Zapytanie ofertowe – „Wykonanie terenu utwardzonego z kostki betonowej o powierzchni 2500 m2 na działce gruntu nr 751/11 położonej w Świebodzicach przy ul. Kasztanowej”

Wałbrzych, dnia 16.04.2019 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie „Prac polegających na wykonaniu terenu utwardzonego z kostki betonowej o powierzchni 2500 m2 na działce gruntu nr 751/11 położonej w Świebodzicach przy ul. Kasztanowej ”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

F.P.U.H VOLT Janusz Wróbel
Ul. Ciernie 174
58-160 Świebodzice

 

Załącznik


 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlano-montażowe zgodnie z poniższym zakresem:

 • Obsługa geodezyjna podczas wykonywania robót;
 • Zdjęcie warstwy humusu i zagospodarowanie jej w granicy działki 751/11;
 • Demontaż oraz utylizacja część istniejącego ogrodzenia;
 • Wzmocnienie nasypu niekontrolowanego
 • Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy (grunt z wykopów do zagospodarowania w granicach działki 751/11);
 • Obsługa geotechniczna podczas wykonywania robót;
 • Ustawienie krawężników na ławach betonowych;
 • Ułożenie kostki betonowej grubości 10cm na powierzchni 2500 m2;
 • Montaż ogrodzenia panelowego ze stali ocynkowanej, grubość druta 5mm, wysokość panela 180 cm, bez podmurówki;
 • Montaż dwóch bram ogrodzeniowych suwanych, ręcznych o szerokości 6m;
 • Skompletowanie dokumentacji powykonawczej w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

 

Nie przewiduje się realizacji odwodnienia przedmiotowego terenu utwardzonego.

 1. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do dwóch miesięcy od podpisania umowy.

 1. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

 1. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

 1. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 1. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie robót budowlanych pn.: 
„Wykonanie terenu utwardzonego z kostki betonowej o powierzchni 2500 m2 na działce gruntu nr 751/11 położonej w Świebodzicach przy
ul. Kasztanowej”

 1. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2019r. do godziny 12.00.

 1. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 1. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

 • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
 • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
 • wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

 1. Wykaz Załączników i Formularzy
   

  1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
  2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
  3. Warunki geotechniczne cz.1
  4. Warunki geotechniczne cz.2
  5. Rzut terenu wraz z przekrojami

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane, tj. 5- letnich przeglądów instalacji elektrycznej na obiektach należących do Spółki.

Wałbrzych, dnia 12.03.2019 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie „Wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane, tj. 5- letnich przeglądów instalacji elektrycznej na obiektach należących do Spółki”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

RAMO Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 214
02-486 Warszawa

Załącznik


1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1 Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane, tj. 5- letnich przeglądów instalacji elektrycznej na obiektach należących do Spółki tj.:

 

Lp.

Obiekt

Zakres

1

Hala wraz z biurowcem przy ul. Towarowej 28 A w Świdnicy (razem ze stacją trafo)

Cały zakres kontroli 5 letniej

2

Hala wraz z biurowcem przy ul. Strefowej 19 w Dzierżoniowie (razem ze stacją trafo)

Cały zakres kontroli 5 letniej

3

Hala A wraz z biurowcem przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach

Cały zakres kontroli 5 letniej

4

Hala B i C wraz z pom. biurowymi przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach

Cały zakres kontroli 5 letniej

5

Hala D przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach (razem ze stacją trafo)

Cały zakres kontroli 5 letniej

6

Hala E przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach

Cały zakres kontroli 5 letniej

7

Hala F przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach

Cały zakres kontroli 5 letniej

8

Biurowiec przy hali G przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach

Cały zakres kontroli 5 letniej

9

Hala G przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach – tylko stacja trafo

Cały zakres kontroli 5 letniej

 

2.2. W zakres kontroli wchodzi:

a) badanie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów, uziemień instalacji i aparatów,
b) oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń,
c) oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów,

2.3. Przygotowanie protokołów:

Z dokonanych przeglądów (instalacji elektrycznej, piorunochronnej i transformatorów) należy sporządzić protokoły z wykonanych pomiarów (w zakresie zgodnym z art. 62 ustawy Prawo budowlane). Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania przeglądów, w szczególności z: Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.), oraz innych przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia.

2.3.1 Protokół przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.:

datę wykonania przeglądu, nr protokołu
oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres)
dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm
tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne budynki, a w ramach budynków na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w budynku(pomieszczeniu).
wynik pomiarów dla poszczególnych punktów (pozytywny/negatywny)
tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynków (klatki schodowe, piwnice, pomieszczenia techniczne itp.) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.
tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny)
tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny)
wykaz usterek i nieprawidłowości -określenie zaleceń pokontrolnych
informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji
wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego pomiaru.

2.3.2 Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu każdorazowo oryginał protokołu.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:

 1. do 14.04.2019 r. (pkt. 2);

 2. do 31.05.2019 r. (pkt. 1, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8 ,9)

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania pomiarów.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

 

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

 

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy dagmara.komendera@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2019 r. do godziny 10.00.

 

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe na realizację okresowej usługi polegającej na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przylegających do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest okresowa usługa polegająca na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu w następującym zakresie:

opryski randapem
odchwaszczanie powierzchni chodników,
koszenie poboczy (0,5 m od krawężnika),
koszenie pasów zieleni przylegających do chodników,
grabienie,
wywóz pokosu

Powyższe prace należy wykonywać z taką częstotliwością, która świadczyła będzie o właściwym uporządkowaniu chodników i wykoszeniu poboczy, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Okres realizacji usługi: od 01 kwietnia 2019 r. do 31 października 2019 r.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Grzegorz Kogut, tel. (+48) 74 646 25 77, grzegorz.kogut@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

 

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

 

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy dagmara.komendera@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2019 r. do godziny 10.00.

 

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
3. Mapa Osiedla

Zapytanie ofertowe – „Rozbudowa instalacji oświetlenia awaryjnego na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty projektowo-instalacyjno-montażowe zgodnie z poniższym zakresem:
zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy istniejących instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dla obiektów:

 • hala magazynowo – produkcyjna zlokalizowana w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 17 oraz 19,
 • hala magazynowa – produkcyjna zlokalizowana w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 – hala A,
 • hala magazynowo – produkcyjna zlokalizowana w Świdnicy przy ul. Towarowej 28 A.

Rozbudowa instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego jest związana z wykonaniem instalacji wewnętrznej hydrantowej na w/w obiektach.

Dodatkowe wytyczne do projektowania:

 • należy wykonać projekt wykonawczy rozbudowy oświetlenia awaryjnego wraz z doborem opraw,
 • należy uwzględnić montaż opraw w miejscach lokalizacji hydrantów wewnętrznych,
 • wszystkie oprawy muszą posiadać diody sygnalizacyjne LED (sygnalizacja obecności napięcia w sieci oraz wskazanie stanu naładowania baterii/akumulatora),
 • rozprowadzenie okablowania przewidzieć w korytach kablowych (istnieje możliwość wykorzystania istniejących koryt kablowych),
 • wysokość montowanych opraw w wolnej przestrzeni (poza ścianami i słupami) należy dobrać tak, aby nie ograniczać możliwości wysokiego składowania,
 • wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia po wykonaniu rozbudowy instalacji oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Pozostałe parametry zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Termin wykonanie zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do ustalenia z Zamawiającym.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:
 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.: 
Rozbudowa instalacji oświetlenia awaryjnego na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2019r. do godziny 12.00.

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
11.1.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
11.1.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy

1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
3. Projekty instalacji hydrantowej.
4. Projekty oświetlenia

Oferta sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, w trybie I (pierwszego) pisemnego przetargu nieograniczonego

 

§ 1. Przedmiot przetargu

 1. Działka gruntu nr 747/20 p powierzchni 670 m2 zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym, z przyległym budynkiem trzykondygnacyjnym, o łącznej powierzchni użytkowej 245,3 m2 , zlokalizowana w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V wydział Ksiąg wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SWIS/00053944/1.

Działka gruntu wraz z budynkiem o których mowa powyżej, dalej łącznie jako „Nieruchomość” lub „Przedmiot Przetargu”.

