Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony sprzedaży nieruchomości samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym czterokondygnacyjnym zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ulicy Orkana 23A oraz miejsca postojowego nr 34

INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

OGŁASZA

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony
dotyczący sprzedaży nieruchomości

 

 1. Samodzielnego Lokalu objętego księga wieczystą nr SW1W/00082952/5, usytuowanego w budynki mieszkalnego przy ulicy Władysława Orkana 23A w Wałbrzychu, oznaczonego numerem 2 (2)), złożonego z następujących pomieszczeń: przedpokoju, łazienki, kuchni, pokoju dziennego, 2 sypialni i logi, o łącznej powierzchni użytkowej 59,17 m2 (dalej jako „Lokal”) oraz związanego z Lokalem udziału wynoszącego 210/10.000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi nieruchomość – działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha, obręb Piaskowa Góra nr 7, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą Kw nr SW1W/00082584/4 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (Nieruchomość oraz części wspólne budynku są zwane łącznie „Nieruchomością Wspólną”).
 2. Miejsca postojowego nr „34” o powierzchni użytkowej 14,80 m2 oraz :współudziału w części wspólnej garażu wielostanowiskowego w wysokości 273/10.000, udziału w nieruchomości wspólnej , którą stanowi działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha; części budynku i urządzeń , które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą SWIW/00082584/4, zlokalizowanego w budynku wielokondygnacyjnym przy ul. Orkana 23A, 23B, 23C w Wałbrzychu zwanego dalej” Miejscem postojowym

Data składania ofert: od 18. 04.2019 r. do 06. 05.2019 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert): 06.05.2019 r.

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości wyżej opisanych

 

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1. Samodzielny Lokal ,stanowiący odrębną nieruchomość, objęty Księgą Wieczystą o numerze SW1W/00082952/5, usytuowany na parterze budynku mieszkalnego przy ulicy Władysława Orkana 23A w Wałbrzychu, oznaczony numerem 2 (dwa), złożony z następujących pomieszczeń: przedpokoju, łazienki z WC, kuchni, pokoju dziennego, 2 sypialni i logi, o łącznej powierzchni użytkowej 59,17 m2 (liczonej wg. Normy PN-ISO 9836:1997). Opis Lokalu wraz z planem pomieszczeń stanowi Załącznik nr 2.

 2. Udział wynoszący 210/10.000 w nieruchomości wspólnej, opisanej w ust. 5 poniżej, którą stanowi działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha oraz części Budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 3. Miejsce postojowe nr „34” o powierzchni 14,80 m2 wraz z współudziałem w części wspólnej garażu wielostanowiskowego w wysokości 273/10.000, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha, częścią budynku i urządzeń, które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą SWIW/00082584/4, wyposażone w instalację wodną, kanalizacyjną + wentylację mechaniczną z czujnikiem stężenia spalin, posadowione na Nieruchomości opisanej w ust. 6 poniżej.

 4. Budynek o którym mowa w ust. 1 powyżej posadowiony jest na nieruchomości opisanej w ust. 5 (dalej jako „Budynek”).

 5. Spółka jest w udziale wynoszącym 441/10.000 właścicielem nieruchomości zabudowanej, położonej w Wałbrzychu przy ulicy Władysława Orkana nr 23A, 23B i 23C, obręb Piaskowa Góra nr 7, składającej się z działki gruntu nr 359/15 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć przez piętnaście), o powierzchni 0,2910 ha (dwadzieścia dziewięć arów dziesięć metrów kwadratowych), na podstawie umowy przeniesienia własności z dnia 21 lutego 2008 roku, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą Kw nr SW1W/00082584/4. (dalej: Nieruchomość).

 6. Spółka jest współwłaścicielem wyodrębnionego z budynku, wyżej opisanego, lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego, dla którego udział w nieruchomości wspólnej wynosi 3456/10.000, położonego w Wałbrzychu przy ulicy Władysława Orkana nr 23A, 23B i 23C, obręb Piaskowa Góra nr 7, o powierzchni 974,41 m2 (dziewięćset siedemdziesiąt cztery i czterdzieści jeden setnych metra kwadratowego), na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu z dnia 04 sierpnia 2010 roku, dla którego Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą Kw nr SW1W/00082585/1, (dalej: Garaż).

 7. Zbycie Lokalu wraz z Miejscem postojowym wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.

 8. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 7 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

 9. Nieruchomość, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW Nr SW1W/00082584/4 nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich, nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu oraz umowy spółki.

 10. Nieruchomość, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW Nr SW1W/00082584/4 nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich, nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu oraz umowy spółki.

 11. Dział czwarty księgi wieczystej Kw nr SW1W/00082584/4 żadnych wpisów nie zawiera, natomiast w dziale trzecim wpisana jest nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki gruntu o numerach: 360/46, 360/47, 360/24, 360/30 i 360/43 stanowiące drogi wewnętrzne, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 360/7 objętej Kw nr SW1W/00077334/9, działki nr 360/11 objętej Kw nr SW1W/00077331/8, działki nr 360/10 objętej Kw nr SW1W/00077329/1, działki nr 360/12 objętej Kw nr SW1W/00077333/2, działki nr 360/38 objętej Kw nr SW1W/00077332/5, działki nr 360/8 objętej Kw nr SW1W/00078098/9, działki nr 360/9 objętej Kw nr SW1W/00078834/1, działki nr 360/31 objętej Kw nr SW1W/00080490/4, działki nr 360/39 objętej Kw nr SW1W/00080493/5, działki nr 360/40 objętej Kw nr SW1W/00081408/0, działki nr 360/3 objętej Kw nr SW1W/00081430/3 i działki nr 360/33 objętej Kw nr SW1W/00081539/7.

 12. Prawo własności nieruchomości Spółka nabyła na podstawie umowy przeniesienia własności z dnia 21 lutego 2008 r.

 13. W dziale III kw. nr. SW1W/00082585/1 wpisane są ostrzeżenia oraz wzmianki nie dotyczące udziału Spółki.

 14. W dziale IV kw. nr. SW1W/00082585/1 wpisane są hipoteki nie obciążające udziału Spółki oraz wzmianka nr DZ. KW. / SW1W / 6875 / 19 / 1 nie dotycząca udziału Spółki.

 15. W dziale III i IV księgi wieczystej Kw. nr. SW1W/00082952/5 brak wpisów.

 16. Spółka otrzymała decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 305/2010 r. wydaną w dniu 07.07.2010 r. udzielającą pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego na nieruchomości położonej na terenie nieruchomości przy ul. Orkana 23A, 23B, 23C w Wałbrzychu.

 1. Spółka nie jest w stanie upadłości lub likwidacji oraz brak jest podstaw prawnych dla zgłoszenia lub otwarcia postępowania upadłościowego, jak również nie toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości Spółki.

 2. Miejsce postojowe nr 34 jest obecnie przedmiotem najmu. Umowa Najmu została wypowiedziana pismem znak: L.dz. DliR/121/4/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r., w którym wskazano termin protokolarnego przekazania przedmiotu najmu najpóźniej do dnia 10 maja 2019 r.

1. CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Lokalu wynosi 205.912,00 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 00/00). Sprzedaż Lokalu nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
 2. Cena wywoławcza Miejsca postojowego wynosi 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych). Sprzedaż Miejsca postojowego nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
 3. Cena wywoławcza łączna dla Lokalu i Miejsca postojowego oraz związanych z wymienionymi udziałami w nieruchomości wspólnej wynosi 215.912,00 zł ( słownie: dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 00/000).
 4. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

III. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej określonej w § 3 ust 3. tj. 10.795,60 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 60/100).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży Lokalu nr 2 oraz Miejsca postojowego nr 34, ul. Władysława Orkana w Wałbrzychu”.
 4. Uczestnik przetargu zobowiązany jest załączyć do oferty dowód wniesienia wadium.

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Lokalu można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Lokal i Miejsce postojowe w terminie wyznaczonym na składanie ofert, po uprzednim ustaleniu ze Spółką terminu dokonania oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.

 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

  1. członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

  2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

  3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

  4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

  5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 06 maja 2019 r. do godz.10:00.

 2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Lokal nr 2, Miejsce postojowe nr 34 – Wałbrzych.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.

