Zapytanie ofertowe – „Roczna obsługa stacji  nN, sN i transformatorowych dla obiektów będących własnością „INVEST-PARK DEVRLOPMENT” sp. z o.o.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest:

2.1.1. Roczna obsługa stacji nN, sN oraz transformatorów znajdujących się na terenie obiektów będących własnością Spółki, obejmująca miesięczne przeglądy/oględziny stacji. Z ww. czynności należy sporządzić stosowne protokoły podpisane przez uprawnione osoby.

W ramach miesięcznych przeglądów/oględzin Oferent będzie wykonywał również drobne naprawy do 15 punktów elektrycznych miesięcznie (punkt oświetlenia, punkt pojedynczego gniazda elektrycznego czy punkt włącznika) na obiektach będących własnością Zamawiającego. Niezbędny materiał w celu wykonania drobnych prac po stronie Zamawiającego.

Zestawienie obiektów objętych obsługą znajduje się poniżej:  

lp. Obiekt Rodzaj stacji
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 30 Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 28 A Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 19 Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
4 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Uczniowska 34 Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
5 Świebodzicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala B i C Rozdzielnia nN
6 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala D Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
7 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
       

 

2.1.2. W przypadku wystąpienia awarii typu „ciężkiego” (powodującej konieczność wyłączenia zasilania obiektu) sporządzenie stosownego protokołu z określeniem przyczyn awarii, określenie sposobu usunięcia awarii, przedstawienie oferty usunięcia awarii oraz gotowość do rozpoczęcia usuwania awarii – w terminie do 24h od zgłoszenia Zamawiającego. Koszt materiałów niezbędnych do usunięcia usterek/awarii leży po stronie Zamawiającego. Oferta wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

2.1.3. W przypadku wystąpienia usterek i awarii typu „lekkiego” (niepowodujących konieczności wyłączania zasilania obiektu) naprawa oraz usunięcie usterki przez Oferenta podczas miesięcznych przeglądów i oględzin stacji w cenie ofertowej. Koszt materiałów niezbędnych do usunięcia usterek/awarii leży po stronie Zamawiającego.

Szczegółowy zakres prac przedstawiono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego oraz w instrukcjach współpracy ruchowej (załącznik nr 2).

Okresowe badanie sprzętu dielektrycznego będącego na wyposażeniu stacji SN leżą po stronie Zamawiającego.

3. Termin wykonanie zamówienia.

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania prac. Umowa o współpracy będzie obowiązywała dwanaście miesięcy od daty jej podpisania z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. 791147666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

Arkadiusz Kawałko, tel.605 615 503, arkadiusz.kawalko@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

8.1. Ofertę należy złożyć:

a) w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl do dnia: 04.10.2020 do godziny: 12:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać oddzielnym mailem w dniu 04.10.2020 w godzinach: 12:10 – 12:30.

lub

b) w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, II piętro – sekretariat Spółki, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 10.2020 r. do godziny 12.00.

 8.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Koperta powinny być zaadresowane na adres Zamawiającego:  

INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Roczna obsługa stacji  nN, sN i tranformatorowych dla obiektów będących własnością „INVEST-PARK DEVRLOPMENT” Sp. z o.o.”

                       (Nie otwierać przed dniem: 04.10.2020 r. godz. 12.10)

 

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 60% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 60, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,6

       gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę

b) dotychczasowe doświadczenie – 40% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 40, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent wykaże i udokumentuje co najmniej cztery zrealizowane usługi, spełniające kryteria określone w niniejszym zapytaniu. Punktacja za doświadczenie będzie przyznawana w następujący sposób:

Pd= 40 punktów za udokumentowanie 4 lub więcej zrealizowanych usług

Pd= 30 punktów za udokumentowanie 3 zrealizowanych usług

Pd= 20 punktów za udokumentowanie 2 zrealizowanych usług

Pd= 10 punktów za udokumentowanie 1 zrealizowanej usługi

Pd= 0 punktów za nieudokumentowanie żadnej usługi

gdzie: Pd – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie

Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

P= Pc + Pd

gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

 

10. Z udziału w zapytaniu wykluczeni zostaną Oferenci:

10.1. w odniesieniu do których wszczęto postępowanie o ogłoszeniu upadłości lub których upadłość ogłoszono, wszczęto postępowanie naprawcze, likwidację.

10.2. którzy nie spełniają warunku posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym zapytaniu.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zapis w dokumentach rejestrowych Oferenta potwierdzający, że Oferent prowadzi działalność w zakresie zgodnym z zapytaniem.

10.3. którzy nie spełniają warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zapis w dokumentach rejestrowych Oferenta potwierdzający, że Oferent prowadzi działalność minimum trzy lata.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako   poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres oględzin i przeglądów stacji objętych zapytaniem ofertowym
 3. Załącznik nr 2 – Dokumentacje techniczno-ruchowe stacji:
  3.1. Załącznik nr 2  cz. 1
  3.2. Załącznik nr 2  cz. 2
  3.3. Załącznik nr 2  cz. 3
  3.4. Załącznik nr 2  cz. 4
 4. Załącznik nr 3 – Przykładowy protokół z przeglądów/oględzin

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w przyziemiu i klatkach schodowych hali G na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego”

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informujemy, iż w wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki pn. „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w przyziemiu i klatkach schodowych hali G na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

PPHU AMAPI Paulina Cybuch

ul. Józefa Poniatowskiego 24

58 -370 Boguszów-Gorce


 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty projektowo-instalacyjno-montażowe zgodnie z poniższym zakresem:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dla przyziemia hali produkcyjno-magazynowej G oraz dwóch klatek schodowych prowadzących z hali do przyziemia.

Dodatkowe wytyczne do projektowania:

 • należy wykonać projekt wykonawczy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego wraz z doborem opraw uwzględniając obowiązującą instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz aktualny układ pomieszczeń stanowiący załącznik nr 2;
 • należy uwzględnić montaż opraw w miejscach lokalizacji hydrantów wewnętrznych, przycisków ROP oraz gaśnic.
 • wszystkie oprawy muszą posiadać diody sygnalizacyjne LED (sygnalizacja obecności napięcia w sieci oraz wskazanie stanu naładowania baterii/akumulatora),
 • rozprowadzenie okablowania przewidzieć w korytach prowadzonych natynkowo (istnieje możliwość wykorzystania istniejących tras kablowych),
 • wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia po wykonaniu instalacji oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Pozostałe parametry zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 10 tygodni od daty podpisania umowy/zlecenia z Zamawiającym.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel., 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.6. Ofertę należy składać:

a) w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl do dnia: 30.09.2020 do godziny: 12:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać oddzielnym mailem w dniu 30.09.2020 w godzinach: 12:10 – 12:30.

lub

b) w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

Ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.: 
„Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w przyziemiu i klatkach schodowych hali G na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego”

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

  • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
  • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
  • wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

11. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
 2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
 3. Załącznik nr 1 – wyciąg z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 4. Załącznik nr 2 – aktualny rozkład pomieszczeń

Drugie zapytanie ofertowe – Wykonanie szafek na wymiar w biurze IPD

 

 

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

 

„Wykonanie szafek na wymiar w biurze IPD”.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

 • Szafki do kuchni – 1 kpl
 • Szafka na odkurzacz – 1 szt.
 • Szafka wnękowa – 1 szt.
 • Szafka sekretariat – 1 szt.
 • Blaty na stół konferencyjny – 1 kpl
 • Szafki sala konferencyjna – 1 kpl

 

Poglądowe projekty znajdują się w załącznikach.

 

Wytyczne:

 1. Osprzęt firmy Blum
 2. Uchwyty metalowe – satyna 160 mm (jak na zdjęciu)
 3. Fronty MDF lakierowane półmat RAL 9010

 

Ad 1.1 Szafki do kuchni

 1. Boki lakierowane półmat RAL 9010
 2. Blaty R20027 – dąb Lancelot
 3. Cokół dolny

Ad 1.2 Szafka na odkurzacz

 1. Górna płyta lakierowana półmat RAL 9010
 2. Cokół dolny

Ad 1.3 Szafka wnękowa

 1. Górna płyta lakierowana półmat RAL 9010
 2. Półki z możliwością regulacji
 3. Fronty zamykane na kluczyk
 4. Cokół dolny

Ad 1.4 Szafka sekretariat

 1. Górna płyta i boki lakierowana półmat RAL 9010
 2. Półki z możliwością regulacji
 3. Fronty zamykane na kluczyk
 4. Cokół dolny

Ad 1.5 Blaty na stół konferencyjny

 1. Okleina; zbliżona do: półmat RAL 9010
 2. Grubość 3,2 – 3,6 cm

Ad 1.6 Szafki sala konferencyjna

 1. Górna płyta i boki lakierowana półmat RAL 9010
 2. Półki z możliwością regulacji
 3. Fronty zamykane na kluczyk
 4. Regulowane nóżki

 

2. Data zapytania: 15.09.2020

 

3. Tryb wyboru wykonawcy: zapytanie ofertowe.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu: Posiadanie statusu przedsiębiorcy oraz uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia i co najmniej roczne doświadczenie przy realizacji podobnych projektów.

 

5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 1. a) cena – 70% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 70, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,7

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę

 1. b) czas realizacji – 15% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 15, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent zadeklaruje wykonanie zlecenia do 4 tyg od otrzymania zlecenia.

Punktacja za czas realizacji będzie przyznawana w następujący sposób:

Pd= 15 punktów za czas wykonania zlecenia do 4 tyg.

Pd= 10 punktów za czas wykonania zlecenia do 5 tyg.

Pd= 5 punktów za czas wykonania zlecenia do 6 tyg.

Pd= 0 punktów za czas wykonania zlecenia powyżej 6 tyg.

gdzie: Pd – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie

 1. c) okres gwarancji – 15 % wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 15, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent zadeklaruje przynajmniej 36 miesięcy gwarancji.

Pg= 15 punktów przy udzieleniu gwarancji na czas co najmniej 48 mies.

Pg= 10 punktów przy udzieleniu gwarancji na czas do 36 mies.

Pg= 5 punktów przy udzieleniu gwarancji na czas do 24 mies.

Pg= 0 punktów przy udzieleniu gwarancji na czas do 12 mies.

gdzie: Pg – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie

 

Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

P= Pc + Pd + Pg

gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

 

6. Wizja lokalna: możliwa do przeprowadzenia w dniach roboczych od poniedziałku do piątek w godzinach 7:30 – 15:30 po uprzednim umówieniu z zamawiającym

 

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

 

8. Miejsce i termin składania ofert:

8.1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2020  r. do godziny 11.00.

8.2. Oferty należy składać w jednym z dwóch sposobów:

a) w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 24.09.2020 r. do godziny: 11:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości na w/w
e-mail w dniu 24.09.2020 r. w godzinach: 11:10 – 11:30.

lub

b) w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze do dnia 24.09.2020 r do godziny: 11:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Zapytanie ofertowe – Wykonanie szafek na wymiar w biurze IPD

 

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
o godz. 12:00, dnia 24.09.2020 r.

 

10. Osoby do kontaktu:

Grzegorz Kogut, tel. 793 224 666

                    e-mail: grzegorz.kogut@ipdevelopment.pl

 

11. Pozostałe postanowienia:

 • Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 • Po zakończeniu analizy i oceny złożonych ofert, Zamawiający może podjąć decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia i treści postępowania, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn.
 • Oferta i dokumenty dostarczone z ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Wzór umowy
 3. Formularz ofertowy
 4. Protokół odbioru
 5. Klauzula informacyjna RODO
 6. Szkic mebli
 7. Zdjęcie uchwytów
 8. Zdjęcie miejsca ustawienia 1
 9. Zdjęcie miejsca ustawienia 2

 

Wyniki postępowania:

Do realizacji zamówienia wybrana została firma: SOL-MEB Ewelina Przybyś; ul. Kościuszki 39; 32-020 Wieliczka

 

 

 

 

Opracowanie, wydruk i dostarczenie do siedziby zamawiającego folderu informacyjnego

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 14.09.2020 r.

na realizację usługi:

„Opracowanie, wydruk i dostarczenie do siedziby zamawiającego folderu informacyjnego”

 

I. Zamawiający:

,,INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

REGON: 020686631

NIP: 8862887034

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

adres strony internetowej : http://www.ipdevelopment.pl

 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień są:

Marcin Bernat

Tel: 74 646 25 72

e-mail: marcin.bernat@ipdevelopment.pl

 

II. Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wydruk i dostarczenie do siedziby zamawiającego folderu informacyjnego w ilości 500 szt.

Opracowanie graficzne polega na profesjonalnym opracowaniu w oparciu o wzór sporządzony przez zamawiającego (stanowiący załącznik do niniejszego zapytania), propozycji wydruku. Zamawiający dopuszcza dodanie koloru, gradientu tła, zmianę rozmieszczenia zdjęć i grafik, zmianę rozmieszczenia, wielkości i kroju czcionki oraz dodanie/usunięcie elementów do wzoru folderu, które wpłyną na jego atrakcyjność.

