Zapytanie ofertowe powtórne na realizację zadania pn. „Wykonanie zbiornika zapasu wody ppoż. na potrzeby Świebodzickiego Parku Przemysłowego zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38”

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

  INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych
  tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
  www.ipdevelopment.pl

 2. Opis Przedmiotu Zamówienia
  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlano – instalacyjno – montażowych dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach ul. Wałbrzyska 38, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową (załącznik nr 1), obejmujących w szczególności:

  1. Geodezyjne wytyczenie zbiornika, przyłączy i niezbędnej infrastruktury;
  2. Wykopy i prace ziemne;
  3. Wykonanie podbudowy pod fundament żelbetowy;
  4. Wykonanie fundamentu żelbetowego pod posadowienie zbiornika;
  5. Wykonanie zatoki z kostki betonowej dla samochodów pożarniczych;
  6. Prace instalacyjne elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne;
  7. Prace montażowe;
  8. Dostawę i montaż urządzeń (pompy itp.);
  9. Wykonanie system monitoringu zbiornika przy pomocy GSM;
  10. Rozruchy, uruchomienia, sprawdzenia itp. wraz z protokołami;
  11. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
  12. Utylizację wszelkich odpadów powstałych w toku wykonywania robót w tym nadmiaru urobku z wykopów.
 3. Termin wykonania zamówienia
  Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: nie później niż do 30.11.2024 r.
 4. Miejsce wykonania zamówienia
  Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58-160 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38.
 5. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz nr 1 – Formularz oferty;
  2. Wypełniony formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy.
  3. Wypełniony formularz nr 3 – Doświadczenie.
 6. Okres związania z ofertą.
  Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. Cena oraz waluta oferty
  Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy. 
 8. Gwarancja jakości
  Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 3 lata.
 9.  Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.
  Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
 10. Sposób przygotowania oferty
  1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
  2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.
  3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
  4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
  5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
 11. Terminy składania ofert.
  Oferty należy składać:

  W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

  „Zbiornik ppoż. Świebodzice”

  w terminie do 28 czerwca 2024 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 28 czerwca 2024 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

  lub

  W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 28 czerwca 2024 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

  “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych

  i opisana:

  Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:
  „Zbiornik ppoż. Świebodzice” 

 12. Negocjacje
  Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
 13. Kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Wybór oferenta.

  Głównym kryterium oceny ofert jest kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

  Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
  do poszczególnych kryteriów oceny ofert
  1 A Cena 80 pkt
  2 B Doświadczenie 20 pkt

  Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:

  Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

  „A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 80 pkt

  Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Doświadczenie”:

  Maksymalną liczbę punktów: 20, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent wykaże i udokumentuje co najmniej cztery zrealizowane usługi, spełniające kryteria określone w niniejszym zapytaniu. Punktacja za doświadczenie będzie przyznawana w następujący sposób:

  B= 20 punktów za udokumentowanie 4 lub więcej zrealizowanych usług

  B= 15 punktów za udokumentowanie 3 zrealizowanych usług

  B= 10 punktów za udokumentowanie 2 zrealizowanych usług

  B= 5 punktów za udokumentowanie 1 zrealizowanej usługi

  B= 0 punktów za nieudokumentowanie żadnej usługi

  Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

  P= A + B

  gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

 14. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
  2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2
  3. Wypełniony formularz – Doświadczenie – Formularz nr 3
  4. Aktualny odpis/wydruk z KRS lub CEIDG, lub inny dokument potwierdzający możliwość wykonywania usług przewidzianych w tym zapytaniu ofertowym.
  5. Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy.
 15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami. 

  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

  Wojciech Kloc, tel.(+48) 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

  Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

 16. Warunki uzupełniające.
  1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:
   1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;
   2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;
   3. gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć
  3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
 17. Wykaz Załączników i Formularzy
  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
  3. Formularz nr 3 – Doświadczenie
  4. Załącznik nr 1 –Dokumentacja projektowa