Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34, dz. gruntu nr 90/13, 90/14, 92/8, 92/9, 114/1, 114/5”

Pytanie nr 1
Czy działka wskazana w załączniku nr 3 „Koncepcja Zagospodarowania Terenu Instalacji Fotowoltaicznej – Model” należy w całości do Zamawiającego? Według ewidencji gruntów dostępnej na geoportalu granice działek przebiegają w inny sposób niż na wizualizacji.
Odpowiedź nr 1
Obszar objęty koncepcją zagospodarowania terenu znajduje się na terenie nieruchomości będących własnością Zamawiającego. Załącznik do zapytania stanowi aktualna mapa do celów projektowych zawierająca oznaczenie nieruchomości oraz przebieg ich granic.

Pytanie nr 2
Jaka jest wysokość skarpy?
Odpowiedź nr 2
Rzędne terenu zostały ukazane na aktualnej mapie do celów projektowych. Wysokość skarpy na mapie do celów projektowych wynosi od 10,0 do 12,3 m. Określenie rzeczywistej wysokości skarpy w miejscu prowadzenia prac oferent ocenia podczas wizji lokalnej.

Pytanie nr 3
Jaki jest rodzaj podłoża na skarpie (piasek/skała/ziemia/inne – proszę wskazać)?
Odpowiedź nr 3
Skarpy zostały wykonane z rumoszu skalnego.

Pytanie nr 4
Czy najniższy punkt skarpy znajduje się poniżej poziomu działki przeznaczonej pod instalację fotowoltaiczną? – czy u podnóża skarpy znajduje się np. rów?
Odpowiedź nr 4
U podnóża skarpy znajduje się rów odwadniający.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie osobnej trasy kablowej, jeżeli szacht instalacyjny nie pomieści kabli? Czy istnieje możliwość poprowadzenia osobnej trasy kablowej obok istniejącego szachtu?
Odpowiedź nr 5
Na trasie proponowanego przebiegu kabla nie istnieje szacht. Sposób oraz trasa prowadzenia kabla pozostają do zaprojektowania oraz uzgodnienia z Zamawiającym.

Pytanie nr 6
Czy trasa kablowa przebiega przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego?
Odpowiedź nr 6
Załącznik do zapytania stanowi dokumentacja powykonawcza obiektu, w której oznaczone zostały ściany oddzielenia pożarowego. Trasa przebiega przez dwie ściany oddzielenia przeciwpożarowego.

Pytanie nr 7
Jaka jest planowana długość trasy kablowej od miejsca instalacji do miejsca wpięcia – stacji transformatorowej?
Odpowiedź nr 7
Szacunkowa długość trasy określona na podstawie koncepcji wynosi około 260 m. Dokładna długość trasy zostaje określona po sporządzeniu przez wykonawcę projektu instalacji.

Pytanie nr 8
Gdzie znajduje się pomieszczenie w budynku technicznym przeznaczone dla instalacji monitoringu?
Odpowiedź nr 8
Rejestrator instalacji monitoringu znajduje się w pomieszczeniu 3.2.5 – Rozdzielnia nN.


8 lipca 2021

 

1.Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34, dz. gruntu nr 90/13, 90/14, 92/8, 92/9, 114/1, 114/5, zgodnie z poniższym zakresem:

  1. Wykonanie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  2. Zakup oraz dostawa elementów instalacji;
  3. Wykonanie (wybudowanie, montaż) kompletnej instalacji wraz z konstrukcją z uwzględnieniem ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej, zgodnie z projektem wykonawczym oraz zachowaniem następujących wytycznych:
   1. Łączna moc paneli fotowoltaicznych od 49,5 kW do 49,9 kW;
   2. Typ paneli fotowoltaicznych: monokrystaliczne lub polikrystaliczne;
   3. Typ inwertera: trójfazowy beztransformatorowy falownik;
   4. Kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych: 30 stopni;
   5. Zakotwienie konstrukcji: konstrukcja wbijana lub wiercona;
   6. Koncepcja zagospodarowania terenu budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z oznaczeniem  terenu przeznaczonego pod zabudowę instalacją fotowoltaiczną określono w Załączniku nr 3;
   7. Elementy instalacji fotowoltaicznej należy zaprojektować i rozmieścić z zachowaniem skrajni nie mniejszej niż 6.0 m od podnóża skarpy;
   8. Moduły fotowoltaiczne należy zaprojektować i rozmieścić z zachowaniem południowego ustawienia;
   9. Moduły fotowoltaiczne należy zaprojektować i rozmieścić w sposób niepowodujący ich zacieniania;
   10. Koncepcja zagospodarowania terenu instalacji fotowoltaicznej stanowi załącznik nr 3 do zapytania.
  4. Zapewnienie kierowania robotami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i inne wymagane kwalifikacje w tym: certyfikat UDT grupa I i/lub II zgodnie zapisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 136 ust. 3 ustawy);
  5. Podłączenia okablowania i zabezpieczeń od strony AC i DC po wykonaniu podziemnego odcinka linii kablowej AC zgodnie z N SEP -E-004 oraz linii kablowej wewnętrznej w hali, z uwzględnieniem niezbędnych instalacji niskonapięciowych (Zamawiający dopuszcza prowadzenia instalacji w istniejących korytach kablowych);
  6. Zakup dostawa oraz ułożenie kabla dla instalacji monitoringu CCTV od rejestratora w  budynku technicznym do terenu montażu paneli;
  7. Wpięcie do istniejącej rozdzielni nN;
  8. Prowadzenie robót na czynnym obiekcie w sposób niepowodujący utrudnień użytkowania;
  9. Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji przez drogi metodą wykopu otwartego;
  10. Zgłoszenie wymiany licznika na dwukierunkowy;
  11. Montaż i uruchomienie falowników wraz z konfiguracją i podłączeniem do internetu (urządzenia dostarcza Wykonawca, kartę operatora sieciowego dostarcza Zamawiający);
  12. Zgłoszenie instalacji do dystrybutora OSD;
  13. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
  14. Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji;

 

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 12 tygodni od podpisania umowy lub zlecenia z Zamawiającym.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w okresie od 01.07.2018 r. do 29.07.2021 r., została zrealizowana w charakterze wykonawcy minimum jedna naziemna instalacja fotowoltaiczna o mocy co najmniej 40 kW potwierdzona referencjami lub protokołem odbioru końcowego.

5. Miejsce wykonania robót

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat Wałbrzych, adres: 58306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 34. Oferta powinna uwzględniać koszty dostawy materiałów oraz elementów instalacji do miejsca wykonania.

6. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

7. Dostawa i rozładunek materiałów

Dostawę i rozładunek materiałów i elementów zamówienia dokonuje Oferent na koszt własny.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

9. Dokumenty składające się na ofertę

9.1 Wypełniony formularz – informacje o oferencie – Formularz nr 1

9.2 Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

9.3 Szczegółowe warunki gwarancji wraz z warunkami jej utrzymania

9.4 Referencje/protokół odbioru końcowego dla zrealizowanej naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 40 kW

10. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

12. Sposób przygotowania ofert

12.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

12.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

12.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Zaleca się aby wszystkie strony oferty ponumerować i parafować przez osoby podpisujące ofertę.

12.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

12.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

13. Terminy składania ofert

13.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 29 lipca 2021 r.do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 29 lipca 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

13.2. W formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na II piętrze lub za pośrednictwem poczty), w nieprzekraczalnym terminie do 29 lipca 2021 r.do godziny 10.00. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34, dz. gruntu nr 90/13, 90/14, 92/8, 92/9, 114/1, 114/5”

13.3 Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu.

14. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 100% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 100, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

15. Gwarancja jakości

Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia oferowany przez oferenta nie może być krótszy niż 60 miesięcy.

16. Warunki uzupełniające

16.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

16.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

16.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

16.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

17. Wykaz Załączników i Formularzy

Załącznik nr 1 – Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie

Załącznik nr 2 – Formularz nr 2 – Formularz Oferty

Załącznik nr 3
Koncepcja Zagospodarowania Terenu Instalacji Fotowoltaicznej – Model
Koncepcja Zagospodarowania Terenu Instalacji Fotowoltaicznej

Załącznik nr 4 
Mapa Inwentaryzacji Geodezyjnej – Model
Mapa Inwentaryzacji Geodezyjnej 

Załącznik nr 5 – Dokumentacja powykonawcza obiektu