 

 

Wymagania Zamawiającego:

 • Format ulotki: kwadrat o boku 160 mm, po rozłożeniu prostokąt o wymiarach 160 mm na 320 mm orientacja pozioma.
 • Gramatur papieru nie mniej niż 250 g/m2.
 • Papier kredowy matowy, w wycenie opcjonalnej lakier selektywny.
 • W komplecie dopasowana koperta – wraz z usługą pakowania ulotek do kopert.
 • Ilość: 500 szt. ulotek w komplecie z kopertami.

 

Przed wydrukiem folderu, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić egzemplarz folderu do zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega przed zaakceptowaniem ostatecznej treści i wyglądu folderu możliwość zmiany treści oraz dodania lub usunięcia zdjęć lub grafik, zarówno w stosunku do sporządzonego przez Zamawiającego wzoru, jak i folderu przedstawionego przez Wykonawcę do zaakceptowania Zamawiającemu.

Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego dla uzyskania najlepszych efektów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonego celu, którym jest opracowanie i wydruk folderu informacyjnego                         o tematyce zawartej we wzorze Zamawiającego.

 

III. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie zawarte jest we wzorze formularza oferty.

 

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

 

Lp. Nazwa (rodzaj) dokumentu
1 Formularz oferty – załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
2 Wzór zamawiającego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

 

 

V. Termin realizacji umowy:

Nie później niż do 22 września 2020 r.

 

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

Oferty podlegające ocenie będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

Cena = 100%

 

VII. Termin składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 17.09.2020 r. do godziny: 14:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum.ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 17.09.2020 r. w godzinach od 14:10 do 14:30.

 

VIII. Sposób przygotowania oferty

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta powinna być sporządzona wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania.
 3. Każda strona ofert powinna być parafowana.
 4. Oferta złożona po terminie będzie odrzucona.
 5. Wykonawca niespełniający wymagań/warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony.
 6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, niekompletne, niepodpisane, podpisane przez osoby nieupoważnione odrzuca się.
 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 9. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej; na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub granatowym kolorem oraz powinna zawierć datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta.
 11. Cena brutto w ofercie uwzględnia wszystkie zobowiązania, obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek VAT w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą.
 12. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty możliwej do zakontraktowania (kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia).
 14. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy złożą kompletną i prawidłowo wypełniona ofertę, na którą składają się dokumenty, o których mowa w pkt. 1 powyżej niniejszego zapytania
 15. Oferta powinna być podpisana przez osoby do tego upoważnione (oferta zawierać powinna stosowne pełnomocnictwo w przypadku gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik)
 16. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT ( składek ZUS i podatku, w przypadku osoby fizycznej) leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( tj. Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm ).

 

IX. Forma i warunki świadczenia usługi

 1. Z wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno-prawna tj. umowy zlecenia.
 2. Wynagrodzenie płatne będzie po zatwierdzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego oraz w terminie 30 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

 

X. Inne istotne postanowienia:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego opublikowana zostanie na stronie Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania na dowolnym etapie bez podania przyczyn.
 3. Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub droga elektroniczną Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny .
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszt związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Zamawiający dopuszcza, oprócz formy pisemnej, porozumiewanie się z Wykonawcą za pomocą poczty elektronicznej.
 8. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcą nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 9. Zamawiający informuje, że jeżeli w określonym w pkt. VIII terminie nie wpłyną minimum 2 ważne oferty pochodzące od dwóch różnych Wykonawców, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Oferenta przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie na usługę objętą niniejszym postępowaniem. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Oferentowi , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 11. Zamawiający ze swej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności.

 

XI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

XII. Informacja o ofertach wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych

 

XIII. Określenie warunków zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego opublikowana zostanie na stronie Zamawiającego.

