Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót budowlano-montażowo-instalacyjnych na działce gruntu 114/1 w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.”

Wałbrzych, dnia 15.09.2023 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informujemy, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie

internetowej Spółki „Wykonanie robót budowlanych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego”,

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Usługi Remontowo – Budowlane
Krzysztof Stelmach
Tąpadła 36
58-124 Marcinowice

Kryteria oceny ofert z zgodnie z zapytaniem pkt. 5:

Lp. Nazwa oferenta Ilość uzyskanych punktów
1 Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Stelmach z/s w Tąpadłach 100,00
2 Expert Krzysztof Kuźma Doradztwo Gospodarcze i Techniczne z/s w Mokronosie Górnym 97,50
3 ZM Elektryk Mariusz Złotnik z/s w Żorach 95,61
4 BUDMAX BIS SP. Z O.O. z/s w Boguszowie-Gorcach & RAWO TECHNIK Sp. cywilna Agnieszka Boroń, Wojciech Pączka z/s w Wałbrzychu 94,29

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70,

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowo-instalacyjnych na działce gruntu 114/1 położonej w Wałbrzychu przy
ul. Uczniowskiej 34, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, obejmujących w szczególności:

  1. Opracowanie projektu wykonawczego;
  2. Zarejestrowanie dziennika budowy i złożenie do PINB zawiadomienia o rozpoczęciu budowy;
  3. Zapewnienie nadzoru kierownika budowy;
  4. Wykonanie robót rozbiórkowych;
  5. Wykonanie fundamentów;
  6. Montaż konstrukcji wiat;
  7. Wykonanie instalacji oświetleniowej;
  8. Wykonanie odwodnienia dachów wiat;
  9. Montaż odboi zewnętrznych;
  10. Odtworzenie terenów utwardzonych;
  11. Prace porządkowe;
  12. Uzyskanie od PINB zgody na użytkowanie wiat.

 

UWAGA: Załączone przedmiary robót należy traktować pomocniczo. Oferent na podstawie specyfikacji technicznej, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej musi przywidzieć wszelkie koszty i prace związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.

 

 1. Termin realizacji zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do ustalenia, jednak nie później niż do 28.02.2024r.

 

 1. Termin i forma składania ofert. 

Oferty należy składać:

 • W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pltytułem:

„Wykonanie robót budowlano-montażowo-instalacyjnych w Wałbrzychu”

w terminie do 01 września 2023 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 01 września 2023 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

 

lub

 

 • W wersji papierowej w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 01 września 2023 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Wykonanie robót budowlano-montażowo-instalacyjnych w Wałbrzychu.”

 

 1. Kryteria oceny ofert.

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp. Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena 100 pkt

 

Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

 

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel. (+48) 691 324 666, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

 

 1. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
  2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2
  3. Aktualny odpis/wydruk z KRS lub CEIDG, lub inny dokument potwierdzający możliwość wykonywania usług przewidzianych w tym zapytaniu ofertowym.
  4. Kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy.
  5. Referencje/protokół potwierdzający wykonanie w okresie od 01.01.2020r. do 15.08.2023r., co najmniej jednej zakończonej i rozliczonej inwestycji o wartości  min. 400 000,00 zł netto związanej z posadowieniem obiektu budowlanego o konstrukcji stalowej.

 

 1. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

 1. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
  1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wynikuzapytania ofertowego o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z podatkiem VAT w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert) podanej w Formularzu oferty. Walutę zabezpieczenia stanowi złoty polski.
  2. Zamawiający zatrzyma z wynagrodzenia Wykonawcy (Oferenta) zabezpieczenie należytego wykonania umowy na czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.
  3. Wykonawca (Oferent) udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany Przedmiot Zamówienia na okres 36 miesięcyod daty odbioru końcowego bez usterek i wad

 

 1. Informacje uzupełniające.
  1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:
   • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;
   • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;
   • gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

 1. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 1:
  1. Specyfikacja techniczna
  2. Projekt budowlany
  3. Przedmiary robót
  4. Projekt umowy