Budowa w systemie „zaprojektuj i rozbuduj” halę produkcyjno-magazynową, położoną w Dzierżoniowie na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego dz. gr. 188/2

SIWP Rozbudowa Hali Dzierżoniów 

 „INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

 

Ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) – postępowanie dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa w systemie „zaprojektuj i rozbuduj” halę produkcyjno-magazynową, położoną w Dzierżoniowie na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego dz. gr. 188/2.”

  1. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunków postępowania przetargowego, w tym w szczególności w zakresie przygotowania i złożenia ofert, kryteriów oceny ofert, warunków wyboru wykonawcy, określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna, wyłącznie do wglądu, na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl w zakładce „OGŁOSZENIA”.
  2. Jednym z warunków przyjęcia oferty jest nabycie SIWP od „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. SIWP można nabywać dokonując wpłaty kwoty 615,00 zł brutto (sześćset piętnaście złotych) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
  3. Ofertę należy złożyć w terminie do 25 lipca 2017r. do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25  lipca 2017 r. o godzinie 12.30 w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (58-306), na I piętrze.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia Przetargu bez wybrania oferty, w tym bez podania przyczyny, a w szczególności gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu Przetargu  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej.

Załączniki:

SIWP Rozbudowa Hali Dzierżoniów

Załącznik Nr 1 SIWP

Załącznik Nr 2 SIWP

Załącznik Nr 3 SIWP

Załącznik Nr 4 SIWP

Załącznik Nr 5 SIWP

Wzór Karty Gwarancyjnej

Część II Wzór Umowy 

Część III Wytyczne Wykonania Robót

Załącznik A Koncepcja Rozbudowy Hali

Załącznik B Mapa Inwentaryzacja Powykonawcza