Zapytanie ofertowe – wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego oraz dla obiektu zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A na obszarze Świdnickiego Parku Przemysłowego.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Oznaczenie Wykonawcy

1.2. Za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenia Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie realizacji Przedmiotu Zamówienia.

3. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty instalacyjno-montażowe polegające na wykonaniu (wybudowaniu) wewnętrznej instalacji hydrantowej zgodnie z dokumentacją projektową będącą załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego, wymaganiami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami, zapewnienie kierownika budowy i prowadzenie dziennika budowy oraz wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego:

„Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego oraz dla obiektu zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A na obszarze Świdnickiego Parku Przemysłowego.”

4. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: od podpisania umowy do dnia 14.04.2018 r. to jest do tego dnia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty instalacyjno-montażowe objęte zamówieniem oraz protokolarnie doręczyć Zamawiającemu wykonaną pełną i kompletną dokumentację powykonawczą.
Wykonawca może zaproponować w ofercie krótszy termin realizacji Zamówienia, niż przedstawiony powyżej, przy czym zaoferowany krótszy termin będzie wiążący dla Wykonawcy.

5. Firmy wykluczone z udziału w postępowaniu.

1.3. Z ubiegania się o udzielenie Zamówienia wyklucza się:

1.3.1. Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością.
1.3.2. Oferentów, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono, wszczęto postępowanie naprawcze, układowe, likwidacyjne.
1.3.3. Oferentów, którzy złożą oferty częściowe lub wariantowe.
1.3.4. Oferentów, którzy złożą więcej niż jedną ofertę.

1.4. Zamawiający wykluczy Oferenta, jeśli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje są nieprawdziwe.

6. Warunki zakwalifikowania Oferenta do Postępowania.

1.5. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
1.6. Oferent winien złożyć ofertę obejmującą całość Zamówienia; nie dopuszcza się do postępowania ofert wariantowych.
1.7. Do postępowania zostaną zakwalifikowani wyłącznie Oferenci:

1.7.1. uprawnieni do występowania w obrocie gospodarczym.
1.7.2. posiadający uprawnienia niezbędne do wykonania Zamówienia, przy uwzględnieniu postanowień punktu 5 niniejszego zapytania ofertowego.
1.7.3. posiadający niezbędną wiedzę i udokumentowane doświadczenie.
1.7.4. którzy są zdolni organizacyjnie i finansowo do wykonania Przedmiotu Zamówienia.

1.8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania.

7. Wymagane świadectwa i dokumenty.

W celu udokumentowania swojego doświadczenia objętego Zamówieniem oraz wiarygodności Oferent powinien załączyć do oferty następujące dokumenty:

1.9. wykaz co najmniej dwóch realizowanych przedsięwzięć, porównywalnych z Zamówieniem, a zrealizowanych przez Oferenta w okresie ostatnich trzech lat (wg Formularza nr 2),
1.10. dokumenty potwierdzające (referencje), że roboty wskazane zgodnie z pkt 7.1. zostały wykonane z należytą starannością.
1.11. odpis aktualny z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu, np. krajowego rejestru sądowego, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
1.12. oświadczenie Oferenta, że nie zalega z opłacaniem podatków,
1.13. oświadczenie Oferenta, że nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
1.14. aktualne informacje o Oferencie (wg Formularza nr 1),
1.15. stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania umowy lub innych dokumentów nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

8. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

1.16. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót.
1.17. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

9. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego postepowania.

1.18. Każdy Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień w terminie do 13.02.2018 r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu wniosku).
1.19. Zamawiający bez podawania źródła zapytania, udostępni treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej.
1.20. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i pytania składane przez Zamawiającego i Oferentów wymagają formy pisemnej.

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

1.21. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

1.22. Zamawiający podaje numer faksu do kontaktów: (+48) 74 646 25 74.
1.23. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Oferentów i Zamawiającego wiążące.

11. Dokumenty składające się na ofertę.

1.24. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1.24.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Załącznik nr 1
1.24.2. Dokumenty wyszczególnione w punkcie 7 niniejszego zapytania.
1.24.3. Oświadczenie o braku zastrzeżeń, co do zakresu i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia.

12. Waluta oferty.

1.25. Ceny jednostkowe i całkowite winny być podane przez Oferenta wyłącznie w złotych (PLN) netto i brutto.
1.26. Wszystkie płatności Umowne będą realizowane jedynie w złotych (PLN).

13. Opis sposobu obliczania ceny.

1.27. Zamawiający wymaga określenia w ofercie ceny ryczałtowej za realizację Przedmiotu Zamówienia w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku, podając je w zapisie liczbowym i słownym.
1.28. Pod pojęciem „cena ryczałtowa” należy rozumieć wynagrodzenie na warunkach określonych w art. 632 ustawy Kodeks cywilny.
1.29. Pojęcia netto i brutto odnoszące się do ceny ryczałtowej oznaczają odpowiednio: cena ryczałtowa bez uwzględnienia VAT (netto) lub cena ryczałtowa zawierająca obowiązujący VAT (brutto).
1.30. Cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie koszty i prace związane z pełną i prawidłową realizacją Przedmiotu Zamówienia, wynikające wprost z opisu Zamówienia oraz wszelkie inne koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, pozwalają je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z warunkami Umowy, obowiązującymi przepisami.
1.31. Wszystkie obliczenia, oraz wpisywanie ich wyników do dokumentów stanowiących ofertę należy wykonać ze szczególną starannością i poddać sprawdzeniu w celu uniknięcia omyłek rachunkowych i pisarskich.

14. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją Ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

15. Sposób przygotowania ofert.

1.32. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
1.33. Oferenci nie mogą zmieniać treści formularzy, które stanowią załączniki.
1.34. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta – wszystkie strony oferty, w których zostaną dokonane poprawki, korekty błędów lub zmiany winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
1.35. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
1.36. Oferta winna mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.
1.37. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
1.38. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
1.39. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach – należy stosować zewnętrzną i wewnętrzną kopertę, przy czym:

1.39.1. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisane:

Oferta na wykonanie usługi pn.:
„Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego oraz dla obiektu zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A na obszarze Świdnickiego Parku Przemysłowego.”
(Nie otwierać przed dniem 15.02.2018r. godz. 1230)

1.39.2. Koperta wewnętrzna powinna być oznakowana jak koperta zewnętrzna oraz posiadać nazwę i adres Oferenta.

16. Terminy składania ofert.

1.40. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2018r. do godziny 1200.
1.41. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu Postępowania.

17. Otwarcie ofert.

1.42. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2018 r., o godzinie 1230 w siedzibie Zamawiającego, tj. „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ulica Uczniowska 16.

18. Kryteria oceny Ofert.

18.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

18.2 Oferty podlegające ocenie będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

1) cena – 90% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 90, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,9
gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę
a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w złotych.
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

2) dotychczasowe doświadczenie – 10% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 10, otrzyma oferta, w której Wykonawca wykaże i udokumentuje największą liczbę zrealizowanych robót, spełniających kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pd= (liczba zrealizowanych robót badanej oferty / największa liczba robót spośród badanych ofert)x100x0,1
gdzie: Pd – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie
a) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
b) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

18.3 Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

P = Pc + Pd
gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

18.4 Po zakończeniu oceny ofert, przeprowadzone zostaną negocjacje z Oferentami.

18.4.1 Do negocjacji zaproszonych zostanie maksymalnie trzech Oferentów, których oferty uzyskały największą ilość punktów przy ocenie ofert.

19. Wybór Oferenta.

1.43. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaoferuje najkorzystniejsze warunki w negocjacjach.
1.44. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie internetowej Zamawiającego.
1.45. Oferent, którego ofertę wybrano, zostanie poinformowany odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania Umowy.

20. Warunki uzupełniające.

1.46. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
1.47. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

1.47.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
1.47.2. odrzucenia wszystkich ofert,
1.47.3. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
1.47.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

1.48. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
1.49. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

21. Wykaz Załączników i Formularzy:

1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
2. Formularz nr 2 – Doświadczenie.
3. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty.
4. Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa Dzierżoniow.
5. Załącznik nr 3 – Dokumentacja projektowa Świdnica.
6. Zapytanie ofertowe

 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1. Czy można zastosować zawory kulowe gwintowane?

Odp. Tak, można zastosować zawory kulowe gwintowane.

 

Pytanie 2.  Czy w przypadku hali w Świdnicy, możliwe jest przeprowadzenie przyłącza na hali trasą jak na załączonym rysunku.

Odp. Tak, ale przyłącze musi się wpinać do istniejącej sieci przed hydrantem a nie za hydrantem jak to jest pokazane na rysunku.

 

Pytanie 3.  W przypadku hali w Dzierżoniowie niemożliwe jest poprowadzenie rurociągu wzdłuż hali gdyż znajdują się tam stanowiska szwaczek. Czy możliwe jest poprowadzenie rurociągu trasą jak na rysunku.

Odp. Tak, trasa instalacji hydrantowej może przebiegać wzdłuż osi 9 tak aby nie kolidowała z innymi instalacjami istniejącymi na obiekcie.

 

Pytanie 4. Czy w w/w przypadkach wystarczy rzeczowe zmiany nanieść na dokumentacje powykonawczą czy jest konieczność poprawy projektu?

Odp. Jeśli zajdzie konieczność dokonania zmiany projektu Inwestor wykona to we własnym zakresie.

 

Pytanie 5. Obiekt w Świdnicy. Prosimy o wskazanie miejsca wprowadzenia przyłącza wodociągowego do hali. Obecnie kontener koliduje z planowanym miejscem wprowadzenia nowej instalacji.

Odp. Inwestor zapewni swobodny dostęp do zaprojektowanego miejsca wpięcia instalacji wodociągowej.

 

Pytanie 6. Obiekt w Świdnicy i Dzierżoniowie. Prosimy o podanie wysokości montażu instalacji (rur) wewnątrz hali.

Odp. Instalację należy prowadzi poniżej istniejącej instalacji gazowej i powyżej istniejących bram znajdujących się w obiektach.

 

Pytanie 7. Obiekt w Świdnicy i Dzierżoniowie. Prosimy o wskazanie miejsca podwieszenia instalacji (konstrukcja, blacha).

Odp. Instalacje należy podwieszać do konstrukcji stalowej hali. 

 

Pytanie 8. Obiekt w Świdnicy i Dzierżoniowie. Czy instalacja będzie izolowana? Jeśli tak to prosimy o podanie rodzaju i grubości izolacji.

 Odp. Należy zaizolować instalację antyroszeniowo np. otuliną grubości 9mm firmy Thermaflex typ FRZ. 

 

Pytanie 9. Obiekt w Świdnicy i Dzierżoniowie. Jaki ma być kolor hydrantów?

Odp. Należy zastosować hydranty w kolorze czerwonym, standardowym.

 

Pytanie 10. Obiekt w Dzierżoniowie. W trakcie wizji na miejscu stwierdziliśmy, że proponowana lokalizacja ciągu instalacji hydrantowej biegnącej w okolicy osi 10 mocno koliduje ze stanowiskami roboczymi w hali. Czy istnieje możliwość zmiany lokalizacji tego odcinak na oś nr 9. Taka zmiana nie spowoduje zmiany ilości materiałów, w znacznym stopniu usprawni koordynację wykonywanych robót na nowej instalacji i prowadzona działalność użytkowania hali.

Odp. Tak jak w odpowiedzi do pytania nr 3. Trasa instalacji hydrantowej może przebiegać wzdłuż osi 9 tak aby nie kolidowała z innymi instalacjami istniejącymi na obiekcie.

 

Pytanie 11. Czy inwestor dopuszcza montaż rur i kształtek stalowych zaciskowych np. Firmy geberit?

Odp. Inwestor dopuszcza zastosowanie systemu zaciskowego pod warunkiem, iż spełnia on warunki ppoż. i jest dostosowany do wykonywania instalacji hydrantowych.

 

Pytanie 12. Czy inwestorowi chodziło o rury dwustronnie ocynkowane ( w dokumentacji jest podwójnie cynkowane)?

Odp. Należy zastosować rury podwójnie ocynkowane ze względu na korozję. 

 

Załączniki do pytań i odpowiedzi:
1. Pytania i odpowiedzi
2. Rysunek Dzierżoniów
3. Rysunek Świdnica