Zapytanie ofertowe – „Wykonanie prac instalacyjno-montażowych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74,
e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac instalacyjno-montażowych zgodnie z poniższą tabelą:

I. Świebodzicki Park Przemysłowy ul. Wałbrzyska 38 w Świebodzicach

Lp.

Obiekt

Pomieszczenie

Zakres prac

1

hala G

kotłownia

podwyższyć przewody wentylacyjne ponad dachem oraz wykonać górne wyloty i zainstalować nasady kominowe

2

budynek B i C

kotłownia

zaprojektować i wykonać wentylację nawiewną

3

hala F (ATP)

pomieszczenie socjalne, magazyn, szatnia

wykonać wentylację kanałami blaszanymi ocieplanymi wyprowadzonymi ponad dach

pomieszczenie hali

wykonać wentylację kanałem blaszanym

kotłownia

zaprojektować i wykonać wentylację nawiewną

4

hala D

kotłownia

zaprojektować i wykonać wentylację nawiewną

 

  II. Świdnicki Park Przemysłowy ul. Towarowa 28A

Lp.

Obiekt

Pomieszczenie

Zalecenie

1

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną

kotłownia

wykonać wentylację nawiewna i wywiewną kotłowni

 

III. Wałbrzyski Park Przemysłowy

Lp.

Obiekt

Pomieszczenie

Zalecenie

1

Hala produkcyjno – wraz z częścią socjalną i budynkiem technicznym – ul. Uczniowska 34

kotłownia w pomieszczeniu gospodarczym

wykonać/zmodernizować wentylację nawiewną

2

Wałbrzych, ul. Południowa 3

kotłownia

wykonać wentylację kanałem blaszanym

 

IV. Dzierżoniowski Park Przemysłowy

Lp.

Obiekt

Pomieszczenie

Zalecenie

1

Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 19

Kotłownia (BROEN)

wykonać wentylacje nawiewną w systemie „Z” o średnicy zapewniającej prawidłowy i wystarczający napływ powietrza

Kotłownia (FRANKLIN)

wykonać wentylacje nawiewną w systemie „Z” o średnicy zapewniającej prawidłowy i wystarczający napływ powietrza

2

Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 17

kotłowni (BROEN)

wykonać wentylację nawiewną w systemie „Z” o średnicy zapewniającej prawidłowy i wystarczający napływ powietrza

 

3. Cena zamówienia.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie poszczególnych prac.

 

4. Termin wykonanie zamówienia.

a) rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia
b) zakończenie prac – do ustalenia jednak nie później niż do 31 stycznia 2019r.

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48)74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera,tel.(+48)74 646 25 77, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1 Wypełniony formularz nr 1 – informacje o ofercie;
6.2 Wypełniony formularz nr 2 – formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta

 

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1 Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
8.2 Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3 Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4 Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia na koszt własny wizji lokalnej w miejscach objętych robotami po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
8.5 Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
8.6 W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.7 Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie do 14.12.2018r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

 

Oferta na wykonanie usługi pn.:

Wykonanie prac instalacyjno-montażowych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy przesłać na adres Spółki lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2018r. do godziny 10.00.

 

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

11. Warunki uzupełniające.

12.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

12.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania
w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
12.1.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
12.1.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

12.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
12.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

12. Wykaz Załączników i Formularzy

Formularz nr 1 – Informacje o oferencie
Formularz nr 2 – Formularz oferty