Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych , zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2, 4 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.

Spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych , zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2, 4 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.

Zakres prac zgodny z § 3 ust. 2, 4 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów tj.:

  1. Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi pożarowych  oraz urządzeń oddymiających (klapy) Wykonawca po dokonanym przeglądzie umieści informację : o nazwie firmy dokonującej kontroli , datę wykonania , datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej.
  2. Obiekt objęty kontrolą

Lp. Obiekt Zakres kontroli
1 Wałbrzych

ul. Południowa 3

Sprzęt przeciwpożarowy :

2 hydranty wewnętrzne DN 52

12 szt. gaśnic  GP-4

1 szt. gaśnica GP-6

  Wałbrzych

ul. Uczniowska 34

18 szt. gaśnic

5 szt. drzwi ppoż. EI30

2 Świebodzice

ul. Wałbrzyska 38 (budynek socjalny przy  hali G

8 hydrantów wewnętrznych DN 52

 

3 klapy oddymiające

3 Świebodzice

ul. Wałbrzyska 38 – budynek A

2 szt. drzwi ppoż. EI30
3 Dzierżoniów

Ul. Strefowa 15-17

4 hydranty wewnętrzne DN 52 wraz z wężami płasko składanymi

4 szt. drzwi ppoż. EI30

4 Dzierżoniów

Ul. Strefowa 19

6 szt. drzwi ppoż. EI30
5 Świdnica

ul. Towarowa 28A

4 szt. drzwi ppoż. EI30
6 Świdnica

Ul. Towarowa 30

3 szt. drzwi ppoż. EI30

Zakres prac zgodny z § 10 ust. 13 Rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych tj.:

  1. Wykonanie rocznych przeglądów hydrantów zewnętrznych
  2. Wykonawca po dokonanym przeglądzie umieści informację : o nazwie firmy dokonującej kontroli , datę wykonania , datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej.
  3. Obiekt objęty kontrolą

 Lp. Obiekt Zakres kontroli
1 Świdnica

ul. Towarowa 30

4 hydranty zewnętrzne DN 80
2 Świdnica

ul. Towarowa 28A

1 hydrant zewnętrzny DN 80
3 Dzierżoniów

ul. Strefowa 15-17

4 hydranty zewnętrzne DN80
4 Wałbrzych

ul. Uczniowska 34

4 hydranty zewnętrzne DN80
5 Świebodzice

ul. Wałbrzyska 38

4 hydranty zewnętrzne DN80

Termin wykonania zamówienia :

  1. rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia
  2. zakończenie realizacji – do ustalenia jednak nie później niż do 16 lipca 2017r.

W przypadku stwierdzenia, że któryś z przedmiotów kontroli nie odpowiada warunkom Polskich Norm, zgłasza powyższy fakt zamawiającemu pisemnie w protokole o konieczności naprawy.

W przypadku stwierdzenia, że dana gaśnica straciła okres legalizacji jest zobowiązany do jej aktualizacji.

Czynności wykraczające poza zakres zapytania ofertowego (naprawa, modernizacja, wymiana proszku w gaśnicach) będą rozpatrywane indywidualnie.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Robertem Strzeleckim  pod nr telefonu 74 646 25 76.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: robert.strzelecki@ipdevelopment.pl w terminie do 28.06.2017 r. do godziny 12.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie wszystkich przeglądów.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych

Załącznik Nr 1 Formularz Oferty Zapytanie Ofertowe

Załącznik Nr 2 Oświadczenie O Spełnieniu Warunków Udziału W Postępowaniu