Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu bram segmentowych zewnętrznych firmy Hormann (kurierskich, dokowych) zamontowanych na obiekcie będącym własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34.

Spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu/serwisu bram w ilości zgodnie z poniższą tabelą:

 

Rodzaj bram segmentowych Ilość
Bramy segmentowe kurierskie ręczne 22 szt.
Bramy dokowe wraz z rampami z napędem elektrycznym 6 szt.
Pozostałe bramy segmentowe z napędem elektrycznym 4 szt.

 

Wykonawca po dokonanym przeglądzie sporządzi stosowne protokoły, w których umieści informacje o: nazwie firmy dokonującej kontroli, dacie wykonania kontroli oraz zakresie stwierdzonych usterek.

Termin wykonania zamówienia : do 7 dni od daty przekazania zlecenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 76.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 24 stycznia 2018r. do godziny 15.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przeglądu wszystkich wskazanych w zapytaniu urządzeń.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu