Zapytanie ofertowe –„Wykonanie instalacji domofonowej „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

 

 

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

Zapytanie ofertowe –„Wykonanie instalacji domofonowej „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

 

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż urządzeń domofonowych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury kablowej w obiekcie „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach” przy ul. Strefowej 5A w  Świebodzicach (58-160) wg specyfikacji:

Zadanie nr 1 – dostęp do budynku

 1. Rodzaj urządzeń: domofony bezsłuchawkowe w ilościach:

– panele zewnętrzne – 3 szt.

– panele wewnętrzne – 17 szt.

 1. Możliwość przypisania na panelu zewnętrznym minimum 30 pozycji wywoływanych użytkowników;
 2. Montaż przy panelach zewnętrznych tabliczek informacyjnych z nazwami podmiotów, identyfikujące poszczególne numery z możliwością późniejszej zmiany nazw użytkowników;
 3. Montaż w drzwi zewnętrznych (dwie sztuki) elektrozamków i w przypadku konieczności połączenia ich z instalacją przeciwpożarową znajdującą się na obiekcie;
 4. Możliwość odblokowywania drzwi zewnętrznych w biurowcu (2 szt.) za pomocą:

– paneli wewnętrznych,
– kodu wpisywanego na panelu zewnętrznym,
– przy zastosowaniu karty / pastylki
– mechanicznie za pomocą standardowych zamków w drzwiach.

 1. Możliwość odblokowania kołowrotka przy portierni za pomocą paneli wew.
 2. Wraz z zamówieniem dostarczone zostaną skonfigurowane karty / pastylki w ilości 50 szt.
 3. Za pomocą panelu wew. znajdujący się w portierni będzie możliwość łączenia się z pozostałymi panelami wew. w biurowcu

 

Zadanie nr 2 – dostęp do sali konferencyjnej

 1. Urządzenia:

– kaseta zewnętrzna z czytnikiem kart / pastylek.

 1. Montaż elektrozamka w drzwiach wejściowych do salki konferencyjnej.
 2. Możliwość ustawienia blokady drzwi w pozycji zablokowanej lub odblokowanej.
 3. Możliwość zdalnego zarządzania blokadą drzwi.

 

 1. Zamówienie uzupełniające

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, dotyczącego Przedmiotu Umowy.

 

 1. Termin wykonanie zamówienia.

Umowę zawartą w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania należy zrealizować w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy.

 

 1. Terminy składania ofert.

Oferty należy składać:

W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

Wykonanie instalacji domofonowej „Biznes Inkubatora”,

w terminie do 13 grudnia 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 13 grudnia 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

 

lub

 

W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 13 grudnia 2021 r. do godziny: 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

 

i opisana:

Oferta na: „Wykonanie instalacji domofonowej „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

(„Nie otwierać przed dniem 13.12.2021 r., godz. 10:40”)

 

 1. Termin otwarcia ofert

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.12.2021 r. o godz. 10:40 w siedzibie Spółki.

 

 1. Kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana

do poszczególnych kryteriów oceny ofert

1 C Cena 100 pkt

 

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

[C] = ((cena oferty z najniższą ceną)/(cena badanej oferty)) * 100 pkt

 Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się spośród oferentów, którzy złożyli w przewidzianym terminie ofertę spełniającą wymagania określone w niniejszym zapytaniu.

 

Informacja:

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyn. Oferta i dokumenty dostarczone wraz z ofertą nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Złożenie oferty jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przez Wykonawcę do niewnoszenia jakichkolwiek roszczeń z powyższych tytułów względem Spółki.

 

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Grzegorz Kogut, tel. (+48) 74 646 25 72, grzegorz.kogut@ipdevelopment.pl

 

 1. Dokumenty składające się na ofertę:
  • Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – stanowiący załącznik
  • Wypełnione oświadczenie wykonawcy – stanowiące załącznik

 

 1. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w zakresie:

 • zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
 • uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
 • zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Informacje uzupełniające.
  • Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  • Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

 1. Wykaz Załączników i Formularzy
 1. Formularz oferty z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 2. Rzut parteru z rozmieszczeniem urządzeń domofonowych
 3. Rzut pierwszego piętra z rozmieszczeniem urządzeń domofonowych
 4. Rzuty z przebieg tras kablowych
 5. PZT
 6. Zapytanie