 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

 1. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 06 maja 2019 r. o godz. 11,00 w siedzibie „INVEST- PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 – I piętro.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego na obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 będącym własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

1.Nazwa i adres Zamawiającego

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2.Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są prace projektowo-instalacyjno-montażowe zgodnie z poniższym zakresem:

zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego dla obiektu:

 • hala magazynowo – produkcyjna zlokalizowana w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34.

Dodatkowe wytyczne do projektowania:

 • należy wykonać projekt wykonawczy rozbudowy oświetlenia awaryjnego wraz z doborem opraw,

 • wszystkie oprawy muszą posiadać diody sygnalizacyjne LED (sygnalizacja obecności napięcia w sieci oraz wskazanie stanu naładowania baterii/akumulatora),

 • rozprowadzenie okablowania przewidzieć w korytach kablowych (istnieje możliwość wykorzystania istniejących koryt kablowych),

 • wysokość montowanych opraw w wolnej przestrzeni (poza ścianami i słupami) należy dobrać tak, aby nie ograniczać możliwości wysokiego składowania,

 • wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia po wykonaniu rozbudowy instalacji oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Pozostałe parametry zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do ustalenia z Zamawiającym.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.: 
Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego na obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 będącym własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2019r. do godziny 12.00 lub przesłać na adres mailowy ipd@ipdevelopment.pl.

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
11.1.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
11.1.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy

 

1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.

2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty

3. Załącznik nr 1 – Projekt instalacji elektrycznej.

4. Załącznik nr 2 – Wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu

Zapytanie ofertowe na demontaż i montaż wodomierzy na hali G, przyziemiu oraz w budynku administracyjno – socjalnym na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego ul. Wałbrzyska 38 w Świebodzicach.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie demontażu starych i montażu nowych wodomierzy – ilość 14 szt.

lp.

rodzaj

ilość

lokalizacja

1

1/2 cala mały, poziomo

1

przyziemie pom. -1.4

2

1/2 cala mały, pion

1

przyziemie pom. -1.6

3

1/2 cala mały, pion

1

przyziemie pom. -1.12

4

1/2 cala mały, pion

1

przyziemie pom. -1.20

5

1/2 cala mały

1

przyziemie pom. -1.15

6

1/2 cala

1

hala G, AluCast, pom. Za odlewnią

7

 1/2 cala mały, pion

1

 Parter, oś między 22-21

8

 1/2 cala mały, pion

1

 Parter, oś między 21-20

9

 1/2 cala mały, pion

1

 Parter, oś między 19-18

10

 1/2 cala mały, pion

1

 Parter, oś między 17-16

11

 1/2 cala mały, pion

1

 Parter, oś między 14-13

12

 duży

1

 Parter, przychodnia

13

1/2 cala

1

I piętro, oś między 20-21

14

1/2 cala

1

II piętro, oś miedzy 20-21

 

Do zadań wykonawcy należy:

– demontaż starych wodomierzy,
– dostawa oraz montaż nowych,
– plombowanie,
– sprawdzenie szczelności połączeń,
– dostarczenie protokołów.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 20 dni od daty otrzymania zlecenia.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy dagmara.komendera@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.04.2019 r. do godziny 10.00

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
3. Rzut hali

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości miejsca postojowego o numerze 29 zlokalizowanego na terenie garażu wielostanowiskowego w budynku wielokondygnacyjnym przy ul. Orkana 23A, 23B, 23C w Wałbrzychu.

 

Data składania ofert: od 05.03.2019 r. do 19.03.2019 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert): 20.03.2019
r.

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

 

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości – miejsca postojowego nr „29” o powierzchni użytkowej 15,87 m2 oraz:

– współudziału w części wspólnej garażu wielostanowiskowego w wysokości 0,0293;

– udziału w nieruchomości wspólnej , którą stanowi działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha;

– części budynku i urządzeń , które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą SWIW/00082584/4

zlokalizowanego w budynku wielokondygnacyjnym przy ul. Orkana 23A, 23B, 23C w Wałbrzychu zwanego dalej” Miejscem postojowym”

 

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1. Spółka jest w współwłaścicielem lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego, położonego w Wałbrzychu przy ulicy Władysława Orkana nr 23A, 23B i 23C, obręb Piaskowa Góra nr 7, o powierzchni 974,41 m2 (dziewięćset siedemdziesiąt cztery i czterdzieści jeden setnych metra kwadratowego), na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu z dnia 04 sierpnia 2010 roku, dla którego Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą Kw nr SW1W/00082585/1 (dalej: Nieruchomość)
 2. Miejsce postojowe nr „29” o powierzchni 15,87 m2 waz z współudziałem w części wspólnej garażu wielostanowiskowego w wysokości 0,0293, udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha; części budynku i urządzeń , które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą SWIW/00082584/4, wyposażone w instalację wodną, kanalizacyjną+ wentylację mechaniczną z czujnikiem stężenia spalin posadowione jest na Nieruchomości opisanej w ust. 1

 3. Zbycie Miejsca postojowego wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.

 4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 3 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

 5. W dziale III wpisane ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości oraz przyłączenia do tej egzekucji w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemara Wójcika nie dotyczą niniejszego Przedmiotu Przetargu, a jedynie udziału w prawie nr 15.

 6. W dziale IV wpisane hipoteki nie dotyczą niniejszego Przedmiotu Przetargu, a jedynie udziału w prawie nr 6 oraz nr 11.

II. CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Miejsca postojowego wynosi 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/00). Sprzedaż Nieruchomości nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Miejsca postojowego ponosi kupujący.

 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

III. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej, tj. 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży Miejsca postojowego nr 29 przy ul. Władysława Orkana 23A, 23B, 23C w Wałbrzychu”.

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Miejsca postojowego można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Miejsce postojowe przed zgłoszeniem oferty.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.

 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

  1. członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

  2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

  3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

  4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

  5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 19 marca 2019 r. do godz.12:00.

 2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Miejsce postojowe nr 29 przy ul. Władysława Orkana 23A, 23B, 23C w Wałbrzychu”.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.

 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.

 5. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.

 6. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 20 marca 2019 r. w siedzibie spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro), o godz. 10:30.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a ), b), c) oraz w zakresie przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 2)”.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie „Na przeprowadzenia okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a ), b), c) oraz w zakresie przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 2)” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

BUDSERWIS Dariusz Dzwilewski
ul. A. Dulin’a 6/20
80-180 Gdańsk

Załącznik


1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:

2.1.1. okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c) Prawa Budowlanego polegający na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych);

2.1.2. Okresowej kontroli polegającej na sprawdzenie przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) Prawa Budowlanego.

2.2. Protokół:

Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informację: o nazwie firmy dokonującej kontroli, datę wykonania, datę następnej kontroli oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej, oraz informacje o posiadanych uprawnieniach budowlanych osób przeprowadzających kontrolę.

2.3. Zawiadomienie PINB:

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przeprowadzonej kontroli do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3.

2.4. Obiekty podlegające kontroli:

lp.

Obiekt

powierzchnia zabudowy (m2)

instalacje

zakres kontroli

1

Świdnicki Park Przemysłowy

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 30

6109,77

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;

– gazowa;

– separator ropopochodny

 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

2

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 28 A

4758,00

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;

– gazowa;

– separator ropopochodny

 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

– art. 62 ust. 1 pkt. 2)

3

Dzierżoniowski Park Przemysłowy

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 15-17

3705,00

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;

– gazowa;

– separator ropopochodny

 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

4

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 19

4521,30

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;

– gazowa;

– separator ropopochodny

 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

– art. 62 ust. 1 pkt. 2)

5

Wałbrzyski Park Przemysłowy

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Uczniowska 34

6200,23

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;

– gazowa;

– separator ropopochodny

 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

6

hala produkcyjna z częścią socjalną i magazynową ul. Południowa 3

1734,00

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;
– gazowa;
 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

7

Żarów

Budynek mieszkalny z częścią biurową – Zamkowa 1

493,71

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;
– gazowa;
 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

8

Świebodzicki Park Przemysłowy

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A

1770,89

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;

– gazowa;

– separator ropopochodny

 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

– art. 62 ust. 1 pkt. 2)

9

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala B i C

621,55

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;
– gazowa;
 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

– art. 62 ust. 1 pkt. 2)

10

hala produkcyjno – magazynowa z częścią socjalną i techniczną – hala D

421,81

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;
– gazowa;
 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

– art. 62 ust. 1 pkt. 2)

11

hala magazynowa z częścią socjalną – hala E

553,60

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;
– gazowa;
 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

– art. 62 ust. 1 pkt. 2)

12

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną – hala F

855,00

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;
– gazowa;
 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

13

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G

7753,00

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;

– gazowa;

– separator ropopochodny

 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

 

budynek administracyjno – socjalny przy hali G

1430,00

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;
– gazowa;
 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

14

hala produkcyjno – magazynowa z częścia administracyjno – socjalną i techniczną – hala H

1989,41

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;

– gazowa;

– separator ropopochodny

 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

15

budynek magazynowy – bunkier 104-75

52,00

– wentylacja grawitacyjna  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

16

budynek magazynowy – bunkier 104-80

52,00

– wentylacja grawitacyjna  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

17

budynek magazynowy – wulkanizacja 109-22

172,00

– grzewcza -opalana paliwem ciekłym;

– wentylacja grawitacyjna

 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia do 15.05.2019 r.

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania kontroli.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie do 18.03.2019 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty . Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a ), b), c)
oraz w zakresie przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 2)”.”.

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy przesłać na adres Spółki lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2019r.  do godziny 10.00.

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

11. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty

2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie terenu utwardzonego z kostki betonowej o powierzchni 2500 m2 na działce gruntu nr 751/11 położonej w Świebodzicach przy ul. Kasztanowej”

Wałbrzych, dnia 16.04.2019 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie „Prac polegających na wykonaniu terenu utwardzonego z kostki betonowej o powierzchni 2500 m2 na działce gruntu nr 751/11 położonej w Świebodzicach przy ul. Kasztanowej ”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

F.P.U.H VOLT Janusz Wróbel
Ul. Ciernie 174
58-160 Świebodzice

 

Załącznik


 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlano-montażowe zgodnie z poniższym zakresem:

 • Obsługa geodezyjna podczas wykonywania robót;
 • Zdjęcie warstwy humusu i zagospodarowanie jej w granicy działki 751/11;
 • Demontaż oraz utylizacja część istniejącego ogrodzenia;
 • Wzmocnienie nasypu niekontrolowanego
 • Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy (grunt z wykopów do zagospodarowania w granicach działki 751/11);
 • Obsługa geotechniczna podczas wykonywania robót;
 • Ustawienie krawężników na ławach betonowych;
 • Ułożenie kostki betonowej grubości 10cm na powierzchni 2500 m2;
 • Montaż ogrodzenia panelowego ze stali ocynkowanej, grubość druta 5mm, wysokość panela 180 cm, bez podmurówki;
 • Montaż dwóch bram ogrodzeniowych suwanych, ręcznych o szerokości 6m;
 • Skompletowanie dokumentacji powykonawczej w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

 

Nie przewiduje się realizacji odwodnienia przedmiotowego terenu utwardzonego.

 1. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do dwóch miesięcy od podpisania umowy.

 1. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

 1. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

 1. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 1. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie robót budowlanych pn.: 
„Wykonanie terenu utwardzonego z kostki betonowej o powierzchni 2500 m2 na działce gruntu nr 751/11 położonej w Świebodzicach przy
ul. Kasztanowej”

 1. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2019r. do godziny 12.00.

 1. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 1. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

 • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
 • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
 • wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

 1. Wykaz Załączników i Formularzy
   

  1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
  2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
  3. Warunki geotechniczne cz.1
  4. Warunki geotechniczne cz.2
  5. Rzut terenu wraz z przekrojami

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane, tj. 5- letnich przeglądów instalacji elektrycznej na obiektach należących do Spółki.

Wałbrzych, dnia 12.03.2019 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie „Wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane, tj. 5- letnich przeglądów instalacji elektrycznej na obiektach należących do Spółki”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

RAMO Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 214
02-486 Warszawa

Załącznik


1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1 Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane, tj. 5- letnich przeglądów instalacji elektrycznej na obiektach należących do Spółki tj.:

 

Lp.

Obiekt

Zakres

1

Hala wraz z biurowcem przy ul. Towarowej 28 A w Świdnicy (razem ze stacją trafo)

Cały zakres kontroli 5 letniej

2

Hala wraz z biurowcem przy ul. Strefowej 19 w Dzierżoniowie (razem ze stacją trafo)

Cały zakres kontroli 5 letniej

3

Hala A wraz z biurowcem przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach

Cały zakres kontroli 5 letniej

4

Hala B i C wraz z pom. biurowymi przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach

Cały zakres kontroli 5 letniej

5

Hala D przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach (razem ze stacją trafo)

Cały zakres kontroli 5 letniej

6

Hala E przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach

Cały zakres kontroli 5 letniej

7

Hala F przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach

Cały zakres kontroli 5 letniej

8

Biurowiec przy hali G przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach

Cały zakres kontroli 5 letniej

9

Hala G przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach – tylko stacja trafo

Cały zakres kontroli 5 letniej

 

2.2. W zakres kontroli wchodzi:

a) badanie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów, uziemień instalacji i aparatów,
b) oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń,
c) oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów,

2.3. Przygotowanie protokołów:

Z dokonanych przeglądów (instalacji elektrycznej, piorunochronnej i transformatorów) należy sporządzić protokoły z wykonanych pomiarów (w zakresie zgodnym z art. 62 ustawy Prawo budowlane). Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania przeglądów, w szczególności z: Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.), oraz innych przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia.

2.3.1 Protokół przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.:

datę wykonania przeglądu, nr protokołu
oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres)
dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm
tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne budynki, a w ramach budynków na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w budynku(pomieszczeniu).
wynik pomiarów dla poszczególnych punktów (pozytywny/negatywny)
tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynków (klatki schodowe, piwnice, pomieszczenia techniczne itp.) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.
tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny)
tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny)
wykaz usterek i nieprawidłowości -określenie zaleceń pokontrolnych
informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji
wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego pomiaru.

2.3.2 Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu każdorazowo oryginał protokołu.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:

 1. do 14.04.2019 r. (pkt. 2);

 2. do 31.05.2019 r. (pkt. 1, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8 ,9)

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania pomiarów.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

 

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

 

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy dagmara.komendera@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2019 r. do godziny 10.00.

 

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe na realizację okresowej usługi polegającej na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przylegających do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest okresowa usługa polegająca na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu w następującym zakresie:

opryski randapem
odchwaszczanie powierzchni chodników,
koszenie poboczy (0,5 m od krawężnika),
koszenie pasów zieleni przylegających do chodników,
grabienie,
wywóz pokosu

Powyższe prace należy wykonywać z taką częstotliwością, która świadczyła będzie o właściwym uporządkowaniu chodników i wykoszeniu poboczy, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Okres realizacji usługi: od 01 kwietnia 2019 r. do 31 października 2019 r.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Grzegorz Kogut, tel. (+48) 74 646 25 77, grzegorz.kogut@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

 

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

 

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy dagmara.komendera@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2019 r. do godziny 10.00.

 

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
3. Mapa Osiedla

Zapytanie ofertowe – „Rozbudowa instalacji oświetlenia awaryjnego na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty projektowo-instalacyjno-montażowe zgodnie z poniższym zakresem:
zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy istniejących instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dla obiektów:

 • hala magazynowo – produkcyjna zlokalizowana w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 17 oraz 19,
 • hala magazynowa – produkcyjna zlokalizowana w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 – hala A,
 • hala magazynowo – produkcyjna zlokalizowana w Świdnicy przy ul. Towarowej 28 A.

Rozbudowa instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego jest związana z wykonaniem instalacji wewnętrznej hydrantowej na w/w obiektach.

Dodatkowe wytyczne do projektowania:

 • należy wykonać projekt wykonawczy rozbudowy oświetlenia awaryjnego wraz z doborem opraw,
 • należy uwzględnić montaż opraw w miejscach lokalizacji hydrantów wewnętrznych,
 • wszystkie oprawy muszą posiadać diody sygnalizacyjne LED (sygnalizacja obecności napięcia w sieci oraz wskazanie stanu naładowania baterii/akumulatora),
 • rozprowadzenie okablowania przewidzieć w korytach kablowych (istnieje możliwość wykorzystania istniejących koryt kablowych),
 • wysokość montowanych opraw w wolnej przestrzeni (poza ścianami i słupami) należy dobrać tak, aby nie ograniczać możliwości wysokiego składowania,
 • wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia po wykonaniu rozbudowy instalacji oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Pozostałe parametry zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Termin wykonanie zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do ustalenia z Zamawiającym.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:
 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.: 
Rozbudowa instalacji oświetlenia awaryjnego na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2019r. do godziny 12.00.

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
11.1.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
11.1.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy

1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
3. Projekty instalacji hydrantowej.
4. Projekty oświetlenia

Oferta sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, w trybie I (pierwszego) pisemnego przetargu nieograniczonego

 

§ 1. Przedmiot przetargu

 1. Działka gruntu nr 747/20 p powierzchni 670 m2 zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym, z przyległym budynkiem trzykondygnacyjnym, o łącznej powierzchni użytkowej 245,3 m2 , zlokalizowana w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V wydział Ksiąg wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SWIS/00053944/1.

Działka gruntu wraz z budynkiem o których mowa powyżej, dalej łącznie jako „Nieruchomość” lub „Przedmiot Przetargu”.

Data rozpoczęcia: 2019-01-21
Data zakończenia: 2019-02-05

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości zabudowanej , wyżej wymienionej, stanowiącej własność Spółki, zwanej dalej „Nieruchomość” lub ‘Przedmiot przetargu”

 

1/ OPIS NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANEJ

Działka gruntu 747/20 położona jest na terenie płaskim, na obrzeżach miasta Świebodzice , dostęp bezpośredni z ulicy Wałbrzyskiej. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym z przyległym budynek trzykondygnacyjnym. Parter budynku wykorzystywany jest jako warsztat samochodowy, natomiast w budynku trzykondygnacyjnym istnieją wydzielone pomieszczenia. Nieruchomość wyposażona jest w następujące sieci i instalacje:

wewnętrzna linia zasilająca oraz instalacja elektryczna

sieć kanalizacji deszczowej

przyłącze wody oraz instalacja wodociągowa

przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz instalacja kanalizacji sanitarnej

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej , w zabudowie zwartej, wybudowany w 1952 r. Konstrukcja budynku : ławy betonowe, ściany murowane z pustaków i cegły, stropy o różnej konstrukcji, stropodachy kryte papą , posadzka cementowa, okna i drzwi drewniane, wrota drewniane i brama szybkobieżna.

Powierzchna zabudowy: 162,97 m2

Powierzchnia użytkowa 245,37 m2

Kubatura budynku: 1 527,22 m2

W IV kwartale 2018 roku spółka wykonała wewnętrzną linię zasilającą w energię elektryczną wraz z rozdzielnią elektryczną

Po stronie przyszłego właściciela będzie:

 • wykonanie prac związanych z przepięciem wewnętrznej instalacji do rozdzielni elektrycznej

 • przepisanie kompleksowej umowy na dostawę energii elektrycznej, wody oraz odbiór ścieków.

 

2/ OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1.Zgodnie z „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Świebodzice” zatwierdzonym uchwałą nr LVIII/308/2010 RM w Świebodzicach z dnia 24 lutego 2010 r. dla obszaru położonego przy ul. Wałbrzyskiej 38-42 w Świebodzicach. Przeznaczony teren leży na obszarze oznaczonym jako: 1 P/U – obszar zabudowy produkcyjno-usługowej.

Na terenie zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1P/U ustala się zachowanie istniejącego przeznaczenia terenu z możliwością realizacji nowych obiektów lub adaptacje istniejących na cele handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2.

 1. W dziale I-SP wpisana jest nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki działkę nr 747/31 objętą KW SW1S/00072067/8 do ulicy Wałbrzyskiej na rzecz każdoczesnego właściciela działek gruntu nr 747/10, 747/11, 747/12, 747/14, 747/15, 747/16, 747/18, 747/19, 747/20, 747/21, 747/24, 747/7 objęta KW SW1S/00072066/1, 747/8, 747/9, 747/27, 747/28, 747/25, 747/29, 747/30 – istniejącą drogą.

 2. W dziale III wpisana jest:

  1. służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu przez klatkę schodową budynku położonego na działce nr 747/9 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 747/8 objętej KW nr SW1S/00079092/1,

  2. służebność przesyłu zgodnie z paragrafem 3 umowy z dnia 17-10-2011 r. Rep. A nr 6171/2011 na rzecz Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Jednocześnie, w odniesieniu do służebności określonej w pkt 6 b powyżej, Spółka informuje, że Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000142433) został wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego wpisem nr 48 z 12 listopada 2013 o następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY – zgodnie z ogłoszeniem w Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 225/2013 (4342) pod pozycją 282902 (MSiG-KRS.2013.225.282902).

