Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót budowlanych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.”

Uwaga:

Zmiana terminu składania ofert: 31 lipca 2023 r. do godziny 10:00

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych
  tel. (+48) 74 646 25 70,e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
  www.ipdevelopment.pl 
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w budynku zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, obejmujących w szczególności:

  1. Wykonanie robót rozbiórkowych;
  2. Wykonanie nowych wydzieleń funkcjonalno-użytkowych;
  3. Wykonanie prac tynkarskich i malarskich;
  4. Wykonanie okładzin podłogowych i ściennych;
  5. Wykonanie sufitów podwieszanych;
  6. Montaż stolarki;
  7. Montaż bram zewnętrznych;
  8. Wykonanie prac instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, ogrzewczej;
  9. Wykonanie prac instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznej;
  10. Wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń;
  11. Prace porządkowe.UWAGA: Załączone przedmiary robót należy traktować pomocniczo. Oferent na podstawie specyfikacji technicznej, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej musi przywidzieć wszelkie koszty i prace związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.
 3. Termin realizacji zamówienia.
  Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do ustalenia, jednak nie później niż do 31.12.2023r.
 4. Termin i forma składania ofert.
  Oferty należy składać:

  1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:„Wykonanie robót budowlanych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu” w terminie do 26 lipca 2023 r. 31 lipca 2023 do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 26 lipca 2023 r. 31 lipca 2023 w godzinach: 10:10 – 10:30.lub
  2. W wersji papierowej w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 26 lipca 2023 r. 31 lipca 2023 do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

   “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
   ul. Uczniowska 16
   58-306 Wałbrzych

   i opisana:

   Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

   „Wykonanie robót budowlanych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu.”

 5. Kryteria oceny ofert.
  Oferty będą oceniane na podstawie kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

  Lp. Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
  do poszczególnych kryteriów oceny ofert
  1 A Cena 100 pkt

   

  Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium oceny ofert:

  Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

  „A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

 6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.
  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
  Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl
  Dagmara Komendera, tel. (+48) 691 324 666, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
 7. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
  2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2
  3. Aktualny odpis/wydruk z KRS lub CEIDG, lub inny dokument potwierdzający możliwość wykonywania usług przewidzianych w tym zapytaniu ofertowym.
  4. Kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy.
  5. Referencje/protokół potwierdzający wykonanie w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2023 r., co najmniej jednej zakończonej i rozliczonej budowy/przebudowy/remontu obiektu kubaturowego, gdzie powierzchnia użytkowa wynosiła min. 500 m2lub zadanie było o wartości  min. 500 000,00 zł netto;
 8. Okres związania ofertą.
  Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.
 9. Wybór oferenta
  Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
 10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
  1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z podatkiem VAT w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert) podanej w Formularzu oferty. Walutę zabezpieczenia stanowi złoty polski.
  2. Zamawiający zatrzyma z wynagrodzenia Wykonawcy (Oferenta) zabezpieczenie należytego wykonania umowy na czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.
  3. Wykonawca (Oferent) udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany Przedmiot Zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego bez usterek i wad
 11. Informacje uzupełniające.
  1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:
   • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;
   • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;
   • gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
 12. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.
  Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
 13. Załączniki
  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
  3. Załącznik nr 1:
   1. Specyfikacja techniczna
   2. Projekt budowlany
   3. Przedmiary robót
  4. Załącznik nr 2:
   1. Projekt umowy

 

Pytania i odpowiedzi:

Data: 25.07.2023 r

Pytanie nr 1. Proszę o potwierdzenie, że w I etapie nie mamy wyceniać robót zewnętrznych. Mówiliście Państwo o tym na spotkaniu.

Odp. nr 1. Roboty budowlane zewnętrzne (m.in.: wiaty, dodatkowo tereny utwardzone, zabezpieczenia przy lampach i hydrantach) nie są objęte przedmiotowym postępowaniem. Prace te będą realizowane w II etapie. W ofercie proszę uwzględnić natomiast: malowanie części elewacji nad wejściem głównym – kolor czerwony, lampy led na wysięgniku w dwóch dokach (rampach przeładunkowych), numeracja bram (6szt).

 

Pytanie nr 2. Proszę o podanie rodzaju, mocy i producenta wallboxów chyba, że zakup i dostawa tych urządzeń nie wchodzą zakres.

Odp nr 2. Wallboxy zostaną dostarczone i zamontowane przez Najemcę.

 

Pytanie nr 3. Proszę o doprecyzowanie jakie prace należy ująć przy wycenie przygotowanie miejsc ładowania samochodów elektrycznych. Jakie zasilanie, którędy poprowadzone i czy coś jeszcze dodatkowo należy przewidzieć.

Odp nr 3. Oferent powinien przewidzieć kabel + rozdzielkę. Miejsce ładowania aut elektrycznych zostanie wskazane przez najemcę. Proszę przyjąć do wyceny, że będą one się znajdować w odległości do 15m od elewacji budynku.

 

Pytanie nr 4. Czy wyposażenie meblowe recepcji też wchodzi w zakres prac. Jeżeli tak to proszę o dokładny opis mebli wraz z ich ilością oraz przykładowymi zdjęciami.

Odp nr 4. Zabudowa meblowa w recepcji zostanie dostarczona i zamontowana przez Najemcę, nie wchodzi w zakres zapytania.

 

Pytanie nr 5. Proszę o informację czy zakres prac wynikający z dokumentacji branży sanitarnej a dotyczący wewnętrznej instalacji wodociągowej jest do wykonanie w całym zakresie. Zgodnie z wizją lokalną instalacja wodociągowa jest na obiekcie wykonana i wymaga drobnych przekładek.

Czy należy skalkulować całość zakresu wynikającego z dokumentacji branży sanitarnej dotyczącego wewnętrznej instalacji wodociągowej ?

Odp nr 5. Proszę w ofercie uwzględnić wymianę instalacji wodociągowej zgodnie z projektem branży sanitarnej. Po konsultacjach ustaliliśmy, że istniejące instalacje wodociągowe (rury stalowe) są w złym stanie i należy je wymienić na pexalpex.

 

Pytanie nr 6. Proszę o informacje czy poniższy zakres prac występuje w postępowaniu ofertowym na remont hali DPD.

Specyfikacja Techniczna rozdział BHP-P.POŻ

 • Obciążenie ogniowe wg planowanej ilości materiałów – po zapytaniu Najemcy. W każdym przypadku należy jednak przyjąć Gęstość obciążenia ogniowego nie mniejszą niż 500 MJ/m2 .
 • Wyposażenie obiektu w: hydranty; gaśnice; tablice kierunkowe, piktogramy.
 • System sygnalizacji pożaru. Powiadomienia jednostki PSP; Administratora i Najemcy.
 • Punktowe czujki dymowe na hali, połączone z sygnalizacją alarmową.
 • Wyposażenie obiektu w instalacje i sprzęt PPOŻ zgodnie z projektem budowlanym i instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz wszystkimi obowiązującymi normami w tym zakresie.
 • Sygnalizacja alarmowa ”pożar w budynku”, ręczny ostrzegacz pożarowy przy każdym wyjściu ewakuacyjnym. Sygnał alarmowy słyszalny we wszystkich pomieszczeniach na obiekcie.
 • Przygotowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu

Odp nr 6. Powyższy zakres prac nie jest objęty postępowaniem.

 

Pytanie nr 7. Proszę o informację czy w ofercie w branży elektrycznej należy uwzględnić poniższe punkty wynikające z specyfikacji technicznej:

-Przygotowanie przyłącza na elewacji do podłączenia agregatu prądotwórczego ze sterowaniem ręcznym (przełącznik sieć / zero/ agregat). Miejsce pod agregat utwardzone, lokalizacja do uzgodnienia z Najemcą
-W pomieszczeniu rozdzielni głównej nn kompensacja mocy biernej (pojemnościowej i indukcyjnej) o odpowiedniej mocy z min. 5 stopniami załączenia. Montaż baterii kompensacyjnych w 2-im miesiącu najmu po dostosowaniu do rzeczywistego zużycia energii.
-Słupy oświetleniowe zabezpieczone odbojnikami autostradowymi.
-Weryfikacja stanu technicznego oświetlenia zewnętrznego; w razie potrzeby wymiana uszkodzonych lub przepalonych źródeł światła
-Zewnętrzne oświetlenie kontrolowane przez zegar połączony z fotokomórką, możliwość włączania ręcznego
Ładowanie aut Elektrycznych

