Zapytanie ofertowe – „Przebudowa pomieszczeń części administracyjno–socjalnej zakładu przemysłowego przy ul. Strefowej 19 w Dzierżoniowie dz. gruntu nr 188/3, 51/5”

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przebudowy pomieszczeń części administracyjno – socjalnej zakładu przemysłowego przy ul. Strefowej 19 w Dzierżoniowie dz. gruntu nr 188/3, 51/5, zgodnie z poniższym zakresem i warunkami:

 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Decyzją Pozwolenia na budowę nr 869/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. (Załącznik nr 3) oraz projektem budowlanym (Załącznik nr 4);
 2. Zakup oraz dostawa materiałów budowlanych i urządzeń;
 3. Wykonanie kompletu robót budowlanych, w tym zakresu architektoniczno-budowlanego, instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnych;

Branża architektoniczno-budowlana

 • Wykonanie ścian działowych w systemie suchej zabudowy na pełną wysokość pomieszczenia z wypełnieniem z wełny mineralnej. Podwójne płytowanie;
 • Standard wykończenia szatni: płytki ceramiczne do wys. 2m, powyżej powłoka malarska, płytki w cenie do 50 zł/m2;
 • Standard wykończenia toalet, umywalni i pryszniców: płytki ceramiczne na pełną wysokość pomieszczenia, płytki w cenie do 50 zł/m2;
 • Standard wykończenia sufitów podwieszonych: typ i rodzaj odpowiedni do sufitu istniejącego;
 • Standard wykończenia podłóg: wykończenie płytkami gres w toaletach, umywalniach i prysznicach, płytki w cenie do 60 zł/m2. Wykończenie wykładziną dywanową w sali konferencyjnej w cenie do 80 zł/m2;
 • Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe, kolorystyka zgodna z istniejącą;
 • Wyposażenie toalet w lustra ścienne;

Branża instalacji elektrycznych

 • Wykonanie instalacji elektrycznych zasilających oraz oświetlenia podstawowego i awaryjnego;
 • Wykonanie zestawów gniazd elektrycznych umożliwiających montaż i podłączenie suszarek do rąk;
 • Wykonanie gniazda podłogowego typu Floorbox w sali konferencyjnej;
 • Wykonanie zestawu gniazd do podłączenia telewizora na ścianie w sali konferencyjnej;

Branża instalacji sanitarnych

 • Przebudowa instalacji c.o. ogrzewania grzejnikowego;
 • Wykonania zasilania w ciepło do nagrzewnicy wentylacyjnej z kotłowni;
 • Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej;
 • Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, w tym zakup oraz dostawa centrali wentylacyjnej;
 • Wykonanie instalacji klimatyzacji dla Sali konferencyjnej, w tym zakup oraz dostawa urządzeń;
 • Wyposażenie toalet w ceramikę sanitarną i armaturę czerpalną;

Warunki uzupełniające

 • Zapewnienie kierowania robotami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i inne wymagane kwalifikacje;
 • Prowadzenie robót na czynnym obiekcie w sposób niepowodujący utrudnień użytkowania;
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
 • Uzyskanie dokumentu urzędowego zezwalającego na użytkowanie obiektu;

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 12 tygodni od podpisania umowy lub zlecenia z Zamawiającym.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w okresie od 01.07.2018 r. do 24.08.2021 r., została zrealizowana w charakterze wykonawcy minimum jedno zlecenie wykonania robót budowlanych o wartości min. 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) potwierdzone referencjami lub protokołem odbioru końcowego.

 1. Miejsce wykonania robót

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat dzierżoniowski, adres: 58‑200 Dzierżoniów, ul. Strefowa 19.

 1. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 1. Dostawa i rozładunek materiałów

Dostawę i rozładunek materiałów i elementów zamówienia dokonuje Oferent na koszt własny.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

 1. Dokumenty składające się na ofertę
  • Wypełniony formularz – informacje o oferencie – Formularz nr 1
  • Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2
  • Referencje/protokół odbioru końcowego dla zrealizowanych robót budowlanych
 2. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

 1. Sposób przygotowania ofert
  • Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
  • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.
  • Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Zaleca się aby wszystkie strony oferty ponumerować i parafować przez osoby podpisujące ofertę.
  • Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
  • Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
 2. Terminy składania ofert
  • W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 24 sierpnia 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 24 sierpnia 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.
  • W formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na II piętrze lub za pośrednictwem poczty), w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2021 r.do godziny 10.00. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.: „Przebudowa pomieszczeń części administracyjno–socjalnej zakładu przemysłowego przy ul. Strefowej 19 w Dzierżoniowie dz. gruntu nr 188/3, 51/5”

 • Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu.
 1. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 100% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 100, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 1. Gwarancja jakości

Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia oferowany przez oferenta nie może być krótszy niż 60 miesięcy.

 1. Warunki uzupełniające
  • Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  • Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
 2. Wykaz Załączników i Formularzy

1. Zapytanie – Dzierżoniów Pom Socjalne

2. Załącznik Nr 1 Informacje O Oferencie

3. Załącznik Nr 2 Formularz Oferty

4. Załącznik Nr 3 Decyzja Pozwolenia Na Budowę

5. Załącznik Nr 4 Projekt Budowlany