Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 ust. 2 dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.

Wałbrzych, dnia 30.01.2019 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie  wykonania czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 ust. 2 dla następujących obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Zakład Kominiarski „Florianek” Marcin Buciak
Ul. Basztowa 33/3
58-316 Wałbrzych

 

Załącznik


 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 ust. 2 dla następujących obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o. :

 

  • Świdnicki Park Przemysłowy

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Towarowej 28 A

4

Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Towarowej 30

1

 

  • Świebodzicki Park Przemysłowy

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

Budynek biurowo- socjalny przy hali G

1

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala A

1

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala B i C

4

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala D

1

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala F

2

Budynek usługowy (wulkanizacja)

1 (kocioł na paliwo ciekłe)

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno – techniczną hala H

1

 

  • Świebodzice, Szosa Świdnicka 57

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

Obiekt produkcyjno – usługowy

1 (kocioł na paliwo stałe)

 

  • Wałbrzyski Park Przemysłowy

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Uczniowska 34

3

Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Południowa 3

1

 

  • Dzierżoniowski Park Przemysłowy

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Strefowej 17

1

Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Strefowa 19

2

 

  • Żarów

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

Budynek biurowo – usługowy ul. Zamkowa 1

1

 

Wykonawca po dokonanym przeglądzie umieści informację : o nazwie firmy dokonującej kontroli, datę wykonania, datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 09.02.2019 r.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania czyszczenia. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

 

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

 

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2019 r. do godziny 10.00

 

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty

2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu