Zapytanie ofertowe – Badanie sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego  za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022

 

 

WYBÓR OFERTY:

Z wszystkich złożonych ofert, do przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki, została wybrana firma Biuro Biegłych Rewidentów Eko-Bilans Sp. z o.o.; ul. P.O.W 29/3; 90-248 Łódź, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.


 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021 oraz rok obrotowy 2022 i sporządzenie sprawozdań z badania przedmiotowych sprawozdań finansowych, w tym badaniu metodą pełną będą podlegać wszystkie dokumenty z następujących obszarów:
  • działalności operacyjnej,
  • pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,
  • kosztów i przychodów finansowych,
  • zysków i strat nadzwyczajnych,
  • rezerw i odpisów aktualizacyjnych,
  • umów różnego rodzaju pośrednictwa,

o poziomie istotności powyżej kwoty 10.000 zł w szacunkowej ilości dokumentów ok. 1000 szt.

Uwaga:
Szczegółowe informacje o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną można uzyskać pod numerem telefonu  (+48) 74 646 25 73 lub (+48) 74 646 25 83 w ciągu 5 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

  1. Uczestniczenie osób, które przeprowadzą badanie sprawozdania Spółki w posiedzeniach organów Spółki (Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników) dotyczących przedmiotu zamówienia, w tym uczestnictwo za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Pisemne oferty z dopiskiem „Badanie sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022”

w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach należy złożyć w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, na II piętrze w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2021 r., do godz. 15.00.

 

Szczegółowy opis zamówienia oraz przedmiotu zamówienia znajduje się w zaproszeniu do składania ofert:
IPD zapytanie ofertowe – badanie sprawozdania2021-2022

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1
W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego badania sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok Invest-Park Development Sp. z o.o. w Wałbrzychu, uprzejmie prosimy o przesłanie sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz uzupełnienie i odesłanie załączonej ankiety informacyjnej. Wiedza wynikająca z przekazanych nam w ten sposób informacji pozwoli nam na przygotowanie dla Państwa oferty.

Odpowiedź nr 1
1. Ankieta
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2020