Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego wraz z instalacjami i stanowiskiem czerpania wody dla hali D, hali G oraz budynku biurowego G Świebodzickiego Parku Przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach, dz. nr 747/31, 750/4” – Zmiana terminu wykonania zamówienia

Uwagi:

Zmiana nr 1: Zmiana punktu 3. Terminu wykonania zamówienia

Zmiana nr 2: Zmiana punktu 3. Terminu wykonania zamówienia; oraz zmiana punktu 12. Termin składania ofert

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zbiornika przeciwpożarowego wraz z instalacjami i stanowiskiem czerpania wody dla hali D, hali G oraz budynku biurowego G Świebodzickiego Parku Przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach, zgodnie z poniższym zakresem i warunkami:

 1. Wykonanie projektu budowlanego, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzyskanie pozwolenia na budowę;
 2. Pojemność zbiornika należy zaprojektować przy założeniu:
  • Powierzchnia strefy pożarowej powyżej 5 000 m2
  • Gęstość obciążenia ogniowego wszystkich stref do 2 000 m2MJ/m2
  • Zapewnienie zaopatrzenia w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożaru z miejskiej sieci wodociągowej w ilości min. 10 dm3/s
  • Uzupełnienie wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych dla obiektu ze zbiornika w ilości 30 dm3/s (do wymaganej ilości 40 dm3/s)
 3. Wykonanie robót ziemnych, wykopów wraz z wywozem i utylizacją gruntu powstałego z wykopów;
 4. Wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej zbiornika;
 5. Wykonanie zbiornik o konstrukcji płaszczowej z blachy ocynkowanej. Grubość płaszcza dostosowana do wymiarów i obciążeń zbiornika;
 6. Wykonanie samonośnego dachu zbiornika ze stalowych profili zimnogiętych, pokryty blachą trapezową lub płytami warstwowymi;
 7. Wykonanie drabiny wejściowej na dach, podestu wraz z balustradami, włazu rewizyjnego w dachu zbiornika oraz włazu serwisowego w płaszczu zbiornika. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo;
 8. Wykonanie izolacji termicznej zbiornika z wełny mineralnej;
 9. Wykonanie uszczelnienie zbiornika za pomocą membrany EPDM lub PVC o gr. 1,50mm. Membrana oddzielona od fundamentu zbiornika warstwą zabezpieczającą z geowłókniny;
 10. Wykonanie kompletu instalacji i przewodów technologicznych w szczególności przewodów ssawnych, zasilających, testowo-zwrotnych, odwadniających, przelewowych i nadmiarowych;
 11. Doprowadzenie zasilania w wodę z sieci wodociągowej hydrantowej o średnicy Ø200;
 12. Wykonanie odprowadzenia wody z przelewu awaryjnego i spustowego do sieci kanalizacji deszczowej;
 13. Wykonanie rozdzielni elektrycznej zasilającej, grzałek, sond poziomu wody w zbiorniku, przewodów elektrycznych wraz z automatyką i sterowaniem;
 14. Wykonanie monitoringu czterech poziomów wody w zbiorniku: nominalnego, niskiego, opróżnienia i alarmowego wraz z podglądem zdalnym;
 15. Doprowadzenie zasilania w energię elektryczną ze stacji transformatorowej hali G do rozdzielni elektrycznej zbiornika;
 16. Wykonanie stanowisk czerpania wody w szczególności robót ziemnych, podbudowy oraz nawierzchni;
 17. Zaprojektowanie oraz wykonanie zbiornika zgodnie obowiązującymi przepisami polskimi, w szczególności:
  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
  • Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;
  • Normą PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpożarowa budynków, Przeciwpożarowe zbiorniki wodne, Wymagania ogólne;
   oraz innymi przepisami:
  • NFPA 22 Water Tanks for Private Fire Protection
 18. Odtworzenie terenów zielonych z wykorzystaniem humusu istniejącego oraz humusu z dowozu. Zasiew oraz pielęgnacja wzrostu trawy do pierwszego koszenia;
 19. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz zgłoszenie do Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy;
 20. Wykonanie i przekazanie dwóch egzemplarzy dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej;
 1. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 10 miesięcy od zawarcia umowy.

 1. Miejsce wykonania zamówienia

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58-160 Świebodzice, ul. Wałbrzyska 38, dz. nr 747/31, 750/4.

 1. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 1. Dostawa i rozładunek materiałów

Dostawę i rozładunek materiałów i elementów zamówienia dokonuje Oferent na koszt własny.

 1. Dokumenty składające się na ofertę
  1. Wypełniony Formularz nr 1 – Formularz oferty
  2. Wypełniony Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
 2. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

 1. Gwarancja jakości

Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy.

 1. Sposób przygotowania oferty
 • Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania
 • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.
 • Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
 • Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
 1. Terminy składania ofert
  1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:
   „Zbiornik pożarowy – Świebodzice”
   w terminie do 19 września 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 19 września 2022 r. w godzinach: 10:10 – 10:30
  2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 19 września 2022 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:
Oferta na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego wraz z instalacjami i stanowiskiem czerpania wody dla hali D, hali G oraz budynku biurowego G Świebodzickiego Parku Przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach, dz. nr 747/31, 750/4”

 1. Negocjacje

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 1. Kryteria oceny oferty

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena 100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną) / (cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

 1. Warunki uzupełniające
  1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
 2. Wykaz Załączników i Formularzy
  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
  3. Załącznik nr 1 – Zagospodarowanie terenu inwestycji
  4. Załącznik nr 2  – Inwentaryzacja sieci
  5. Załącznik nr 3 – Teren inwestycji fot. 1
  6. Załącznik nr 4 – Teren inwestycji fot. 2