Zapytanie ofertowe – „Realizacja usługi odśnieżania na obiektach i terenach będących własnością Spółki.”

Wałbrzych, dnia 21.11.2018 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie odśnieżania terenów zewnętrznych oraz dachów hal, będących własnością Spółki, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 1. Zakład Budowlany „KIRBUD” Ryszard Zapała z/s Ząbkowice Śląskie – dachy obiektów
  w Świdnicy i Dzierżoniowie;

 2. Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Brzeziński z/s Szczawno-Zdrój – dachy obiektów
  w Wałbrzychu;

 3. MICRON Sp. z o.o. z/s Kielce – dachy obiektów w Świebodzicach;

 4. PHUP „Marconi” Sp. z o.o. z/s Świdnicy – terenów zewnętrznych utwardzonych
  w Świdnicy;

 5. ZGK Świebodzice Sp. z o.o. z/s Świebodzice – terenów zewnętrznych utwardzonych
  w Świebodzicach.

Załącznik

 


1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Zakres usługi obejmuje :

I. Świdnicki Park Przemysłowy

a) Obiekt zlokalizowany przy ul. Towarowej 28A

– plac manewrowy z kostki betonowej wraz z drogą asfaltową przy parkingu – ok. 3000 m2;
– parking (kostka betonowa) – ok. 1250 m2;
– chodnik wraz ze strefami wejściowymi do budynku – ok. 600 m2;

b) dach hali + biurowca (membrana PCV) – ok. 4500 m2;
c) Obiekt zlokalizowany przy ul. Towarowej 30

– droga dojazdowa do hali (asfalt) – ok. 1400 m2;
– droga wokół hali + place manewrowe (asfalt) – ok. 5800 m2;
– parking ( kostka betonowa) – ok. 740 m2;
– chodniki wraz ze schodami i strefą wejściową do biurowca – ok. 550 m2;

d) dach hali + biurowca (membrana PCV) – ok. 4800 m2 + dobudowana hala – ok. 1100 m2.

II. Dzierżoniowski Park Przemysłowy

e) Obiekt zlokalizowany w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19

– odśnieżanie dachu hali + biur ( membrana PCV) – ok. 2000 m2

 

III. Wałbrzyski Park Przemysłowy

f) Obiekt zlokalizowany przy ul. Uczniowskiej 34

– dach hali, biurowca i budynku technicznego ( membrana PCV) – ok. 3200 m2

g) Obiekt zlokalizowany w Wałbrzychu przy ul. Południowej 3 – dach z blachy falistej – ok. 1600 m2

IV. Świebodzicki Park Przemysłowy

h) dach hali A ( membrana PCV) – ok. 1700 m2;
i) dach hali B + C ( membrana PCV, papa) – ok. 650 m2;
j) dach hali D ( membrana PCV) – ok. 400 m2
k) dach hali E (membrana PCV, papa) – ok. 550 m2;
l) dach hali F ( papa) – ok. 850 m2;
ł) dach hali G (membrana) – ok. 7600 m2
m) dach hali H (membrana) – ok. 1800m2

3. Cena zamówienia

Ponadto prosimy o wycenę dla poszczególnych lokalizacji osobno (oznaczonych literami od a do m) ponieważ Spółka dopuszcza możliwość zlecenia prac na poszczególnych obiektach różnym oferentom. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający może przed podpisaniem umowy doszacować zakres usługi zwiększając lub zmniejszając powierzchnię terenu/obiektu.

 • Cena za jednorazową usługę
 • Cena ryczałtowa za miesiąc

4. Termin wykonanie zamówienia

Okres realizacji usługi: od podpisania umowy do 15 marca 2019 r.

5. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót i dokonać pomiarów z natury. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
Dagmara Komendera,tel.(+48)74 646 25 77, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel.(+48)74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę

7.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
7.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2
7.3. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz 3

8. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

9. Sposób przygotowania ofert

9.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
9.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
9.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
9.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
9.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9.6. Oferty należy przesłać na adres e-mail: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

10. Terminy składania ofert

Oferty należy przesłać na adres e-mail: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2018r. do godziny 10.00.

11. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

12. Warunki uzupełniające

12.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

12.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
12.1.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
12.1.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

12.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
12.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

13. Wykaz Załączników i Formularzy

1. Formularz nr 1 – Informacje o oferencie
2. Formularz nr 2 – Formularz oferty
3. Formularz nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu