I Pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości – niezabudowana działka gruntu nr 1377/3, o powierzchni 7 000 m2 położona w Dzierżoniowie, obręb nr 0003 Dolny

INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

 

 

I Pisemny przetarg nieograniczony
dotyczący sprzedaży nieruchomości

1. Niezabudowana działka gruntu nr 1377/3, o powierzchni 7 000 m2 położona w Dzierżoniowie, obręb nr 0003 Dolny, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych , prowadzi księgę wieczystą o nr SW1D/00045423/0 (dalej: Działka nr 1377/3)

2. Udział w niezabudowanej działce gruntu nr 1372/3, o powierzchni 240,00 m2, położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr SW1D/00049433/1, w wysokości 68/144 (dalej: Działka nr 1372/3)

Data rozpoczęcia: 05.06.2018 r.
Data zakończenia: 25.06.2018 r.

 

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,
58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,
Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl
zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży Nieruchomości stanowiącej własność Spółki.

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

1. Niezabudowana działka gruntu nr 1377/3, o powierzchni 7 000 m2 , położona
w Dzierżoniowie, obręb nr 0003 Dolny, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych , prowadzi księgę wieczystą o nr SW1D/00045423/0 (dalej: Działka nr 1377/3),

2. Udział w niezabudowanej działce gruntu nr 1372/3, o powierzchni 240,00 m2, położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr SW1D/00049433/1, w wysokości 68/144 (dalej: Działka nr 1372/3), (dalej łącznie: Nieruchomości).

3. Gminie Miejskiej Dzierżoniów w stosunku do Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z dnia 2018.01.15).

4. Zbycie Nieruchomości jako składników aktywów trwałych wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii wynikających z Umowy Spółki.

5. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

6. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustalonym Uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXI/190/08 z dnia
06 października 2008 r. przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem jednorodzinnej.

7. Nieruchomości wolne są od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie są przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jego rozporządzaniu,
z zastrzeżeniem pkt 9 poniżej.

8. Z Nieruchomościami związane są następujące ograniczone prawa rzeczowe:

1) służebność gruntowa w postaci przejścia i przejazdu przez działkę gruntu numer 1372/4 w celu dostępu do drogi publicznej z działki gruntu numer 1372/3, ustanowiona na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 1372/4 na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki gruntu numer 1372/3;

2) służebność gruntowa w postaci przejścia i przejazdu przez działkę nr 1372/2 w celu dostępu do drogi publicznej z działki nr 1372/3, ustanowiona na nieruchomości stanowiącej działkę nr 1372/2 na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki nr 1372/3;

3) służebność gruntowa w postaci przejścia i przejazdu przez działkę nr 1372/4 w celu dostępu do drogi publicznej z działki nr 1372/2, ustanowiona na nieruchomości stanowiącej działkę nr 1372/4 na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki nr 1372/2.

9. Na Działce nr 1377/3 znajduje się część chodnika oraz elementy infrastruktury takie jak: ławki, kosze na śmieci, lampy, stojaki na rowery, z których korzystają mieszkańcy budynku wielorodzinnego znajdującego się na nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 1372/2, znajdującej się przy ul. Lawendowej 1 w Dzierżoniowie, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1D/00049360/8.

10. Na Działce nr 1372/3 znajduje się plac zabaw, z którego korzystają mieszkańcy budynku wielorodzinnego znajdującego się na nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 1372/2, znajdującej się przy ul. Lawendowej 1
w Dzierżoniowie, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1D/00049360/8, posiadający udziały w Działce nr 1372/3.

11. Działka nr 1377/3 składa się z następujących użytków gruntowych:

– Tereny mieszkaniowe oznaczone jako B o pow. 1303 m2
– Grunty orne oznaczone jako RIVa o pow. 5607 m2
– Grunty orne oznaczone jako RIVb o pow. 90 m2

Działka nr 1372/3 składa się z następujących użytków gruntowych:

–  Tereny mieszkaniowe oznaczone jako B o pow. 240 m2

12. Obecnie na działce 1377/3 znajdują się zasiewy , których dokonanie nastąpiło bez wiedzy i zgody Spółki.

 

II. CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi: 831 720,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/00), netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

III. WADIUM

1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 41 586,00 zł] (słownie: czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/00);

2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 22 czerwca 2018 r. na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840, przy czym liczy się data wpływu na konto Spółki.

3. W tytule wpłaty proszę wpisać: WADIUM – PRZETARG – Działki nr 177/3 i 1372/3 w Dzierżoniowie.

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące oferowanej nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe oraz na stronie portalu: www.biznes-polska.pl.

 

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1. Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r. do godz. 10:00.

2. Oznaczenie koperty: I pisemny przetarg nieograniczony – Działki nr 177/3 i 1372/3 w Dzierżoniowie.

3. Sposób przygotowania oferty określa SIWP.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. w siedzibie spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro), o godz. 10:30.

 

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.


X. ZAŁĄCZNIKI

1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu,
2. Formularz Oferty.