Po stronie Wynajmującego:

-Przygotowanie instalacji z wprowadzeniem okablowania pomiędzy rozdzielnią – punktem wpięcia okablowania ładowarek a punktami zasilania
-Przygotowanie dedykowanej rozdzielni elektrycznej do wpięcia instalacji zasilania ładowarek z możliwością rozbudowy o kolejne 2 ładowarki
-Uwzględnienie uzgodnionej mocy instalacji w bilansie energetycznym obiektu i agregatu

Odp nr 7. Do wyceny proszę przyjąć jedynie zakres:

Ładowanie aut elektrycznych

„- Przygotowanie instalacji z wprowadzeniem okablowania pomiędzy rozdzielnią – punktem wpięcia okablowania ładowarek a punktami zasilania
-Przygotowanie dedykowanej rozdzielni elektrycznej do wpięcia instalacji zasilania ładowarek z możliwością rozbudowy o kolejne 2 ładowarki”

Miejsce ładowania aut elektrycznych zostanie wskazane przez najemcę. Proszę przyjąć do wyceny, że będą one się znajdować w odległości do 15m od elewacji budynku.

Pozostały zakres prac będzie objęty osobnym postępowaniem.

 

Pytanie nr 8. Prace nie uwzględnione w projekcje ale znajdujące się w specyfikacji

Odp nr 8. Wykaz prac nie ujętych w projekcie, ale przewidzianych do wykonania zgodnie z Specyfikacją Techniczną:

 1. Montaż destryfikatorów – po 2 szt. na promiennik – łącznie 16 szt. destryfikatorów -Montaż destratyfikatorów– z termostatem, sterowane automatycznie, regulowana temperatura uruchomienia , z możliwością odłączenia. Produkt Sonninger lub podobny
 2. Montaż instalacji detekcji gazu w kotłowni połączona z zaworem MAG;
 3. Do przebudowy istniejące pomieszczenie recepcji (w projekcie brak rysunku);
 4. Przygotowanie instalacji pod montaż wallboxów – ładowanie aut elektrycznych Miejsce ładowania aut elektrycznych zostanie wskazane przez najemcę. Proszę przyjąć do wyceny, że będą one się znajdować w odległości do 15m od elewacji budynku.
 5. Zabezpieczenie krawędzi otworów, które będą wykonywane w ścianie rozdzielającej hale.

 

Data: 26.07.2023 r

Pytanie nr 9. Belki drewniane odbojnic zabezpieczających z jakiego mają być drewna i jakość wykonania: tarcica czy suszone, heblowane czy po cięciu, impregnowane czy surowe?

Odp nr 9. Belki w odbojnicach należy wykonać z drewna suszonego, heblowanego i impregnowanego.

 

Pytanie nr 10. Kątowniki stalowe zabezpieczające narożniki nowo wybitych otworów pomiędzy halami czy kątownik zimnogięty 50x50x1500 wystarczy czy inny?

Odp nr 10. Otwory w ścianie oddzielenia (14 szt.) należy zabezpieczyć ceownikiem stalowym zimnogiętym na szerokość muru (24 cm) dyblowanym do bloczka na wysokość 1 m.

Powyżej 1 m. światło otworu wykończyć np. poprzez tynkowanie.

 

Pytanie nr 11. Bramy przemysłowe uruchamiane z klawisza centrali czy piloty, bramy wpięte w system ppoż, lampy ostrzegawcze, semafory

Odp nr 11. Bramy przemysłowe uruchamiane elektrycznie z klawisza centrali. Brak podłączenia do systemu ppoż., brak lamp, semaforów i pilota. Jeden panel przeszklony. Preferowany producent Hormann. Kolor bram i obróbek blacharskich taki jak w bramach istniejących.