Data rozpoczęcia: 2019-01-21
Data zakończenia: 2019-02-05

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości zabudowanej , wyżej wymienionej, stanowiącej własność Spółki, zwanej dalej „Nieruchomość” lub ‘Przedmiot przetargu”

 

1/ OPIS NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANEJ

Działka gruntu 747/20 położona jest na terenie płaskim, na obrzeżach miasta Świebodzice , dostęp bezpośredni z ulicy Wałbrzyskiej. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym z przyległym budynek trzykondygnacyjnym. Parter budynku wykorzystywany jest jako warsztat samochodowy, natomiast w budynku trzykondygnacyjnym istnieją wydzielone pomieszczenia. Nieruchomość wyposażona jest w następujące sieci i instalacje:

wewnętrzna linia zasilająca oraz instalacja elektryczna

sieć kanalizacji deszczowej

przyłącze wody oraz instalacja wodociągowa

przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz instalacja kanalizacji sanitarnej

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej , w zabudowie zwartej, wybudowany w 1952 r. Konstrukcja budynku : ławy betonowe, ściany murowane z pustaków i cegły, stropy o różnej konstrukcji, stropodachy kryte papą , posadzka cementowa, okna i drzwi drewniane, wrota drewniane i brama szybkobieżna.

Powierzchna zabudowy: 162,97 m2

Powierzchnia użytkowa 245,37 m2

Kubatura budynku: 1 527,22 m2

W IV kwartale 2018 roku spółka wykonała wewnętrzną linię zasilającą w energię elektryczną wraz z rozdzielnią elektryczną

Po stronie przyszłego właściciela będzie:

 • wykonanie prac związanych z przepięciem wewnętrznej instalacji do rozdzielni elektrycznej

 • przepisanie kompleksowej umowy na dostawę energii elektrycznej, wody oraz odbiór ścieków.

 

2/ OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1.Zgodnie z „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Świebodzice” zatwierdzonym uchwałą nr LVIII/308/2010 RM w Świebodzicach z dnia 24 lutego 2010 r. dla obszaru położonego przy ul. Wałbrzyskiej 38-42 w Świebodzicach. Przeznaczony teren leży na obszarze oznaczonym jako: 1 P/U – obszar zabudowy produkcyjno-usługowej.

Na terenie zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1P/U ustala się zachowanie istniejącego przeznaczenia terenu z możliwością realizacji nowych obiektów lub adaptacje istniejących na cele handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2.

 1. W dziale I-SP wpisana jest nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki działkę nr 747/31 objętą KW SW1S/00072067/8 do ulicy Wałbrzyskiej na rzecz każdoczesnego właściciela działek gruntu nr 747/10, 747/11, 747/12, 747/14, 747/15, 747/16, 747/18, 747/19, 747/20, 747/21, 747/24, 747/7 objęta KW SW1S/00072066/1, 747/8, 747/9, 747/27, 747/28, 747/25, 747/29, 747/30 – istniejącą drogą.

 2. W dziale III wpisana jest:

  1. służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu przez klatkę schodową budynku położonego na działce nr 747/9 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 747/8 objętej KW nr SW1S/00079092/1,

  2. służebność przesyłu zgodnie z paragrafem 3 umowy z dnia 17-10-2011 r. Rep. A nr 6171/2011 na rzecz Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Jednocześnie, w odniesieniu do służebności określonej w pkt 6 b powyżej, Spółka informuje, że Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000142433) został wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego wpisem nr 48 z 12 listopada 2013 o następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY – zgodnie z ogłoszeniem w Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 225/2013 (4342) pod pozycją 282902 (MSiG-KRS.2013.225.282902).

Okolicznościami, które miały wpływ na wykreślenie wyżej wymienionej spółki z Krajowego Rejestru Sadowego było:

 1. Przejęcie przez inną spółkę – połączenie spółek następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku i obowiązków spółki Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. („spółka przejmowana”) na spółkę PGNIG SPV 4 sp. z o.o. („spółka przejmująca”) za nowoutworzone udziały spółki przejmującej, które spółka przejmująca wyda wspólnikowi spółek przejmowanych (łączenie się przez przejęcie), ze zmianą umowy i podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej. Połączenie spółek dokonuje się na podstawie uchwał podjętych w dniu 24 maja 2013 r.: 1) przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki przejmującej, Pgnig Spv 4 sp. z o.o., Repertorium A nr 4360/2013; 2) przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej, Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Repertorium A nr 4370/2013.

