Zapytanie ofertowe – „Wykonanie terenu utwardzonego z kostki betonowej o powierzchni 2500 m2 na działce gruntu nr 751/11 położonej w Świebodzicach przy ul. Kasztanowej”

Wałbrzych, dnia 16.04.2019 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie „Prac polegających na wykonaniu terenu utwardzonego z kostki betonowej o powierzchni 2500 m2 na działce gruntu nr 751/11 położonej w Świebodzicach przy ul. Kasztanowej ”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

F.P.U.H VOLT Janusz Wróbel
Ul. Ciernie 174
58-160 Świebodzice

 

Załącznik


 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlano-montażowe zgodnie z poniższym zakresem:

 • Obsługa geodezyjna podczas wykonywania robót;
 • Zdjęcie warstwy humusu i zagospodarowanie jej w granicy działki 751/11;
 • Demontaż oraz utylizacja część istniejącego ogrodzenia;
 • Wzmocnienie nasypu niekontrolowanego
 • Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy (grunt z wykopów do zagospodarowania w granicach działki 751/11);
 • Obsługa geotechniczna podczas wykonywania robót;
 • Ustawienie krawężników na ławach betonowych;
 • Ułożenie kostki betonowej grubości 10cm na powierzchni 2500 m2;
 • Montaż ogrodzenia panelowego ze stali ocynkowanej, grubość druta 5mm, wysokość panela 180 cm, bez podmurówki;
 • Montaż dwóch bram ogrodzeniowych suwanych, ręcznych o szerokości 6m;
 • Skompletowanie dokumentacji powykonawczej w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

 

Nie przewiduje się realizacji odwodnienia przedmiotowego terenu utwardzonego.

 1. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do dwóch miesięcy od podpisania umowy.

 1. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

 1. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

 1. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 1. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie robót budowlanych pn.: 
„Wykonanie terenu utwardzonego z kostki betonowej o powierzchni 2500 m2 na działce gruntu nr 751/11 położonej w Świebodzicach przy
ul. Kasztanowej”

 1. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2019r. do godziny 12.00.

 1. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 1. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

 • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
 • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
 • wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

 1. Wykaz Załączników i Formularzy
   

  1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
  2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
  3. Warunki geotechniczne cz.1
  4. Warunki geotechniczne cz.2
  5. Rzut terenu wraz z przekrojami