Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A, dz. gruntu nr 526”

Wałbrzych, dnia 14 lipca 2021 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu informujemy, iż w wyniku postępowania na wyłonienie wykonawcy dla zadania pod nazwą: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A, dz. gruntu nr 526”, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez EXANIMO Krzysztof Bajowski z siedzibą przy  ul. Letniej 5A/7 w Złotoryi.

 


24 maja 2021

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A, dz. gruntu nr 526, zgodnie z poniższym zakresem:

a) Wykonanie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;

b) Zakup oraz dostawa elementów instalacji;

c) Wykonanie (wybudowanie, montaż) kompletnej instalacji wraz z konstrukcją z uwzględnieniem ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej, zgodnie z PW;

d) Zapewnienie kierowania robotami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i inne wymagane kwalifikacje w tym: certyfikat UDT grupa I i/lub II zgodnie zapisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 136 ust. 3 ustawy);

e) Podłączenia okablowania i zabezpieczeń od strony AC i DC po wykonaniu podziemnego odcinka linii kablowej AC zgodnie z N SEP -E-004 oraz linii kablowej wewnętrznej w hali, z uwzględnieniem niezbędnych instalacji niskonapięciowych (Zamawiający dopuszcza prowadzenia instalacji w istniejących korytach kablowych);

f) Wpięcie do istniejącej rozdzielni nN;

g) Zgłoszenie wymiany licznika na dwukierunkowy;

h) Montaż i uruchomienie falowników wraz z konfiguracją i podłączeniem do internetu (urządzenia dostarcza Wykonawca, kartę operatora sieciowego dostarcza Zamawiający);

i) Zgłoszenie instalacji do dystrybutora OSD;

j) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

k) Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji;

Wytyczne dla instalacji fotowoltaicznej:

l) Łączna moc modułów fotowoltaicznych od 49,5 kW do 49,9 kW;

m) Rodzaj ogniw: monokrystaliczne lub polikrystaliczne;

n) Kąt nachylenia podkonstrukcji: 30 stopni;

o) Zakotwienie konstrukcji: konstrukcja wbijana lub wiercona;

p) Teren przeznaczony pod zabudowę instalacją fotowoltaiczną oznaczono w Załączniku nr 3 do zapytania;

q) Elementy instalacji fotowoltaicznej należy zaprojektować i rozmieścić z zachowaniem skrajni nie mniejszej niż 4.0 m od krawężnika drogowego oraz odległości 2.0 m od granic nieruchomości;

r) Moduły fotowoltaiczne należy zaprojektować i rozmieścić z zachowaniem południowego ustawienia;

s) Moduły fotowoltaiczne należy zaprojektować i rozmieścić w sposób niepowodujący ich zacieniania, należy uwzględnić możliwość parkowania samochodu ciężarowego przy krawężniku placu utwardzonego oraz usytuować panele w odpowiedniej odległości;

t) Koncepcja zagospodarowania terenu instalacji fotowoltaicznej stanowi załącznik nr 3 do zapytania.

 

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 12 tygodni od podpisania umowy lub zlecenia z Zamawiającym.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w okresie od 01.05.2018 r. do 01.05.2021 r., została zrealizowana w charakterze wykonawcy minimum jedna naziemna instalacja fotowoltaiczna o mocy co najmniej 40 kW potwierdzona referencjami lub protokołem odbioru końcowego.

5. Miejsce wykonania robót

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58‑160 Świebodzice, ul. Strefowa 5A. Oferta powinna uwzględniać koszty dostawy brakujących materiałów oraz elementów instalacji do miejsca wykonania.

6. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

7. Dostawa i rozładunek materiałów

Dostawę i rozładunek materiałów i elementów zamówienia dokonuje Oferent na koszt własny.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

9. Dokumenty składające się na ofertę

9.1. Wypełniony formularz – informacje o oferencie – Formularz nr 1

9.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

9.3. Szczegółowe warunki gwarancji wraz z warunkami jej utrzymania

10. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

12. Sposób przygotowania ofert

12.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

12.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

12.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Zaleca się aby wszystkie strony oferty ponumerować i parafować przez osoby podpisujące ofertę.

12.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

12.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

13. Terminy składania ofert

13.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 16 czerwca 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 16 czerwca 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

13.2. W formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na II piętrze lub za pośrednictwem poczty), w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2021 r.do godziny 10.00. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul . Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A, dz. gruntu nr 526”

13.3. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu.

14. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 100% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 100, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

15. Gwarancja jakości

Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia oferowany przez oferenta nie może być krótszy niż 60 miesięcy.

16. Warunki uzupełniające

16.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

16.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

16.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

16.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

17. Wykaz Załączników i Formularzy

Załącznik nr 1 – Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie

Załącznik nr 2 – Formularz nr 2 – Formularz Oferty

Załącznik nr 3 – Koncepcja zagospodarowania terenu instalacji fotowoltaicznej

Załącznik nr 4 – Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowych cz.1
Załącznik nr 4 – Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowych cz.2 

Załącznik nr 5 – Mapa inwentaryzacji geodezyjnej

Załącznik nr 6 – Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych