Zapytanie ofertowe – „Czyszczenie rowu otwartego odwadniającego zlokalizowanego na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie”.

Wałbrzych, dnia 25.03.2021 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informujemy, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki „Czyszczenie rowu otwartego odwadniającego zlokalizowanego na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Przedsiębiorstwo Budowlane Miazga Sp. z o.o.

ul. Osiedle Tęczowe 21A

58-200 Dzierżoniów

Załącznik: TUTAJ


Zapytanie ofertowe – „Czyszczenie rowu otwartego odwadniającego zlokalizowanego na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie czyszczenia otwartego rowu odwadniającego (skarpy i dno) zlokalizowanego na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego (ul. Strefowa działka nr 47/3):

  • Czyszczenie dna oraz skarp rowu,
  • Wycięcie samosiejek, koszenie skarpy oraz 1m pasa wokół rowu,
  • Miejscowe uzupełnienie ubytków dna i skarp rowu,
  • Wywóz i utylizacja osadu i pokosu,
  • Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia do dwóch tygodni od daty zlecenia.

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania czyszczenia.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 22 marca 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 22 marca 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 22 marca 2021 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul . Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

Czyszczenie rowu otwartego odwadniającego zlokalizowanego na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie”.

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
  3. Załącznik nr 1 – mapa cz1. 
  4. Mapa zasadnicza
  5. Przekrój Rów Dzierżoniów