Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” drogi łączącej drogę powiatową i budowaną drogę gminną wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, odwodnienie, itp.) na nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 6/1 oraz części działek nr 27/10, 27/14, 4/1, 4/3, 4/5, 4/7, 5/5, obręb Chocicza Mała, gmina Września na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”

Data rozpoczęcia: 22.10.2015 r.
Data zakończenia: 5.11.2015 r.

Nr referencyjny sprawy NI/WSSE-IPD/W-A2/2015

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”
Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16
tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74
e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

zaprasza do złożenia swojej Oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:

„Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” drogi łączącej drogę powiatową i budowaną drogę gminną wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, odwodnienie, itp.) na nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 6/1 oraz części działek nr 27/10, 27/14, 4/1, 4/3, 4/5, 4/7, 5/5, obręb Chocicza Mała, gmina Września (dalej: Obiekt) na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.

 1. Przedmiotem Zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności inżynierii drogowej niezbędnej do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” drogi łączącej drogę powiatową i budowaną drogę gminną wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, odwodnienie, itp.) na nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 6/1 oraz części działek nr 27/10, 27/14, 4/1, 4/3, 4/5, 4/7, 5/5, obręb Chocicza Mała, gmina Września (dalej: Obiekt) na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.
 1. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w ustawie z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm) oraz poniżej wymienione działania:
 • prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót oraz sprawowanie kontroli zgodności jej wykonania z projektem, pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem,
  przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodności prowadzonych robót z zawartą umową oraz harmonogramem będącym załącznikiem do umowy z Wykonawcą,
 • kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, a także potwierdzanie każdorazowego pobytu na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy,
 • rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,
 • kontrola i weryfikacja przekładanych przedmiarów robót, kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji,
 • sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz potwierdzenie, że dany wyrób budowlany, wyposażenie, urządzenia nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych oraz są zgodne z przedstawionymi przez Wykonawcę dokumentami oraz z projektem, oraz dokonywać kontroli dokumentacji materiałów budowlanych wykorzystywanych przez Wykonawcę pod kątem zgodności z projektem oraz posiadania stosownych certyfikatów, atestów, dopuszczeń do używania w budownictwie,
 • potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, ponadto potwierdzać wykonanie zaplanowanych robót oraz usunięcie wad wskazanych np. podczas poszczególnych odbiorów,
 • składanie cotygodniowych raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz występujących ewentualnych trudnościach w realizacji budowy,
 • uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,
 • udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji inwestycji, oraz udział w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,
 • uczestnictwo w odbiorach robót zanikających (w terminie do 2 dni od wpisu do dziennika budowy), częściowych, uczestnictwo w planowanych przez Wykonawcę sprawdzeniach, rozruchach technologicznych urządzeń, odbiorze końcowym i ostatecznym, swoją obecność należy potwierdzać stosownym wpisem do dziennika budowy lub/i podpisem na stosownym protokole.
 • w razie stwierdzenia niezgodności wykonania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty – inspektor nadzoru inwestorskiego zwraca na to uwagę Kierownikowi budowy jednocześnie informując o tym na piśmie Zamawiającego, z którym w porozumieniu podejmuje odpowiednie decyzje, wyznaczając termin ich wykonania,
 • przeprowadzanie po akceptacji Zamawiającego badań sprawdzających jakość robót budowlanych – o ile taka potrzeba wystąpi,
 • dokonywanie kontroli i analizy wyników badań przedstawianych przez Wykonawcę,
 • wydawanie Kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotów i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych,
 • żądanie od Kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem,
 • udzielanie na żądanie Zamawiającego wszelkich wyjaśnień w sprawach budowy oraz informacji o stanie realizacji robót,
 • potwierdzanie gotowości Wykonawcy do odbiorów w szczególności do odbioru końcowego, poprzez sprawdzenie m.in. kompletności dokumentacji powykonawczej,
 • wykonywanie czynności związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, ustalonej w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą,
 • egzekwowanie od Wykonawcy obowiązków wynikających z umowy zawartej z Wykonawcą,
 • udzielanie w ciągu 24 godzin wyjaśnień i wskazówek dotyczących technologii robót, w przypadku zgłoszenia ich pisemnie i/lub telefonicznie przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
 • w okresie obowiązującej gwarancji, którą udziela Wykonawca, zobowiązuje się inspektora nadzoru inwestorskiego do uczestniczenia, co najmniej raz w roku, w przeglądzie gwarancyjnym organizowanym przez Wykonawcę,
 • udzielenie wszelkiej pomocy Zamawiającemu w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczaniu inwestycji,
 1. inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do wszystkich innych, nie wymienionych powyższej, obowiązków, które wynikają dla niego z umowy z Wykonawcą, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z nadzorem przy przygotowaniu przez Wykonawcę kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych.
 2. inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do obecności na budowie nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, oraz na każde uzasadnione wezwanie Kierownika budowy lub/i Zamawiającego.
 3. inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym, Kierownikiem budowy, uczestniczenia w cotygodniowych spotkaniach podsumowujących postęp prac na budowie.
 4. inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Wykonawcą w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego oraz powiadomienia Zamawiającego i Wykonawcę w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, niejasności, sprzeczności lub wad w dokumentacji projektowej.
 5. inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do podejmowania następujących działań bez pisemnej zgody Zamawiającego:
 • Podejmowania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań finansowych i prawnych.
 • Podejmowania jakichkolwiek decyzji odnośnie tzw. robót dodatkowych.
 1. inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany wykonać swą funkcję z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami,
  zasadami wiedzy technicznej dbając o bezpieczeństwo ludzi i jakość wykonywanych robót oraz terminowość zgodnie z harmonogramem do umowy z Wykonawcą
  stanowiącym Załącznik 2 do zapytania ofertowego.
 2. inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wchodził w skład Zespołu osób pełniących nadzór nad inwestycją – pod przewodnictwem Zamawiającego.
 3. zakres robót budowlanych będzie zgodny z:
 • Treścią wzoru umowy z Wykonawcą stanowiącą Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 • Dokumentacją projektową, która jest obecnie opracowywana przez Wykonawcę.
 • Wytycznymi Zamawiającego, które stanowią Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 1. Termin pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia, tj. Okres pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

