Przetarg nieograniczony, dwustopniowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Odbudowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali produkcyjno-magazynowanej, położonej w Świebodzicach na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego dz. gr. 747/1, która ucierpiała w pożarze.”

 „INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

www.ipdevelopment.pl

      I.   Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) – postępowania dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:

      I.   Odbudowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali produkcyjno-magazynowej, położonej w Świebodzicach na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego dz. gr. 747/1, która ucierpiała w pożarze.” – ETAP I.

      II.   Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunków postępowania przetargowego, w tym w szczególności w zakresie przygotowania i złożenia ofert, kryteriów oceny ofert, warunków wyboru wykonawcy, określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna, wyłącznie do wglądu, na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl w zakładce „OGŁOSZENIA”.

      III.   Jednym z warunków przyjęcia oferty jest nabycie SIWP od „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. SIWP można nabywać dokonując wpłaty kwoty 615,00 zł brutto (sześćset piętnaście złotych) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.

      IV.   Ofertę należy złożyć w terminie do 19 czerwca 2017r. do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze.

       V.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2017 r. o godzinie 12.30 w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (58-306), na I piętrze.

       VI.   Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.

       VII.   Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia Przetargu bez wybrania oferty, w tym bez podania przyczyny, a w szczególności gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że  prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu Przetargu  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej.

Załączniki:

 Załącznik Nr 1 SIWP

 Załącznik Nr 2 SIWP

 Załącznik Nr 3 SIWP

 Załącznik Nr 4 SIWP

 Załącznik Nr 5 SIWP

 SIWP Odbudowa Hali

 Część II SIWP Projekt Umowy

 Część III SIWP Wytyczne Wykonania Robót + Załącznik Nr 2

 Załącznik Nr 1 Do Części III Rzuty Hali

 Załącznik Nr 3 Do Częśći III Koncepcja Rozwiązań Projektowych