 

 

                                                                                   Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

 

Formularz ofertowy

 

ZAMAWIAJĄCY

,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych

Dane Wykonawcy/Wykonawców wspólnie składających ofertę
Pełna nazwa:  
Adres:  
Telefon:  
e-mail  
NIP  
REGON  
Reprezentacja Wykonawcy

(imię i nazwisko, stanowisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy )

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację usługi „Opracowanie, wydruk i dostarczenie do siedziby zamawiającego folderu informacyjnego” składam/y ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym:

Lp Rodzaj papieru Cena netto Cena netto słownie VAT Cena brutto
[zł] [zł] [zł] [zł]
1 Papier kredowy matowy        
2 Papier kredowy matowy lakier selektywny        

 

 

 Jednocześnie oświadczam/my, że:

 1. zobowiązuję/my się wykonać zakres oferty na usługę zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym.
 2. Przedstawiam/my pełną ofertę cenową uwzględniającą wszystkie koszty niezbędnie do realizacji oferty.
 3. akceptuję bez zastrzeżeń warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.
 4. przyjmuję termin związania niniejsza ofertą na czas 30 dni.
 5. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/my się zawrzeć umowę o treści oraz w miejscu i terminie wskazanych przez Zamawiającego.
 6. spełniam warunki udziału w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.
 7. wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego w zakresie podatku od towarów i usług.

 

L.p. Nazwa Oferenta Nazwisko i imię osoby ( osób)  upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Oerenta Podpis (y) osoby ( osób)  upoważnionej (ych) do  podpisania niniejszej oferty w imieniu Oferentay (ów) Pieczęć(cie) Oferentay (ów) Miejscowość

i data

           
           

 

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1

2. Formularz Ofertowy

 

Zapytanie ofertowe – „Usuniecie dwóch szt. drzew oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych na placu przy budynku znajdującym się przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie”

Zapytanie ofertowe – „Usuniecie dwóch szt. drzew oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych na placu przy budynku znajdującym się przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie”

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest:

a) Usunięcie dwóch drzew rosnących przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie (działka nr 61 obręb Żarów): Graby pospolite o obwodach pni 67 i 94 cm – zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Żarowa z dnia 03 września 2020 r. (nr GKiI.6131.10.2020 stanowiącą załącznik nr 1) w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew.

W zakresie Oferenta jest:

– zabezpieczenie/wygrodzenie terenu;

– usunięcie karpiny;

– zagospodarować powstałe drewno;

– uporządkować teren po zakończeniu prac w tym zahumusować i obsiać trawą.

b) Wykonanie cięć korekcyjno – pielęgnacyjnych szpaleru grabów pospolitych nr 1 – 16, oraz leszczyny sp. nr 29 wskazanych na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

W zakresie Oferenta jest:

– zabezpieczenie/wygrodzenie terenu;

– wykonanie cięć korekcyjno – pielęgnacyjnych w ilości 16 szt. (od nr 1 do nr 16) oraz leszczyny nr 29;

– zagospodarować powstałe gałęzie;

– uporządkować teren po zakończeniu prac.

3. Termin wykonanie zamówienia .

a) Rozpoczęcie realizacji: od dnia przekazania zlecenia nie wcześniej niż przed 15 października 2020 roku;

b) Zakończenie realizacji: do ustalenia z Zamawiającym jednak nie później niż do 15 grudnia 2020 roku.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót i dokonać pomiarów z natury. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera,tel.(+48)74 646 25 77, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel.(+48)74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

 

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1.Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

a) w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 24 września 2020 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 24 września 2020 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

b) w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Usuniecie dwóch szt. drzew oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych na placu przy budynku znajdującym się przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie”

 

10. Wybór oferenta.

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania
w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
11.1.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
11.1.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Załącznik nr 1 – Decyzja
 2. Załącznik nr 2 – Plan sytuacyjny
 3. Formularz nr 1 – Informacje o oferencie
 4. Formularz nr 2 – Formularz oferty

Zapytanie ofertowe – Wykonanie szafek na wymiar w biurze IPD

 

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

 

„Wykonanie szafek na wymiar w biurze IPD”.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

 • Szafki do kuchni – 1 kpl
 • Szafka na odkurzacz – 1 szt.
 • Szafka wnękowa – 1 szt.
 • Szafka sekretariat – 1 szt.
 • Blaty na stół konferencyjny – 1 kpl
 • Szafki sala konferencyjna – 1 kpl

 

Poglądowe projekty znajdują się w załącznikach.

 

Wytyczne:

 1. Osprzęt firmy Blum
 2. Uchwyty metalowe – satyna 160 mm (jak na zdjęciu)
 3. Fronty MDF lakierowane półmat RAL 9010

 

Ad 1.1 Szafki do kuchni

 1. Boki lakierowane półmat RAL 9010
 2. Blaty R20027 – dąb Lancelot
 3. Cokół dolny

 

Ad 1.2 Szafka na odkurzacz

 1. Górna płyta lakierowana półmat RAL 9010
 2. Cokół dolny

 

Ad 1.3 Szafka wnękowa

 1. Górna płyta lakierowana półmat RAL 9010
 2. Półki z możliwością regulacji
 3. Fronty zamykane na kluczyk
 4. Cokół dolny

 

Ad 1.4 Szafka sekretariat

 1. Górna płyta i boki lakierowana półmat RAL 9010
 2. Półki z możliwością regulacji
 3. Fronty zamykane na kluczyk
 4. Cokół dolny

 

Ad 1.5 Blaty na stół konferencyjny

 1. Okleina; zbliżona do: półmat RAL 9010
 2. Grubość 3,2 – 3,6 cm

 

Ad 1.6 Szafki sala konferencyjna

 1. Górna płyta i boki lakierowana półmat RAL 9010
 2. Półki z możliwością regulacji
 3. Fronty zamykane na kluczyk
 4. Regulowane nóżki

 

2. Data zapytania: 04.09.2020

 

3. Tryb wyboru wykonawcy: zapytanie ofertowe.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu: Posiadanie statusu przedsiębiorcy oraz uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia i co najmniej roczne doświadczenie przy realizacji podobnych projektów.

 

5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 70% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 70, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,7

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę

b) czas realizacji – 15% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 15, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent zadeklaruje wykonanie zlecenia do 4 tyg od otrzymania zlecenia.

Punktacja za czas realizacji będzie przyznawana w następujący sposób:

Pd= 15 punktów za czas wykonania zlecenia do 4 tyg.

Pd= 10 punktów za czas wykonania zlecenia do 5 tyg.

Pd= 5 punktów za czas wykonania zlecenia do 6 tyg.

Pd= 0 punktów za czas wykonania zlecenia powyżej 6 tyg.

gdzie: Pd – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie

c) okres gwarancji – 15 % wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 15, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent zadeklaruje przynajmniej 36 miesięcy gwarancji.

Pg= 15 punktów przy udzieleniu gwarancji na czas co najmniej 48 mies.

Pg= 10 punktów przy udzieleniu gwarancji na czas do 36 mies.

Pg= 5 punktów przy udzieleniu gwarancji na czas do 24 mies.

Pg= 0 punktów przy udzieleniu gwarancji na czas do 12 mies.

gdzie: Pg – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie

 

Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

P= Pc + Pd + Pg

gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

6. Wizja lokalna: możliwa do przeprowadzenia w dniach roboczych od poniedziałku do piątek w godzinach 7:30 – 15:30 po uprzednim umówieniu z zamawiającym

 

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

 

8. Miejsce i termin składania ofert:

8.1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2020  r. do godziny 10.00.

8.2. Oferty należy składać:

a) w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 11.09. 2020 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail
w dniu 11.09.2020 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

b) w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Zapytanie ofertowe – Wykonanie szafek na wymiar w biurze IPD

 

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych o godz. 11:00, dnia 11.09.2020 r.

 

10. Osoby do kontaktu:

Grzegorz Kogut, tel. 793 224 666

                    mail: grzegorz.kogut@ipdevelopment.pl

 

11. Pozostałe postanowienia:

 • Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 • Po zakończeniu analizy i oceny złożonych ofert, Zamawiający może podjąć decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia i treści postępowania, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn.
 • Oferta i dokumenty dostarczone z ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

 

Załączniki:

 

 1. Zapytanie Ofertowe Wykonania Mebli na wymiar
 2. Umowa na Wykonanie Mebli
 3. Formularz Ofertowy
 4. Protokół odbioru
 5. Załącznik Nr 3 Klauzula Informacyjna RODO
 6. Szkic mebli
 7. Zdjęcie uchwytów
 8. Zdjęcie poglądowe miejsca ustawienia 1
 9. Zdjęcie poglądowe miejsca ustawienia 2

 

 

Rozstrzygnięcie:

W związku z tym że, w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, postępowania zostaje unieważnione.

 

 

Drugi pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 1. Niezabudowana działka gruntu nr 384 o powierzchni 1128 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

26 sierpnia 2020 r.

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu

ul . Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

OGŁASZA

Drugi pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości

1. Niezabudowana działka gruntu nr 384 o powierzchni 1128 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

 

Data składania ofert: od 26.08. 2020 r. do 09.09. 2020 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert) 09.09. 2020 r.

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. (+48) 74 646-25-70; fax (+ 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1. Niezabudowana działka gruntu nr 384 o powierzchni 1128 m2, położona w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00067553/7, (dalej: Działka lub Nieruchomość).
 2. Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
 4. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wałbrzychu nr LVI/431/06 z dnia 28 września 2006 r. przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 5. Nieruchomość wolna jest od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.
 6. Zgodnie z zapisami z ewidencji gruntów Działka stanowi grunt orny, oznaczony jako: R IV a- 0,0749 oraz ŁIII- 0,0379

II. CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 110 093,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) netto  plus podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.
 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

III. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 5 504,65 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset cztery złote 65/100).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży działki nr 384 w Wałbrzychu”.

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Nieruchomość przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką terminu oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do 09 września 2020 r. do godz.10:00.
 2. Oznaczenie koperty: „Drugi pisemny przetarg nieograniczony – Działa nr 384 w Wałbrzychu”.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.
 5. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.
 6. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena.  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 09 września 2020 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – I piętro), o godz. 10:30.

IX.  ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.

Trzeci pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 1. Niezabudowana działka gruntu nr 383 o powierzchni 1122 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

26 sierpnia 2020 r.

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu

ul.  Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

 OGŁASZA

 

Trzeci pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości

 

1. Niezabudowana działka gruntu nr 383 o powierzchni 1122 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

 

Data składania ofert: od 26. 08.2020 r. do 09.09. 2020 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert) 09.09. 2020 r.

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. (+48) 74 646-25-70; fax (+ 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1. Niezabudowana działka gruntu nr 383 o powierzchni 1122 m2, położona w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00067553/7, (dalej: Działka lub Nieruchomość).
 2. Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
 4. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wałbrzychu nr LVI/431/06 z dnia 28 września 2006 r. przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 5. Nieruchomość wolna jest od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.
 6. Zgodnie z zapisami z ewidencji gruntów Działka stanowi grunt orny, oznaczony jako: R IVa.

 

II. CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 109 465,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) netto plus podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.
 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

 

III. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 5 473,25 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 25/100).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży działki nr 383 w Wałbrzychu”.

 

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Nieruchomość przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką terminu oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

 

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

VI.  SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do 09 września 2020 r. do godz.10:00.
 2. Oznaczenie koperty: „Trzeci pisemny przetarg nieograniczony – Działa nr 383 w Wałbrzychu”.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.
 5. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.
 6. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena.  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 9 września 2020 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – I piętro), o godz. 10:30.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych”.

24 sierpnia 2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla inwestycji pn. „Przeprojektowanie i wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków dz. gruntu nr 93/28”.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – Projekt umowy o nadzór inwestorski wraz z harmonogramem prac.

Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego nadzorem inwestorskim stanowi dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

http://www.ipdevelopment.pl/2020/04/przeprojektowanie-i-wybudowanie-hali-produkcyjno-magazynowej-wraz-z-infrastruktura-techniczna-w-walbrzychu-przy-ul-villardczykow-dz-gruntu-nr-93-28/

W dokumentacji przetargowej dostępny jest projekt umowy generalnego wykonawstwa, wytyczne projektowe i wykonawcze, koncepcja inwestorska zagospodarowania terenu.

3. Termin wykonania zamówienia

Nadzór inwestorski będący Przedmiotem Zamówienia Umowy Zleceniobiorca będzie wykonywać od dnia rozpoczęcia robót z zakresu sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie i/lub podpisania protokołu odbioru końcowego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Zamawiający zawiadomi wykonawcę o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót objętych nadzorem.

4. Wizja lokalna terenu budowy

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej terenu budowy. Wizję wykonuje Oferent na koszt własny.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał w okresie od 1 lipca 2016 r. do 1 lipca 2020 r., co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego podczas budowy hali produkcyjnej i/lub magazynowej wraz z budynkiem lub częścią administracyjną i/lub socjalnej oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana z należytą starannością. Jako dokumenty potwierdzające wykonanie usługi należy rozumieć: protokół odbioru końcowego, referencje lub inny równoważny dokument,

b) posiada uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, a także przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Do oferty należy dołączyć dokumenty, oświadczenia potwierdzające, że osoby ubiegające o zamówienie posiadają wymagane uprawnienia i zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej Izby.

6. Miejsce wykonania zamówienia

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. dolnośląskie, miasto i powiat Wałbrzych, ul. Villardczyków, dz. nr 93/28.

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

8. Dokumenty składające się na ofertę

8.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

8.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

9. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać ryczałtową cenę netto miesięcznej usługi nadzoru inwestorskiego. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

11.  Sposób przygotowania ofert

11.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

11.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

11.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Zaleca się aby wszystkie strony oferty ponumerować i parafować przez osoby podpisujące ofertę.

11.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

11.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

12. Terminy składania ofert

12.1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2020  r. do godziny 10.00.

12.2. Oferty należy składać:

a) w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 10 września 2020 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 10 września 2020 r. w godzinach: 10:10 – 10:30

b) w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych
i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Nadzorze inwestorskim w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla inwestycji pn. Przeprojektowaniu i wybudowaniu hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków dz. gruntu nr 93/28”

12.3. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu.

13. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 100% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 100, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

14. Warunki uzupełniające

14.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

14.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

14.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

14.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

15. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Załącznik nr 1 – Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie
 2. Załącznik nr 2 – Formularz nr 2 – Formularz Oferty
 3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy o nadzór inwestorski
 4. Załącznik nr 4 – Harmonogram prac
 5. Załącznik nr 5 – Wzór raportu zaawansowania prac

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych”.

24 sierpnia 2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla inwestycji pn. „Przeprojektowanie i wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków dz. gruntu nr 93/28”.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – Projekt umowy o nadzór inwestorski wraz z harmonogramem prac.

Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego nadzorem inwestorskim stanowi dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

http://www.ipdevelopment.pl/2020/04/przeprojektowanie-i-wybudowanie-hali-produkcyjno-magazynowej-wraz-z-infrastruktura-techniczna-w-walbrzychu-przy-ul-villardczykow-dz-gruntu-nr-93-28/

W dokumentacji przetargowej dostępny jest projekt umowy generalnego wykonawstwa, wytyczne projektowe i wykonawcze, koncepcja inwestorska zagospodarowania terenu.

3. Termin wykonania zamówienia

Nadzór inwestorski będący Przedmiotem Zamówienia Umowy Zleceniobiorca będzie wykonywać od dnia rozpoczęcia robót z zakresu sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie i/lub podpisania protokołu odbioru końcowego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Zamawiający zawiadomi wykonawcę o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót objętych nadzorem.

4. Wizja lokalna terenu budowy

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej terenu budowy. Wizję wykonuje Oferent na koszt własny.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał w okresie od 1 lipca 2016 r. do 1 lipca 2020 r., co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego podczas budowy hali produkcyjnej i/lub magazynowej wraz z budynkiem lub częścią administracyjną i/lub socjalnej oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana z należytą starannością. Jako dokumenty potwierdzające wykonanie usługi należy rozumieć: protokół odbioru końcowego, referencje lub inny równoważny dokument,

b) posiada uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, a także przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Do oferty należy dołączyć dokumenty, oświadczenia potwierdzające, że osoby ubiegające o zamówienie posiadają wymagane uprawnienia i zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej Izby.

6. Miejsce wykonania zamówienia

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. dolnośląskie, miasto i powiat Wałbrzych, ul. Villardczyków, dz. nr 93/28.

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

8. Dokumenty składające się na ofertę

8.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

8.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

9.  Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać ryczałtową cenę netto miesięcznej usługi nadzoru inwestorskiego. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

11. Sposób przygotowania ofert

11.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

11.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

11.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Zaleca się aby wszystkie strony oferty ponumerować i parafować przez osoby podpisujące ofertę.

11.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

11.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

12. Terminy składania ofert

12.1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2020  r. do godziny 10.00.

12.2. Oferty należy składać:

a) w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 10 września 2020 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 10 września 2020 r. w godzinach: 10:10 – 10:30

b) w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Nadzorze inwestorskim w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla inwestycji pn. Przeprojektowaniu i wybudowaniu hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków dz. gruntu nr 93/28”

12.3. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu.

13.  Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 100% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 100, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

14. Warunki uzupełniające

14.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

14.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

14.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

14.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

15.  Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Załącznik nr 1 – Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie
 2. Załącznik nr 2 – Formularz nr 2 – Formularz Oferty
 3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy o nadzór inwestorski
 4. Załącznik nr 4 – Harmonogram prac
 5. Załącznik nr 5 – Wzór raportu zaawansowania prac