I Pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych 1/ działki gruntu nr 1372/1, o powierzchni 6.040 m2 ; Położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3 , woj. Dolnośląskie.

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Uczniowska 16, 58-306 WAŁBRZYCH

OGŁASZA

I  Pisemny przetarg  nieograniczony  jednostopniowy

 dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych

 

1/ działki gruntu nr 1372/1, o powierzchni 6.040 m2 ;

 

Położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3 , woj. Dolnośląskie.

 

Data rozpoczęcia: 2017-08-04
Data zakończenia: 2017-08-28

 

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ,

58-306 Wałbrzych ,ul. Uczniowska 16 ,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym – jednostopniowym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowej wyżej wymienionej , stanowiącej własność Spółki, zwanej dalej „nieruchomość”.

1/ OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ działka gruntu nr 1372/1, o powierzchni 6.040 m2 , położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 0003 Dolny, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1D/00045423/0.

2/ OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ( Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXI/190/08 z dnia 06 października 2008 r., Dz.Urz. Woj. Doln. Z 2008 r., nr 303, poz.3500)  przeznaczonych pod „zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem jednorodzinnej oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem jednorodzinnej i towarzyszącą funkcja usługową”. 

2/ Gminie Miejskiej Dzierżoniów w stosunku do Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity  Dz. U. z 2015r. nr 1774 z późn. zm.  

3/ CENA WYWOŁAWCZA

1/ Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 543 600,00 zł ( słownie :  pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych,00 groszy), netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

4/ VADIUM

1/ Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto  tj. 27 180,00 zł  ( słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych, zero groszy);

2/ Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia  26 sierpnia 2017 r.  na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych  nr  02 1020 5095 0000 5902 0102 5840, przy czym liczy się data wpływu na konto Spółki.

3/ W tytule wpłaty proszę wpisać: DOTYCZY: I PRZETARG – 1372/1 DZIERŻONIÓW

4/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

1/ Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia- Ogłoszenia sprzedażowe.

5/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne , prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167,poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

6/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1/  Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro)w terminie do dnia 26 sierpnia 2017 r. do godz.15:00.

2/ Oznaczenie koperty: I pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy-  28 sierpnia  2017r.

 3/  Sposób przygotowania oferty określa SIWP.

7/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

1/ Przy wyborze oferty Komisja bierze pod uwagę zaoferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej.

8/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28  sierpnia 2017 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI

„INVEST-PARK DEVELOPMENT „ W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,

O GODZ. 10,00

 

9/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

1/INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odstąpić od przetargu, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. , czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium

 

9/ ZAŁĄCZNIKI.

1/ Ogłoszenie o przetargu 1

2/ Specyfikacja istotnych warunków przetargu 1

3/ Ogłoszenie o przetargu 2

4/ Specyfikacja istotnych warunków przetargu 2