Zapytanie ofertowe – „Wykonanie rozdziału wewnętrznej instalacji hydrantowej w systemie zaprojektuj i wybuduj dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 17 na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego”

Wałbrzych, dnia 15.05.2020 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie „Wykonanie rozdziału wewnętrznej instalacji hydrantowej w systemie zaprojektuj i wybuduj dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 17 na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

PPH „JKB” Sp. J.

ul. Spacerowa 13

58-100 Świdnica


1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest:

a) wykonanie rozdziału istniejącej wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z zaślepieniem miejsca rozdziału;

b) wykonanie nowego odcinka wewnętrznej instalacji hydrantowej o długości ok. 12 m i średnicy DN80, łączącego dwie istniejące instalacje: „A” i „B”. Nowo wykonany fragment instalacji należy wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych oraz zaizolować otuliną przeciwkondensacyjną o gr. min 19 mm;

c) wymiana fragmentu istniejącej instalacji „A” o średnicy DN50 na instalację o średnicy DN80 – fragment o długości ok. 30 m, osie A’-B i B-4 (zgodnie z załącznikiem graficznym);

d) sporządzenie projektu wykonawczego wraz ze stosownymi obliczeniami weryfikującymi poprawność doboru ww. średnic rur oraz potwierdzającymi prawidłowy przepływ i wydajność hydrantów;

e) uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. ppoż.;

f) wykonanie prac instalacyjno-montażowych określonych w projekcie;

g) wykonanie stosownych prób i sprawdzeń m.in. badanie wydajności hydrantów po wykonanych pracach, próby szczelności;

h) opracowanie i dostarczenie do zamawiającego dokumentacji powykonawczej.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:

a) do 8 tygodni od daty podpisania zlecenia/umowy.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel.(+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie do 11.05.2020 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Wykonanie rozdziału wewnętrznej instalacji hydrantowej w systemie zaprojektuj i wybuduj dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 17 na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego”

 

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

    1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
    2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
    3. Załącznik nr 3 – Rysunek instalacji