Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót budowlanych polegających adaptacja pomieszczeń biurowo-socjalnych w biurowcu G położonym w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na potrzeby najemcy”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń biurowo-socjalnych w biurowcu G położonym w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38, zgodnie z poniższym zakresem i warunkami:

a) Zakup oraz dostawa materiałów budowlanych i urządzeń;

b) Wykonanie kompletu robót budowlanych, w tym zakresu architektoniczno-budowlanego, instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnych;

Branża architektoniczno-budowlana

c) Wykonanie wydzieleń w systemie lekkiej zabudowy z płyt g-k na ruszcie stalowym. Grubość ścianki 125mm (płyta12,5mm + profil CW i UW 100 + wełna + płyta 12,5mm). Układ ścian zgodnie z załączonymi rzutami I i II piętra stanowiącymi Załącznik nr 1;

d) Ściany pomieszczenia serwerowni na I piętrze należy wymurować z bloczków komórkowych (gazobetonowych) grubości 24cm. Następnie ściany te należy obłożyć płytami g-k;

e) Standard wykończenia podłóg: wykończenie wykładzina PCV w pomieszczeniach biurowych, komunikacji, serwerowni (antystatyczna), wykładzina w cenie do 60 zł/m2;

f) Dla nowo powstałych pomieszczeń drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe (bezklasowe), kolorystyka zgodna z istniejącą; pomieszczenie serwerowni należy zamontować drzwi w klasie C;

g) Nowo powstałe ściany g-k należy pomalować na biało (lub inny uzgodniony kolor z Zamawiającym);

h) Ściany istniejące, sufity oraz ściany klatki schodowej – należy przemalować na biało, w przypadku miejscowych uszkodzeń, pęknięć należy je przeszpachlować i uzupełnić ubytki;

i) Wykonanie zabudów z płyt g-k instalacji rur c.o. (piony) na I i II piętrze, wraz z ich pomalowaniem;

j) Usunięcie ściany działowej na I i II piętrze zgodnie z Załącznikiem nr 1;

k) Na I piętrze należy zdemontować zabudowę meblową – kuchenną oraz płytki ceramiczne (z podłogi i ściany);

l) W pomieszczeniach biurowych należy zamontować rolety pionowe do wysokości parapetu;

m) Na spoczniku klatki schodowej między parterem a I piętrem należy zamontować drzwi stalowe ażurowe z wideomofonem.

Branża instalacji elektrycznych

n) Rozmieszczenie gniazd elektrycznych i komputerowych zgodnie z Załącznikiem nr 2, na ścianach murowanych instalację elektryczną i komputerową należy rozprowadzić w korytach natynkowych, w ścianach z płyt g-k obie instalacje należy poprowadzić w środku ściany;

o) Wykonanie rozdziału oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego;

p) Do pomieszczenia serwerowni należy doprowadzić światłowód oraz niezależny obwód energii elektrycznej;

r) W aneksie kuchennym na II piętrze należy zamontować przepływowy podgrzewacz wody;

s) W sanitariach na I i II piętrze należy zamontować bojler elektryczny o pojemności 80 l;

t) Drzwi wejściowe na I i II piętro, oraz drzwi do serwerowni należy objąć ochroną np. poprzez system sygnalizacji włamania i napadu.

Branża instalacji sanitarnych

t) W sanitariatach na I i II piętrze w miejscu pisuaru należy zamontować brodzik wraz z prysznicem;

u) Na II piętrze w aneksie kuchennym należy wykonać instalację wodno-kanalizacyjną oraz zamontować baterię.

Warunki uzupełniające

v) Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 12 tygodni od podpisania umowy lub zlecenia z Zamawiającym.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r., została zrealizowana w charakterze wykonawcy minimum jedno zlecenie wykonania robót budowlanych o wartości min. 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) potwierdzone referencjami lub protokołem odbioru końcowego.

5. Miejsce wykonania robót

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki adres: Świebodzice, ul. Wałbrzyska 38 biurowiec G.

6. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

7. Dostawa i rozładunek materiałów

Dostawę i rozładunek materiałów i elementów zamówienia dokonuje Oferent na koszt własny.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera, tel. (+48) 691 324 666, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

9. Dokumenty składające się na ofertę

9.1. Wypełniony formularz – informacje o oferencie – Formularz nr 1, stanowiący Załącznik nr 3;

9.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2, stanowiący Załącznik nr 4;

9.3. Referencje/protokół odbioru końcowego dla zrealizowanych robót budowlanych.

10. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

12. Sposób przygotowania ofert

12.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

12.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

12.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Zaleca się aby wszystkie strony oferty ponumerować i parafować przez osoby podpisujące ofertę.

12.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

12.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

13.Terminy składania ofert

13.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

 „Adaptacja pomieszczeń biurowych – SbPP”

w terminie do 08 lutego 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 08 lutego 2022 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

13.2. W formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na II piętrze lub za pośrednictwem poczty), w nieprzekraczalnym terminie do 08 lutego 2022 r.do godziny 10.00. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

ul . Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

Adaptacja pomieszczeń biurowo-socjalnych w biurowcu G położonym w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na potrzeby najemcy

13.3. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu.

14. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 100% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 100, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

15. Gwarancja jakości

Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia oferowany przez oferenta nie może być krótszy niż 24 miesięcy.

16. Warunki uzupełniające

16.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

16.2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający 16.3.przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

16.4.Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

17. Wykaz Załączników i Formularzy

Załącznik nr 1 – Rzut I i II piętra;

Załącznik nr 2 – Rzut I i II piętra z rozmieszczenie gniazd elektrycznych i komputerowych;

Załącznik nr 3 – Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie

Załącznik nr 4 – Formularz nr 2 – Formularz Oferty