Zapytanie ofertowe – „Świadczenie usługi kwartalnych oraz rocznych przeglądów systemu SAP zainstalowanego na obiekcie w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego.”

 

Wałbrzych, dnia 09.06.2021 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie Świadczenie usługi kwartalnych oraz rocznych przeglądów systemu SAP zainstalowanego na obiekcie w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Setia Invest

Andrzej Ostrowski

ul. Wincentego Witosa 1

56-100 Wołów

 


1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

2.1 Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usługi kwartalnych przeglądów oraz konserwacji systemu SAP zainstalowanego na obiekcie w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 (hala produkcyjno-magazynowa).

2.1.1 Dodatkowe wytyczne:

 • Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przez uprawnionego instalatora zgodnie z zaleceniami producenta systemu oraz obowiązującymi polskimi przepisami w tym zakresie;
 • Czwarty przegląd w roku należy przeprowadzić w zakresie jak dla obsługi rocznej.
 • W cenie jednego przeglądu należy uwzględnić koszty robocizny za wymianę do 5 elementów systemu np. czujka, ROP, sygnalizator, zasilacz, akumulator, moduł centrali. Ewentualny koszt pracy podnośnika oraz koszt niezbędnego materiału po stronie Zamawiającego.

2.1.2 Zakres czynności w ramach obsługi kwartalnej:

 • Sprawdzenie zapisów w książce pracy i podjęcie niezbędnych działań.
 • Spowodowanie zadziałania przynajmniej jednej czujki lub ROPa w każdej strefie (grupie) w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie urządzenia alarmowe i pomocnicze.
 • Sprawdzenie czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo.
 • Sprawdzenie czy CSP uaktywnia wszystkie trzymaki i zwalniaki drzwi ppoż.
 • Sprawdzenie czy łącze do centrum obsługi alarmów działa poprawnie.
 • Sprawdzenie czy nastąpiły jakieś zmiany w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ROPów oraz urządzeń alarmowych.
 • Sprawdzenie czy w budynku zaszły zmiany w poziomie hałasu, powodujące konieczność modernizacji sygnalizacji akustycznej.
 • Sprawdzenie czy każda zauważona nieprawidłowość została odnotowana w książce pracy.
 • Podpięcie interfejsu diagnostycznego do centrali systemu SAP wraz z odczytem i analizą wszystkich zapisanych zdarzeń.

2.1.3 Zakres czynności w ramach obsługi rocznej:

 • Przeprowadzenie zakresu czynności jak dla obsługi kwartalnej.
 • Sprawdzenie każdej czujki (automatycznej i nieautomatycznej, np. ROP) na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Sprawdzenie czy system poprawnie uaktywniania wszystkie funkcje sterujące.
 • Sprawdzenie wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.
 • Gdy jest to wskazane – dokonanie regulacji, resetu i dostrojenia wszystkich wymagających tego elementów systemu.
 • Sprawdzić, czy nastąpiły jakieś zmiany w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych i – jeżeli takie zmiany wystąpiły – dokonać weryfikacji konieczności wprowadzenia zmian i modyfikacji w instalacji.
 • Serwisant powinien sprawdzić także, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne
 • Sprawdzić zgodność instalacji z projektem powykonawczym, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariuszem rozwoju pożaru pod kątem możliwych zmian i niezgodności.
 • Sprawdzenie i przeprowadzenie prób dla wszystkich baterii akumulatorów zasilania rezerwowego.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: pierwszy przegląd należy wykonać do 30 czerwca 2021 r.  

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 74 646 25 77, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 646 25 77, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Oferta – Przeglądy systemu SAP Strefowa 19”

w terminie do 07 czerwca 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu  07 czerwca 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 07 czerwca 2021 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Świadczenie usługi kwartalnych oraz rocznych przeglądów systemu SAP zainstalowanego na obiekcie w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego.”

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 1 – Dokumentacja systemu SAP

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 360/86 o powierzchni 1353 m2 położonej w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu
Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka) 

OGŁASZA

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony

 dotyczący sprzedaży nieruchomości

1. Niezabudowanej działki gruntu nr 360/86 o powierzchni 1353 m2  położonej w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

Data składania ofert: od 18.05.2021 r. do 08.06.2021 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert)  08. 06.2021 r.

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. (+48) 74 646-25-70; fax (+ 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl,  www.ipdevelopment.pl

 

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1. Niezabudowana działka gruntu nr 360/86 o powierzchni 1 353 m2, położona w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00067553/7, (dalej: Działka lub Nieruchomość).
 2. Działka posiada regularny, zbliżony do trapezu kształt, jest nieutwardzona i nieogrodzona. Teren działki wnosi się w kierunku południowym, różnica poziomów w obrębie działki wynosi ok. 4,0 m. Przy wschodniej granicy działki zalega hałda ziemi. Działka swoim północno – wschodnim bokiem przylega do ul. Morelowej stanowiącej drogę publiczną o nawierzchni asfaltowej wzdłuż której przebiega chodnik z kostki betonowej oraz sieć oświetleniowa. Na całej długości zachodniej granicy działki działka sąsiaduje z rowem melioracyjnym, z pozostałych stron z działkami niezabudowanymi przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz wielorodzinną i usługi (po przeciwnej stronie ul. Morelowej).Przez teren działki na odcinku około 40 m z kierunku północno – zachodniego w kierunku południowowschodnim przebiega odcinek podziemnej sieci wodociągowej w D315. Nieruchomość posiada dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej przebiegających w bezpośrednim sąsiedztwie północno – zachodniej granicy działki, w pasie drogowym ul. Morelowej
 3. Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
 4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
 5. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wałbrzychu nr LVI/431/06 z dnia 28 września 2006 r. przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (oznaczenie 4 MN)
 6. Nieruchomość wolna jest od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.
 7. Zgodnie z zapisami z ewidencji gruntów Działka stanowi grunty orne klasy RIVa (pow. 0,0174 ha) oraz ŁIII (pow. 0,1179 ha). 

 

II. CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 104 000,00 zł (słownie: sto cztery  tysiące złotych  00/100) netto  plus podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.
 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

III. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 5 200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście  złotych  00/100).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży działki nr 360/86 w Wałbrzychu”.

 

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe oraz www.biznespolska.pl Oferent może obejrzeć Nieruchomość przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką terminu oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  1. członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;
  2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;
  3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
  4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
  5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – II piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do 08.06. 2021 r. do godz.10:00.
 2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Działa nr 360/86 w Wałbrzychu”.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.
 5. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.
 6. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 08.06.2021 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – II piętro), o godz. 10:30.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.

Wyposażenie pomieszczeń „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach

 

Zgodnie z treścią zaproszenia do składania ofert Zamawiający udostępnia informacje o  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte i cenach zawartych w ofertach.

 

Lp

Nazwa/ imię i nazwisko

Siedziba/adres prowadzonej działalności

Cena oferty

[zł netto]

1

Sigma Sp. z o.o.

ul. Niemodlińska 87

45-864 Opole

29 822,00

 

 

Wyjaśnienia do zapytania:

Informujemy, że zamawiający przewiduję następującą maksymalną ilość osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach:

Pomieszczenie 1.261 – sala konferencyjna – 29 osób
Pomieszczenie 1.262 – open space – 18 osób
Pomieszczenie 1.24 – sala spotkań biznesowych duża – 12 osób
Pomieszczenie 1.19 – sala spotkań biznesowych mała – 6 osób

 

ZAMAWIAJĄCY

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Uczniowska 16

58 – 306 Wałbrzych

tel.: (+48) 74 646 2570, fax.: (+48) 74 646 2574

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

www.ipdevelopment.pl

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Marcin Bernat, tel. 74 646 2572, marcin.bernat@ipdevelopment.pl

Agnieszka Jaroszewska, tel. 74 646 2572, agnieszka.jaroszewska@ipdevelopment.pl

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem do wskazanych przez zamawiającego pomieszczeń obiektu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach” przy ul. Strefowej 5A w  Świebodzicach (58-160) wraz z wykonaniem wizualizacji wyposażanych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

 

Załącznik:

1. Zaproszenie do składania ofertzmiana (25.05.2021)

2. Rzut pomieszczeń

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 28.05.2021 r. do godz. 12:00:

1. w formie pisemnej na adres Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, II piętro w  zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na „Wyposażenie pomieszczeń „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

„Nie otwierać przed dniem 28.05.2021 r., godz. 12:30

            lub

2. w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać oddzielnym mailem w dniu 28.05.2021 r. w godzinach: 12:10 – 12:29. W tytułach maila należy podać: Wyposażenie pomieszczeń „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego/kuchni „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach

 

ZAMAWIAJĄCY

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Uczniowska 16

58 – 306 Wałbrzych

tel.: (+48) 74 646 2570, fax.: (+48) 74 646 2574

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

www.ipdevelopment.pl

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Marcin Bernat, tel. 74 646 2572, marcin.bernat@ipdevelopment.pl

Agnieszka Jaroszewska, tel. 74 646 2572, agnieszka.jaroszewska@ipdevelopment.pl

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem wyposażenia pomieszczenia gospodarczego/kuchni (oznaczonego na rzucie nr 1.22) obiektu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach” przy ul. Strefowej 5A w  Świebodzicach (58-160) wraz z wykonaniem wizualizacji pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

Dla wskazanego pomieszczenia należy zachować kolorystykę jednolitą w odcieniach czerni, szarości, estetyczny biznesowy wygląd z wyłączeniem jasnych kolorów. Użyte materiały muszą być wodoodporne i niebrudzące.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć propozycje aranżacji powierzchni w formie wizualizacji wraz z ofertą.

 

Pomieszczenie 1.22 – pomieszczenie gospodarcze/kuchnia – Zamawiający oczekuje propozycji aranżacji powierzchni w formie wizualizacji. Aranżacja musi uwzględniać przeznaczenie pomieszczenia. Przewidywane wyposażenie powinno uwzględniać m.in. szafki kuchenne stojące z blatami, szafki wiszące, zlewozmywak jednokomorowy, stół jadalniany dla 4 osób i 4 krzesła.

 

Załącznik:

1. Zaproszenie do składania ofertzmiana (25.05.2021)

2. Rzut pomieszczenia

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 28.05.2021 r. do godz. 12:00:

 1. w formie pisemnej na adres Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, II piętro w  zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na „Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego/kuchni „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

„Nie otwierać przed dniem 28.05.2021 r., godz. 12:30”

            lub

formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać oddzielnym mailem w dniu 28.05.2021 r. w godzinach: 12:10 – 12:29. W tytułach maila należy podać: Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego/kuchni „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Wyposażenie multimedialne „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach

 

Postępowanie unieważnione bez wyłonienia Wykonawcy

Ogłoszone zostanie nowe postępowanie

 

 

ZAMAWIAJĄCY

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Uczniowska 16

58 – 306 Wałbrzych

tel.: (+48) 74 646 2570, fax.: (+48) 74 646 2574

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

www.ipdevelopment.pl

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem do wskazanych przez zamawiającego pomieszczeń obiektu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach” przy ul. Strefowej 5A w  Świebodzicach (58-160) urządzeń wskazanych w zaproszeniu do składania ofert.

Załącznik:

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Rzut pomieszczenia

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 28.05.2021 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej na adres Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, II piętro w  zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem:

„Wyposażenie multimedialne „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

„Nie otwierać przed dniem 28.05.2021 r., godz. 12:30

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

Zapytanie ofertowe – „Przeprowadzenie okresowej – raz na 5 lat, kontroli polegającej na badaniu instalacji elektrycznych będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 2)”.

Wałbrzych, dnia 31.05.2021 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie „Przeprowadzenie okresowej – raz na 5 lat, kontroli polegającej na badaniu instalacji elektrycznych  będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 2) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

FUH Gradient
Polna 35-45/9
62-800 Kalisz

 


 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) Prawa Budowlanego w zakresie kontroli pięcioletniej, polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

2.2. Protokół:

Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informacje o: nazwie firmy dokonującej kontroli, dacie wykonania kontroli, dacie następnej kontroli, imię i nazwisko osoby kontrolującej oraz informacje o posiadanych uprawnieniach budowlanych osób przeprowadzających kontrolę.

2.3. Obiekty podlegające kontroli:

lp. Obiekt powierzchnia zabudowy (m2)
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 30 6109,77
2 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 15-17 3705,00
3 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 19 4521,30
4 Żarów Budynek mieszkalny z częścią biurową – Zamkowa 1 493,71
5 Świebodzicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią  administracyjno – socjalną – hala F 855,00
6 budynek administracyjno – socjalny przy hali G 1430,00

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 12.06.2021 r.  

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania kontroli.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Oferta – Przeglądy 5letnie elektryczne”

w terminie do 26 maja 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 26 maja 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

 

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 26 maja 2021 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Przeprowadzenie okresowej – raz na 5 lat, kontroli polegającej na badaniu instalacji elektrycznych  będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 2).

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

10. Warunki uzupełniające.

10.1 Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3 Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4 Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Oferta sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 62/4 oraz 61, zabudowanej budynkiem hotelowo-biurowym położonej w  Żarowie przy ul. Zamkowej nr 1 , powiat Świdnicki, województwo Dolnośląskie.

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
Uczniowska 16, 58-306 WAŁBRZYCH

Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana zabytkowym budynkiem usługowo-mieszkalnym o pow. użytkowej 1043,02 m2, położona w miejscowości Żarów, przy ul. Zamkowej nr 1, którą stanowią działki gruntu nr 61 i 62/4, o łącznej powierzchni 0,2331 ha, AM-4, obręb Żarów, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00019388/5. 

Data rozpoczęcia: 2021- 05-12                    
Data zakończenia: 2021-07-12   

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości zabudowanej , wyżej wymienionej, stanowiącej własność Spółki, zwanej dalej „Nieruchomość” lub ‘Przedmiot przetargu”

 

1/ OPIS I LOKALIZACJA NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANEJ

Na teren nieruchomości składają się dwie działki ewidencyjne o nr 61, o powierzchni 0,2051 ha i o nr 62/4 o powierzchni 0,0280 ha, zabudowane, o łącznej powierzchni 0,2331 ha. Kształt nieruchomości zwarty, dogodny do zabudowy. Ukształtowanie terenu płaskie, z niewielkim spadkiem w kierunku północnym. Nieruchomość jest ogrodzona: od frontu ogrodzenie kute na podmurówce i słupach murowanych z bramą wjazdową, od południa ogrodzeniem stalowym w systemie panelowym, od zachodu starym ogrodzeniem murowanym z cegły ceramicznej. Na działkach znajduje się zabytkowy budynek usługowo-mieszkalny (dawna Villa Treutler-Schlosser) z częścią dobudowaną wraz z instalacjami wewnętrznymi. Teren w pełni zagospodarowany: wyłożony kostką brukową, obsiany trawnikiem, istniejąca zieleń w postaci okazów wiekowych drzew liściastych. Grunt posiada dostęp do sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej. Wjazd oraz wejście na teren działki od strony północnego-wschodu z działki drogowej (ul. Zamkowej) – droga publiczna, o nawierzchni asfaltowej.

Budynek usługowo-mieszkalny – dawna Villa Treutler-Schlosser. Budynek jest w zabudowie wolno stojącej, o 3 kondygnacjach naziemnych, podpiwniczony. Obiekt został rozbudowany   w  głąb posesji. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek pełnił funkcję mieszkalną, obecnie siedziba przedszkola na parterze, na piętrze i poddaszu pokoje mieszkalne, nieużytkowane, uprzednio zamieszkałe przez pracowników podstrefy ekonomicznej. Wyposażenie budynku przechodzi na własność kupującego.

Budynek przy ul. Zamkowej widnieje w Wykazie zabytków w powiecie świdnickim (stan styczeń 2016 r.), rodzaj obiektu: dom mieszkalny, obiekt/zespół: willa. Rok budowy: 1870 (zgodnie z kartoteką budynku).

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Żarów przy ul. Zamkowej nr 1. Lokalizacja nieruchomości bardzo korzystna – w centralnym obrębie miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miejskiego. Najbliższe sąsiedztwo lokalizacji stanowi zabudowa usługowa i mieszkalna, z dużą ilością zieleni, w tym budynek Urzędu Miejskiego, tereny szkoły z boiskiem. W pobliżu tereny zielone – zabytkowy park miejski. Nieruchomość od północnego-wschodu sąsiaduje z drogą dojazdową (ul. Zamkowa – droga asfaltowa). Dogodny dostęp środkami komunikacji samochodowej i publicznej. Możliwość parkowania wzdłuż ulicy lub na parkingu miejskim. Strefa płatnego postoju nie obowiązuje. Dostęp do obiektów usługowo-handlowych jest bardzo dobry. Teren sąsiedztwa z pełną infrastrukturą techniczną: sieć wodociągowa, kanalizacyjna (miejska), gazowa, energetyczna  i telekomunikacyjna.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Zamkowej (działka nr 60, AM-4, obręb Żarów).

 

2/ OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczenie budynku: budynek biurowo-mieszkalny o pow. uż. 1043,02 m2 i kubaturze 4350,00 m3.

Zestawienie powierzchni użytkowej poszczególnych pomieszczeń):

 

PARTER

L.p. Rodzaj pomieszczenia P.U. [m2]
1.1 schody 15,52
1.2 hol wejściowy + korytarz 27,53
1.3 pomieszczenie usługowe 28,04
1.4 pomieszczenie usługowe 29,26
1.5 pomieszczenie usługowe 34,01
1.6 pomieszczenie usługowe 42,13
1.7 kuchnia 13,12
1.8 korytarz 13,12
1.9 sala konferencyjna 29,68
1.10 WC 5,04
1.11 WC 5,81
1.12 pomieszczenie usługowe 50,28
1.13 pomieszczenie usługowe 7,99
RAZEM P.U. 301,53
PIĘTRO

 

L.p. Rodzaj pomieszczenia P.U. [m2]
2.1 hol 22,41
2.2 pokój 28,95
2.3 łazienka 10,13
2.4 pokój 19,38
2.5 łazienka 4,81
2.6 przedpokój 4,74
2.7 pokój 27,15
2.8 łazienka 5,20
2.9 przedpokój 4,01
2.10 pokój 17,53
2.11 łazienka 5,20
2.12 przedpokój 3,23
2.13 kuchnia 10,90
2.14 pokój 17,32
2.15 łazienka 3,30
2.16 pomieszczenie gospodarcze 10,69
2.17 klatka schodowa 16,09
RAZEM P.U. 211,04
PODDASZE
L.p. Rodzaj pomieszczenia P.U. [m2]
3.1 hol 27,48
3.2 pokój 30,74
3.3 łazienka 7,82
3.4 pokój 20,57
3.5 łazienka 4,83
3.6 przedpokój 5,72
3.7 pokój 26,53
3.8 łazienka 5,20
3.9 przedpokój 4,01
3.10 pokój 18,18
3.11 łazienka 5,20
3.12 przedpokój 3,44
3.13 kuchnia 11,09
3.14 pokój 18,14
3.15 łazienka 3,36
3.16 przedpokój 3,44
3.17 klatka schodowa 15,55
RAZEM P.U. 211,30
ŁĄCZNA P.U. 723,87

 

Nieruchomość objęta jest dwoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w  obszarze miasta Żarowa, zatwierdzony uchwałą nr LVI/343/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 października 2006 r. działka gruntu nr 61 i część działki gruntu nr 62/4 (ok. 38%) znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem A.34 Ut – teren usług turystycznych (hotel).

Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian. Budynki oznaczone na rysunku planu ujęte w  ewidencji zabytków nieruchomych, objęte są ochroną wraz z terenem posesji, na której są zlokalizowane. Teren zlokalizowany jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. Wszelkie działania inwestycyjne wymagają uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Dodatkowe informacje: granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, granice obszarów rehabilitacji obecnego zagospodarowania i infrastruktury technicznej, strefa „B” – ochrony konserwatorskiej, obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, strefa „K” – ochrony krajobrazu, granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego przy ulicy Zamkowej w Żarowie, zatwierdzony uchwałą nr XXVII/144/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2008 r. część działki gruntu nr 62/4 (ok. 62%) znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem M/U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Dodatkowe informacje: granice obszarów rehabilitacji obecnego zagospodarowania i infrastruktury technicznej, strefa „B” – ochrony konserwatorskiej, obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, strefa „K” – ochrony krajobrazu, granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej

 

3/ STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

1.Zgodnie z zapisami z Księgi Wieczystej nr SW1S/00019388/5, właścicielem nieruchomości jest “INVEST- PARK DEVELOPMENT ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu. W dziale III i IV księgi wieczystej brak jest wpisów.

2.Na podstawie umowy najmu z dnia 28.08.2020 roku część nieruchomości tj. parter budynku o pow. 327,53 m2 , taras o pow. 51,63 m2 , pomieszczenie magazynowe  w piwnicy o pow. 9,84 m2 , została wynajęta na rzecz placówki przedszkolnej. Umowa najmu zawarta na czas określony tj. do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

3.Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do wykonania wymagań Decyzji nr K.6131.90.2018 z dnia 24 września 2018 r. w zakresie warunków, które pozwoliły Spółce IPD Sp. z o.o. usunąć dąb czerwony o obwodzie pnia 370 cm tj.:

a)  dbania o nasadzone drzewa ( Spółka dokonała nasadzeń 03.06.2019 r.) przez okres 3 lat od wykonania nasadzeń.
b)  poinformowanie Burmistrza Miasta Żarówa po trzech latach od daty wykonania nasadzeń  tj. czerwcu 2022 r.

4.Poza określonymi w ust. 2 i 3 powyżej , Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów, ograniczonych praw rzeczowych, hipotek i obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu.

4.Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.

5.Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

 

4/ CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 2.400.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych 00/100) netto.

Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.

Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

Sprzedaż Nieruchomości objęta jest zwolnieniem od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43. ust 1 pkt 10. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Sprzedaż nieruchomości zgodnie art. 43. ust. 10 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów może zostać objęta podatkiem od towarów i usług w stawce podstawowej.

 

5/ VADIUM

Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej, tj. 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych
nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840

W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Żarowie ”.

 

6/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące oferowanej nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe , www.biznespolska.pl oraz w siedzibie Spółki.

 

7/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem    w  formie aktu notarialnego.

 

8/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to  osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- II  piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki, w terminie do dnia                                      12. 07. 2021 r. do godz.10:00.
 2. Oznaczenie koperty: „Pisemny przetarg nieograniczony – nieruchomość zabudowana w  Żarowie”.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.

9/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za  najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

 

10/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU. 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 lipca 2021 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16, II p. O GODZ. 10: 30

 

11/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, bez podawania przyczyn.
 2. Organizator przetargu może odwołać przetarg w każdym czasie, niezwłocznie podając stosowną informację poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.

W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

 

12/ ZAŁĄCZNIKI.

1/ Specyfikacja istotnych warunków przetargu,

2/ Załącznik nr 1 – Formularz Oferty,

3/ Załącznik nr 2- Formularz informacyjny dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych.

4/ Dokumentacja zdjęciowa

Zapytanie ofertowe – Badanie sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego  za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022

 

 

WYBÓR OFERTY:

Z wszystkich złożonych ofert, do przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki, została wybrana firma Biuro Biegłych Rewidentów Eko-Bilans Sp. z o.o.; ul. P.O.W 29/3; 90-248 Łódź, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.


 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021 oraz rok obrotowy 2022 i sporządzenie sprawozdań z badania przedmiotowych sprawozdań finansowych, w tym badaniu metodą pełną będą podlegać wszystkie dokumenty z następujących obszarów:
 • działalności operacyjnej,
 • pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,
 • kosztów i przychodów finansowych,
 • zysków i strat nadzwyczajnych,
 • rezerw i odpisów aktualizacyjnych,
 • umów różnego rodzaju pośrednictwa,

o poziomie istotności powyżej kwoty 10.000 zł w szacunkowej ilości dokumentów ok. 1000 szt.

Uwaga:
Szczegółowe informacje o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną można uzyskać pod numerem telefonu  (+48) 74 646 25 73 lub (+48) 74 646 25 83 w ciągu 5 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 1. Uczestniczenie osób, które przeprowadzą badanie sprawozdania Spółki w posiedzeniach organów Spółki (Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników) dotyczących przedmiotu zamówienia, w tym uczestnictwo za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Pisemne oferty z dopiskiem „Badanie sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022”

w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach należy złożyć w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, na II piętrze w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2021 r., do godz. 15.00.

 

Szczegółowy opis zamówienia oraz przedmiotu zamówienia znajduje się w zaproszeniu do składania ofert:
IPD zapytanie ofertowe – badanie sprawozdania2021-2022

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1
W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego badania sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok Invest-Park Development Sp. z o.o. w Wałbrzychu, uprzejmie prosimy o przesłanie sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz uzupełnienie i odesłanie załączonej ankiety informacyjnej. Wiedza wynikająca z przekazanych nam w ten sposób informacji pozwoli nam na przygotowanie dla Państwa oferty.

Odpowiedź nr 1
1. Ankieta
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 1. Niezabudowanej działki gruntu nr 360/65 o powierzchni 1321 m2 położonej w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

Wałbrzych, 05.05.  2021r.

 

INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

OGŁASZA

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony

 dotyczący sprzedaży nieruchomości

 

 1. Niezabudowanej działki gruntu nr 360/65 o powierzchni 1321 m2 położonej w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

 

Data składania ofert: od 05. 05. 2021 r. do 26.05. 2021 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert)  26.05. 2021 r.

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. (+48) 74 646-25-70; fax (+ 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl,  www.ipdevelopment.pl

 

 

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1. Niezabudowana działka gruntu nr 360/65 o powierzchni 1 321 m2, położona w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00067553/7, (dalej: Działka lub Nieruchomość).
 2. Działka posiada regularny, prostokątny kształt, jest nieutwardzona i nieogrodzona, swoim zachodnim bokiem  przylega do ul. Brzoskwiniowej stanowiącej drogę wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej wzdłuż, której przebiega chodnik z kostki betonowej oraz sieć oświetleniowa. Nieruchomość posiada dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej przebiegających w bezpośrednim sąsiedztwie zachodniej granicy działki, w pasie drogowym ul. Brzoskwiniowej.
 3. Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
 4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
 5. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wałbrzychu nr LVI/431/06 z dnia 28 września 2006 r. przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (oznaczenie 15 MN)
 6. Nieruchomość wolna jest od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.
 7. Zgodnie z zapisami z ewidencji gruntów Działka stanowi w całości grunt klasy ŁIII.  

II. CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 158 520,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy  złotych pięćset dwadzieścia złotych 00/100) netto  plus podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.
 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

 

III. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 7 926,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć  złotych  00/100).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży działki nr 360/65 w Wałbrzychu”.

 

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe oraz www.biznespolska.pl Oferent może obejrzeć Nieruchomość przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką terminu oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

 

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 • 1)  członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;
 • 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;
 • 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
 • 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
 • 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – II piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do 26.05.2021 r. do godz.10:00.
 2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Działa nr 360/65 w Wałbrzychu”.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.
 5. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.
 6. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 26.05.2021 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – II piętro), o godz. 10:30.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 1. Niezabudowanej działki gruntu nr 381 o powierzchni 1495 m2 położonej w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

Wałbrzych, 29 kwietnia 2021r.

 

INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

OGŁASZA

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony

 dotyczący sprzedaży nieruchomości

 

 1. Niezabudowanej działki gruntu nr 381 o powierzchni 1495 m2 położonej w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

 

Data składania ofert: od 29.04. 2021 r. do 19. 05. 2021 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert)  19 maja 2021 r.

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. (+48) 74 646-25-70; fax (+ 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl,  www.ipdevelopment.pl

 

 

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1. Niezabudowana działka gruntu nr 381 o powierzchni 1 495 m2, położona w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00067553/7, (dalej: Działka lub Nieruchomość).
 2. Działka posiada regularny, prostokątny kształt, jest nieutwardzona i nieogrodzona, swoim wschodnim bokiem przylega do ul. Czereśniowej stanowiącej gminną drogę publiczną o nawierzchni asfaltowej wzdłuż, której przebiega chodnik z kostki betonowej oraz sieć oświetleniowa. Nieruchomość posiada dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej przebiegających w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej granicy działki, w pasie drogowym ul. Czereśniowej.
 3. Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
 4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
 5. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wałbrzychu nr LVI/431/06 z dnia 28 września 2006 r. przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (oznaczenie 15 MN)
 6. Nieruchomość wolna jest od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.
 7. Zgodnie z zapisami z ewidencji gruntów Działka stanowi w całości grunt orny klasy RIVa.  

II. CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 178 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych   00/100) netto  plus podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.
 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

 

III. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 8 900,00 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset  złotych  00/100).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży działki nr 381 w Wałbrzychu”.

 

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe oraz www.biznespolska.pl Oferent może obejrzeć Nieruchomość przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką terminu oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

 

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – II piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do 19 maja 2021 r. do godz.10:00.
 2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Działa nr 381 w Wałbrzychu”.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.
 5. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.
 6. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

 

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 19 maja 2021 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – II piętro), o godz. 10:30.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

  X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.