Zapytanie ofertowe – „Realizacja kompleksowej usługi odśnieżania dachów oraz terenów utwardzonych na obiektach i obszarach będących własnością Spółki.”

Uwaga:

Zmiana terminu składania ofert: 1 września 2023 r. do godziny 10:00

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia:
  2.1. Przedmiotem Zamówienia jest:
  a) Usługa odśnieżania terenów utwardzonych zgodnie z tabelą nr 1, na warunkach i obowiązkach:
 • odśnieżanie mechaniczne i ręczne (w razie potrzeby) wraz ze zwalczaniem skutków gołoledzi poprzez posypanie śliskiej nawierzchni piaskiem/solą;
 • obowiązkiem oferenta będzie monitorowanie warunków atmosferycznych, przekazanie zgłoszenia o potrzebie interwencji do Zamawiającego (dopuszczalna forma: telefoniczna, sms, e-mail), wykonanie usługi odśnieżania po akceptacji zgłoszenia (dopuszczalna forma: telefoniczna, sms, e-mail);
 • lub na każdorazowe zgłoszenie przez Zamawiającego o potrzebie podjęcia interwencji usługi odśnieżaniu  oferent będzie zobowiązany do rozpoczęcia prac mających na celu wykonanie Zlecenia  w ciągu 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia i ich zakończenia w ciągu 4 godzin lub/i zakończenia do godziny 6:00 rano w przypadku intensywnych opadów w nocy;

Tabela nr 1:

Lp. Obszar Obiekt Zakres Ilość [m2] Termin obowiązywania umowy
1 Świdnicki Park Przemysłowy Hala przy ul. Towarowa 30 droga dojazdowa do hali około 1400 m2; 15.12.2022 – 15.03.2023
droga wokół hali, place manewrowe około 5800 m2;
parking około 740 m2;
chodniki wraz ze schodami i strefą wejściową do biurowca około 550 m2;
2 Świebodzicki Park Przemysłowy a) Hala A przy ul. Wałbrzyskiej 38 drogi około 7975 m2; 15.12.2022 – 15.03.2023
b) Hala B i C przy ul. Wałbrzyskiej 38
c) Hala D przy ul. Wałbrzyskiej 38
d) Hala E przy ul. Wałbrzyskiej 38
e) Hala F przy ul. Wałbrzyskiej 38
f)  Hala G przy ul. Wałbrzyskiej 38 parkingi, place manewrowe około 4683 m2;
h)Hala H przy ul. Wałbrzyskiej 38 chodniki wraz z strefą wejściową do biurowców około 752 m2;
3 Świebodzicki Park Biznesu „Inkubator” Hala przy ul. Strefowej 5a w Świebodzicach drogi wewnętrzne, place manewrowe około 3953 m2; 15.12.2022 – 15.03.2023
parkingi około 706 m2;
chodniki około 270 m2;
4 Wałbrzyski Park Przemysłowy Hala przy ul. Uczniowskiej 34 w Wałbrzychu drogi wewnętrzne, place manewrowe, doki około 9270 m2; 01.12.2022 – 15.03.2023
parkingi około 1643 m2;
chodniki około 250 m2;
5 Osiedle Tęczowe Osiedle przy ul. Orzechowa i Brzoskwiniowa drogi około 4459 m2 01.12.2022 – 15.03.2023
chodniki około 4134 m2

 

b) Usługa odśnieżania dachów obiektów zgodnie z tabelą nr 2, na warunkach:

 • odśnieżanie dachów pokrytych membraną PCV;
 • oferent  będzie zobowiązany do rozpoczęcia prac mających wykonanie Zlecenia w ciągu min. 6 do max. 8 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia i ich zakończenia w ciągu 24 godzin;
 • w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku niestandardowych opadów tj. przekraczających 0,5m/24h, będzie możliwość wydłużenia czasu zakończenia odśnieżania;
 • oferent każdorazowo z odśnieżania dachów będzie zobowiązany do sporządzenia raportu z przeprowadzonych prac;

Tabela nr 2:

