Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w ramach usunięcia kolizji inwestycji z siecią Tauron Dystrybucja S.A. przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie, dz. nr 47/3, 48/2, 49/3, 50, 51/4 obręb Zachód”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w ramach usunięcia kolizji planowanej inwestycji z siecią Tauron Dystrybucja S.A. przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie, dz. nr 47/3, 48/2, 49/3, 50, 51/4 obręb Zachód, zgodnie z poniższym zakresem:

a) Wykonanie szczegółowych oględzin nieruchomości, istniejącej oraz projektowanej trasy sieci,

b) Wykonanie projektu budowlanego przebudowy sieci zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. (Załącznik nr 3) oraz koncepcją usunięcia kolizji (Załącznik nr 4),

c) Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych jeżeli wystąpi taka konieczność,

d) Uzgodnienie projektu z Tauron Dystrybucja S.A.,

e) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji wymaganych do wykonania przedmiotu zamówienia,

f) Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę,

g) Zamawiający posiada mapę do celów projektowych (Załącznik nr 5),

h) Zamawiający udzieli wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego,

 

3. Termin wykonania zamówienia

Oferent w formularzu oferty zaoferuje najkrótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia od podpisania umowy lub zlecenia z Zamawiającym pozwalający na rzetelne wykonanie  zamówienia.

4. Lokalizacja przedmiotu zamówienia

Lokalizacja obiektu objętego zamówieniem: woj. Dolnośląskie, powiat dzierżoniowski, adres: 58‑200 Dzierżoniów, ul. Strefowa, dz. nr 47/3, 48/2, 49/3, 50, 51/4 obręb Zachód.

5. Wizja lokalna przedmiotu zamówienia

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej nieruchomości i obiektu objętego zamówieniem. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę

7.1. Wypełniony formularz – informacje o oferencie – Formularz nr 1

7.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby umocowane do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

8. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich na rachunek wykonawcy.

10. Sposób przygotowania ofert

10.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

10.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

10.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim

11. Terminy składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: jacek.lipicki@ipdevelopment.pl w terminie do 31 stycznia 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci wiadomości e-mail zawierającej zeskanowane dokumenty podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta.

12. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to oferta o najniższej cenie.

Załącznik nr 1 – Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie

Załącznik nr 2 – Formularz nr 2 – Formularz Oferty

Załącznik nr 3 – Warunkami technicznymi usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej

Załącznik nr 4 – Koncepcja usunięcia kolizji

Załącznik nr 5 – Mapa do celów projektowych