Zarządzanie i rozliczanie projektu UTWORZENIE „BIZNES INKUBATORA” – PARKU BIZNESU Z INKUBATOREM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŚWIEBODZICACH

Wałbrzych, dnia 14 października  2019r.    

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

            Informuję, iż wyniku przeprowadzonego postepowania, którego przedmiotem jest zarządzania i rozliczanie projektu UTWORZENIE „BIZNES INKUBATORA” – PARKU BIZNESU Z INKUBATOREM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŚWIEBODZICACH nr RPDS.01.03.04-02-0001/18, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 4 – 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW (schemat B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  złożonej przez: 

,,EffiCon” sp. z o.o. “  sp. k.

Ul. Awicenny 14

54-611 Wrocław


Wałbrzych, 01.10.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 dotyczy zarządzania i rozliczania projektu UTWORZENIE „BIZNES INKUBATORA” – PARKU BIZNESU Z INKUBATOREM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŚWIEBODZICACH nr RPDS.01.03.04-02-0001/18, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 4 – 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW (schemat B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

I. Zamawiający i sposób organizacji zapytania ofertowego

1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16.

2. Komunikacja Zamawiającego i Wykonawców

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami po stronie Zamawiającego:

   • Agnieszka Jaroszewska, tel. 74 6462570; email: agnieszka.jaroszewska@ipdevelopment.pl;
   • Marcin Bernat, tel. 791201666; email: marcin.bernat@ipdevelopment.pl;

II. Przedmiot zapytania ofertowego

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego zarządzania i rozliczania projektu  nr RPDS.01.03.04-02-0001/18, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 4 – 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW (schemat B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Do zadań Wykonawcy będzie należeć w szczególności:

1) weryfikacja właściwej realizacji Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz załącznikami do umowy;

2) wsparcie Zamawiającego przy monitoringu wskaźników Projektu w okresie realizacji projektu;

3) weryfikacja faktur i innych dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków finansowych z Projektu pod kątem zgodności z umową o dofinansowanie;

4) przygotowywanie opisów do faktur w zakresie wymaganym realizacją Projektu;

5) sporządzanie wniosków zaliczkowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami;

6) sporządzanie wniosków rozliczeniowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami;

7) sporządzanie wniosków o płatność wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami;

8) sporządzanie odpowiedzi na uwagi przesłane przez IPAW po weryfikacji wniosków o płatność w terminie wyznaczonym przez Instytucję;

9) zamieszczanie wersji elektronicznych dokumentacji związanej z Projektem w systemie elektronicznym instytucji rozliczających Projekt;

10) aktualizacja wniosku o dofinansowanie dla potrzeb sporządzania stosownych aneksów;

11) sporządzanie harmonogramów płatności i ich aktualizacja w trakcie trwania Projektu;

12) sporządzanie uzupełnień w dokumentacjach rozliczeniowych zgodnie z wezwaniami instytucji rozliczających i kontrolujących Projekt;

13) weryfikacja promocji projektu;

14) pomoc doradcza w zakresie promocji projektu zgodnie z wytycznymi UE;

15) obsługa zamawiającego w zakresie SL;

16) uzgadnianie odpowiedzi na pytania związane z realizacją Projektu pojawiające się w trakcie jego realizacji a mogące wpływać na prawidłowość rozliczenia Projektu;

17) aktualizacja, uzupełnianie dokumentacji w zakresie rozliczania projektu w terminie umożliwiającym Zamawiającemu udzielenie stosownej odpowiedzi;

18) udział podczas kontroli prowadzonych przez instytucje rozliczające i kontrolujące Projekt w trakcie realizacji projektu;

19) udział w spotkaniach z IPAW w sprawach związanych z realizacją projektu.

 

III. Wymogi ustanowione względem wykonawców i ich ofert

1. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował lub realizuje usługę rozliczania co najmniej 3 projektów dofinansowywanych ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, z czego co najmniej 1 o budżecie nie mniejszym niż 17 mln zł i wartości dofinansowania, co najmniej 8 mln zł;

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że zatrudnia co najmniej jedną osobą posiadającą nie mniej niż 5 lat doświadczenia w rozliczaniu projektów finansowanych  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na rzecz beneficjentów lub Instytucji Zarządzającej RPO WD lub Instytucji Pośredniczącej RPO WD.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej zawodowej obejmującą konsulting, w tym doradztwo w zakresie rozliczania i monitoringu projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich o sumie gwarancyjnej co najmniej 1,0 mln zł.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły  „spełnia/nie spełnia”. Nie wykazanie spełniania chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu.

2. Podstawy do wykluczenia wykonawcy i odrzucenia jego oferty

Oferta będzie podlegała odrzuceniu, jeżeli:

   • zostanie złożona po upływie wyznaczonego terminu,
   • oferta nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym.

Zamówienie nie może być udzielone wykonawcy powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, gdzie wystąpienie powiązania osobowego lub kapitałowego między Zamawiającym a wykonawcą jest przesłanką do wykluczenia wykonawcy z zapytania ofertowego.

Za powiązania kapitałowe lub osobowe przyjmuje się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą/wnioskodawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Lista dokumentów i oświadczeń wymaganych od wykonawcy

Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

1) uzupełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1;

2) uzupełnione i podpisane załączniki do zapytania ofertowego;

3) pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie osoby (odpowiednio: osób) podpisujących ofertę nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji.

 

IV. Termin składania ofert i sposób przygotowania oferty 

1. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 11.10.2019 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej na adres Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem:

„Zarządzanie i rozliczanie projektu UTWORZENIE „BIZNES INKUBATORA” – PARKU BIZNESU Z INKUBATOREM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŚWIEBODZICACH”.

„Nie otwierać do godz. 12.00”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Opis sposobu przygotowania i składania ofert

Oferty należy sporządzać w języku polskim. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W cenie realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić całość przedmiotu zamówienia.

3. Termin ważności ofert

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,  nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

V. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 

1. Kryteria oceny ofert i ich waga 

Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana

 do poszczególnych kryteriów oceny ofert

1 A Cena 50 pkt
2 B Liczba współfinansowanych z RPO WD projektów, przy realizacji, których Wykonawca uczestniczył, które zostały rozliczone i zakończone przez Wykonawcę 30 pkt
3 C Liczba projektów, dla których Wykonawca uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.3 RPO WD 2014-2020 20 pkt
4 S SUMA (maksymalna liczba punktów) 100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

   1. Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena oferty z najniższą ceną)/(cena badanej oferty)) * 50 pkt 

   1. Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Liczba współfinansowanych z RPO WD projektów, które zostały zakończone i rozliczone przez Wykonawcę”. Za wykazanie „B”:
   • 0 projektów – 0 pkt
   • od 1 do 3 projektów – 10 pkt
   • od 4 do 6 projektów – 20 pkt
   • 7 projektów i więcej – 30 pkt
   1. Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Liczba projektów, dla których Wykonawca uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.3 RPO WD 2014-2020”. Za wykazanie „C”:
   • 0 projektów – 0 pkt
   • 1 projekt            – 4 pkt
   • 2 projekty             – 8 pkt
   • 3 projekty             – 12 pkt
   • 4 projekty             – 16 pkt
   • 5 projektów i więcej – 20 pkt 

2. Sposób dokonania oceny ofert 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów „S” wg poniższego wzoru: 

S=A+B+C

Do porównania ofert brana będzie cena brutto zamówienia. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek  rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania    u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty i zamknięcie zapytania ofertowego

Zamawiający w terminie 7 dni liczonych od dnia upłynięcia terminu składania ofert dokona wyboru oferty najkorzystniejszej albo zdecyduje o zamknięciu zapytania ofertowego.

Informacja o wynikach zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie www Spółki.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, pocztą elektroniczną.

W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą lub uchylania się przez tego wykonawcę od jej zawarcia, Zamawiający ma prawo zaprosić do podpisania umowy kolejnego z wykonawców, który złożył drugą w kolejności najwyżej ocenioną ofertę, a w przypadku gdyby on również nie wyraził zgody na zawarcie umowy, kolejnego z Wykonawców z najwyżej ocenioną ofertą.

 

VI. Realizacja przedmiotu zamówienia, umowa o zamówienie oraz podstawy do zmiany jej treści 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w okresie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu do dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową bez uwag.

Realizację projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przewidziano w okresie od 20.09.2019r. do 23.08.2021r.

2. Umowa i warunki wprowadzenia zmian do jej treści

1) Zamawiający zawrze z wykonawcą, którego oferta została wybrana, umowę na realizację zamówienia. Treść umowy zostanie przedstawiona wyłącznie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia istotnych zmian do umowy o zamówienie w toku jej realizacji.

2) Kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

b) w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w pkt II, 1. Opis przedmiotu zamówienia, jeżeli opóźnienie wynika z winy Wykonawcy;

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

4) Forma rozliczenia z Wykonawcą. Za realizację zadania, Wykonawca będzie otrzymywał stałą miesięczną kwotę ryczałtową w okresie realizacji projektu.

 

VII. Zastrzeżenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

   • poprawienia oczywistych omyłek pisemnych, rachunkowych oraz innych omyłek (w tym prowadzących do zmiany oferty, za pisemną zgodą wykonawcy uzyskaną w wyznaczonym terminie),
   • wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty w wyznaczonym terminie, jeżeli ta budzi wątpliwości,
   • zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców o zmianie zapytania ofertowego w sposób tożsamy jak dla rozesłania zapytania ofertowego. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego niezbędne będzie uzyskanie dodatkowego czasu na wprowadzenie odpowiednich zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do dokonania tych zmian.
   • odwołania zapytania ofertowego, zamknięcia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,
   • zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przypadku odwołania lub zamknięcia zapytania ofertowego wykonawcom nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

Zamawiający nie przewiduje postępowania odwoławczego od decyzji Zamawiającego podjętych w trakcie zapytania ofertowego.

 

VIII. Załączniki

 

IX. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o., ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000309190, NIP: 8862887034, REGON: 020686631 (dalej jako „Administrator Danych Osobowych” lub „ADO”).
  2. Kontakt z osobą, która może udzielić informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, jest możliwy poprzez e-mail: ipd@ipdevelopment.pl lub pod numerem telefonu: +48 74 646 25 70. Pełną informację odnośnie przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej https://www.ipdevelopment.pl/rodo/.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  8. posiada Pani/Pan:
   • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
   • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
   • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
   • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.