 • rozpoczęcie – w dniu podpisania Umowy, jednakże nie wcześniej niż przed rozpoczęciem robót budowlanych,
 • zakończenie – do dnia planowanego zakończenia robót i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych tj. do dnia 15.04.2016 r. oraz po zakończeniu inwestycji w okresie gwarancji (60 miesięcy) zobowiązuje się inspektora nadzoru inwestorskiego do uczestniczenia, co najmniej raz w roku, w przeglądzie gwarancyjnym organizowanym przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, iż inspektor nadzoru inwestorskiego będzie pełnił swoją funkcję do czasu faktycznego ukończenia inwestycji, również w przypadku przedłużenia planowanego terminu zakończenia robót i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych, nie dłuższego niż 1 miesiąc w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z zawartej umowy (na podstawie niniejszego zapytania ofertowego).
 1. Dokumenty składające się na ofertę

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 • Wypełniony Formularz nr 1 oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
 • Dokumenty wyszczególnione w punkcie 4 niniejszego Zapytania ofertowego.
 • Oświadczenie o braku zastrzeżeń, co do zakresu i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia.
 1. Wymagane świadectwa i dokumenty.

W celu udokumentowania swojego doświadczenia objętego Zamówieniem oraz wiarygodności Oferent powinien załączyć do oferty następujące dokumenty:

 1. wykaz realizowanych nadzorów, porównywalnych z Zamówieniem, a zrealizowanych przez Oferenta w okresie ostatnich trzech lat (wg Formularza nr 3 do zapytania ofertowego),
 2. dokumenty potwierdzające (referencje), że roboty wskazane zgodnie z pkt 4 a. zostały wykonane z należytą starannością.
 3. odpis aktualny z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu, np. krajowego rejestru sądowego, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 4. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 6. aktualne informacje o Oferencie (wg Formularza nr 2 do zapytania ofertowego),
 7. stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania umowy lub innych dokumentów nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 8. Zaparafowany projekt umowy o nadzór inwestorski stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
 1. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją Ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 1. Sposób przygotowania ofert.
 1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego.
 2. Oferenci nie mogą zmieniać treści formularzy, które stanowią załączniki do Zapytania ofertowego.
 3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta – wszystkie strony oferty, w których zostaną dokonane poprawki, korekty błędów lub zmiany winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
 5. Oferta winna mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.
 6. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
 7. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 05 listopada 2015 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez wybrania oferty, w tym bez podania przyczyny, a w szczególności gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie zapytanie nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu Zapytania ofertowego „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie wszystkich oferentów.

Formularze do Zapytania

 1. Formularz Nr 1 do Zapytania – Formularz-oferty
 2. Formularz Nr 2 do Zapytania – Informacje o Oferencie
 3. Formularz nr 3 do Zapytania – Doświadczenia

 

Załączniki do Zapytania

 1. Załacznik nr 1 do Zapytania – wzór Umowy z Wykonawcą Września
 2. Załącznik nr 2 do Zapytania – harmonogram
 3. Załącznik nr 3 do Zapytania – wytyczne Zamawiającego – droga WSAG
 4. Załącznik nr 4 do Zapytania – Umowa o nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi