Zapytanie ofertowe ,, Budowa I etapu – zabudowy szeregowej (5 segmentów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych”

 

Zapytanie ofertowe na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:

 ,,Budowa I etapu – zabudowy szeregowej    (5 segmentów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.

 

,,INVEST –PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16,  58-306 Wałbrzych zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa I etapu – zabudowy szeregowej (5 segmentów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.

 

1.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami prawa polskiego, obowiązującymi normami, projektem budowlanym oraz Umową,
a także wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie 
dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej, działki gruntu nr 342/15, 342/14, 342/13, 342/12, 342/11, 342/10,342/9, 342/8, 342/7, 342/6, 342/5 obręb 11 Poniatów obejmującego:

 • Wykonanie ( budowa ) obiektu zgodnie z dokumentacja projektową wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenów zewnętrznych
 • Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej w przypadku potrzeby uzyskania ostatecznej zamiennej  decyzji  pozwolenia na budowę Obiektu,
 • Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla przedsięwzięcia .

 INFORMACJA DLA OFERENTÓW:

 Zamawiający podjął decyzję o rezygnacji z następującego zakresu robót przewidzianych w projekcie:

 1. ze wszystkich okien połaciowych
 2. z docieplenia połaci dachu między krokwiami ( wełna mineralna gr. 20 cm)
 3. z płytowania połaci dachu ( płytami GK na stelażu systemowym )

 Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w udostępnionej dokumentacji technicznej w tym w projekcie budowlanym


 2.Termin wykonania zamówienia:

 1. rozpoczęcie realizacji:        – od dnia podpisania umowy
 2. okres realizacji                    – Oferent wskaże w ofercie jednak  nie mniej niż 9 miesięcy a nie dużej  niż 14  miesięcy.  W tym terminie Oferent  zobowiązany będzie wykonać wszystkie roboty budowlane objęte zamówieniem, uzyskać ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie oraz protokolarnie doręczyć Zamawiającemu  wykonaną pełną i kompletną dokumentację powykonawczą.

3.Miejsce publikacji ogłoszenia : strona internetowa Spółki

4.Tryb wyboru wykonawcy : zapytanie ofertowe

5.Warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia
 • posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1 000 000, 00 zł .
 • posiadanie doświadczenia w realizacji co najmniej 2 zakończonych i rozliczonych zadań polegających na realizacji zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej/szeregowej/wielorodzinnej).

Niespełnienie warunku będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postepowania.

6.Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

 • 60% – cena zł (netto)
 • 40% –doświadczenie i zdolność techniczna lub zawodowa

7. Sposób przygotowania oferty

 • Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami , należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, w nieprzezroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem, opisanej :

Oferta na: ,,Budowa I etapu – zabudowy szeregowej    (5 segmentów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.

lub

 • Podpisany i zeskanowany formularz oferty, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami przesłać pocztą elektroniczną w tytule wiadomości wpisując:

Oferta na: ,,Budowa I etapu – zabudowy szeregowej    (5 segmentów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.”.

8. Miejsce i termin składania ofert

 • Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego , I piętro, sekretariat Spółki ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10.00 , dnia 28 lipca 2017r. lub
 • Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres ipd@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10.00, dnia 28.07.2017r.

9. Miejscie i termin otwarcia

Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego, I piętro, sekretariat Spółki, ul. Uczniowska 16,        58-306 Wałbrzych o godz. 10.30, dnia 28.07.2017r.

10. Osoby do kontaktu

Wojciech Kloc, tel. 74646 25 77

 

11. Pozostałe postanowienia:

 • Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia;
 • Po zakończeniu analizy i oceny złożonych ofert, Zamawiający może podjąć decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia i treści postępowania, a także unieważnienia postepowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyny
 • Oferta i dokumenty dostarczone z ofertą nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania . Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

Załączniki :

Dokumentacja techniczna w tym projekt wraz z decyzją o udzieleniu pozwolenia na budowę

Projekt

Dokumentacja sanitarna
 Dokumentacja elektryczna
 Konstrukcja
 Przedmiary
 PZT

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2
 3. Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 3
 4. Wykaz kadry technicznej, która będzie brała udział w postępowaniu – załącznik nr 4
 5. Aktualna informacja o przedsiębiorstwie wraz z ilościowym wykazem zatrudnionego personelu – załącznik nr 5
 6. Informacja o pracach powierzonych do wykonania podwykonawcom – załącznik nr 6