Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane, tj. 5- letnich przeglądów instalacji elektrycznej na obiektach należących do Spółki.

Wałbrzych, dnia 12.03.2019 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie „Wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane, tj. 5- letnich przeglądów instalacji elektrycznej na obiektach należących do Spółki”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

RAMO Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 214
02-486 Warszawa

Załącznik


1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1 Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane, tj. 5- letnich przeglądów instalacji elektrycznej na obiektach należących do Spółki tj.:

 

Lp.

Obiekt

Zakres

1

Hala wraz z biurowcem przy ul. Towarowej 28 A w Świdnicy (razem ze stacją trafo)

Cały zakres kontroli 5 letniej

2

Hala wraz z biurowcem przy ul. Strefowej 19 w Dzierżoniowie (razem ze stacją trafo)

Cały zakres kontroli 5 letniej

3

Hala A wraz z biurowcem przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach

Cały zakres kontroli 5 letniej

4

Hala B i C wraz z pom. biurowymi przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach

Cały zakres kontroli 5 letniej

5

Hala D przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach (razem ze stacją trafo)

Cały zakres kontroli 5 letniej

6

Hala E przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach

Cały zakres kontroli 5 letniej

7

Hala F przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach

Cały zakres kontroli 5 letniej

8

Biurowiec przy hali G przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach

Cały zakres kontroli 5 letniej

9

Hala G przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach – tylko stacja trafo

Cały zakres kontroli 5 letniej

 

2.2. W zakres kontroli wchodzi:

a) badanie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów, uziemień instalacji i aparatów,
b) oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń,
c) oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów,

2.3. Przygotowanie protokołów:

Z dokonanych przeglądów (instalacji elektrycznej, piorunochronnej i transformatorów) należy sporządzić protokoły z wykonanych pomiarów (w zakresie zgodnym z art. 62 ustawy Prawo budowlane). Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania przeglądów, w szczególności z: Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.), oraz innych przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia.

2.3.1 Protokół przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.:

datę wykonania przeglądu, nr protokołu
oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres)
dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm
tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne budynki, a w ramach budynków na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w budynku(pomieszczeniu).
wynik pomiarów dla poszczególnych punktów (pozytywny/negatywny)
tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynków (klatki schodowe, piwnice, pomieszczenia techniczne itp.) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.
tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny)
tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny)
wykaz usterek i nieprawidłowości -określenie zaleceń pokontrolnych
informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji
wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego pomiaru.

2.3.2 Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu każdorazowo oryginał protokołu.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:

  1. do 14.04.2019 r. (pkt. 2);

  2. do 31.05.2019 r. (pkt. 1, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8 ,9)

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania pomiarów.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

 

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

 

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy dagmara.komendera@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2019 r. do godziny 10.00.

 

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu