Wykonywanie usługi monitoringu i interwencji hali produkcyjno–magazynowej z częścią socjalno–biurową położonej przy ul. Południowej 3 w Wałbrzychu

Spółka “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania:

„Wykonywanie usługi monitoringu i interwencji hali produkcyjno – magazynowej  z częścią socjalno – biurową położonej przy ul. Południowej 3 w Wałbrzychu”.


 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi monitoringu i interwencji w obiekcie stanowiącym działkę gruntu wraz z budynkiem hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalno – biurową położonej przy ul. Południowej 3 w Wałbrzychu.

W ramach usługi Wykonawca zapewni monitorowanie systemu alarmowego budynku, drogą GSM przez SMA Wykonawcy w systemie całodobowym, w tym przyjmowanie informacji o stanie naruszenia systemu zainstalowanego w chronionym obiekcie i przekazywanie ich osobom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku odebrania sygnału alarmu Wykonawca skieruje do dozorowanego obiektu grupę interwencyjną. Maksymalny czas przybycia grupy interwencyjnej do dozorowanego obiektu od momentu odebrania sygnału alarmu, nie więcej niż 10 minut. W przypadku uzasadnionego alarmu Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu do czasu przybycia Policji  i przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał prewencyjne przejazdy kontrolne dwukrotnie w ciągu doby. Jeden z przejazdów będzie odbywał się w porze nocnej wraz z fizycznym obchodem działki, na której posadowiony jest budynek.

 1. Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa Spółki, portal Biznes Polska.
 2. Tryb wyboru wykonawcy: zapytanie ofertowe.
 3. Termin publikacji ogłoszenia: do 14.07.2017 r.
 4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy na czas nieokreślony.
 5. Warunki udziału w postępowaniu: posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia. Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł.

Niespełnienie warunku będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
 • 50% – cena [zł netto/miesiąc]
 • 50% – jakość świadczonej usługi. W ramach przedmiotowego kryterium, na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie, zostaną ocenione: pozytywne opinie usługobiorców oraz zasoby przewidziane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia.
 1. Sposób przygotowania oferty:
 • Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, w nieprzezroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem, opisanej:

Oferta na „Wykonywanie usługi monitoringu i interwencji hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalno – biurową położonej przy ul. Południowej 3                               w Wałbrzychu” lub

 • Podpisany i zeskanowany formularz oferty, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami przesłać pocztą elektroniczną, w tytule wiadomości wpisując:

Oferta na „Wykonywanie usługi monitoringu i interwencji hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalno – biurową położonej przy ul. Południowej 3 w Wałbrzychu”

 1. Miejsce i termin składania ofert:
 • Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, I piętro, sekretariat Spółki ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10.00, dnia 14.07.2017 r. lub
 • Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres marcin.bernat@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10.00, dnia 14.07.2017 r.
 1. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, I piętro, sekretariat Spółki ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych o godz. 10.30, dnia 14.07.2017 r.
 2. Osoby do kontaktu:

Marcin Bernat, tel. 74 646 2572

 1. Pozostałe postanowienia:
 • Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 • Po zakończeniu analizy i oceny złożonych ofert, Zamawiający może podjąć decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia i treści postępowania, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn.
 • Oferta i dokumenty dostarczone z ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

Załączniki:

Formularz Oferty Ochrona Hala Południowa 7.07.17

Zapytanie Ochrona Hala Południowa 7.07.17