Zapytanie ofertowe – „Rozbiórka budowli murowanej i bloków betonowych zlokalizowanych na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowskiej 34 w Wałbrzychu.”

Wałbrzych, dnia 08.08.2018 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie rozbiórki budowli murowanej i bloków betonowych zlokalizowanych na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowskiej 34 w Wałbrzychu, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:


Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Robert Zimny
Ul. Sportowa 12
58-305 Wałbrzych

Załącznik: Informacja o udzieleniu zamówienia

 


1. Nazwa i adres Zamawiającego

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

 2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest rozbiórka budowli murowanej i betonowych bloków zlokalizowanych na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowskiej 34 w Wałbrzychu.

Budowla to nie dokończony obiekt murowany o powierzchni około 84 m2 (12m2x7m2; wysokość 3,5 m).

Obiekt należy rozebrać do wysokości poniżej 20 cm od powierzchni terenu, powstały gruz należy zutylizować.

Ponadto należy usunąć/ zutylizować cztery betonowe bloki, które są zlokalizowane obok budowli przekazanej do rozbiórki.

 

 3. Termin wykonanie zamówienia .

  1.  Rozpoczęcie realizacji: od dnia przekazania zlecenia;

  2. Zakończenie realizacji: 31 października 2018 roku.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót i dokonać pomiarów z natury. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny.

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera,tel.(+48)74 646 25 77, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel.(+48)74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

 

 6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

 

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

 8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.6. Oferty należy
przesłać na adres e-mail: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

 

9. Terminy składania ofert. 

9.1. Oferty należy przesłać na adres e-mail: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.08.2018r. do godziny 10.00.
9.2. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu 

 

 10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

 11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania
w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
11.1.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
11.1.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

12. Wykaz Załączników i Formularzy

  1. Formularz nr 1 – Informacje o oferencie
  2. Formularz nr 2 – Formularz oferty
  3. Załącznik nr 1 – mapa
  4. Załącznik nr 2 – dokumentacja zdjęciowa