 2. Wydzielenie części majątku spółki w wyniku podziału – podział spółki następuje w trybie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie części majątku Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę przejmującą, którą jest Dolnośląska Spółka Obrotu Gazem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa spółka z ograniczona odpowiedzialnością z dnia 05.06.2007 r. stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza Pawła Błaszczak z kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Długiej 31, Repertorium A nr 8992/2007.
  Wobec powyższego stan prawny powyższego jest niezgodny ze stanem rzeczywistym, jednakże nie wpływa on na możliwość sprzedaży Nieruchomości, a Spółka nie jest podmiotem odpowiedzialnym za ten stan, jak również nie przysługuje jej uprawnienie do dokonania aktualizacji wpisu służebności, o której mowa w pkt 6b powyżej.

 3. W dziale IV wpisana jest hipoteka umowna łączna do kwoty 10.200.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych) zabezpieczająca wierzytelność banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu kredytu inwestycyjnego – umowa nr 57 1020 5095 0000 5196 0040 6819 z dnia 26 czerwca 2013 r. Księgami współobciążonymi są księgi wieczyste numer KW SW1S/00019876/3 oraz KW SW1S/00023105/9.
  Spółka informuje, że w przypadku sprzedaży Nieruchomości powyższa hipoteka nie zostanie przeniesiona do nowotworzonej księgi wieczystej dla wydzielonej działki nr 747/20 stanowiącej Przedmiot Przetargu na podstawie oświadczenia banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na bezobciążeniowe wyłączenie części nieruchomości z księgi wieczystej SW1S/00053944/1.

 4. Na podstawie umowy najmu z dnia 14 marca 2012 roku Nieruchomość została wynajęta na rzecz podmiotu trzeciego (dalej jako „Najemca”). Umowa najmu została zawarta na czas niekreślony, z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia.
  Najemcy, w stosunku do Nieruchomości, przysługuje prawo pierwokupu. Prawo pierwokupu przysługuje Najemcy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
  Z uwagi na powyższe, Spółka poinformuje Najemcę o umowie zawartej z oferentem, innym niż Najemca, którego oferta została wybrana. Najemca może wykonać prawo pierwokupu w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia od Spółki.

 5. Poza określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu, Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów, ograniczonych praw rzeczowych, hipotek i obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu

 6. Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.

 7. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

 

3/ CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.

 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

 

4/ VADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej, tj. tj. 12.915,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 00/00).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości-działka 747/20 wraz z budynkiem –Świebodzice”.

 

4/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

1/ Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące oferowanej nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe oraz w siedzibie Spółki.

 

5/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

 

6/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki, w terminie do dnia 4 lutego 2019 r. do godz.12:00.

 2. Oznaczenie koperty: „I pisemny przetarg nieograniczony – nieruchomości-działka 747/20 wraz z budynkiem –Świebodzice”.

 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.

7/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

8/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 05 lutego 2019 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,

O GODZ. 10: 30

 

9/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, bez podawania przyczyn.

 2. Organizator przetargu może odwołać przetarg w każdym czasie, niezwłocznie podając stosowną informację poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.

W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

10/ ZAŁĄCZNIKI.

1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu

2. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

3. Załącznik nr 2- Formularz informacyjny dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych

Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 ust. 2 dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.

Wałbrzych, dnia 30.01.2019 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie  wykonania czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 ust. 2 dla następujących obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Zakład Kominiarski „Florianek” Marcin Buciak
Ul. Basztowa 33/3
58-316 Wałbrzych

 

Załącznik


 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 ust. 2 dla następujących obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o. :

 

 • Świdnicki Park Przemysłowy

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Towarowej 28 A

4

Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Towarowej 30

1

 

 • Świebodzicki Park Przemysłowy

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

Budynek biurowo- socjalny przy hali G

1

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala A

1

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala B i C

4

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala D

1

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala F

2

Budynek usługowy (wulkanizacja)

1 (kocioł na paliwo ciekłe)

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno – techniczną hala H

1

 

 • Świebodzice, Szosa Świdnicka 57

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

Obiekt produkcyjno – usługowy

1 (kocioł na paliwo stałe)

 

 • Wałbrzyski Park Przemysłowy

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Uczniowska 34

3

Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Południowa 3

1

 

 • Dzierżoniowski Park Przemysłowy

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Strefowej 17

1

Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Strefowa 19

2

 

 • Żarów

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

Budynek biurowo – usługowy ul. Zamkowa 1

1

 

Wykonawca po dokonanym przeglądzie umieści informację : o nazwie firmy dokonującej kontroli, datę wykonania, datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 09.02.2019 r.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania czyszczenia. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

 

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

 

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2019 r. do godziny 10.00

 

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty

2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu rocznego bram segmentowych zewnętrznych firmy Hormann (kurierskich, dokowych) zamontowanych na hali na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego ul. Uczniowska 34 Wałbrzych

Wałbrzych, dnia 24.01.2019 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie wykonania przeglądu rocznego bram segmentowych zewnętrznych firmy Hormann (kurierskich, dokowych) zamontowanych na hali na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego ul. Uczniowska 34 Wałbrzych, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

ADB KOMFORT
Małgorzata Klimuntowska
Ul. Kilińskiego 27
58-200 Dzierżoniów

 

Załącznik

 


 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

 

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przeglądu/serwisu bram w ilości zgodnie z poniższą tabelą:

 

Rodzaj bram segmentowych

Ilość
Bramy segmentowe kurierskie ręczne 22 szt.
Bramy dokowe wraz z rampami z napędem elektrycznym 6 szt.
Pozostałe bramy segmentowe z napędem elektrycznym 4 szt.

 

Wykonawca po dokonanym przeglądzie sporządzi stosowne protokoły, w których umieści informacje o: nazwie firmy dokonującej kontroli, dacie wykonania kontroli oraz zakresie stwierdzonych usterek.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 14 dni od daty otrzymania zlecenia, ale nie później niż do 22.02.2019 r.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

 

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

 

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.01.2019 r. do godziny 10.00

 

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

 

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty

2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie prac budowlanych w przyziemiu hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego”

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlano-instalacyjne polegające na wykonaniu remontu przyziemia w hali G na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego zgodnie z wymaganiami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

 

3. Termin wykonanie zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:
do 15.02.2019 r.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

 

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1 Wypełniony formularz informacji o Oferencie podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1;
6.2 Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2.

 

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
8.5.W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

9. Terminy składania ofert.

9.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2019r. lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: ipd@ipdevelopment.pl.

 

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

11.2.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
11.2.2. odrzucenia wszystkich ofert,
11.2.3. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
11.2.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy:

 1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
 2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Uszczegółowiony zakres wykonania robót

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie zjazdu z ulicy Kasztanowej na działkę nr. 751/11 w Świebodzicach wraz z projektem drogi wewnętrznej.”

1.Nazwa i adres Zamawiającego
INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2.Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są prace projektowe polegające na zaprojektowaniu zjazdu z ul. Kasztanowej na działkę nr 751/11 w Świebodzicach oraz drogi wewnętrznej, zgodnie z poniższym zakresem:

– wykonanie mapy do celów projektowych,

– wykonanie badań geotechnicznych;

– zaprojektowanie zjazdu z ul. Kasztanowej (droga gminna) na działkę nr 751/11 – w załączeniu proponowana koncepcja lokalizacji zjazdu,

– uzyskanie decyzji o lokalizacji zjazdu/uzgodnienie lokalizacji zjazdu z odpowiednim organem;

– zaprojektowanie drogi wewnętrznej na działce nr 751/11 o kategorii ruchu KR4 – w załączeniu proponowana koncepcja lokalizacji drogi;

– wykonanie projektu organizacji ruchu tymczasowego oraz docelowego,

– uwzględnienie ew. przeprojektowania dróg wewnętrznych Świebodzickiego Parku Przemysłowego pod ruch samochodów ciężarowych (TIR);

– należy uwzględnić zaprojektowanie infrastruktury towarzyszącej (m.in. oświetlenie, odwodnienie itp.

– wykonanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem.

3.Termin wykonanie zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do ustalenia z Zamawiającym, preferowany termin do 31.01.2019 r.

4.Wizja lokalna miejsca objętego pracami projektowymi.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu objętym pracami projektowymi. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6.Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7.Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8.Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9.Terminy składania ofert. 

9.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2018r. do godziny 11.00.
9.2. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu 

10.Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

11.Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

12.Wykaz Załączników i Formularzy

1. Formularz nr 1 Informacje O Oferencie
2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty
3. Załącznik nr 1 – Proponowana lokalizacja zjazdu i drogi wewnętrznej.
Załącznik nr 1 A
Załącznik nr 1 B

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie prac instalacyjno-montażowych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74,
e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac instalacyjno-montażowych zgodnie z poniższą tabelą:

I. Świebodzicki Park Przemysłowy ul. Wałbrzyska 38 w Świebodzicach

Lp.

Obiekt

Pomieszczenie

Zakres prac

1

hala G

kotłownia

podwyższyć przewody wentylacyjne ponad dachem oraz wykonać górne wyloty i zainstalować nasady kominowe

2

budynek B i C

kotłownia

zaprojektować i wykonać wentylację nawiewną

3

hala F (ATP)

pomieszczenie socjalne, magazyn, szatnia

wykonać wentylację kanałami blaszanymi ocieplanymi wyprowadzonymi ponad dach

pomieszczenie hali

wykonać wentylację kanałem blaszanym

kotłownia

zaprojektować i wykonać wentylację nawiewną

4

hala D

kotłownia

zaprojektować i wykonać wentylację nawiewną

 

  II. Świdnicki Park Przemysłowy ul. Towarowa 28A

Lp.

Obiekt

Pomieszczenie

Zalecenie

1

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną

kotłownia

wykonać wentylację nawiewna i wywiewną kotłowni

 

III. Wałbrzyski Park Przemysłowy

Lp.

Obiekt

Pomieszczenie

Zalecenie

1

Hala produkcyjno – wraz z częścią socjalną i budynkiem technicznym – ul. Uczniowska 34

kotłownia w pomieszczeniu gospodarczym

wykonać/zmodernizować wentylację nawiewną

2

Wałbrzych, ul. Południowa 3

kotłownia

wykonać wentylację kanałem blaszanym

 

IV. Dzierżoniowski Park Przemysłowy

Lp.

Obiekt

Pomieszczenie

Zalecenie

1

Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 19

Kotłownia (BROEN)

wykonać wentylacje nawiewną w systemie „Z” o średnicy zapewniającej prawidłowy i wystarczający napływ powietrza

Kotłownia (FRANKLIN)

wykonać wentylacje nawiewną w systemie „Z” o średnicy zapewniającej prawidłowy i wystarczający napływ powietrza

2

Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 17

kotłowni (BROEN)

wykonać wentylację nawiewną w systemie „Z” o średnicy zapewniającej prawidłowy i wystarczający napływ powietrza

 

3. Cena zamówienia.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie poszczególnych prac.

 

4. Termin wykonanie zamówienia.

a) rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia
b) zakończenie prac – do ustalenia jednak nie później niż do 31 stycznia 2019r.

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48)74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera,tel.(+48)74 646 25 77, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1 Wypełniony formularz nr 1 – informacje o ofercie;
6.2 Wypełniony formularz nr 2 – formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta

 

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1 Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
8.2 Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3 Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4 Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia na koszt własny wizji lokalnej w miejscach objętych robotami po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
8.5 Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
8.6 W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.7 Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie do 14.12.2018r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

 

Oferta na wykonanie usługi pn.:

Wykonanie prac instalacyjno-montażowych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy przesłać na adres Spółki lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2018r. do godziny 10.00.

 

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

11. Warunki uzupełniające.

12.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

12.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania
w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
12.1.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
12.1.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

12.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
12.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

12. Wykaz Załączników i Formularzy

Formularz nr 1 – Informacje o oferencie
Formularz nr 2 – Formularz oferty