Okolicznościami, które miały wpływ na wykreślenie wyżej wymienionej spółki z Krajowego Rejestru Sadowego było:

 1. Przejęcie przez inną spółkę – połączenie spółek następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku i obowiązków spółki Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. („spółka przejmowana”) na spółkę PGNIG SPV 4 sp. z o.o. („spółka przejmująca”) za nowoutworzone udziały spółki przejmującej, które spółka przejmująca wyda wspólnikowi spółek przejmowanych (łączenie się przez przejęcie), ze zmianą umowy i podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej. Połączenie spółek dokonuje się na podstawie uchwał podjętych w dniu 24 maja 2013 r.: 1) przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki przejmującej, Pgnig Spv 4 sp. z o.o., Repertorium A nr 4360/2013; 2) przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej, Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Repertorium A nr 4370/2013.

 2. Wydzielenie części majątku spółki w wyniku podziału – podział spółki następuje w trybie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie części majątku Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę przejmującą, którą jest Dolnośląska Spółka Obrotu Gazem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa spółka z ograniczona odpowiedzialnością z dnia 05.06.2007 r. stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza Pawła Błaszczak z kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Długiej 31, Repertorium A nr 8992/2007.
  Wobec powyższego stan prawny powyższego jest niezgodny ze stanem rzeczywistym, jednakże nie wpływa on na możliwość sprzedaży Nieruchomości, a Spółka nie jest podmiotem odpowiedzialnym za ten stan, jak również nie przysługuje jej uprawnienie do dokonania aktualizacji wpisu służebności, o której mowa w pkt 6b powyżej.

 3. W dziale IV wpisana jest hipoteka umowna łączna do kwoty 10.200.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych) zabezpieczająca wierzytelność banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu kredytu inwestycyjnego – umowa nr 57 1020 5095 0000 5196 0040 6819 z dnia 26 czerwca 2013 r. Księgami współobciążonymi są księgi wieczyste numer KW SW1S/00019876/3 oraz KW SW1S/00023105/9.
  Spółka informuje, że w przypadku sprzedaży Nieruchomości powyższa hipoteka nie zostanie przeniesiona do nowotworzonej księgi wieczystej dla wydzielonej działki nr 747/20 stanowiącej Przedmiot Przetargu na podstawie oświadczenia banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na bezobciążeniowe wyłączenie części nieruchomości z księgi wieczystej SW1S/00053944/1.

 4. Na podstawie umowy najmu z dnia 14 marca 2012 roku Nieruchomość została wynajęta na rzecz podmiotu trzeciego (dalej jako „Najemca”). Umowa najmu została zawarta na czas niekreślony, z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia.
  Najemcy, w stosunku do Nieruchomości, przysługuje prawo pierwokupu. Prawo pierwokupu przysługuje Najemcy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
  Z uwagi na powyższe, Spółka poinformuje Najemcę o umowie zawartej z oferentem, innym niż Najemca, którego oferta została wybrana. Najemca może wykonać prawo pierwokupu w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia od Spółki.

 5. Poza określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu, Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów, ograniczonych praw rzeczowych, hipotek i obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu

 6. Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.

 7. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

 

3/ CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.

 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

 

4/ VADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej, tj. tj. 12.915,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 00/00).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości-działka 747/20 wraz z budynkiem –Świebodzice”.

 

4/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

1/ Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące oferowanej nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe oraz w siedzibie Spółki.

 

5/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

 

6/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki, w terminie do dnia 4 lutego 2019 r. do godz.12:00.

 2. Oznaczenie koperty: „I pisemny przetarg nieograniczony – nieruchomości-działka 747/20 wraz z budynkiem –Świebodzice”.

 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.

7/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

8/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 05 lutego 2019 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,

O GODZ. 10: 30

 

9/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, bez podawania przyczyn.

 2. Organizator przetargu może odwołać przetarg w każdym czasie, niezwłocznie podając stosowną informację poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.

W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

10/ ZAŁĄCZNIKI.

1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu

2. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

3. Załącznik nr 2- Formularz informacyjny dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych