Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót budowlano-montażowo-instalacyjnych na działce gruntu 114/1 w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.”

Wałbrzych, dnia 15.09.2023 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informujemy, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie

internetowej Spółki „Wykonanie robót budowlanych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego”,

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Usługi Remontowo – Budowlane
Krzysztof Stelmach
Tąpadła 36
58-124 Marcinowice

Kryteria oceny ofert z zgodnie z zapytaniem pkt. 5:

Lp. Nazwa oferenta Ilość uzyskanych punktów
1 Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Stelmach z/s w Tąpadłach 100,00
2 Expert Krzysztof Kuźma Doradztwo Gospodarcze i Techniczne z/s w Mokronosie Górnym 97,50
3 ZM Elektryk Mariusz Złotnik z/s w Żorach 95,61
4 BUDMAX BIS SP. Z O.O. z/s w Boguszowie-Gorcach & RAWO TECHNIK Sp. cywilna Agnieszka Boroń, Wojciech Pączka z/s w Wałbrzychu 94,29

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70,

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowo-instalacyjnych na działce gruntu 114/1 położonej w Wałbrzychu przy
ul. Uczniowskiej 34, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, obejmujących w szczególności:

  1. Opracowanie projektu wykonawczego;
  2. Zarejestrowanie dziennika budowy i złożenie do PINB zawiadomienia o rozpoczęciu budowy;
  3. Zapewnienie nadzoru kierownika budowy;
  4. Wykonanie robót rozbiórkowych;
  5. Wykonanie fundamentów;
  6. Montaż konstrukcji wiat;
  7. Wykonanie instalacji oświetleniowej;
  8. Wykonanie odwodnienia dachów wiat;
  9. Montaż odboi zewnętrznych;
  10. Odtworzenie terenów utwardzonych;
  11. Prace porządkowe;
  12. Uzyskanie od PINB zgody na użytkowanie wiat.

 

UWAGA: Załączone przedmiary robót należy traktować pomocniczo. Oferent na podstawie specyfikacji technicznej, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej musi przywidzieć wszelkie koszty i prace związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.

 

 1. Termin realizacji zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do ustalenia, jednak nie później niż do 28.02.2024r.

 

 1. Termin i forma składania ofert. 

Oferty należy składać:

 • W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pltytułem:

„Wykonanie robót budowlano-montażowo-instalacyjnych w Wałbrzychu”

w terminie do 01 września 2023 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 01 września 2023 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

 

lub

 

 • W wersji papierowej w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 01 września 2023 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Wykonanie robót budowlano-montażowo-instalacyjnych w Wałbrzychu.”

 

 1. Kryteria oceny ofert.

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp. Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena 100 pkt

 

Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

 

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel. (+48) 691 324 666, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

 

 1. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
  2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2
  3. Aktualny odpis/wydruk z KRS lub CEIDG, lub inny dokument potwierdzający możliwość wykonywania usług przewidzianych w tym zapytaniu ofertowym.
  4. Kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy.
  5. Referencje/protokół potwierdzający wykonanie w okresie od 01.01.2020r. do 15.08.2023r., co najmniej jednej zakończonej i rozliczonej inwestycji o wartości  min. 400 000,00 zł netto związanej z posadowieniem obiektu budowlanego o konstrukcji stalowej.

 

 1. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

 1. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
  1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wynikuzapytania ofertowego o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z podatkiem VAT w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert) podanej w Formularzu oferty. Walutę zabezpieczenia stanowi złoty polski.
  2. Zamawiający zatrzyma z wynagrodzenia Wykonawcy (Oferenta) zabezpieczenie należytego wykonania umowy na czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.
  3. Wykonawca (Oferent) udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany Przedmiot Zamówienia na okres 36 miesięcyod daty odbioru końcowego bez usterek i wad

 

 1. Informacje uzupełniające.
  1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:
   • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;
   • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;
   • gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

 1. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 1:
  1. Specyfikacja techniczna
  2. Projekt budowlany
  3. Przedmiary robót
  4. Projekt umowy

Zapytanie ofertowe – „Realizacja kompleksowej usługi odśnieżania dachów oraz terenów utwardzonych na obiektach i obszarach będących własnością Spółki.”

Uwaga:

Zmiana terminu składania ofert: 1 września 2023 r. do godziny 10:00

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia:
  2.1. Przedmiotem Zamówienia jest:
  a) Usługa odśnieżania terenów utwardzonych zgodnie z tabelą nr 1, na warunkach i obowiązkach:
 • odśnieżanie mechaniczne i ręczne (w razie potrzeby) wraz ze zwalczaniem skutków gołoledzi poprzez posypanie śliskiej nawierzchni piaskiem/solą;
 • obowiązkiem oferenta będzie monitorowanie warunków atmosferycznych, przekazanie zgłoszenia o potrzebie interwencji do Zamawiającego (dopuszczalna forma: telefoniczna, sms, e-mail), wykonanie usługi odśnieżania po akceptacji zgłoszenia (dopuszczalna forma: telefoniczna, sms, e-mail);
 • lub na każdorazowe zgłoszenie przez Zamawiającego o potrzebie podjęcia interwencji usługi odśnieżaniu  oferent będzie zobowiązany do rozpoczęcia prac mających na celu wykonanie Zlecenia  w ciągu 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia i ich zakończenia w ciągu 4 godzin lub/i zakończenia do godziny 6:00 rano w przypadku intensywnych opadów w nocy;

Tabela nr 1:

Lp. Obszar Obiekt Zakres Ilość [m2] Termin obowiązywania umowy
1 Świdnicki Park Przemysłowy Hala przy ul. Towarowa 30 droga dojazdowa do hali około 1400 m2; 15.12.2022 – 15.03.2023
droga wokół hali, place manewrowe około 5800 m2;
parking około 740 m2;
chodniki wraz ze schodami i strefą wejściową do biurowca około 550 m2;
2 Świebodzicki Park Przemysłowy a) Hala A przy ul. Wałbrzyskiej 38 drogi około 7975 m2; 15.12.2022 – 15.03.2023
b) Hala B i C przy ul. Wałbrzyskiej 38
c) Hala D przy ul. Wałbrzyskiej 38
d) Hala E przy ul. Wałbrzyskiej 38
e) Hala F przy ul. Wałbrzyskiej 38
f)  Hala G przy ul. Wałbrzyskiej 38 parkingi, place manewrowe około 4683 m2;
h)Hala H przy ul. Wałbrzyskiej 38 chodniki wraz z strefą wejściową do biurowców około 752 m2;
3 Świebodzicki Park Biznesu „Inkubator” Hala przy ul. Strefowej 5a w Świebodzicach drogi wewnętrzne, place manewrowe około 3953 m2; 15.12.2022 – 15.03.2023
parkingi około 706 m2;
chodniki około 270 m2;
4 Wałbrzyski Park Przemysłowy Hala przy ul. Uczniowskiej 34 w Wałbrzychu drogi wewnętrzne, place manewrowe, doki około 9270 m2; 01.12.2022 – 15.03.2023
parkingi około 1643 m2;
chodniki około 250 m2;
5 Osiedle Tęczowe Osiedle przy ul. Orzechowa i Brzoskwiniowa drogi około 4459 m2 01.12.2022 – 15.03.2023
chodniki około 4134 m2

 

b) Usługa odśnieżania dachów obiektów zgodnie z tabelą nr 2, na warunkach:

 • odśnieżanie dachów pokrytych membraną PCV;
 • oferent  będzie zobowiązany do rozpoczęcia prac mających wykonanie Zlecenia w ciągu min. 6 do max. 8 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia i ich zakończenia w ciągu 24 godzin;
 • w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku niestandardowych opadów tj. przekraczających 0,5m/24h, będzie możliwość wydłużenia czasu zakończenia odśnieżania;
 • oferent każdorazowo z odśnieżania dachów będzie zobowiązany do sporządzenia raportu z przeprowadzonych prac;

Tabela nr 2:

Lp. Obszar Obiekt Zakres Ilość [m2]
1 Świdnicki Park Przemysłowy Hala przy ul. Towarowa 30 dach hali + biurowca + budynek techniczny (membrana PCV) około 8080
2 Dzierżoniowski Park Przemysłowy Hala przy ul. Strefowa 19 dach hali + biurowca (membrana PCV) około 2000
3 Wałbrzyski Park Przemysłowy Hala przy ul. Uczniowska 34 dach hali + biurowca + budynku technicznego ( membrana PCV) około 5600
4 Świebodzicki Park Przemysłowy Hala A przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali A (membrana PCV) około 1700
5 Hala B i C przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali B + C (membrana PCV, papa) około 650
6 Hala D przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali D (membrana PCV) około 400
7 Hala E przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali E (membrana PCV, papa) około 550
8 Hala F przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali F ( papa) około 850
9 Hala G przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali G (membrana) około 7600
10 Hala H przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali H (membrana) około 1800
11 Świebodzicki Park Biznesu „Inkubator” Hala Inkubator przy ul. Strefowej 5a w Świebodzicach Dach hali (membrana) około 5800

 

 1. Okres realizacji Zamówienia
  3.1. Dla terenów utwardzonych
  a) Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od dnia skierowania pierwszego zlecenia do Oferenta, ale nie wcześniej niż:
  – od 15.12.2023 r. do dnia 15.03.2024 r. – pkt. 1 ,2 ,3 Tabela nr 1;
  – od 01.12.2023 r. do dnia 15.03.2024 r. – pkt. 4 i 5 Tabela nr 1;
  b) W przypadku potrzeby odśnieżania po za terminem wskazanym powyżej obowiązuje stawka za jednorazowe odśnieżanie.
  3.2. Dla dachów.
  a) Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od 15.12.2023 r. do 15.03.2024 r.
 2. Cena zamówienia.

Prosimy o wycenę poszczególnych lokalizacji osobno, ponieważ Spółka dopuszcza możliwość zlecenia prac na poszczególnych obiektach różnym oferentom.

a) ODŚNIEŻANIE TERENÓW UTWARDZONYCH – załącznik nr 1 – wzór Umowy;

 • Cena ryczałtowa za miesiąc w okresie obowiązywania umowy (tj. od dnia skierowania pierwszego zlecenia do Oferenta, ale nie wcześniej niż od 15.12.2023 r. do dnia 15.03.2024 r. – pkt. 1 ,2 ,3 Tabela nr 1 oraz od 01.12.2023 r. do dnia 15.03.2024 r. – pkt. 4 i 5 Tabela nr 1 );
 • Cena za jednorazowe zlecenie odśnieżania terenów utwardzonych po za w/w terminami;

b) ODŚNIEŻANIE DACHÓW – załącznik nr 2 – wzór Umowy

 • Cena za gotowość do podjęcia się usługi odśnieżania dachów w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, kwota jednorazowa za czas związania umową w okresie od 15.12.2023 r. do 15.03.2024 r.;
 • Cena za jednorazową usługę odśnieżania dachów w przypadku takiej potrzeby;
 1. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera, tel. 691-324-666, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
Grzegorz Kogut, tel. (+48)74 646 25 72, grzegorz.kogut@ipdevelopment.pl

 1. Dokumenty składające się na ofertę.
  7.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1;
  7.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz 2.
 2. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 1. Sposób przygotowania ofert.
  9.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
  9.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
  9.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
  9.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
  9.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 2. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

„Odśnieżanie”

w terminie do 25 sierpnia 2023 r. 01 września 2023 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 25 sierpnia 2023 r. 01 września 2023 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

 • W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Realizacja usługi odśnieżania dachów oraz terenów utwardzonych na obiektach i obszarach będących własnością Spółki.”                                                                                                                                                            

 

 1. Warunki uzupełniające.
  11.1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
  11.2. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  11.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  11.4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  11.5. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

 1. Wykaz Załączników i Formularzy
  12.1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
  12.2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  12.3. Załącznik nr 1 – Wzór umowy na odśnieżanie terenów,
  12.4. Załącznik nr 2 – Wzór umowy na odśnieżanie dachów,
  12.5. Załącznik nr 3 – Mapy z zaznaczonymi zakresami.

 

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót budowlanych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.”

Uwaga:

Zmiana terminu składania ofert: 31 lipca 2023 r. do godziny 10:00

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych
  tel. (+48) 74 646 25 70,e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
  www.ipdevelopment.pl 
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w budynku zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, obejmujących w szczególności:

  1. Wykonanie robót rozbiórkowych;
  2. Wykonanie nowych wydzieleń funkcjonalno-użytkowych;
  3. Wykonanie prac tynkarskich i malarskich;
  4. Wykonanie okładzin podłogowych i ściennych;
  5. Wykonanie sufitów podwieszanych;
  6. Montaż stolarki;
  7. Montaż bram zewnętrznych;
  8. Wykonanie prac instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, ogrzewczej;
  9. Wykonanie prac instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznej;
  10. Wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń;
  11. Prace porządkowe.UWAGA: Załączone przedmiary robót należy traktować pomocniczo. Oferent na podstawie specyfikacji technicznej, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej musi przywidzieć wszelkie koszty i prace związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.
 3. Termin realizacji zamówienia.
  Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do ustalenia, jednak nie później niż do 31.12.2023r.
 4. Termin i forma składania ofert.
  Oferty należy składać:

  1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:„Wykonanie robót budowlanych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu” w terminie do 26 lipca 2023 r. 31 lipca 2023 do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 26 lipca 2023 r. 31 lipca 2023 w godzinach: 10:10 – 10:30.lub
  2. W wersji papierowej w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 26 lipca 2023 r. 31 lipca 2023 do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

   “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
   ul. Uczniowska 16
   58-306 Wałbrzych

   i opisana:

   Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

   „Wykonanie robót budowlanych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu.”

 5. Kryteria oceny ofert.
  Oferty będą oceniane na podstawie kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

  Lp. Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
  do poszczególnych kryteriów oceny ofert
  1 A Cena 100 pkt

   

  Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium oceny ofert:

  Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

  „A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

 6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.
  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
  Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl
  Dagmara Komendera, tel. (+48) 691 324 666, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
 7. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
  2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2
  3. Aktualny odpis/wydruk z KRS lub CEIDG, lub inny dokument potwierdzający możliwość wykonywania usług przewidzianych w tym zapytaniu ofertowym.
  4. Kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy.
  5. Referencje/protokół potwierdzający wykonanie w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2023 r., co najmniej jednej zakończonej i rozliczonej budowy/przebudowy/remontu obiektu kubaturowego, gdzie powierzchnia użytkowa wynosiła min. 500 m2lub zadanie było o wartości  min. 500 000,00 zł netto;
 8. Okres związania ofertą.
  Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.
 9. Wybór oferenta
  Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
 10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
  1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z podatkiem VAT w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert) podanej w Formularzu oferty. Walutę zabezpieczenia stanowi złoty polski.
  2. Zamawiający zatrzyma z wynagrodzenia Wykonawcy (Oferenta) zabezpieczenie należytego wykonania umowy na czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.
  3. Wykonawca (Oferent) udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany Przedmiot Zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego bez usterek i wad
 11. Informacje uzupełniające.
  1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:
   • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;
   • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;
   • gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
 12. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.
  Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
 13. Załączniki
  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
  3. Załącznik nr 1:
   1. Specyfikacja techniczna
   2. Projekt budowlany
   3. Przedmiary robót
  4. Załącznik nr 2:
   1. Projekt umowy

 

Pytania i odpowiedzi:

Data: 25.07.2023 r

Pytanie nr 1. Proszę o potwierdzenie, że w I etapie nie mamy wyceniać robót zewnętrznych. Mówiliście Państwo o tym na spotkaniu.

Odp. nr 1. Roboty budowlane zewnętrzne (m.in.: wiaty, dodatkowo tereny utwardzone, zabezpieczenia przy lampach i hydrantach) nie są objęte przedmiotowym postępowaniem. Prace te będą realizowane w II etapie. W ofercie proszę uwzględnić natomiast: malowanie części elewacji nad wejściem głównym – kolor czerwony, lampy led na wysięgniku w dwóch dokach (rampach przeładunkowych), numeracja bram (6szt).

 

Pytanie nr 2. Proszę o podanie rodzaju, mocy i producenta wallboxów chyba, że zakup i dostawa tych urządzeń nie wchodzą zakres.

Odp nr 2. Wallboxy zostaną dostarczone i zamontowane przez Najemcę.

 

Pytanie nr 3. Proszę o doprecyzowanie jakie prace należy ująć przy wycenie przygotowanie miejsc ładowania samochodów elektrycznych. Jakie zasilanie, którędy poprowadzone i czy coś jeszcze dodatkowo należy przewidzieć.

Odp nr 3. Oferent powinien przewidzieć kabel + rozdzielkę. Miejsce ładowania aut elektrycznych zostanie wskazane przez najemcę. Proszę przyjąć do wyceny, że będą one się znajdować w odległości do 15m od elewacji budynku.

 

Pytanie nr 4. Czy wyposażenie meblowe recepcji też wchodzi w zakres prac. Jeżeli tak to proszę o dokładny opis mebli wraz z ich ilością oraz przykładowymi zdjęciami.

Odp nr 4. Zabudowa meblowa w recepcji zostanie dostarczona i zamontowana przez Najemcę, nie wchodzi w zakres zapytania.

 

Pytanie nr 5. Proszę o informację czy zakres prac wynikający z dokumentacji branży sanitarnej a dotyczący wewnętrznej instalacji wodociągowej jest do wykonanie w całym zakresie. Zgodnie z wizją lokalną instalacja wodociągowa jest na obiekcie wykonana i wymaga drobnych przekładek.

Czy należy skalkulować całość zakresu wynikającego z dokumentacji branży sanitarnej dotyczącego wewnętrznej instalacji wodociągowej ?

Odp nr 5. Proszę w ofercie uwzględnić wymianę instalacji wodociągowej zgodnie z projektem branży sanitarnej. Po konsultacjach ustaliliśmy, że istniejące instalacje wodociągowe (rury stalowe) są w złym stanie i należy je wymienić na pexalpex.

 

Pytanie nr 6. Proszę o informacje czy poniższy zakres prac występuje w postępowaniu ofertowym na remont hali DPD.

Specyfikacja Techniczna rozdział BHP-P.POŻ

 • Obciążenie ogniowe wg planowanej ilości materiałów – po zapytaniu Najemcy. W każdym przypadku należy jednak przyjąć Gęstość obciążenia ogniowego nie mniejszą niż 500 MJ/m2 .
 • Wyposażenie obiektu w: hydranty; gaśnice; tablice kierunkowe, piktogramy.
 • System sygnalizacji pożaru. Powiadomienia jednostki PSP; Administratora i Najemcy.
 • Punktowe czujki dymowe na hali, połączone z sygnalizacją alarmową.
 • Wyposażenie obiektu w instalacje i sprzęt PPOŻ zgodnie z projektem budowlanym i instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz wszystkimi obowiązującymi normami w tym zakresie.
 • Sygnalizacja alarmowa ”pożar w budynku”, ręczny ostrzegacz pożarowy przy każdym wyjściu ewakuacyjnym. Sygnał alarmowy słyszalny we wszystkich pomieszczeniach na obiekcie.
 • Przygotowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu

Odp nr 6. Powyższy zakres prac nie jest objęty postępowaniem.

 

Pytanie nr 7. Proszę o informację czy w ofercie w branży elektrycznej należy uwzględnić poniższe punkty wynikające z specyfikacji technicznej:

-Przygotowanie przyłącza na elewacji do podłączenia agregatu prądotwórczego ze sterowaniem ręcznym (przełącznik sieć / zero/ agregat). Miejsce pod agregat utwardzone, lokalizacja do uzgodnienia z Najemcą
-W pomieszczeniu rozdzielni głównej nn kompensacja mocy biernej (pojemnościowej i indukcyjnej) o odpowiedniej mocy z min. 5 stopniami załączenia. Montaż baterii kompensacyjnych w 2-im miesiącu najmu po dostosowaniu do rzeczywistego zużycia energii.
-Słupy oświetleniowe zabezpieczone odbojnikami autostradowymi.
-Weryfikacja stanu technicznego oświetlenia zewnętrznego; w razie potrzeby wymiana uszkodzonych lub przepalonych źródeł światła
-Zewnętrzne oświetlenie kontrolowane przez zegar połączony z fotokomórką, możliwość włączania ręcznego
Ładowanie aut Elektrycznych

Po stronie Wynajmującego:

-Przygotowanie instalacji z wprowadzeniem okablowania pomiędzy rozdzielnią – punktem wpięcia okablowania ładowarek a punktami zasilania
-Przygotowanie dedykowanej rozdzielni elektrycznej do wpięcia instalacji zasilania ładowarek z możliwością rozbudowy o kolejne 2 ładowarki
-Uwzględnienie uzgodnionej mocy instalacji w bilansie energetycznym obiektu i agregatu

Odp nr 7. Do wyceny proszę przyjąć jedynie zakres:

Ładowanie aut elektrycznych

„- Przygotowanie instalacji z wprowadzeniem okablowania pomiędzy rozdzielnią – punktem wpięcia okablowania ładowarek a punktami zasilania
-Przygotowanie dedykowanej rozdzielni elektrycznej do wpięcia instalacji zasilania ładowarek z możliwością rozbudowy o kolejne 2 ładowarki”

Miejsce ładowania aut elektrycznych zostanie wskazane przez najemcę. Proszę przyjąć do wyceny, że będą one się znajdować w odległości do 15m od elewacji budynku.

Pozostały zakres prac będzie objęty osobnym postępowaniem.

 

Pytanie nr 8. Prace nie uwzględnione w projekcje ale znajdujące się w specyfikacji

Odp nr 8. Wykaz prac nie ujętych w projekcie, ale przewidzianych do wykonania zgodnie z Specyfikacją Techniczną:

 1. Montaż destryfikatorów – po 2 szt. na promiennik – łącznie 16 szt. destryfikatorów -Montaż destratyfikatorów– z termostatem, sterowane automatycznie, regulowana temperatura uruchomienia , z możliwością odłączenia. Produkt Sonninger lub podobny
 2. Montaż instalacji detekcji gazu w kotłowni połączona z zaworem MAG;
 3. Do przebudowy istniejące pomieszczenie recepcji (w projekcie brak rysunku);
 4. Przygotowanie instalacji pod montaż wallboxów – ładowanie aut elektrycznych Miejsce ładowania aut elektrycznych zostanie wskazane przez najemcę. Proszę przyjąć do wyceny, że będą one się znajdować w odległości do 15m od elewacji budynku.
 5. Zabezpieczenie krawędzi otworów, które będą wykonywane w ścianie rozdzielającej hale.

 

Data: 26.07.2023 r

Pytanie nr 9. Belki drewniane odbojnic zabezpieczających z jakiego mają być drewna i jakość wykonania: tarcica czy suszone, heblowane czy po cięciu, impregnowane czy surowe?

Odp nr 9. Belki w odbojnicach należy wykonać z drewna suszonego, heblowanego i impregnowanego.

 

Pytanie nr 10. Kątowniki stalowe zabezpieczające narożniki nowo wybitych otworów pomiędzy halami czy kątownik zimnogięty 50x50x1500 wystarczy czy inny?

Odp nr 10. Otwory w ścianie oddzielenia (14 szt.) należy zabezpieczyć ceownikiem stalowym zimnogiętym na szerokość muru (24 cm) dyblowanym do bloczka na wysokość 1 m.

Powyżej 1 m. światło otworu wykończyć np. poprzez tynkowanie.

 

Pytanie nr 11. Bramy przemysłowe uruchamiane z klawisza centrali czy piloty, bramy wpięte w system ppoż, lampy ostrzegawcze, semafory

Odp nr 11. Bramy przemysłowe uruchamiane elektrycznie z klawisza centrali. Brak podłączenia do systemu ppoż., brak lamp, semaforów i pilota. Jeden panel przeszklony. Preferowany producent Hormann. Kolor bram i obróbek blacharskich taki jak w bramach istniejących.

 

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją kotłów gazowych zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

 1. Nazwa i adres Zamawiającego.
  Zamawiający
  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych
  tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
  www.ipdevelopment.pl
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia.
  1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przeglądu kotłów gazowych wraz z ich konserwacją, która powinna obejmować w szczególności:
   1. Czyszczenie głównego wymiennika ciepła ,
   2. Płukanie palnika kotła,
   3. Czyszczenie elementów zapłonowych,
   4. Kontrolę zabezpieczeń kotła,
   5. Kontrolę szczelności wodnej i gazowej kotła,
   6. Kontrolę naczynia wzbiorczego kotła,
   7. Kontrolę mocy kotła,
   8. Kontrolę filtrów kotła,
   9. Kontrolę automatyki,
   10. Wymianę uszczelki pokrywy komory spalania.

    Ponadto należy wycenić poniższe prace, które są zaleceniami z poprzedniego protokołu:

   11. Wymiana elektrody jonizacyjno – zapłonowej (SbPP hala H, SPP28a wszystkie kotły),
   12. Wymiana uszczelki palnika (SbPP budynek B i C warsztat, kotłownia, I piętro),
   13. Wymiana tylnej izolacji komory (SbPP budynek D),
   14. Wymiana zaworu bezpieczeństwa (SPP28a).
  2. Obiekty objęte kontrolą
   Lp. Lokalizacja Obiekt Dane kotła Ilość [szt.] Rok montażu urządzenia
   1 Świebodzicki Park Przemysłowy (SbPP) Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek A Brotje WGB 70 E 70 kW
   (nr 13085164)
   1 2014
   2 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek B i C Brotje WGB 28 E 28 kW
   (nr 13116656 – warsztat,
   nr 13112933 – kotłownia,
   nr 13104007 – I piętro,
   nr 13117968 – II piętro)
   4 2014
   3 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek D Brotje WGB 15 E 28 kW
   (nr 13104010)
   1 2014
   4 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek F TERMET EcoCondens SILVER 25 kW. 1 2022
   TERMET EcoCondens SILVER 25 kW. (nr 4351PL0000321/2202) stołówka 1 2021
   5 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 (budynek socjalny przy  hali G – kotłownia) Viessmann Vitoplex 100 PV1 400 kW 1 2013
   6 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala G TERMET EcoCondens SILVER 25kw 1 2018
   7 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala H Red by TERMET 25/30
   (nr 4371PL-R00192/1817)
   1 2019
   8 Dzierżoniowski Park Przemysłowy (DPP) Dzierżoniów Ul. Strefowa 17 De Dietrich MCA 115 107 kW
   (nr 1112602306800)
   1 2012
   9 Dzierżoniów Ul. Strefowa 19 Brotje WGB 110 E 110 kW
   (nr 13098923) Franklin
   nr 13098922) Broen)
   2 2014
   10 Świdnicki Park Przemysłowy

   (SPP)

   Świdnica ul. Towarowa 28A De Dietrich MCA 45 40 kW
   (nr 1404508715940,
   nr 1404508715750,
   nr 1404508715630,
   nr 1404508715650)
   4 2014
   11 Świdnica Ul. Towarowa 30 De Dietrich MCA 115 107 kW 1 2012
   De Dietrich C230-130 Eco130 kW 1 2019
   12 Wałbrzyski Park Przemysłowy (WPP) Wałbrzych  ul. Uczniowska 34 Viessman Vitodens 100-W Wb1b 23,70 kW (budynek techniczny- nr 7373054001267100) 1 2010
   TERMET EcoCondens-25 kW (mała kotłownia nr 435IPL-0151112017) 1 2017
   Viessmann Vitodens 200-W WB 2b 72,6 kW (główna kotłownia) (nr 435IPL-0151112017) 1 2010
  3. Protokół
   Wykonawca po wykonaniu przeglądu sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informacje o nazwie firmy dokonującej przeglądu, dacie wykonania przeglądu,  wykonywanych czynnościach podczas przeglądu, imię i nazwisko osoby kontrolującej, informacje o posiadanych uprawnieniach osób przeprowadzających przegląd.
 3. Termin wykonanie zamówienia.
  Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:
  do 30.09.2023 r.
  Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania przeglądów.
 4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.
  Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania przeglądów. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym. 
 5.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.
  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
  Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
 6. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
  2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr
 7. Okres związania z ofertą.
  Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.
 8. Terminy składania ofert.
  Oferty należy składać:

  1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pltytułem:

   „Przegląd kotłów”

   w terminie do 20 lipca 2023 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 20 lipca 2023 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

  2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 20 lipca 2023 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

   “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
   ul.  Uczniowska 16
   58-306 Wałbrzych

   i opisana:

   Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

   „Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją kotłów gazowych zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

 9. Warunki uzupełniające.
  1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
  2. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  5. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
 10. Wykaz Załączników i Formularzy
  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika zapasu wody ppoż. o pojemności użytkowej 350m3 na potrzeby Świebodzickiego Parku Przemysłowe zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38”

Ogłoszenie powtórne


Dział Inwestycji i Rozwoju

Wałbrzych dnia 15.06.2023 r.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych
  tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
  www.ipdevelopment.pl
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia
  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac projektowych związanych z planowanym zbiornikiem zapasu wody ppoż. dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach ul. Wałbrzyskiej 38, obejmujących w szczególności:

  1. Wykonanie mapy do celów projektowych dla obszaru objętego inwestycją;
  2. Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika ppoż. wraz z przyłączem wodociągowym i elektrycznym oraz terenami utwardzonymi i niezbędną infrastrukturą,
  3. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. ppoż.;
  4. Przedłożenie dokumentacji do akceptacji Zamawiającego;
  5. Złożenie dokumentacji projektowej do Starostwa Powiatowego celem uzyskania pozwolenia na budowę;
  6. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

  Wytyczne do projektowania:

  1. Pojemność użytkowa zbiornika nie mniejsza niż 350m3
   • Zamawiający dysponuje zapewnieniem zaopatrzenia w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożaru z miejskiej sieci wodociągowej w ilości min. 10 dm3/s;
  2. Zbiornik o konstrukcji płaszczowej z blachy ocynkowanej. Grubość płaszcza dostosowana do wymiarów i obciążeń zbiornika;
  3. Dach zbiornika samonośny ze stalowych profili zimnogiętych, pokryty blachą trapezową lub płytami warstwowymi;
  4. Zaprojektowanie drabiny wejściowej na dach, podestu wraz z balustradami, włazu rewizyjnego w dachu zbiornika oraz włazu serwisowego w płaszczu zbiornika. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo;
  5. Izolacja termiczna zbiornika z wełny mineralnej lub EPS;
  6. Uszczelnienie zbiornika za pomocą membrany EPDM lub PVC o gr. min. 1,50mm. Membrana oddzielona od fundamentu zbiornika warstwą zabezpieczającą z geowłókniny;
  7. Zaprojektowanie kompletu instalacji i przewodów technologicznych w szczególności przewodów ssawnych, zasilających, testowo-zwrotnych, odwadniających, przelewowych i nadmiarowych;
  8. Zasilanie w wodę z sieci wodociągowej hydrantowej o średnicy Ø90;
  9. Zaprojektowanie odprowadzenia wody z przelewu awaryjnego i spustowego do sieci kanalizacji deszczowej;
  10. Zaprojektowanie rozdzielni elektrycznej zasilającej, grzałek, sond poziomu wody w zbiorniku, przewodów elektrycznych wraz z automatyką i sterowaniem;
  11. Zaprojektowanie monitoringu czterech poziomów wody w zbiorniku: nominalnego, niskiego, opróżnienia i alarmowego wraz z podglądem zdalnym;
  12. Zaprojektowanie zasilania w energię elektryczną ze stacji transformatorowej hali G do rozdzielni elektrycznej zbiornika;
  13. Zaprojektowanie stanowisk czerpania wody;
  14. Zaprojektowanie zbiornika zgodnie obowiązującymi przepisami polskimi, w szczególności:
   • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
   • Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;
   • Normą PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpożarowa budynków, Przeciwpożarowe zbiorniki wodne, Wymagania ogólne;
    oraz innymi przepisami:
   • NFPA 22 Water Tanks for Private Fire Protection
  15. Wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej (pliki edytowalne)UWAGA: część instalacji znajdujących się na obszarze przeznaczonym pod lokalizację zbiornika jest wyłączonych z użytkowania. Szersze omówienie tego zakresu nastąpi podczas wizji lokalnej.UWAGA: część instalacji znajdujących się na obszarze przeznaczonym pod lokalizację zbiornika jest wyłączonych z użytkowania. Szersze omówienie tego zakresu nastąpi podczas wizji lokalnej.
 3. Termin wykonania zamówienia
  Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia tj. pkt od „a” do „e”: do 12 tygodni od podpisania Umowy/Zlecenia. 
 4.  Miejsce wykonania zamówienia
  Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58-160 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38. 
 5. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz nr 1 – Formularz oferty;
  2. Wypełnione formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy.
 6. Okres związania z ofertą.
  Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. Cena oraz waluta oferty
  Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.
 8. Gwarancja jakości
  Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 2 lata.
 9. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.
  Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
 10. Sposób przygotowania oferty
  1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
  2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.
  3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
  4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
  5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
 11. Terminy składania ofert
  Oferty należy składać:

  1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

   „Zbiornik ppoż. Świebodzice”

   w terminie do 23 czerwca 2023 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 23 czerwca 2023 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

   lub

  2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 23 czerwca 2023 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

   “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
   ul. Uczniowska 16
   58-306 Wałbrzych

   i opisana:

   Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

   „Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika zapasu wody ppoż. o pojemności użytkowej 350m3 na potrzeby Świebodzickiego Parku Przemysłowe zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38” 

 12. Negocjacje
  Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
 13. Kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Wybór oferenta.
  Głównym kryterium oceny ofert jest kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

  Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
  do poszczególnych kryteriów oceny ofert
  1 A Cena 100 pkt

  Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:

  Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

  „A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

   

 14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.
  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

  Wojciech Kloc, tel.(+48) 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

  Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

 15. Warunki uzupełniające.
  1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:
   1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;
   2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;
   3. gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
 16. Wykaz Załączników i Formularzy
  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy,
  3. Załącznik nr 1 –Mapa zasadnicza z obszarem objętym inwestycją

Zapytanie ofertowe – „Przeprowadzenie okresowej – kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów, zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków art. 23.1.1) lit. a) i d) (Dz.U.2022.2206)”.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych
  tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
  www.ipdevelopment.pl 
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia:
  1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli zgodnie z art. 23.1.1) lit. a) i d) Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków w zakresie kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów (U.2022.2206), zlokalizowanych na obiektach będących własnością Spółki.
  2. Obiekty podlegające kontroli:

   lp. Obiekt Rodzaj źródła Ilość kotłów Moc kotłów Powierzchnia ogrzewana (m2)
   1 Świebodzicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G Nagrzewnica gazowa Mark typu GSD Q = 54,5 kW (11 szt.), Q = 27,2 kW (1 szt.)
   Nagrzewnica gazowa Mark typu GCD Q = 54,5 kW (2 szt.)
   14 szt. 54,5 kW * 13 szt. + 27,2 kW = 735,7 kW około 7753,00
   2 TERMET EcoCondens SILVER 25kw 1 szt. 25 kW około 350,00
   3 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala H Red by TERMET 25/30 1 szt. 25 kW około 143,00
   4 Aparat grzewczo wentylacyjny gazowy Q = 30,7 kW 4 szt. 30,7 kW * 4 szt. = 122,8 około 1785,00

    

  3. Protokół:
   Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informacje o: nazwie firmy dokonującej kontroli, dacie wykonania kontroli, dacie następnej kontroli, imię i nazwisko osoby kontrolującej oraz informacje o posiadanych uprawnieniach osób przeprowadzających kontrolę.
 3. Termin wykonanie zamówienia
  Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 31.07.2023 r.
 4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.
  Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania kontroli. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
 5.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.
  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

  Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

 6. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
  2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2
 7. Okres związania ofertą.
  Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.
 8. Terminy składania ofert.
  Oferty należy składać:

  1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl

   tytułem: „Oferta – ocena efektywności”

   w terminie do 29 czerwca 2023 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 29 czerwca 2023 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

  2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 29 czerwca 2023 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

   “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
   ul. Uczniowska 16
   58-306 Wałbrzych

   i opisana:

   Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

   „Przeprowadzenie okresowej – kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów, zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków art. 23.1.1) lit. a) i d) (Dz.U.2022.2206)”.

 9. Warunki uzupełniające.
  1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
  2. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  5. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia
 10. Wykaz Załączników i Formularzy
  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

 

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie pasów w klasie EI60 na elewacji budynku biurowego G w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego”

Dział Inwestycji i Rozwoju

  Wałbrzych dnia 30.05.2023 r.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.
„Wykonanie pasów w klasie EI60 na elewacji budynku biurowego G w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego”

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych
  tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
  www.ipdevelopment.pl
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia
  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac budowlanych na elewacji budynku biurowego G w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38, obejmujących w szczególności:

  1. Demontaż istniejącej elewacji lekkiej-mokrej ze styropianu o gr. 15 cm na całej wysokości budynku G pod wykonanie pasów EI60 o szerokości ok. 2,2-2,5 m (w linii istniejącej stolarki jak na załączniku nr 1);
  2. Demontaż 5 szt. okien oraz 1 szt. drzwi,
  3. Przygotowanie ścian po demontażu do wykonania pasów elewacyjnych o szerokości 2 m w klasie EI60,
  4. Wykonanie pasów elewacji z wełny mineralnej elewacyjnej w klasie EI60 szerokość 2 m, grubość 15 cm z zastrzeżeniem, że nowopowstałe pasy elewacyjne musza się licować z istniejąca elewacją styropianową,
  5. Dostawa i montaż nowej stolarki w klasie EI60: 5 szt. drzwi i 1 szt. drzwi (wymiary stolarki do samodzielnej weryfikacji przez Oferenta podczas wizji lokalnej),
  6. Wykonanie warstwy zbrojonej, podłoża pod tynk oraz tynku w kolorze zbliżonym do koloru istniejącej elewacji,
  7. Wykonanie prac towarzyszących np. regeneracja/wymiana obróbek blacharskich jeśli będzie to konieczne, uszczelnienie połączeń itp.,
  8. Utylizację odpadów powstałych wskutek prowadzenia prac,
  9. Prace porządkowe.UWAGA: Oferent musi przewidzieć wszelkie koszty niezbędne w wykonania prac objętych zapytaniem ofertowym w tym pracę rusztowania lub podnośnika.
 3. Termin wykonania zamówienia
  Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia tj. do 16 tygodni od podpisania Umowy/Zlecenia.
 4. Miejsce wykonania zamówienia
  Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres:
  58-160 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38.
 5. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz nr 1 – Formularz oferty;
  2. Wypełnione formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy.
 6. Okres związania z ofertą.
  Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 7.  Cena oraz waluta oferty
  Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy. 
 8. Gwarancja jakości
  Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 2 lata.
 9. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.
  Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
 10. Sposób przygotowania oferty
  1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
  2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.
  3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
  4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
  5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
 11. Terminy składania ofert.
  Oferty należy składać:

  1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

   „Elewacja budynek G Świebodzice”

   w terminie do 16 czerwca 2023 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 16 czerwca 2023 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

   lub

  2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 16 czerwca 2023 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

   “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
   ul. Uczniowska 16
   58-306 Wałbrzych

   i opisana:

   Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

   „Wykonanie pasów w klasie EI60 na elewacji budynku biurowego G w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego” 

 12. Negocjacje
  Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami. 
 13.  Kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Wybór oferenta.Głównym kryterium oceny ofert jest kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.
  Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
  do poszczególnych kryteriów oceny ofert
  1 A Cena 100 pkt

  Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:

  Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

  „A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

 14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.
  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
  Wojciech Kloc, tel.(+48) 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
  Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl
 15. Warunki uzupełniające.
  1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:
   • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;
   • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;
   • gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
 16. Wykaz Załączników i Formularzy
  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy,
  3. Załącznik nr 1 –Zdjęcia budynku objętego pracami

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika zapasu wody ppoż. o pojemności użytkowej 350m3 na potrzeby Świebodzickiego Parku Przemysłowe zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38”

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

.
“INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. o.o. uprzejmie informuje
o unieważnieniu zapytania ofertowego na realizację zadania pn.
„Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika zapasu wody ppoż. o pojemności
użytkowej 350m3 na potrzeby Świebodzickiego Parku Przemysłowe
zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38”,
zgodnie z pkt.15 przedmiotowego zapytania.

 

Dział Inwestycji i Rozwoju

Wałbrzych dnia 17.05.2023 r.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.
„Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika zapasu wody ppoż. o pojemności użytkowej 350m3 na potrzeby Świebodzickiego Parku Przemysłowe zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38”

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych
  tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
  www.ipdevelopment.pl
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia
  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac projektowych związanych z planowanym zbiornikiem zapasu wody ppoż. dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach ul. Wałbrzyskiej 38, obejmujących w szczególności:

  1. Wykonanie mapy do celów projektowych dla obszaru objętego inwestycją;
  2. Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika ppoż. wraz z przyłączem wodociągowym i elektrycznym oraz terenami utwardzonymi i niezbędną infrastrukturą,
  3. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. ppoż.;
  4. Przedłożenie dokumentacji do akceptacji Zamawiającego;
  5. Złożenie dokumentacji projektowej do Starostwa Powiatowego celem uzyskania pozwolenia na budowę;
  6. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę

  Wytyczne do projektowania:

  1. Pojemność użytkowa zbiornika nie mniejsza niż 350m3
   • Zamawiający dysponuje zapewnieniem zaopatrzenia w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożaru z miejskiej sieci wodociągowej w ilości min. 10 dm3/s;
  2. Zbiornik o konstrukcji płaszczowej z blachy ocynkowanej. Grubość płaszcza dostosowana do wymiarów i obciążeń zbiornika;
  3. Dach zbiornika samonośny ze stalowych profili zimnogiętych, pokryty blachą trapezową lub płytami warstwowymi;
  4. Zaprojektowanie drabiny wejściowej na dach, podestu wraz z balustradami, włazu rewizyjnego w dachu zbiornika oraz włazu serwisowego w płaszczu zbiornika. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo;
  5. Izolacja termiczna zbiornika z wełny mineralnej lub EPS;
  6. Uszczelnienie zbiornika za pomocą membrany EPDM lub PVC o gr. min. 1,50mm. Membrana oddzielona od fundamentu zbiornika warstwą zabezpieczającą z geowłókniny;
  7. Zaprojektowanie kompletu instalacji i przewodów technologicznych w szczególności przewodów ssawnych, zasilających, testowo-zwrotnych, odwadniających, przelewowych i nadmiarowych;
  8. Zasilanie w wodę z sieci wodociągowej hydrantowej o średnicy Ø90;
  9. Zaprojektowanie odprowadzenia wody z przelewu awaryjnego i spustowego do sieci kanalizacji deszczowej;
  10. Zaprojektowanie rozdzielni elektrycznej zasilającej, grzałek, sond poziomu wody w zbiorniku, przewodów elektrycznych wraz z automatyką i sterowaniem;
  11. Zaprojektowanie monitoringu czterech poziomów wody w zbiorniku: nominalnego, niskiego, opróżnienia i alarmowego wraz z podglądem zdalnym;
  12. Zaprojektowanie zasilania w energię elektryczną ze stacji transformatorowej hali G do rozdzielni elektrycznej zbiornika;
  13. Zaprojektowanie stanowisk czerpania wody;
  14. Zaprojektowanie zbiornika zgodnie obowiązującymi przepisami polskimi, w szczególności
   • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
   • Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;
   • Normą PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpożarowa budynków, Przeciwpożarowe zbiorniki wodne, Wymagania ogólne;
    oraz innymi przepisami:
   • NFPA 22 Water Tanks for Private Fire Protection
  15. Wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej (pliki edytowalne);UWAGA: część instalacji znajdujących się na obszarze przeznaczonym pod lokalizację zbiornika jest wyłączonych z użytkowania. Szersze omówienie tego zakresu nastąpi podczas wizji lokalnej
 3. Termin wykonania zamówienia
  Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia tj. pkt od „a” do „e”: do 12 tygodni od podpisania Umowy/Zlecenia
 4. Miejsce wykonania zamówienia
  Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58-160 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38.
 5. Dokumenty składające się na ofertę
  1. Wypełniony formularz nr 1 – Formularz oferty;
  2. Wypełnione formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy.
 6. Okres związania z ofertą.
  Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. Cena oraz waluta oferty
  Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.
 8. Gwarancja jakości
  Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 2 lata.
 9. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.
  Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
 10. Sposób przygotowania oferty
  1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
  2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.
  3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
  4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
  5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
 11. Terminy składania ofert.
  Oferty należy składać:

  1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

   „Zbiornik ppoż. Świebodzice”

   w terminie do 09 czerwca 2023 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 09 czerwca 2023 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

    

   lub

  2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 09 czerwca 2023 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

   “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
   ul. Uczniowska 16
   58-306 Wałbrzych
   i opisana:

   Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:
   „Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika zapasu wody ppoż. o pojemności użytkowej 350m3 na potrzeby Świebodzickiego Parku Przemysłowe zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38” 

 12. Negocjacje
  Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
 13. Kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Wybór oferenta.Głównym kryterium oceny ofert jest kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.
  Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
  do poszczególnych kryteriów oceny ofert
  1 A Cena 100 pkt

  Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:

  Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

  „A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

 14.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:Wojciech Kloc, tel.(+48) 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.plRobert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl
 15.  Warunki uzupełniające.
  1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:
   • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;
   • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;
   • gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
 16. Wykaz Załączników i Formularzy
  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy,
  3. Załącznik nr 1 –Mapa zasadnicza z obszarem objętym inwestycją

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia, które będzie realizowane w formule projektuj i buduj dla inwestycji związanej z budową budynków mieszkalnych jednorodzinnych w technologii modułowej w Wałbrzychu

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

 

ZAMAWIAJĄCY:

„INVEST–PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 74 890 000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309190, NIP 886-28-87-034, REGON 020686631

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Wojciech Kloc, tel. 791147666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl,
(imię i nazwisko i jej dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail)  

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia, które będzie realizowane w formule projektuj i buduj dla inwestycji związanej z budową budynków mieszkalnych jednorodzinnych w technologii modułowej w Wałbrzychu”.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Dialog techniczny prowadzony jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.
 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

  1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny, którego przedmiotem jest doradztwo i pozyskanie informacji, służących do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia, które będzie realizowane w formule projektuj i buduj dla inwestycji związanej z budową budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w technologii modułowej w Wałbrzychu.
  2. Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 3.
  3. Dialog przybierze formę wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej oraz może odbywać się w formie spotkania indywidualnego lub grupowego z Wykonawcami.
  4. Cele dialogu technicznego:
   1. Przeprowadzenie dialogu technicznego w zakresie zagadnień technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych i logistycznych inwestycji wskazanej w ust. 1, w celu opracowania dokumentacji zamówienia, która będzie w jak najlepszym zakresie odpowiadała potrzebom/celom Zamawiającego.
   2. Zdefiniowanie najlepszych, najnowszych i najkorzystniejszych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych, handlowych, logistycznych i ekonomicznych w dziedzinie właściwej dla przedmiotu zamówienia, tj. budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w technologii modułowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, z zachowaniem terminów oraz należytej staranności oraz zaproponowanie rozwiązań technicznych i technologicznych, mających na celu usprawnienie inwestycji.
   3. Skonfrontowanie potrzeb Zamawiającego z możliwościami ich realizacji.
   4. Przygotowanie do realizacji zamówienia w zakresie szczegółowego określenia jego przedmiotu, a w konsekwencji również do zapewnienia celowego, racjonalnego wydatkowania środków.
  5. Zakres informacji, które Zamawiający chce uzyskać od Wykonawców:
   1. Informacje o najnowszych, najkorzystniejszych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych w zakresie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w technologii modułowej, dopasowanych do potrzeb „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.
   2. Informacje dot. możliwych kosztów zamówienia
   3. Informacje o terminach związanych z realizacją zamówienia
   4. Informacje dot. zasad udzielania gwarancji i rękojmi
   5. Informacje dot. zasad płatności
  6. W toku dialogu technicznego Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu jego przedmiotu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile – w jego ocenie – pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
  1. Do udziału w dialogu technicznym zostanie zaproszony Wykonawca, który posiada zdolności techniczne i zawodowe, tj. posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie
   i wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania zgłoszeń
   do udziału w dialogu technicznym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej:

   • 2 zamówienia zrealizowane na rzecz jednego Zleceniodawcy, polegające na budowie min. 3 domów w technologii modułowej.
  2. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
   1. zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym (wzór zgłoszenia stanowi załącznik
    nr 1)
   2. wykaz wykonanych zamówień wraz z podaniem dat wykonania, zakresu zamówienia, wartości i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane (wzór wykazu zamówień stanowi załącznik nr 2).
   3. Dokumenty wymienione w pkt III ppkt 2 powinny być podpisane przez umocowanego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy/-ów.
 4. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
  1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu wskazane w pkt III, składają zgłoszenia
   do udziału (Załącznik nr 1) wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
  2. Zgłoszenia można składać:
   1. osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty@ipdevelopment.pl
  3. Termin składania zgłoszeń: (14 dni od upublicznienia ogłoszenia)
   Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
  4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym wszystkich podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału po wyznaczonym terminie.
  5. Zgłoszenia zawierające braki formalne podlegają uzupełnieniu w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu o ich uzupełnienie.
 5. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
  1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z niniejszym zaproszeniem oraz postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień przez „INVEST-PARK DEVELOPMENT” z o.o.
  2. Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych Wykonawców.
  3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.
  4. Dialog techniczny ma charakter jawny. Zamawiający nie ujawni w toku dialogu technicznego ani po ich zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Uczestnik, nie później niż wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu, zastrzegł, że przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
  5. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami dialogu technicznego za pomocą poczty elektronicznej na podany przez Wykonawców adres do korespondencji elektronicznej.
  6. Zamawiający zaprosi do dialogu technicznego Wykonawców, którzy złożą prawidłowo sporządzone w języku polskim zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym.
  7. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, przez osobę umocowaną do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu oraz spełnienie warunku udziału wskazanego w pkt III.
  8. Wykonawcy zaproszeni do udziału w dialogu technicznym zostaną poinformowani o tym fakcie przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej.
  9. Wykonawcy zaproszeni do udziału w dialogu technicznym zobowiązani są do przygotowania wstępnej koncepcji z uwzględnieniem maksymalnego wykorzystania terenu przeznaczonego pod inwestycję pod względem ilości samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z koncepcją zagospodarowania terenu z uwzględnieniem zapisów MPZP oraz przedstawienia wstępnych szacunkowych kosztów planowanej inwestycji.
  10. Dialog techniczny zostanie przeprowadzony z Wykonawcami w formie spotkań indywidulanych w siedzibie Zamawiającego lub w formie wideokonferencji. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie więcej niż jednego spotkania z każdym zaproszonym Uczestnikiem.
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbycia wizji lokalnej wykonanych przez Wykonawcę podobnych inwestycji w indywidualnym terminie uzgodnionym wcześniej z Wykonawcą zaproszonym do udziału w dialogu technicznym.
  12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbycia wizji lokalnej zakładu produkcyjnego
   w którym realizowana będzie produkcja domów modułowych na potrzeby realizacji inwestycji.
  13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nagrywania dźwięku lub obrazu podczas prowadzenia dialogu technicznego.
  14. W ramach prowadzonego dialogu technicznego dopuszcza się przekazywanie materiałów, informacji, treści związanych z przedmiotem dialogu technicznego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub bezpośrednio.
  15. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia dialogu technicznego
   z wybranym Wykonawcą, jeżeli uzna, że przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu dialogu technicznego.
  16. W trakcie dialogu technicznego Zamawiający może korzystać z doradztwa ekspertów, lub innych osób. Doradztwo to może być wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzeniu Postępowania o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że nie powoduje to zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad równego traktowania Wykonawców i przejrzystości.
  17. O zakończeniu dialogu technicznego Zamawiający poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej, a w przypadku zakończenia dialogu technicznego po zaproszeniu wybranych Wykonawców do udziału w dialogu technicznym również poprzez przekazanie informacji tym Wykonawcom.
  18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
  19. Wybór Wykonawcy zamówienia, którego dotyczy dialog techniczny, zostanie dokonany
   w trakcie odrębnego Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez „INVEST-PARK DEVELOPMENT” z o.o.
  20. Przeprowadzenie dialogu technicznego nie zobowiązuje Zamawiającego do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.
  21. Każdy Wykonawca dialogu technicznego samodzielnie ponosi wszelkie koszty powstałe w związku z przygotowaniem do udziału i swoim udziałem w dialogu technicznym.
  22. Wykonawcom dialogu technicznego nie przysługują żadne roszczenia w zakresie dialogu technicznego w stosunku do Zamawiającego, w tym w szczególności z tytułu zwrotu kosztów przygotowania do udziału i udziału w dialogu technicznym.
 6. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(RODO), Zamawiający (organizator dialogu technicznego) informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu.
  2. Dane kontaktowe administratora: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, tel. 74 646 25 70 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
  3. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia dialogu technicznego, związanego z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia, które będzie realizowane w formule projektuj i buduj dla inwestycji związanej z budowąbudynków mieszkalnych jednorodzinnych w technologii modułowej w Wałbrzychu.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest niezbędność przetwarzania
   do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE).
  5. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy, współpracownicy i podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora. W zależności od przebiegu zamówienia oraz realizacji umowy podane dane mogą ponadto być przekazane właściwym organom władzy publicznej,
   w szczególności sądom. Odbiorcą są organy lub podmioty publiczne uprawnione
   do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną
  6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania podanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Okres przetwarzania podanych danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe jest obliczany
   w oparciu o następujące kryteria: czasu obowiązywania umowy, przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas, okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Załącznik:

 1. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym
 2. Wykaz zamówień (wzór)
 3. Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia

Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Na przeprowadzenie okresowego czyszczenia separatorów ropopochodnych znajdujących się na nieruchomościach należących do Zamawiającego”.

Dział Zarządzania Mieniem                                                       Wałbrzych dnia 12.05.2023 r.

Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.
Na przeprowadzenie okresowego czyszczenia separatorów ropopochodnych znajdujących się na nieruchomościach należących do Zamawiającego.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:

  • jednokrotne czyszczenie separatorów ( 10 szt.);
  • opróżnianie odstojnika szlamu,
  • usunięcie odpadów nagromadzonych w urządzeniach,
  • płukanie i mycie separatora,
  • kontrola części betonowych i stalowych na uszkodzenia itp.
  • napełnienie separatora czystą wodą (Zamawiający wskaże punkty czerpalne wody),
  • przegląd urządzeń

2.2. Wywóz zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji.
2.3. Po wykonaniu czynności czyszczenia separatorów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół z wykonania prac serwisowych z kodem i ilością odebranych odpadów oraz dostarczy dokument potwierdzający przekazanie odpadów z czyszczenia separatorów do utylizacji.
2.4. Obiekty podlegające kontroli:

Lp. Obiekt Rodzaj separatora
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 30 separator koalescencyjny ropopochodnych z obejściem hydraulicznym PURATOR SEPURATOR 2000: SEP 10/100-1-2,0
2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 28 A separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z osadnikiem i by-passem PURAQUA PUR-K-6/60(1200)
3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 17 separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z osadnikiem HAURATON AQUAFIX SKBP 10/100
4 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 19 separator wirowo-koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-passem BLUE SUPER MAX integrowany z osadnikiem BM-6/60-1,2-1,0
5 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Uczniowska 34 separator ropopochodnych JPRSYSTEM typ SWODBK 30/300 z by-passem i odmulaczem
6 Świebodzicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A separator koalescencyjny substancji ropopochodnych PURAQUA PUR-K-3/30(900)
7 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-passem Biocent BIOSEPT-CB 60/600
8 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala H separator lamelowy substancji ropopochodnych z osadnikiem Ecol-Unicon ESL-ZH 3/30/300
9 Świebodzicki Park Biznesu hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną
ul. Strefowa 5a
betonowy separator substancji ropopochodnych Aquafix SK2BP 6-10/100
betonowy separator węglowodorów Aquafix SK 03/0600

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia do 30.06.2023 r.

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania czyszczenia.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

  • 6.1. Wypełniony formularz nr 1 – Formularz oferty;
  • 6.2. Wypełnione formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy.

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

9. Sposób przygotowania oferty

9.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania

9.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

9.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

9.4 Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

9.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

10. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

10.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Czyszczenie separatorów”

w terminie do 26 maja 2023 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 26 maja 2023 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

10.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 26 maja 2023 r. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

Na przeprowadzenie okresowego czyszczenia separatorów ropopochodnych znajdujących się na nieruchomościach należących do Spółki.

11. Negocjacje

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

12. Kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Wybór oferenta.

Głównym kryterium oceny ofert jest kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp. Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena 100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

13. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

14. Warunki uzupełniające.

14.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

14.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

14.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

14.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
 3. Separatory – Karty Katalogowe