Zapytanie ofertowe – „Naprawa bram i doków przeładunkowych na terenie hali w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 zlokalizowanej na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.”

Zapytanie ofertowe – „Naprawa bram i doków przeładunkowych na terenie hali w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 zlokalizowanej na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest naprawa bram ręcznych kurierskich, segmentowych oraz doków przeładunkowych firmy Hormann  w następującym zakresie:

I. hala DPDII:

– Dok nr 1: wymiana oleju DC10 HAFA, brama SPU40: wymiana: zawias boczny typ „6” – 1 szt., rolka KS – 1 szt., zawias pośredni FF – 1 szt.;

– Dok nr 2: wymiana oleju DC10 HAFA, brama SPU40: wymiana przewodu/kabla spiralnego – 1 szt.;

– Dok nr 3: wymiana oleju DC10 HAFA, brama SPU40: wymiana: osłona boczna rampy – 2 szt., rolka KS – 6 szt.,;

– Dok nr 4: wymiana oleju DC10 HAFA;

– brama nr 1 (SPU40): wymiana: profil dolny/szyna SPU40 – 2,04 mb, uszczelka dolna SPU – 2,04 mb;

– brama nr 16 (SPU40): wymiana uszczelki dolnej SPU – 2,04 mb;

– brama nr 17 (SPU40): wymiana: rolka KS – 6 szt., uchwyt rolki – 6 szt., zawias pośredni FF – 6 szt.;

– wymiana 8 szt. odbojów gumowych o wymiarach 500 x 250 x 90 (odboje dostarcza Zamawiający, materiały do montażu jak śruby/kotwy, klej itp. po stronie Zleceniobiorcy). W zakresie zleceniobiorcy znajduje się również demontaż i utylizacja istniejących zużytych odbojów – 8 szt.

II. hala FAURECIA

– Dok nr 1: wymiana oleju DC10 HAFA;

– Brama nr 2 (SPU40): wymiana przewodu/kabla spiralnego – 1 szt.;

– Brama nr 4 (SPU40): wymiana: rolka typ K – 6 szt., zawias boczny FF krótki – 6 kpl., zawias boczny FF średni – 6 kpl.

Okres gwarancji na wykonane prace i dostarczone urządzenia 12 miesięcy.  

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 6 tygodni od podpisania umowy/zlecenia z Zamawiającym.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie do 11.05.2020 r. do godziny 12.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Naprawa bram i doków przeładunkowych na terenie hali w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 zlokalizowanej na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.”

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka, w której oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie zakresu zapytania ofertowego.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert lub gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia lub gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy

    1. Załącznik nr 1 – Formularz informacji o Oferencie.
    2. Załącznik nr 2 – Formularz Oferty.
    3. Załącznik nr 3 – Rzut hali z opisami bram