Lp. Obszar Obiekt Zakres Ilość [m2]
1 Świdnicki Park Przemysłowy Hala przy ul. Towarowa 30 dach hali + biurowca + budynek techniczny (membrana PCV) około 8080
2 Dzierżoniowski Park Przemysłowy Hala przy ul. Strefowa 19 dach hali + biurowca (membrana PCV) około 2000
3 Wałbrzyski Park Przemysłowy Hala przy ul. Uczniowska 34 dach hali + biurowca + budynku technicznego ( membrana PCV) około 5600
4 Świebodzicki Park Przemysłowy Hala A przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali A (membrana PCV) około 1700
5 Hala B i C przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali B + C (membrana PCV, papa) około 650
6 Hala D przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali D (membrana PCV) około 400
7 Hala E przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali E (membrana PCV, papa) około 550
8 Hala F przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali F ( papa) około 850
9 Hala G przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali G (membrana) około 7600
10 Hala H przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali H (membrana) około 1800
11 Świebodzicki Park Biznesu „Inkubator” Hala Inkubator przy ul. Strefowej 5a w Świebodzicach Dach hali (membrana) około 5800

 

 1. Okres realizacji Zamówienia
  3.1. Dla terenów utwardzonych
  a) Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od dnia skierowania pierwszego zlecenia do Oferenta, ale nie wcześniej niż:
  – od 15.12.2023 r. do dnia 15.03.2024 r. – pkt. 1 ,2 ,3 Tabela nr 1;
  – od 01.12.2023 r. do dnia 15.03.2024 r. – pkt. 4 i 5 Tabela nr 1;
  b) W przypadku potrzeby odśnieżania po za terminem wskazanym powyżej obowiązuje stawka za jednorazowe odśnieżanie.
  3.2. Dla dachów.
  a) Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od 15.12.2023 r. do 15.03.2024 r.
 2. Cena zamówienia.

Prosimy o wycenę poszczególnych lokalizacji osobno, ponieważ Spółka dopuszcza możliwość zlecenia prac na poszczególnych obiektach różnym oferentom.

a) ODŚNIEŻANIE TERENÓW UTWARDZONYCH – załącznik nr 1 – wzór Umowy;

 • Cena ryczałtowa za miesiąc w okresie obowiązywania umowy (tj. od dnia skierowania pierwszego zlecenia do Oferenta, ale nie wcześniej niż od 15.12.2023 r. do dnia 15.03.2024 r. – pkt. 1 ,2 ,3 Tabela nr 1 oraz od 01.12.2023 r. do dnia 15.03.2024 r. – pkt. 4 i 5 Tabela nr 1 );
 • Cena za jednorazowe zlecenie odśnieżania terenów utwardzonych po za w/w terminami;

b) ODŚNIEŻANIE DACHÓW – załącznik nr 2 – wzór Umowy

 • Cena za gotowość do podjęcia się usługi odśnieżania dachów w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, kwota jednorazowa za czas związania umową w okresie od 15.12.2023 r. do 15.03.2024 r.;
 • Cena za jednorazową usługę odśnieżania dachów w przypadku takiej potrzeby;
 1. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera, tel. 691-324-666, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
Grzegorz Kogut, tel. (+48)74 646 25 72, grzegorz.kogut@ipdevelopment.pl

 1. Dokumenty składające się na ofertę.
  7.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1;
  7.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz 2.
 2. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 1. Sposób przygotowania ofert.
  9.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
  9.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
  9.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
  9.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
  9.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 2. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

„Odśnieżanie”

w terminie do 25 sierpnia 2023 r. 01 września 2023 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 25 sierpnia 2023 r. 01 września 2023 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

 • W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Realizacja usługi odśnieżania dachów oraz terenów utwardzonych na obiektach i obszarach będących własnością Spółki.”                                                                                                                                                            

 

 1. Warunki uzupełniające.
  11.1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
  11.2. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  11.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  11.4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  11.5. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

 1. Wykaz Załączników i Formularzy
  12.1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
  12.2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  12.3. Załącznik nr 1 – Wzór umowy na odśnieżanie terenów,
  12.4. Załącznik nr 2 – Wzór umowy na odśnieżanie dachów,
  12.5. Załącznik nr 3 – Mapy z zaznaczonymi zakresami.