Zapytanie ofertowe – „Na wykonanie przeglądu rocznego bram segmentowych zewnętrznych firmy Hormann (kurierskich, dokowych) zamontowanych na hali na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego ul. Uczniowska 34 Wałbrzych”.

Wałbrzych, dnia 01.02.2021 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie wykonania rocznego przeglądu bram segmentowych zewnętrznych firmy Hormann (kurierskich, dokowych) zamontowanych na hali położonej na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowska 34 w Wałbrzychu, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

GARDE Spółka Komandytowa

Ul. Mydlana 1

51-502 Wrocław

 


1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przeglądu bram w ilości zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.  Rodzaj bram segmentowych Ilość
1 Bramy dokowe wraz z rampami z napędem elektrycznym 22 szt.
2 Bramy segmentowe kurierskie ręczne 4 szt.
3 Pozostałe bramy segmentowe z napędem elektrycznym 2 szt.

2.2. Zakres dla przeglądu bram:

a) Sprawdzenie stanu zabezpieczeń;

b) Sprawdzenie stanu i regulacja sprężyn;

c) Sprawdzenie stanu technicznego i konserwacja rolek jednych;

d) Sprawdzenie stanu technicznego i regulacja napędu;

e) Sprawdzenie stanu technicznego i regulacja linek napędowych;

f) Czyszczenie i smarowanie zawiasów;

g) Czyszczenie i smarowanie trakcji pionowej i poziomej;

h) Sprawdzenie układów elektronicznych sterowania/programowanie;

i)  Sprawdzenie poprawności działania radiolinii;

j)  Doraźne prace naprawcze niewymagające wymiany części;

k) Diagnostyka i raport uszkodzeń i zużycia eksploatacyjnego;

i) Wycena napraw i wymiany części spoza zakresu wyżej wymienionych prac.

2.3. Zakres prac dla przeglądu z regulacją i konserwacją ramp:

a) Smarowanie, czyszczenie i regulacja zawiasów;

b) Sprawdzenie stanu połączeń spawanych;

c) Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń;

d) Sprawdzenie poprawności działania hydrauliki;

e) Ocena stanu oleju;

f) Sprawdzenie poprawności działania opcji elektrycznych;

g) Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń serwisowych;

h) Doraźne prace naprawcze niewymagające wymiany części;

i) Diagnostyka i raport uszkodzeń i zużycia eksploatacyjnego;

j) Wycenia napraw i wymiany części spoza zakresu wyżej wymienionych prac.

 

2.4. Wykonawca po dokonanym przeglądzie sporządzi stosowne protokoły, w których umieści informacje o: nazwie firmy dokonującej kontroli, dacie wykonania kontroli oraz zakresie stwierdzonych usterek.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 14 dni od daty otrzymania zlecenia, ale nie później niż do 21.02.2021 r.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 28 stycznia 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 28 stycznia 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 28 stycznia 2021 r. do godziny: 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

  1. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Na wykonanie przeglądu rocznego bram segmentowych zewnętrznych firmy Hormann (kurierskich, dokowych) zamontowanych na hali  na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego ul. Uczniowska 34 Wałbrzych”.

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

10.2.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,

10.2.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,

10.2.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

10.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu