Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych , zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych , zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2, 4 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.

Spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych , zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2, 4 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.

Zakres prac zgodny z § 3 ust. 2, 4 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów tj.:

  1. Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic, hydrantów wewnętrznych, urządzeń oddymiających (klapy) oraz próbę ciśnienia węży hydrantowych
  2. Wykonawca po dokonanym przeglądzie umieści informację : o nazwie firmy dokonującej kontroli , datę wykonania , datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej.
  3. Obiekt objęty kontrolą

Lp.

Obiekt

Zakres kontroli

1

Żarów

ul. Zamkowa 1

Sprzęt przeciwpożarowy :

2 hydranty wewnętrzne DN 25 wraz z wężami półsztywnymi H-25

2 gaśnice GP-4

1 urządzenie oddymiające (klapa) –klatka schodowa – okno.

2

Świdnica

ul. Towarowa 30

5 hydrantów wewnętrznych DN 52 wraz z wężami płasko składanymi

3

Dzierżoniów

Ul. Strefowa 15-17

4 hydranty wewnętrzne DN 52 wraz z wężami płasko składanymi

Zakres prac zgodny z § 10 ust. 13 Rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych tj.:

  1. Wykonanie rocznych przeglądów hydrantów zewnętrznych
  2. Wykonawca po dokonanym przeglądzie umieści informację : o nazwie firmy dokonującej kontroli , datę wykonania , datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej.
  3. Obiekt objęty kontrolą

 

Lp.

Obiekt

Zakres kontroli

1

Wałbrzych

ul. Południowa

2 hydranty zewnętrzne podziemne DN 80

2

Dzierżoniów

ul. Strefowa 19

2 hydranty zewnętrzne podziemne DN 80

Termin wykonania zamówienia :

  1. rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia

  2. zakończenie realizacji – do ustalenia jednak nie później niż do 26 stycznia 2017r.

W przypadku stwierdzenia, że któryś z przedmiotów kontroli nie odpowiada warunkom Polskich Norm, zgłasza powyższy fakt zamawiającemu pisemnie w protokole o konieczności naprawy.

W przypadku stwierdzenia, że dana gaśnica straciła okres legalizacji jest zobowiązany do jej aktualizacji.

Czynności wykraczające poza zakres zapytania ofertowego (naprawa, modernizacja, wymiana proszku w gaśnicach) będą rozpatrywane indywidualnie.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 76.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 16.01.2017 r. do godziny 12.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie wszystkich przeglądów.

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu