Zapytanie ofertowe – „Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej obejmująca rozdział instalacji dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 17 na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego”

Zapytanie ofertowe – „Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej obejmująca rozdział instalacji dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 17 na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji hydrantowej obejmującej rozdział instalacji dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 17 na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego, zgodnie z poniższym zakresem:

a) wykonanie rozdziału istniejącej wewnętrznej instalacji hydrantowej „B” wraz z zaślepieniem miejsca rozdziału,

b) wykonanie nowego odcinka wewnętrznej instalacji hydrantowej o długości ok. 11,00 m i średnicy Dn80, łączącego dwie istniejące instalacje: „A” i „B”,

c) wymiana fragmentu istniejącej instalacji „A” o średnicy Dn50 na instalację o średnicy Dn80 – fragment o długości ok. 30,0 m,

d) dostawę i rozładunek materiałów,

e) wykonanie prac instalacyjno-montażowych określonych w zapytaniu oraz Załączniku nr 3 – Rzut parteru,

f) instalację należy wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych 88,9×3,6mm, łączonych poprzez kształtki rowkowane,

g) instalację należy zaizolować otuliną kauczukową o gr. 19mm,

h) wywóz oraz utylizację odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac,

i) wykonanie prób i sprawdzeń m.in. badanie wydajności hydrantów po wykonanych pracach, próby szczelności,

j) opracowanie i dostarczenie do Zamawiającego dokumentacji powykonawczej.

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 8 tygodni od podpisania zlecenia przez Zamawiającego.

4. Miejsce wykonania robót

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat dzierżoniowski, adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Strefowa 17.

5. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu z Zamawiającym.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę

7.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

7.2. ypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

8. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie należy wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy. Oferta powinna uwzględniać koszty dostawy i rozładunku materiałów oraz elementów do miejsca wykonania Zamówienia.

10. Sposób przygotowania ofert

10.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

10.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

10.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty należy ponumerować i parafować przez osoby podpisujące ofertę.

10.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

10.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

11. Termin i forma składania ofert

11.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 9 kwietnia 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 9 kwietnia 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

11.2. W formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na II piętrze lub za pośrednictwem poczty), w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia 2021 r.do godziny 10.00. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul . Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej obejmująca rozdział instalacji dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 17 na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego”

11.3. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu.

12. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

13. Warunki uzupełniające

13.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

13.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

13.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

13.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

14. Wykaz Załączników i Formularzy

  1. Załącznik nr 1 – Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie
  2. Załącznik nr 2 – Formularz nr 2 – Formularz Oferty
  3. Załącznik nr 3 – Rzut parteru