Oferta sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, w trybie III (trzeciego) pisemnego przetargu nieograniczonego

INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16, 58-306 WAŁBRZYCH

OGŁASZA

 

Ofertę sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, w trybie III (trzeciego) pisemnego przetargu nieograniczonego

 


§ 1. Przedmiot przetargu

1/1. Działka gruntu nr 676/20, o powierzchni 0,1476 ha, zabudowana budynkiem hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej 585,8 m2, położona w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57, Obręb 0004 Ciernie, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1S/00024111/1, stanowiąca własność Spółki (dalej jako „Działka I”, zaś hala produkcyjna dalej jako „Hala” lub „Obiekt”);

1/2. Udział wynoszący 3277/100000, we współwłasności nieruchomości, obejmujący działkę drogową nr 676/15 o powierzchni 0,2706 ha, Obręb 0004 Ciernie, położonej w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00068247/3, który to udział odpowiada powierzchni 88,68 m2 (dalej jako „Działka II”);;

Wraz z przynależnymi udziałami w:

sieci wodociągowej, sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, ogrodzeniu terenu, moście żelbetonowym, drogach transportu wewnętrznego – w udziale wynoszącym 3,28% oraz placach utwardzonych i chodnikach – w udziale wynoszącym 2,26%

Działka I oraz Działka II, wraz z przynależnymi udziałami o których mowa powyżej, dalej łącznie jako „ Nieruchomość” lub „Przedmiot Przetargu”.

 

Data rozpoczęcia: 2018- 11-26
Data zakończenia: 2018-12-20

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w III pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych, wyżej wymienionej, stanowiącej własność Spółki, zwanej dalej „nieruchomość” lub ‘Przedmiot przetargu”

 

1/ OPIS NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

Parterowa hala nie podpiwniczona, wykonana w konstrukcji szkieletowej żelbetowej prefabrykowanej, ze ścianami osłonowymi murowanymi z cegły ceramicznej, pokryta połacią dachową jednospadową, kryta papą. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Posadzki lastrykowe i betonowe pokryte płytkami PCW. Okna stalowe, pojedynczo szklone, drzwi drewniane płycinowe. Wrota dwuskrzydłowe stalowe. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. Kat. III.

 

2/ OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1. Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice, zatwierdzone Uchwałą Nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 16 lutego 2012 r., dla niniejszej nieruchomości przewiduje: tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów Nieruchomość stanowi tereny przemysłowe (oznaczenie Ba).

2. W dziale III – Prawa, Roszczenia i Ograniczenia księgi wieczystej SW1S/00068247/3, tj. Działki II, wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 676/15 do ulicy Szosa Świdnicka – na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działek o numerach: 676/4, 676/9 i 676/11, zlokalizowanych w obrębie Ciernie 4 w Świebodzicach.

3. W dziale III – Prawa, Roszczenia i Ograniczenia księgi wieczystej SW1S/00024111/1, tj. Działki I, wpisane są następujące ograniczone prawa rzeczowe:

a) Nieodpłatna służebność przechodu i przejazdu przez działkę nr 676/8 drogą prowadzącą od strony ulicy Szosa Świdnicka na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki gruntu nr 676/4;

b) Służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu pasem ziemi o szerokości 7 metrów przylegającym bezpośrednio do działki nr 676/11 i na długości do granicy z działką 676/4 przez działkę nr 676/18 – na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działek o numerach: 676/4 i 676/11, zlokalizowanych w obrębie Ciernie 4 w Świebodzicach;

c) Służebność gruntowa na mocy której każdoczesny właściciel nieruchomości- działek gruntu o numerach 676/7 i 676/2, (a także jego pracownicy, zleceniodawcy, klienci i dostawcy oraz inne osoby reprezentujące jego prawa), będą uprawnieni do całodobowego, nieograniczonego czasowo i bezpłatnego korzystania z posadowionego na niej toru kolejowego i bocznicy kolejowej- wyłącznie do celów manewrowych bez postoju rozładunkowego.

4. Na podstawie umowy najmu z dnia 16 maja 2014 roku Hala została wynajęta na rzecz podmiotu trzeciego (dalej jako „Najemca”). Umowa najmu została zawarta na czas oznaczony do dnia 31 maja 2024 roku.

5. Najemcy, w stosunku do Nieruchomości, przysługuje prawo pierwokupu. Prawo pierwokupu przysługuje Najemcy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Z uwagi na powyższe, Spółka poinformuje Najemcę o umowie zawartej z oferentem, innym niż Najemca, którego oferta została wybrana. Najemca może wykonać prawo pierwokupu w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia od Spółki.

6. Na Działce II został wybudowany przez właściciela sąsiedniej nieruchomości, będącego jednocześnie współwłaścicielem Działki II, bez zgody Spółki, budynek stacji transformatorowo-kontenerowej. Spółka wzywała podmiot o którym mowa w zdaniu poprzednim do zaniechania naruszeń. Podmiot ten wystąpił o podział Działki II poprzez wydzielenie z Działki II działki 676/28 o powierzchni 28 m2. Z uwagi na powyższe, istnieje ryzyko wystąpienia do właściciela Działki II z roszczeniami z tym związanymi, w szczególności z roszczeniem wskazanym w art. 231 § 1 Kodeksu Cywilnego.

7. Poza określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu, Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów, ograniczonych praw rzeczowych, hipotek i obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu.

8.Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.

9. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

 

3/ CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/00). Sprzedaż Nieruchomości nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.

 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

 

 4/ VADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej, tj. 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/00).

 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości-działka 676/20 oraz udział w działce 676/15–Świebodzice”.

 

5/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

1/ Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące oferowanej nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe oraz w siedzibie Spółki.

 

6/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

 

7/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki, w terminie do dnia 19 grudnia 2018 r. do godz.12:00.

 2. Oznaczenie koperty: „III pisemny przetarg nieograniczony – Nieruchomość Świebodzice ul. Świdnicka 57-działka 676/20 oraz udział w działce 676/15.

 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.

 

8/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

 

9/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 grudnia 2018 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,

O GODZ. 10: 30

 

10/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, bez podawania przyczyn.

 2. Organizator przetargu może odwołać przetarg w każdym czasie, niezwłocznie podając stosowną informację poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.

W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

 

11/ ZAŁĄCZNIKI.

1/ Specyfikacja istotnych warunków przetargu

2/ Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

3/ Załącznik nr 2- Formularz informacyjny dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych