Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34, dz. gruntu nr 90/13, 90/14, 92/8, 92/9, 114/1, 114/5”

Pytanie nr 1
Czy działka wskazana w załączniku nr 3 “Koncepcja Zagospodarowania Terenu Instalacji Fotowoltaicznej – Model” należy w całości do Zamawiającego? Według ewidencji gruntów dostępnej na geoportalu granice działek przebiegają w inny sposób niż na wizualizacji.
Odpowiedź nr 1
Obszar objęty koncepcją zagospodarowania terenu znajduje się na terenie nieruchomości będących własnością Zamawiającego. Załącznik do zapytania stanowi aktualna mapa do celów projektowych zawierająca oznaczenie nieruchomości oraz przebieg ich granic.

Pytanie nr 2
Jaka jest wysokość skarpy?
Odpowiedź nr 2
Rzędne terenu zostały ukazane na aktualnej mapie do celów projektowych. Wysokość skarpy na mapie do celów projektowych wynosi od 10,0 do 12,3 m. Określenie rzeczywistej wysokości skarpy w miejscu prowadzenia prac oferent ocenia podczas wizji lokalnej.

Pytanie nr 3
Jaki jest rodzaj podłoża na skarpie (piasek/skała/ziemia/inne – proszę wskazać)?
Odpowiedź nr 3
Skarpy zostały wykonane z rumoszu skalnego.

Pytanie nr 4
Czy najniższy punkt skarpy znajduje się poniżej poziomu działki przeznaczonej pod instalację fotowoltaiczną? – czy u podnóża skarpy znajduje się np. rów?
Odpowiedź nr 4
U podnóża skarpy znajduje się rów odwadniający.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie osobnej trasy kablowej, jeżeli szacht instalacyjny nie pomieści kabli? Czy istnieje możliwość poprowadzenia osobnej trasy kablowej obok istniejącego szachtu?
Odpowiedź nr 5
Na trasie proponowanego przebiegu kabla nie istnieje szacht. Sposób oraz trasa prowadzenia kabla pozostają do zaprojektowania oraz uzgodnienia z Zamawiającym.

Pytanie nr 6
Czy trasa kablowa przebiega przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego?
Odpowiedź nr 6
Załącznik do zapytania stanowi dokumentacja powykonawcza obiektu, w której oznaczone zostały ściany oddzielenia pożarowego. Trasa przebiega przez dwie ściany oddzielenia przeciwpożarowego.

Pytanie nr 7
Jaka jest planowana długość trasy kablowej od miejsca instalacji do miejsca wpięcia – stacji transformatorowej?
Odpowiedź nr 7
Szacunkowa długość trasy określona na podstawie koncepcji wynosi około 260 m. Dokładna długość trasy zostaje określona po sporządzeniu przez wykonawcę projektu instalacji.

Pytanie nr 8
Gdzie znajduje się pomieszczenie w budynku technicznym przeznaczone dla instalacji monitoringu?
Odpowiedź nr 8
Rejestrator instalacji monitoringu znajduje się w pomieszczeniu 3.2.5 – Rozdzielnia nN.


8 lipca 2021

 

1.Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34, dz. gruntu nr 90/13, 90/14, 92/8, 92/9, 114/1, 114/5, zgodnie z poniższym zakresem:

  1. Wykonanie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  2. Zakup oraz dostawa elementów instalacji;
  3. Wykonanie (wybudowanie, montaż) kompletnej instalacji wraz z konstrukcją z uwzględnieniem ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej, zgodnie z projektem wykonawczym oraz zachowaniem następujących wytycznych:
   1. Łączna moc paneli fotowoltaicznych od 49,5 kW do 49,9 kW;
   2. Typ paneli fotowoltaicznych: monokrystaliczne lub polikrystaliczne;
   3. Typ inwertera: trójfazowy beztransformatorowy falownik;
   4. Kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych: 30 stopni;
   5. Zakotwienie konstrukcji: konstrukcja wbijana lub wiercona;
   6. Koncepcja zagospodarowania terenu budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z oznaczeniem  terenu przeznaczonego pod zabudowę instalacją fotowoltaiczną określono w Załączniku nr 3;
   7. Elementy instalacji fotowoltaicznej należy zaprojektować i rozmieścić z zachowaniem skrajni nie mniejszej niż 6.0 m od podnóża skarpy;
   8. Moduły fotowoltaiczne należy zaprojektować i rozmieścić z zachowaniem południowego ustawienia;
   9. Moduły fotowoltaiczne należy zaprojektować i rozmieścić w sposób niepowodujący ich zacieniania;
   10. Koncepcja zagospodarowania terenu instalacji fotowoltaicznej stanowi załącznik nr 3 do zapytania.
  4. Zapewnienie kierowania robotami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i inne wymagane kwalifikacje w tym: certyfikat UDT grupa I i/lub II zgodnie zapisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 136 ust. 3 ustawy);
  5. Podłączenia okablowania i zabezpieczeń od strony AC i DC po wykonaniu podziemnego odcinka linii kablowej AC zgodnie z N SEP -E-004 oraz linii kablowej wewnętrznej w hali, z uwzględnieniem niezbędnych instalacji niskonapięciowych (Zamawiający dopuszcza prowadzenia instalacji w istniejących korytach kablowych);
  6. Zakup dostawa oraz ułożenie kabla dla instalacji monitoringu CCTV od rejestratora w  budynku technicznym do terenu montażu paneli;
  7. Wpięcie do istniejącej rozdzielni nN;
  8. Prowadzenie robót na czynnym obiekcie w sposób niepowodujący utrudnień użytkowania;
  9. Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji przez drogi metodą wykopu otwartego;
  10. Zgłoszenie wymiany licznika na dwukierunkowy;
  11. Montaż i uruchomienie falowników wraz z konfiguracją i podłączeniem do internetu (urządzenia dostarcza Wykonawca, kartę operatora sieciowego dostarcza Zamawiający);
  12. Zgłoszenie instalacji do dystrybutora OSD;
  13. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
  14. Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji;

 

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 12 tygodni od podpisania umowy lub zlecenia z Zamawiającym.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w okresie od 01.07.2018 r. do 29.07.2021 r., została zrealizowana w charakterze wykonawcy minimum jedna naziemna instalacja fotowoltaiczna o mocy co najmniej 40 kW potwierdzona referencjami lub protokołem odbioru końcowego.

5. Miejsce wykonania robót

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat Wałbrzych, adres: 58306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 34. Oferta powinna uwzględniać koszty dostawy materiałów oraz elementów instalacji do miejsca wykonania.

6. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

7. Dostawa i rozładunek materiałów

Dostawę i rozładunek materiałów i elementów zamówienia dokonuje Oferent na koszt własny.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

9. Dokumenty składające się na ofertę

9.1 Wypełniony formularz – informacje o oferencie – Formularz nr 1

9.2 Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

9.3 Szczegółowe warunki gwarancji wraz z warunkami jej utrzymania

9.4 Referencje/protokół odbioru końcowego dla zrealizowanej naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 40 kW

10. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

12. Sposób przygotowania ofert

12.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

12.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

12.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Zaleca się aby wszystkie strony oferty ponumerować i parafować przez osoby podpisujące ofertę.

12.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

12.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

13. Terminy składania ofert

13.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 29 lipca 2021 r.do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 29 lipca 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

13.2. W formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na II piętrze lub za pośrednictwem poczty), w nieprzekraczalnym terminie do 29 lipca 2021 r.do godziny 10.00. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34, dz. gruntu nr 90/13, 90/14, 92/8, 92/9, 114/1, 114/5”

13.3 Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu.

14. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 100% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 100, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

15. Gwarancja jakości

Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia oferowany przez oferenta nie może być krótszy niż 60 miesięcy.

16. Warunki uzupełniające

16.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

16.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

16.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

16.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

17. Wykaz Załączników i Formularzy

Załącznik nr 1 – Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie

Załącznik nr 2 – Formularz nr 2 – Formularz Oferty

Załącznik nr 3
Koncepcja Zagospodarowania Terenu Instalacji Fotowoltaicznej – Model
Koncepcja Zagospodarowania Terenu Instalacji Fotowoltaicznej

Załącznik nr 4 
Mapa Inwentaryzacji Geodezyjnej – Model
Mapa Inwentaryzacji Geodezyjnej 

Załącznik nr 5 – Dokumentacja powykonawcza obiektu

 

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Nowej Rudzie przy ul. Słupieckiej, obręb 0006 Słupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 5/1, 6, 7/3, 19/1, 20, 21/1, 21/2, 22/3, 22/5, 23/6, 24/9 o łącznej pow. 5,8444 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW2K/00017452/1. Teren niezabudowany, przeznaczany pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową, której właścicielem jest „Invest-Park Development” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych.

15 czerwca 2021 r.

 

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu,

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

OGŁASZA

 

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony

 dotyczący sprzedaży

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Nowej Rudzie przy ul. Słupieckiej, obręb 0006 Słupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 5/1, 6, 7/3, 19/1, 20, 21/1, 21/2, 22/3, 22/5, 23/6, 24/9 o łącznej pow. 5,8444 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW2K/00017452/1. Teren niezabudowany, przeznaczany pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową, której właścicielem jest „Invest-Park Development” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych.

 

Data składania ofert: od 15 czerwca 2021 r. do 16 sierpnia 2021 r.

Data zakończenia (data wyboru ofert)  16 sierpnia 2021 r.

 

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. (+48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

 

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Nowej Rudzie przy ul. Słupieckiej, obręb 0006 Słupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  o numerach: 5/1, 6, 7/3, 19/1, 20, 21/1, 21/2, 22/3, 22/5, 23/6, 24/9 o łącznej pow. 5,8444 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW2K/00017452/1. Teren niezabudowany, przeznaczany dla nowej zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej oraz usług, występujących zarówno razem, jak i osobno.
 2. Teren niezabudowany, w skład którego wchodzą działki o pow. od 0,0446 ha do 1,3058 ha o zróżnicowanych kształtach oraz drogi nieurządzone o pow. od 0,0281 ha do 0,1344 ha (dalej: Nieruchomość ).
 3. Nieruchomość położona w otoczeniu terenów niezabudowanych, a od strony północno-wschodniej w sąsiedztwie asfaltowej ścieżki rowerowej i drogi wojewódzkiej relacji Nowa Ruda – Wałbrzych. Na południe od Nieruchomości zlokalizowane jest osiedle domków jednorodzinnych. Po przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej położony jest czynny kamieniołom. W pobliżu atrakcje turystyczne i widokowe, m.in. Góra Wszystkich Świętych z wieżą widokową, Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Ziemi Noworudzkiej, Góra Świętej Anny z wieżą widokową. Przez działki nr 5/1, 6 i 7/3, równolegle do drogi krajowej przebiegają sieci infrastruktury, tj. wodociąg i sieć telekomunikacyjna. Wjazd na teren Nieruchomości realizowany jest z drogi asfaltowej, przez ścieżkę rowerową, biegnącą równolegle do drogi wojewódzkiej.  
 4. Zbycie Nieruchomości jako składników aktywów trwałych wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii wynikających z Umowy Spółki.
 5. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
 6. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 387/XLVII/14 z dnia 09 kwietnia 2014 r. przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi. Wymienione w ust. 1 działki w miejscowym planie oznaczone są symbolem
 7. Nieruchomości wolne są od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie są przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jego rozporządzaniu.
 8. Dział III i IV księgi wieczystej nr SW2K/00017452/1 żadnych wpisów nie zawiera.

II. CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 1.753.320,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia złotych 00/100), netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący.
 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

III. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 87.666,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100);
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2021 r. na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840, przy czym liczy się data wpływu na konto Spółki.
 3. W tytule wpłaty proszę wpisać: DOTYCZY: PRZETARG – Nieruchomość w Nowej Rudzie.
 4. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe oraz   na stronie portalu: www.biznes-polska.pl. Oferent może obejrzeć Nieruchomość przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką terminu oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

 

IV. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1)  członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

V. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- II piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do 16 sierpnia 2021 r. do godz.10:00.
 2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony –Nieruchomość w Nowej Rudzie”.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.
 5. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.
 6. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 16 sierpnia 2021 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- II piętro), o godz. 10:30.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży  w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A, dz. gruntu nr 526”

Wałbrzych, dnia 14 lipca 2021 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu informujemy, iż w wyniku postępowania na wyłonienie wykonawcy dla zadania pod nazwą: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A, dz. gruntu nr 526”, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez EXANIMO Krzysztof Bajowski z siedzibą przy  ul. Letniej 5A/7 w Złotoryi.

 


24 maja 2021

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A, dz. gruntu nr 526, zgodnie z poniższym zakresem:

a) Wykonanie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;

b) Zakup oraz dostawa elementów instalacji;

c) Wykonanie (wybudowanie, montaż) kompletnej instalacji wraz z konstrukcją z uwzględnieniem ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej, zgodnie z PW;

d) Zapewnienie kierowania robotami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i inne wymagane kwalifikacje w tym: certyfikat UDT grupa I i/lub II zgodnie zapisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 136 ust. 3 ustawy);

e) Podłączenia okablowania i zabezpieczeń od strony AC i DC po wykonaniu podziemnego odcinka linii kablowej AC zgodnie z N SEP -E-004 oraz linii kablowej wewnętrznej w hali, z uwzględnieniem niezbędnych instalacji niskonapięciowych (Zamawiający dopuszcza prowadzenia instalacji w istniejących korytach kablowych);

f) Wpięcie do istniejącej rozdzielni nN;

g) Zgłoszenie wymiany licznika na dwukierunkowy;

h) Montaż i uruchomienie falowników wraz z konfiguracją i podłączeniem do internetu (urządzenia dostarcza Wykonawca, kartę operatora sieciowego dostarcza Zamawiający);

i) Zgłoszenie instalacji do dystrybutora OSD;

j) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

k) Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji;

Wytyczne dla instalacji fotowoltaicznej:

l) Łączna moc modułów fotowoltaicznych od 49,5 kW do 49,9 kW;

m) Rodzaj ogniw: monokrystaliczne lub polikrystaliczne;

n) Kąt nachylenia podkonstrukcji: 30 stopni;

o) Zakotwienie konstrukcji: konstrukcja wbijana lub wiercona;

p) Teren przeznaczony pod zabudowę instalacją fotowoltaiczną oznaczono w Załączniku nr 3 do zapytania;

q) Elementy instalacji fotowoltaicznej należy zaprojektować i rozmieścić z zachowaniem skrajni nie mniejszej niż 4.0 m od krawężnika drogowego oraz odległości 2.0 m od granic nieruchomości;

r) Moduły fotowoltaiczne należy zaprojektować i rozmieścić z zachowaniem południowego ustawienia;

s) Moduły fotowoltaiczne należy zaprojektować i rozmieścić w sposób niepowodujący ich zacieniania, należy uwzględnić możliwość parkowania samochodu ciężarowego przy krawężniku placu utwardzonego oraz usytuować panele w odpowiedniej odległości;

t) Koncepcja zagospodarowania terenu instalacji fotowoltaicznej stanowi załącznik nr 3 do zapytania.

 

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 12 tygodni od podpisania umowy lub zlecenia z Zamawiającym.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w okresie od 01.05.2018 r. do 01.05.2021 r., została zrealizowana w charakterze wykonawcy minimum jedna naziemna instalacja fotowoltaiczna o mocy co najmniej 40 kW potwierdzona referencjami lub protokołem odbioru końcowego.

5. Miejsce wykonania robót

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58‑160 Świebodzice, ul. Strefowa 5A. Oferta powinna uwzględniać koszty dostawy brakujących materiałów oraz elementów instalacji do miejsca wykonania.

6. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

7. Dostawa i rozładunek materiałów

Dostawę i rozładunek materiałów i elementów zamówienia dokonuje Oferent na koszt własny.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

9. Dokumenty składające się na ofertę

9.1. Wypełniony formularz – informacje o oferencie – Formularz nr 1

9.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

9.3. Szczegółowe warunki gwarancji wraz z warunkami jej utrzymania

10. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

12. Sposób przygotowania ofert

12.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

12.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

12.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Zaleca się aby wszystkie strony oferty ponumerować i parafować przez osoby podpisujące ofertę.

12.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

12.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

13. Terminy składania ofert

13.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 16 czerwca 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 16 czerwca 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

13.2. W formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na II piętrze lub za pośrednictwem poczty), w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2021 r.do godziny 10.00. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul . Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A, dz. gruntu nr 526”

13.3. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu.

14. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 100% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 100, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

15. Gwarancja jakości

Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia oferowany przez oferenta nie może być krótszy niż 60 miesięcy.

16. Warunki uzupełniające

16.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

16.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

16.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

16.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

17. Wykaz Załączników i Formularzy

Załącznik nr 1 – Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie

Załącznik nr 2 – Formularz nr 2 – Formularz Oferty

Załącznik nr 3 – Koncepcja zagospodarowania terenu instalacji fotowoltaicznej

Załącznik nr 4 – Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowych cz.1
Załącznik nr 4 – Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowych cz.2 

Załącznik nr 5 – Mapa inwentaryzacji geodezyjnej

Załącznik nr 6 – Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 1.Samodzielnego Lokalu usytuowanego w budynki mieszkalnego przy ulicy Władysława Orkana 23C w Wałbrzychu, oznaczonego numerem 28

26 maja 2021 r.

 

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

 OGŁASZA

 

 

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony  dotyczący sprzedaży nieruchomości

 

1.Samodzielnego Lokalu usytuowanego w budynki mieszkalnego przy ulicy Władysława Orkana 23C w Wałbrzychu, oznaczonego numerem 28 (dwadzieścia osiem)), złożonego z następujących pomieszczeń: przedpokoju, łazienki z WC, kuchni, pokoju dziennego, sypialni i logi, o łącznej powierzchni użytkowej 58,32 m2 (dalej jako „Lokal”) oraz związanego z Lokalem udziału wynoszącego 207/10.000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi nieruchomość – działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha, obręb Piaskowa Góra nr 7, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą Kw. nr SW1W/00082584/4 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (Nieruchomość oraz części wspólne budynku są zwane łącznie „Nieruchomością Wspólną”).

2. Miejsca postojowego nr „2” o powierzchni użytkowej 16,51 m2 oraz : współudziału

 w części wspólnej garażu wielostanowiskowego w wysokości 305/10.000, udziału    w nieruchomości wspólnej  , którą stanowi działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha; części budynku i urządzeń , które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą SWIW/00082585/1, zlokalizowanego w budynku wielokondygnacyjnym przy ul. Orkana 23A, 23B, 23C w Wałbrzychu zwanego dalej   ” Miejscem postojowym”

 

Data składania ofert: od 26. 05.2021 r. do  24.06.2021 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert): 24 czerwca 20201 r.

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości wyżej opisanych

 

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1. Samodzielny Lokal usytuowany na drugim piętrze budynku mieszkalnego przy ulicy Władysława Orkana 23 C w Wałbrzychu, oznaczony numerem 28 (dwadzieścia osiem), złożony z następujących pomieszczeń: przedpokoju, łazienki z WC, kuchni,  pokoju dziennego, sypialni  i logi, o łącznej powierzchni użytkowej 58,32 m2 (liczonej wg. Normy PN-ISO 9836:1997). Opis Lokalu wraz z planem pomieszczeń stanowi Załącznik nr 2.
 2. Udział wynoszący 207/10.000 w nieruchomości wspólnej, opisanej w ust. 5 poniżej, którą stanowi działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha oraz części Budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 3. Miejsce postojowe nr „2” o powierzchni 16,51 m2 wraz z współudziałem w części wspólnej garażu wielostanowiskowego w wysokości 305/10.000, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha, częścią budynku i urządzeń, które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą SWIW/00082584/4,  wyposażone w instalację wodną, kanalizacyjną + wentylację mechaniczną z czujnikiem stężenia spalin, posadowione na Nieruchomości opisanej w ust. 6 poniżej.
 4. Budynek o którym mowa w ust. 1 powyżej posadowiony jest na nieruchomości opisanej w ust. 5 (dalej jako „Budynek”).
 5. Spółka jest w udziale wynoszącym 207/10.000 właścicielem nieruchomości zabudowanej, położonej w Wałbrzychu przy ulicy Władysława Orkana nr 23A, 23B i 23C, obręb Piaskowa Góra nr 7, składającej się z działki gruntu nr 359/15 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć przez piętnaście), o powierzchni 0,2910 ha (dwadzieścia dziewięć arów dziesięć metrów kwadratowych), na podstawie umowy przeniesienia własności z dnia 21 lutego 2008 roku, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą Kw nr SW1W/00082584/4. (dalej: Nieruchomość).
 6. Spółka jest współwłaścicielem wyodrębnionego z budynku, wyżej opisanego, lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego, dla którego udział w nieruchomości wspólnej wynosi 305/10.000, położonego w Wałbrzychu przy ulicy Władysława Orkana nr 23A, 23B i 23C, obręb Piaskowa Góra nr 7, o powierzchni 974,41 m2 (dziewięćset siedemdziesiąt cztery i czterdzieści jeden setnych metra kwadratowego), na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu z dnia 04 sierpnia 2010 roku, dla którego Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą Kw nr SW1W/00082585/1, (dalej: Garaż).
 7. Zbycie Lokalu wraz z Miejscem postojowym wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
 8. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 7 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
 9. Nieruchomość, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW Nr SW1W/00082584/4 nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich, nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu oraz umowy spółki.
 10. Nieruchomość, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW Nr SW1W/00082585/1 nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich, nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu oraz umowy spółki.
 11. Dział czwarty księgi wieczystej Kw nr SW1W/00082584/4 żadnych wpisów nie zawiera, natomiast w dziale trzecim wpisana jest nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki gruntu o numerach: 360/46, 360/47, 360/24, 360/30 i 360/43 stanowiące drogi wewnętrzne, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 360/7 objętej Kw nr SW1W/00077334/9, działki nr 360/11 objętej Kw nr SW1W/00077331/8, działki nr 360/10 objętej Kw nr SW1W/00077329/1, działki nr 360/12 objętej Kw nr SW1W/00077333/2, działki nr 360/38 objętej Kw nr SW1W/00077332/5, działki nr 360/8 objętej Kw nr SW1W/00078098/9, działki nr 360/9 objętej Kw nr SW1W/00078834/1, działki nr 360/31 objętej Kw nr SW1W/00080490/4, działki nr 360/39 objętej Kw nr SW1W/00080493/5, działki nr 360/40 objętej Kw nr SW1W/00081408/0, działki nr 360/3 objętej Kw nr SW1W/00081430/3 i działki nr 360/33 objętej Kw nr SW1W/00081539/7.
 12. Prawo własności nieruchomości Spółka nabyła na podstawie umowy przeniesienia własności z dnia 21 lutego 2008 r.
 13. W dziale III nr. SW1W/00082585/1 wpisane są  ostrzeżenia oraz wzmianki nie dotyczące udziału Spółki.
 14. W dziale IV kw. nr. SW1W/00082585/1 wpisane są hipoteki nie obciążające udziału Spółki oraz wzmianka nr DZ. KW. / SW1W / 6875 / 19 / 1 nie dotycząca udziału Spółki.
 15. Spółka otrzymała decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 305/2010 r. wydaną w dniu 07.07.2010 r. udzielającą pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego na nieruchomości położonej na terenie nieruchomości przy ul. Orkana 23A, 23B, 23C w Wałbrzychu.
 16. Spółka nie jest w stanie upadłości lub likwidacji oraz brak jest podstaw prawnych dla zgłoszenia lub otwarcia postępowania upadłościowego, jak również nie toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości Spółki.
 17. Miejsce postojowe nr 2 jest obecnie przedmiotem najmu. Umowa Najmu zostanie wypowiedziana w terminie po zakończeniu niniejszej procedury przetargowej, a termin protokolarnego przekazania przedmiotu najmu Spółce, tj. ( miejsca postojowego nr 2 ) nastąpi przed podpisaniem umowy przyrzeczonej przeniesienia własności.

II. CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Lokalu wynosi 205.228,00 zł netto (słownie: dwieście pięć tysięcy 228 zł/ netto 00/100) netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Cena wywoławcza Miejsca postojowego wynosi 15.000,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych). Sprzedaż Miejsca postojowego nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
 3. Cena wywoławcza łączna dla Lokalu i Miejsca postojowego oraz związanych z wymienionymi udziałami w nieruchomości wspólnej wynosi 220.228,00 zł netto     ( słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych   00/100 netto ).
 4. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

III. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % łącznej ceny wywoławcze netto j określonej w § 3 ust 3.  11 012,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwanaście  złotych 00/100).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży Lokalu nr 28  oraz Miejsca postojowego nr 2, ul. Władysława Orkana w Wałbrzychu”.
 4. Uczestnik przetargu zobowiązany jest załączyć do oferty dowód wniesienia wadium.

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Lokalu można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.            w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Lokal i Miejsce postojowe w terminie wyznaczonym na składanie ofert, po uprzednim ustaleniu ze Spółką terminu dokonania oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5)osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- II piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 24 czerwca 2021 r. do godz.10:00.
 2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Lokal nr 28, Miejsce postojowe nr 2 – Wałbrzych.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena.   Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

 1. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 10,30 w siedzibie „INVEST- PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 – II piętro.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.
 2. Opis lokalu wraz z rzutem pomieszczeń

Wyposażenie multimedialne „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach 21.05.2021

 

Zgodnie z treścią zaproszenia do składania ofert Zamawiający udostępnia informacje o  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte i cenach zawartych w ofertach.

 

Lp

Nazwa/ imię i nazwisko

Siedziba/adres prowadzonej działalności

Cena oferty

[zł netto]

1

AVprojekt Sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 76 

54-060 Wrocław

28 489,00

 

 

 Pytania i odpowiedzi:

 1. Pyt: W ogłoszonym przez Państwa postępowaniu na „Wyposażenie multimedialne „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach” występuje rozbieżność co do przedmiotu zamówienia w pkt II postępowania (Opis przedmiotu zamówienia) i w tabeli Załącznika nr 1 (Formularz oferty). Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia w pkt 1 tabeli formularza oferty jest projektor Epson EB-L200F z zestawem montażowym do sufitu podwieszanego

          Odp: W formularzu ofertowym błędnie podano nazwę urządzenia – prawidłowa to Epson EB-L200F. Formularz został poprawiony – link poniżej.

 

ZAMAWIAJĄCY

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Uczniowska 16

58 – 306 Wałbrzych

tel.: (+48) 74 646 2570, fax.: (+48) 74 646 2574

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

www.ipdevelopment.pl

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem do wskazanych przez zamawiającego pomieszczeń obiektu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach” przy ul. Strefowej 5A w  Świebodzicach (58-160) urządzeń wskazanych w zaproszeniu do składania ofert.

Załącznik:

1. Zaproszenie do składania ofert zmiana 26.05.2021

2. Rzuty pomieszczeń

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 28.05.2021 r. do godz. 12:00:

 • w formie pisemnej na adres Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, II piętro w  zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem:

„Wyposażenie multimedialne „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

„Nie otwierać przed dniem 28.05.2021 r., godz. 12:30

lub

 • w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać oddzielnym mailem w dniu 28.05.2021 r. w godzinach: 12:05 – 12:29.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 1. Niezabudowanej działki gruntu nr 360/92 o powierzchni 1404 m2 położonej w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

Wałbrzych, 24.05.2021r.

 

INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

 OGŁASZA

 

 

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony

 dotyczący sprzedaży nieruchomości

 

1. Niezabudowanej działki gruntu nr 360/92 o powierzchni 1404 m2 położonej w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

 

Data składania ofert: od  24.05.2021 r. do  17.06. 2021 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert) 17.06. 2021 r.

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. (+48) 74 646-25-70; fax (+ 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl,  www.ipdevelopment.pl

 

 

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1. Niezabudowana działka gruntu nr 360/92 o powierzchni 1 404 m2, położona w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00067553/7, (dalej: Działka lub Nieruchomość).
 2. Działka posiada regularny, zbliżony do trapezu kształt. Teren działki nieutwardzony, o niewielkim spadku w kierunku północno – zachodnim, ogrodzony częściowo ogrodzeniem usytuowanym w granicy z działką nr 360/90. Działka swoim wschodnim bokiem przylega do ul. Orzechowej stanowiącej drogę wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej wzdłuż, której przebiega chodnik z kostki betonowej oraz sieć oświetleniowa. Przez teren działki, w jej południowo – wschodnim narożniku na odcinku około 15 m przebiega odcinek podziemnej sieci wodociągowej w D315. Nieruchomość posiada dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej przebiegających w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej granicy działki, w pasie drogowym ul. Orzechowej.
 3. Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
 4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
 5. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wałbrzychu nr LVI/431/06 z dnia 28 września 2006 r. przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (oznaczenie 4 MN)
 6. Nieruchomość wolna jest od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.
 7. Zgodnie z zapisami z ewidencji gruntów Działka stanowi grunty orne klasy RIVa (pow. 0,1141 ha) oraz ŁIII (pow. 0,0263 ha).

II. CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 165 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) netto plus podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.
 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

III. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 8 250,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych  00/100).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży działki nr 360/92 w Wałbrzychu”.

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe oraz www.biznespolska.pl Oferent może obejrzeć Nieruchomość przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką terminu oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – II piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do 06. 2021 r. do godz.10:00.
 2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Działa nr 360/92 w Wałbrzychu”.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.
 5. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.
 6. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 17.06.2021 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – II piętro), o godz. 10:30.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.

Wyposażenie serwerowni „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach

 

Pytania i odpowiedzi:

1. Pyt: Czy Zamawiający dopuszcza dostawę Swicha Aruba 2930F 48G 4SFP+ w zamian za Cisco Catalyst 9300 48 Portów Network Essentials UPoE.

    Odp: Zgodnie z zapisem w zapytaniu Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń równorzędnych odpowiedników zgodny ze specyfikacją.

 

2. Pyt: W związku z problemami z dostępnością urządzeń, czy Zamawiający przewiduję możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia powyżej 14 dni.

    Odp: Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia czasu realizacji zamówienia powyżej okresu 14 dni, ale preferowane będą firmy które będą w stanie dostarczyć sprzęt w pierwotnym terminie. Proszę w ofercie podać deklarowany czas dostawy.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pomieszczenia serwerowni w obiekcie „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach” przy ul. Strefowej 5A w  Świebodzicach (58-160) zgodnie z specyfikacją.

 

ZAMAWIAJĄCY

 „INVEST-PARK DEVELOPMEN” Sp. z o. o.

Uczniowska 16

58 – 306 Wałbrzych

tel.: (+48) 74 646 2570, fax.: (+48) 74 646 2574

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

www.ipdevelopment.pl

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Marcin Bernat, tel. 74 646 2572, marcin.bernat@ipdevelopment.pl

Grzegorz Kogut , tel. 74 646 2572, grzegorz.kogut@ipdevelopment.pl

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć:

1. w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl do dnia: 02.06.2021 r. do godz. 12:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać oddzielnym mailem w dniu 02.06.2021 r. w godzinach: 12:10 – 12:30.

W tytułach maila należy podać: Wyposażenie serwerowni „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach

lub

2. w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, II piętro – sekretariat Spółki, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 02.06.2021 r. r. do godziny 12.00.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Koperta powinny być zaadresowane na adres Zamawiającego:  

INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o. o.

Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Wyposażenie serwerowni „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

                       („Nie otwierać przed dniem 02.06.2021 r., godz. 12:40”)

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

Zapytanie – Wyposażenie serwerowni „Biznes Inkubatora”

Zapytanie ofertowe – „Świadczenie usługi kwartalnych oraz rocznych przeglądów systemu SAP zainstalowanego na obiekcie w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego.”

 

Wałbrzych, dnia 09.06.2021 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie Świadczenie usługi kwartalnych oraz rocznych przeglądów systemu SAP zainstalowanego na obiekcie w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Setia Invest

Andrzej Ostrowski

ul. Wincentego Witosa 1

56-100 Wołów

 


1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

2.1 Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usługi kwartalnych przeglądów oraz konserwacji systemu SAP zainstalowanego na obiekcie w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 (hala produkcyjno-magazynowa).

2.1.1 Dodatkowe wytyczne:

 • Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przez uprawnionego instalatora zgodnie z zaleceniami producenta systemu oraz obowiązującymi polskimi przepisami w tym zakresie;
 • Czwarty przegląd w roku należy przeprowadzić w zakresie jak dla obsługi rocznej.
 • W cenie jednego przeglądu należy uwzględnić koszty robocizny za wymianę do 5 elementów systemu np. czujka, ROP, sygnalizator, zasilacz, akumulator, moduł centrali. Ewentualny koszt pracy podnośnika oraz koszt niezbędnego materiału po stronie Zamawiającego.

2.1.2 Zakres czynności w ramach obsługi kwartalnej:

 • Sprawdzenie zapisów w książce pracy i podjęcie niezbędnych działań.
 • Spowodowanie zadziałania przynajmniej jednej czujki lub ROPa w każdej strefie (grupie) w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie urządzenia alarmowe i pomocnicze.
 • Sprawdzenie czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo.
 • Sprawdzenie czy CSP uaktywnia wszystkie trzymaki i zwalniaki drzwi ppoż.
 • Sprawdzenie czy łącze do centrum obsługi alarmów działa poprawnie.
 • Sprawdzenie czy nastąpiły jakieś zmiany w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ROPów oraz urządzeń alarmowych.
 • Sprawdzenie czy w budynku zaszły zmiany w poziomie hałasu, powodujące konieczność modernizacji sygnalizacji akustycznej.
 • Sprawdzenie czy każda zauważona nieprawidłowość została odnotowana w książce pracy.
 • Podpięcie interfejsu diagnostycznego do centrali systemu SAP wraz z odczytem i analizą wszystkich zapisanych zdarzeń.

2.1.3 Zakres czynności w ramach obsługi rocznej:

 • Przeprowadzenie zakresu czynności jak dla obsługi kwartalnej.
 • Sprawdzenie każdej czujki (automatycznej i nieautomatycznej, np. ROP) na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Sprawdzenie czy system poprawnie uaktywniania wszystkie funkcje sterujące.
 • Sprawdzenie wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.
 • Gdy jest to wskazane – dokonanie regulacji, resetu i dostrojenia wszystkich wymagających tego elementów systemu.
 • Sprawdzić, czy nastąpiły jakieś zmiany w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych i – jeżeli takie zmiany wystąpiły – dokonać weryfikacji konieczności wprowadzenia zmian i modyfikacji w instalacji.
 • Serwisant powinien sprawdzić także, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne
 • Sprawdzić zgodność instalacji z projektem powykonawczym, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariuszem rozwoju pożaru pod kątem możliwych zmian i niezgodności.
 • Sprawdzenie i przeprowadzenie prób dla wszystkich baterii akumulatorów zasilania rezerwowego.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: pierwszy przegląd należy wykonać do 30 czerwca 2021 r.  

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 74 646 25 77, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 646 25 77, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Oferta – Przeglądy systemu SAP Strefowa 19”

w terminie do 07 czerwca 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu  07 czerwca 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 07 czerwca 2021 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Świadczenie usługi kwartalnych oraz rocznych przeglądów systemu SAP zainstalowanego na obiekcie w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego.”

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 1 – Dokumentacja systemu SAP

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 360/86 o powierzchni 1353 m2 położonej w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu
Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka) 

OGŁASZA

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony

 dotyczący sprzedaży nieruchomości

1. Niezabudowanej działki gruntu nr 360/86 o powierzchni 1353 m2  położonej w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

Data składania ofert: od 18.05.2021 r. do 08.06.2021 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert)  08. 06.2021 r.

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. (+48) 74 646-25-70; fax (+ 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl,  www.ipdevelopment.pl

 

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1. Niezabudowana działka gruntu nr 360/86 o powierzchni 1 353 m2, położona w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00067553/7, (dalej: Działka lub Nieruchomość).
 2. Działka posiada regularny, zbliżony do trapezu kształt, jest nieutwardzona i nieogrodzona. Teren działki wnosi się w kierunku południowym, różnica poziomów w obrębie działki wynosi ok. 4,0 m. Przy wschodniej granicy działki zalega hałda ziemi. Działka swoim północno – wschodnim bokiem przylega do ul. Morelowej stanowiącej drogę publiczną o nawierzchni asfaltowej wzdłuż której przebiega chodnik z kostki betonowej oraz sieć oświetleniowa. Na całej długości zachodniej granicy działki działka sąsiaduje z rowem melioracyjnym, z pozostałych stron z działkami niezabudowanymi przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz wielorodzinną i usługi (po przeciwnej stronie ul. Morelowej).Przez teren działki na odcinku około 40 m z kierunku północno – zachodniego w kierunku południowowschodnim przebiega odcinek podziemnej sieci wodociągowej w D315. Nieruchomość posiada dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej przebiegających w bezpośrednim sąsiedztwie północno – zachodniej granicy działki, w pasie drogowym ul. Morelowej
 3. Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
 4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
 5. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wałbrzychu nr LVI/431/06 z dnia 28 września 2006 r. przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (oznaczenie 4 MN)
 6. Nieruchomość wolna jest od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.
 7. Zgodnie z zapisami z ewidencji gruntów Działka stanowi grunty orne klasy RIVa (pow. 0,0174 ha) oraz ŁIII (pow. 0,1179 ha). 

 

II. CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 104 000,00 zł (słownie: sto cztery  tysiące złotych  00/100) netto  plus podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.
 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

III. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 5 200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście  złotych  00/100).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży działki nr 360/86 w Wałbrzychu”.

 

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe oraz www.biznespolska.pl Oferent może obejrzeć Nieruchomość przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką terminu oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  1. członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;
  2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;
  3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
  4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
  5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – II piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do 08.06. 2021 r. do godz.10:00.
 2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Działa nr 360/86 w Wałbrzychu”.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.
 5. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.
 6. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 08.06.2021 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – II piętro), o godz. 10:30.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.

Wyposażenie pomieszczeń „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach

 

Zgodnie z treścią zaproszenia do składania ofert Zamawiający udostępnia informacje o  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte i cenach zawartych w ofertach.

 

Lp

Nazwa/ imię i nazwisko

Siedziba/adres prowadzonej działalności

Cena oferty

[zł netto]

1

Sigma Sp. z o.o.

ul. Niemodlińska 87

45-864 Opole

29 822,00

 

 

Wyjaśnienia do zapytania:

Informujemy, że zamawiający przewiduję następującą maksymalną ilość osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach:

Pomieszczenie 1.261 – sala konferencyjna – 29 osób
Pomieszczenie 1.262 – open space – 18 osób
Pomieszczenie 1.24 – sala spotkań biznesowych duża – 12 osób
Pomieszczenie 1.19 – sala spotkań biznesowych mała – 6 osób

 

ZAMAWIAJĄCY

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Uczniowska 16

58 – 306 Wałbrzych

tel.: (+48) 74 646 2570, fax.: (+48) 74 646 2574

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

www.ipdevelopment.pl

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Marcin Bernat, tel. 74 646 2572, marcin.bernat@ipdevelopment.pl

Agnieszka Jaroszewska, tel. 74 646 2572, agnieszka.jaroszewska@ipdevelopment.pl

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem do wskazanych przez zamawiającego pomieszczeń obiektu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach” przy ul. Strefowej 5A w  Świebodzicach (58-160) wraz z wykonaniem wizualizacji wyposażanych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

 

Załącznik:

1. Zaproszenie do składania ofertzmiana (25.05.2021)

2. Rzut pomieszczeń

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 28.05.2021 r. do godz. 12:00:

1. w formie pisemnej na adres Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, II piętro w  zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na „Wyposażenie pomieszczeń „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

„Nie otwierać przed dniem 28.05.2021 r., godz. 12:30

            lub

2. w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać oddzielnym mailem w dniu 28.05.2021 r. w godzinach: 12:10 – 12:29. W tytułach maila należy podać: Wyposażenie pomieszczeń „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.