Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a ), b), c)”.

Wałbrzych, dnia 09.10.2018 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie przeprowadzenia okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a ), b), c), dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

BUDSERWIS Dariusz Dzwilewski
ul. A. Dulin’a 6/20
80-180 Gdańsk

 

Załącznik


 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Zakres usługi obejmuje :

1. Zakres okresowej kontroli zgodny z art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c) Prawa Budowlanego polegający na sprawdzeniu stanu technicznego :

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych) 

2.Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informację: o nazwie firmy dokonującej kontroli, datę wykonania, datę następnej kontroli oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej, oraz informacje o posiadanych uprawnieniach budowlanych osób przeprowadzających kontrolę.

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przeprowadzonej kontroli do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3

4. Obiekt objęty kontrolą

 

I. Świebodzicki Park Przemysłowy ul. Wałbrzyska 38 w Świebodzicach

Lp.

Obiekt

Powierzchnia zabudowy (m2)

Instalacje

1 Hala produkcyjna 101 – 72

Hala G

7.753,00 -wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

-separator ropopochodnych

  II. Świdnicki Park Przemysłowy

Lp. Obiekt Powierzchnia zabudowy

( m2)

Instalacje
1 Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 30 4.988,77 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

separator ropopochodny

2 Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 28A 4.758,00 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

separator ropopchodnych

III. Wałbrzyski Park Przemysłowy

 Lp. Obiekt Powierzchnia zabudowy

( m2)

Instalacje
1 Hala produkcyjno – wraz z częścią socjalną i budynkiem technicznym – ul. Uczniowska 34 6.200,23 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

separator ropopochodnych

 IV. Dzierżoniowski Park Przemysłowy

Lp. Obiekt Powierzchnia zabudowy

( m2)

Instalacje
1 Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 19 4.521,30 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

separator ropopochodnych

2 Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 17 2.354,06 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

separator ropopochodnych

 

3. Cena zamówienia.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie wszystkich kontroli.

4. Termin wykonanie zamówienia.

a. rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia
b. zakończenie realizacji – do ustalenia jednak nie później niż do 15 listopada 2018r.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48)74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

Dagmara Komendera,tel.(+48)74 646 25 77, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

 1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

 2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

 3. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz 3


7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

 1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.

 2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

 4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

 5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie do 05.10.2018r. do godziny 12.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty . Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

 

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„ Przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a ), b), c)”

 

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy przesłać na adres Spółki lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.10.2018r.  do godziny 12.00.

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania
w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
11.1.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
11.1.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Informacje o oferencie
 2. Formularz nr 2 – Formularz oferty
 3. Formularz nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu