerokości ok. 2,2-2,5 m (w linii istniejącej stolarki jak na załączniku nr 1);
  2. Demontaż 5 szt. okien oraz 1 szt. drzwi,
  3. Przygotowanie ścian po demontażu do wykonania pasów elewacyjnych o szerokości 2 m w klasie EI60,
  4. Wykonanie pasów elewacji z wełny mineralnej elewacyjnej w klasie EI60 szerokość 2 m, grubość 15 cm z zastrzeżeniem, że nowopowstałe pasy elewacyjne musza się licować z istniejąca elewacją styropianową,
  5. Dostawa i montaż nowej stolarki w klasie EI60: 5 szt. drzwi i 1 szt. drzwi (wymiary stolarki do samodzielnej weryfikacji przez Oferenta podczas wizji lokalnej),
  6. Wykonanie warstwy zbrojonej, podłoża pod tynk oraz tynku w kolorze zbliżonym do koloru istniejącej elewacji,
  7. Wykonanie prac towarzyszących np. regeneracja/wymiana obróbek blacharskich jeśli będzie to konieczne, uszczelnienie połączeń itp.,
  8. Utylizację odpadów powstałych wskutek prowadzenia prac,
  9. Prace porządkowe.UWAGA: Oferent musi przewidzieć wszelkie koszty niezbędne w wykonania prac objętych zapytaniem ofertowym w tym pracę rusztowania lub podnośnika.
 3. Termin wykonania zamówienia
  Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia tj. do 16 tygodni od podpisania Umowy/Zlecenia.
 4. Miejsce wykonania zamówienia
  Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres:
  58-160 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38.
 5. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz nr 1 – Formularz oferty;
  2. Wypełnione formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy.
 6. Okres związania z ofertą.
  Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 7.  Cena oraz waluta oferty
  Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy. 
 8. Gwarancja jakości
  Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 2 lata.
 9. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.
  Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
 10. Sposób przygotowania oferty
  1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
  2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.
  3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
  4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
  5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
 11. Terminy składania ofert.
  Oferty należy składać:

  1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

   „Elewacja budynek G Świebodzice”

   w terminie do 16 czerwca 2023 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 16 czerwca 2023 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

   lub

  2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 16 czerwca 2023 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

   “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
   ul. Uczniowska 16
   58-306 Wałbrzych

   i opisana:

   Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

   „Wykonanie pasów w klasie EI60 na elewacji budynku biurowego G w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego” 

 12. Negocjacje
  Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami. 
 13.  Kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Wybór oferenta.Głównym kryterium oceny ofert jest kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.
  Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
  do poszczególnych kryteriów oceny ofert
  1 A Cena 100 pkt

  Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:

  Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

  „A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

 14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.
  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
  Wojciech Kloc, tel.(+48) 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
  Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl
 15. Warunki uzupełniające.
  1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:
   • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;
   • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;
   • gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
 16. Wykaz Załączników i Formularzy
  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy,
  3. Załącznik nr 1 –Zdjęcia budynku objętego pracami