Zapytanie ofertowe – „Wykonanie posadzki przemysłowej na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie posadzki przemysłowej zgodnie z projektem wykonawczym opracowanym przez firmę EKSPERTIS Sp. z o.o.
Sp. k. i poniższymi wytycznymi:

a) Posadzkę przemysłową należy wykonać na części hali tj. w osiach 10-23/A-F na powierzchni 2.160 m2

b) Prace będą polegały m.in. na: usunięciu „starej” wierzchniej warstwy posadzki o grubości 7-10 cm wraz z warstwą ślizgową i wykonanie nowej warstwy posadzki na istniejącej płycie betonowej.

c) Projektowane charakterystyczne obciążenie użytkowe posadzki wynosi 50 kN/m2 z wyłączeniem posadzki na stropie nad kondygnacją „-1” w osiach A-C, dla której to obciążenie wynosi 20 kN/m2.

Przyjęto rozwiązanie polegające na wykonaniu nowej warstwy posadzki z wykorzystaniem warstwy szczepnej między starym i nowym betonem, zespalając tym samym elementy i zapewniając ich współpracę w przenoszeniu obciążeń.

3. Termin wykonania zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia, kończący się wykonaniem dylatacji z Etapu I: do 30 dni od momenty przyjęcia Zamówienia.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl
Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1 W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Wykonanie posadzki przemysłowej”

w terminie do 22 kwietnia 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 22 kwietnia 2022 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 22 kwietnia 2022 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Wykonanie posadzki przemysłowej na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy posadzki

Zapytanie ofertowe – „Dostawa i montaż bramy segmentowej zewnętrznej o wymiarach szer. 350cm x wys. 450cm w budynku inkubatora w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlano-montażowych zgodnie z poniższymi wytycznymi:

a) wykonanie przez uprawnionego projektanta konstruktora i przedłożenie do akceptacji IPD Sp. z o.o. projektu montażu większej bramy segmentowej zewnętrznej w osi „4-5/h” o wymiarach szer. 350 cm x wys. 450 cm w miejsce istniejącej o wymiarach szer. 280 cm x wys. 450 cm;

b) dostawa i montaż bramy segmentowej o wymiarach szer. 350 cm x wys. 450 cm z napędem elektrycznym. Producent bramy oraz parametry charakterystyczne identyczne jak brama istniejąca;

c) dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej pod bramę;

d) wykonanie prac rozbiórkowych: demontaż istniejącej bramy o wymiarach szer. 280 cm x wys. 450 cm i przekazanie jej Zamawiającemu, demontaż płyt warstwowych elewacyjnych w zakresie niezbędnym do montażu większej bramy segmentowej, cięcie podwaliny żelbetowej;

e) wykonanie obróbek blacharskich bramy segmentowej, uzupełnienie posadzki, zastosowanie kątownika pod panelem bramy, uzupełnienie kostki brukowej;

f) uruchomienie zasilania bramy;

g) utylizacja materiałów powstałych podczas prowadzenia prac w tym płyt warstwowych i betonu;

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 12  tygodni od momenty przyjęcia Zamówienia.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl
Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Oferta – montaż bramy”

w terminie do 14 kwietnia 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 14 kwietnia 2022 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 14 kwietnia 2022 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul . Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Dostawa i montaż bramy segmentowej zewnętrznej o wymiarach szer. 350cm x wys. 450cm w budynku inkubatora w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a.”

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a), b), c) oraz zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 3)”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:

2.1.1. okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c) Prawa Budowlanego polegający na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2.2.2. oraz okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3) Prawa Budowlanego.

2.2. Protokół:

Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, który powinien zawierać co najmniej  zgodnie z art. 62a Prawa Budowlanego:

a) datę przeprowadzenia kontroli;

b) imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;

c) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;

d) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;

e) zakres kontroli;

f) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;

g) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;

h) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;

i) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

2.3. Zawiadomienie PINB:

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przeprowadzonej kontroli do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane.

2.4. Obiekty podlegające kontroli:

lp. Obiekt powierzchnia zabudowy (m2) instalacje zakres kontroli
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 30 8083,00 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3
2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 28 A 4758,00 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3
3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 17 2354,06 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3
4 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 19 4521,30 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3
5 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Uczniowska 34 6200,23 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3
6 Żarów Budynek mieszkalny z częścią biurową – Zamkowa 1 493,71 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                        – gazowa;  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
7 Świebodzicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A 1770,89 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
8 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala B i C 621,55 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                        – gazowa;  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
9 hala produkcyjno – magazynowa z częścią  socjalną i techniczną – hala D 421,81 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                        – gazowa;  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
10 hala magazynowa z częścią  socjalną – hala E 553,60 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                        – gazowa;  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
11 hala produkcyjno – magazynowa z częścią  administracyjno – socjalną – hala F 790,42 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                        – gazowa;  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
12 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G 7753,00 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3
13 budynek administracyjno – socjalny przy hali G 1430,00 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                        – gazowa;  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
14 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala H 1989,41 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
15 budynek magazynowy – bunkier 104-75 52,00  wentylacja grawitacyjna  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
16 budynek magazynowy – bunkier 104-80 52,00 wentylacja grawitacyjna  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
17 Świebodzicki Park Biznesu hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną
ul. Strefowa 5a
4941,38 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:

a) do 20.05.2022 r. (dotyczy wszystkich obiektów wskazanych w tabeli z pkt. 2.4);

b) do 15.11.2022 r. (dotyczy obiektów kolejno lp. 1, 2, 3, 4, 5, 12 i 17 z tabeli w pkt. 2.4)

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania kontroli.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera, tel. (+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Oferta – Przeglądy budowlane”

w terminie do 08 kwietnia 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 08 kwietnia 2022 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 08 kwietnia 2022 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

Na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a), b), c) oraz zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 3)”.

9. Warunki uzupełniające.

9.1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

9.2. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

9.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

9.4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

9.5. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

10. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Ogłoszenie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 62/4 oraz 61, zabudowanej budynkiem hotelowo-biurowym położonej w Żarowie przy ul. Zamkowej nr 1, powiat Świdnicki, województwo dolnośląskie.

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

ul . Uczniowska 16, 58-306 WAŁBRZYCH

OGŁASZA

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 dotyczący sprzedaży

 

Nieruchomości gruntowej, którą stanowią działki gruntu nr 61 i 62/4, o łącznej powierzchni 0,2331 ha, zabudowanej zabytkowym budynkiem usługowo-mieszkalnym o pow. użytkowej 1043,02 m2, położonej w miejscowości Żarów, przy ul. Zamkowej nr 1, AM-4, obręb Żarów, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00019388/5, stanowiącej własność „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. w Wałbrzychu.

 

Termin składania ofert: od 24  marca 2022 r. do 26 kwietnia 2022 r.
Data zakończenia ( wyboru ofert) : 26 kwietnia 2022 r. godz. 10.00

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości zabudowanej, wyżej określonej, zwanej dalej „Nieruchomość” lub „Przedmiot przetargu”.

 

1/ OPIS I LOKALIZACJA NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANEJ

Na teren nieruchomości składają się dwie działki ewidencyjne o nr 61, o powierzchni 0,2051 ha i o nr 62/4 o powierzchni 0,0280 ha, zabudowane, o łącznej powierzchni 0,2331 ha. Kształt nieruchomości zwarty. Ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomość jest ogrodzona: od frontu ogrodzenie kute na podmurówce i słupach murowanych z bramą wjazdową, od południa ogrodzenie stalowe w systemie panelowym, od zachodu stare ogrodzenie murowane z cegły ceramicznej. Na działkach znajduje się zabytkowy budynek usługowo-mieszkalny (dawna Villa Treutler-Schlosser) z częścią dobudowaną wraz z instalacjami wewnętrznymi. Teren w pełni zagospodarowany: wyłożony kostką brukową, obsiany trawnikiem, istniejąca zieleń w postaci okazów wiekowych drzew liściastych. Nieruchomość posiada dostęp do sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej. Wjazd oraz wejście na teren działki od strony północnego-wschodu z działki drogowej (ul. Zamkowej) – droga publiczna, o nawierzchni asfaltowej.

Budynek usługowo-mieszkalny – dawna Villa Treutler-Schlosser. Budynek jest w zabudowie wolno stojącej, o 3 kondygnacjach naziemnych, podpiwniczony. Obiekt został rozbudowany w  głąb posesji. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek pełnił funkcję mieszkalną, obecnie siedziba przedszkola na parterze, na piętrze i poddaszu pokoje mieszkalne, nieużytkowane, uprzednio zamieszkałe przez pracowników podstrefy ekonomicznej.

Budynek przy ul. Zamkowej widnieje w Wykazie zabytków w powiecie świdnickim (stan styczeń 2016 r.), rodzaj obiektu: dom mieszkalny, obiekt/zespół: willa. Rok budowy: 1870 (zgodnie z kartoteką budynku).

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Żarów przy ul. Zamkowej nr 1. Lokalizacja nieruchomości bardzo korzystna – w centralnym obrębie miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miejskiego. Najbliższe sąsiedztwo lokalizacji stanowi zabudowa usługowa i mieszkalna, z dużą ilością zieleni, w tym budynek Urzędu Miejskiego, tereny szkoły z boiskiem. W pobliżu tereny zielone – zabytkowy park miejski. Nieruchomość od północnego-wschodu sąsiaduje z drogą dojazdową (ul. Zamkowa – droga asfaltowa). Dogodny dostęp środkami komunikacji samochodowej i publicznej. Możliwość parkowania wzdłuż ulicy lub na parkingu miejskim. Strefa płatnego postoju nie obowiązuje. Dostęp do obiektów usługowo-handlowych jest bardzo dobry. Teren sąsiedztwa z pełną infrastrukturą techniczną: sieć wodociągowa, kanalizacyjna (miejska), gazowa, energetyczna i telekomunikacyjna.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Zamkowej (działka nr 60, AM-4, obręb Żarów).

2/ OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczenie budynku: budynek biurowo-mieszkalny o pow. użytkowej  1043,02 m2 i kubaturze 4350,00 m3.

Zestawienie powierzchni użytkowej poszczególnych pomieszczeń):

 

PARTER

L.p. Rodzaj pomieszczenia P.U. [m2]
1.1 schody 15,52
1.2 hol wejściowy + korytarz 27,53
1.3 pomieszczenie usługowe 28,04
1.4 pomieszczenie usługowe 29,26
1.5 pomieszczenie usługowe 34,01
1.6 pomieszczenie usługowe 42,13
1.7 kuchnia 13,12
1.8 korytarz 13,12
1.9 sala konferencyjna 29,68
1.10 WC 5,04
1.11 WC 5,81
1.12 pomieszczenie usługowe 50,28
1.13 pomieszczenie usługowe 7,99
RAZEM P.U. 301,53
 

PIĘTRO

L.p. Rodzaj pomieszczenia P.U. [m2]
2.1 hol 22,41
2.2 pokój 28,95
2.3 łazienka 10,13
2.4 pokój 19,38
2.5 łazienka 4,81
2.6 przedpokój 4,74
2.7 pokój 27,15
2.8 łazienka 5,20
2.9 przedpokój 4,01
2.10 pokój 17,53
2.11 łazienka 5,20
2.12 przedpokój 3,23
2.13 kuchnia 10,90
2.14 pokój 17,32
2.15 łazienka 3,30
2.16 pomieszczenie gospodarcze 10,69
2.17 klatka schodowa 16,09
RAZEM P.U. 211,04
 

PODDASZE

L.p. Rodzaj pomieszczenia P.U. [m2]
3.1 hol 27,48
3.2 pokój 30,74
3.3 łazienka 7,82
3.4 pokój 20,57
3.5 łazienka 4,83
3.6 przedpokój 5,72
3.7 pokój 26,53
3.8 łazienka 5,20
3.9 przedpokój 4,01
3.10 pokój 18,18
3.11 łazienka 5,20
3.12 przedpokój 3,44
3.13 kuchnia 11,09
3.14 pokój 18,14
3.15 łazienka 3,36
3.16 przedpokój 3,44
3.17 klatka schodowa 15,55
RAZEM P.U. 211,30
ŁĄCZNA P.U. 723,87

 

Nieruchomość objęta jest dwoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obszarze miasta Żarowa, zatwierdzony uchwałą nr LVI/343/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 października 2006 r. działka gruntu nr 61 i część działki gruntu nr 62/4 (ok. 38%) znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem A.34 Ut – teren usług turystycznych (hotel).

Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian. Budynki oznaczone na rysunku planu ujęte w ewidencji zabytków nieruchomych, objęte są ochroną wraz z terenem posesji, na której są zlokalizowane. Teren zlokalizowany jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. Wszelkie działania inwestycyjne wymagają uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Dodatkowe informacje: granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, granice obszarów rehabilitacji obecnego zagospodarowania i infrastruktury technicznej, strefa „B” – ochrony konserwatorskiej, obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, strefa „K” – ochrony krajobrazu, granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego przy ulicy Zamkowej w Żarowie, zatwierdzony uchwałą nr XXVII/144/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2008 r. część działki gruntu nr 62/4 (ok. 62%) znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem M/U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Dodatkowe informacje: granice obszarów rehabilitacji obecnego zagospodarowania i infrastruktury technicznej, strefa „B” – ochrony konserwatorskiej, obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, strefa „K” – ochrony krajobrazu, granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej.

W dniu 30 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę Nr XXXVII/295/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Zamkowej w Żarowie, obejmującego Nieruchomość stanowiącą Przedmiot Przetargu.

3/ STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

1.Zgodnie z zapisami z Księgi Wieczystej nr SW1S/00019388/5, właścicielem nieruchomości jest “INVEST- PARK DEVELOPMENT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu. W dziale III i IV księgi wieczystej brak jest wpisów.

2.Burmistrz Miasta Żarów wydał w dniu 24 września 2018 r. decyzję nr K.6131.90.2018 (stanowiącą Załącznik nr 3), która zezwalała „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. na usunięcie zagrażającego bezpieczeństwu drzewa (dębu czerwonego), jednocześnie nakładając obowiązek na Spółkę wykonania nowych nasadzeń (cztery sztuki drzew liściastych) oraz dbania o nie przez okres trzech lat od nasadzenia. Spółka w maju 2019 roku nasadziła cztery leszczyny. Okres ochronny obowiązuje do czerwca 2022 r.

Do obowiązków nowego właściciela będzie należało dbanie o przedmiotowe drzewa co najmniej do czerwca 2022 r. Po tym terminie nowy właściciel jest zobowiązany poinformować Burmistrza o wykonaniu decyzji.

 

3.Poza określonymi w ust. 2 powyżej obowiązkami, Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów, ograniczonych praw rzeczowych, hipotek i obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu.

 

4.Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.

5.Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 4 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

4/ CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) netto.
 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.
 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.
 4. Sprzedaż Nieruchomości objęta jest zwolnieniem od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43. ust 1 pkt 10. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług*.

5/ WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej, tj. 125 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2022 r. na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840, przy czym liczy się data wpływu na rachunek Spółki.
 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Żarowie ”.

6/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące oferowanej nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce PRZETARGI/OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA SPRZEDAŻOWE, oraz na stronie portalu: www.biznespolska.pl, a także w siedzibie Spółki.

Oferent może obejrzeć Nieruchomość przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką terminu oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

 

7/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2287).
 3. Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.
 4. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 5. członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego,
 6. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego,
 7. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
 8. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a)-c),
 9. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

8/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- II piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki
 2. Oferta powinna być złożona w terminie do 26 kwietnia  2022 r. do godz.10:00.
 3. Oznaczenie koperty: „Pisemny przetarg nieograniczony – Nieruchomość zabudowana w Żarowie”.
 4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą decydujące znaczenie ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
 5. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.
 6. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.
 7. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 8. W przypadku złożenia przez kilku oferentów takiej samej ceny nabycia, która okazała się najkorzystniejsza, Komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny tylko dla tych oferentów.

9/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

10/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

Przetarg odbędzie się (otwarcie ofert) w dniu 26 kwietnia 2022 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- II piętro), o godz. 10:30.

 

11/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

 1. Spółka ma prawo w każdym czasie zamknąć przetarg bez dokonania wyboru i bez podania przyczyn.
 2. Spółka może odwołać przetarg w każdym czasie, niezwłocznie podając stosowną informację poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.
 3. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie, o czym Spółka niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej.
 4. O zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. niezwłocznie zawiadomi pisemnie wszystkich oferentów.
 5. W związku z odwołaniem lub zamknięciem przetargu bez dokonania wyboru oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o., poza roszczeniem o zwrot wpłaconego wadium.

 

12/ ZAŁĄCZNIKI I FORMULARZE.

1/ Formularz nr 1 – Formularz Oferty

2/ Formularz nr 2 –Klauzula informacyjna RODO

3/ Załącznik nr 1 – Specyfikacja istotnych warunków przetargu

4/ Załącznik nr 2 – Dokumentacja zdjęciowa

5/ Załącznik nr 3 – Decyzja Burmistrza Miasta Żarów

 

*Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług „podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art.43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1)są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2)złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

 

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją nagrzewnic oraz promienników zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją nagrzewnic oraz promienników zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia.

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przeglądu wraz z ich konserwacją nagrzewnic i promienników, która powinna obejmować w szczególności:

a) Kontrolę i czyszczenie palników wraz z regulacją spalania;

b) Kontrolę przewodów doprowadzających powietrze do spalania i odprowadzających spaliny;

c) Kontrolę stanu rur promienników / wymienników ciepła nagrzewnic;

d) Kontrolę działania urządzeń zabezpieczających i regulacyjnych;

e) Kontrolę szczelności urządzeń i instalacji gazowej przy urządzeniu;

f) Kontrola i czyszczenie wentylatorów;

g) Doraźne prace naprawcze niewymagające wymiany części;

h) Diagnostyka i raport uszkodzeń i zużycia eksploatacyjnego.

2.2. Obiekty objęte kontrolą

Lp. Obiekt Dane urządzenia Ilość Rok montażu urządzenia
1 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala A Promiennik gazowy Mark Infra 22 8 szt. 2014
2 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek B i C Promiennik gazowy Mark Infra 22 3 szt. 2014
3 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek D Promiennik gazowy Mark Infra 22 2 szt. 2014
4 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek E Nagrzewnica gazowa TR15 Winterwarm Q=16,2 kW 3 szt. 2014
5 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala G Nagrzewnica gazowa Mark typu GSD

Q = 54,5 kW (11 szt.), Q = 27,2 kW (1 szt.)

12 szt. 2018
Nagrzewnica gazowa Mark typu GCD

Q = 54,5 kW

2 szt.
6 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala H Aparat grzewczo wentylacyjny gazowy Q = 30,7 kW 4 szt. 2018
7 Dzierżoniów Ul. Strefowa 17 Nagrzewnica gazowa TR15 Winterwarm Q= 34,5 kW (stara część) 4 szt. 2012
Nagrzewnica gazowa Robur Q = 20,6kW (nowa hala 4 szt. 201
8 Dzierżoniów Ul. Strefowa 19 Promiennik gazowy Mark Infra 22 12 szt. 2014
Promiennik gazowy Mark Infra 38 4 szt.
9 Świdnica ul. Towarowa 28A Promiennik gazowy Mark Infra 22 16 szt. 2014
10 Świdnica Ul. Towarowa 30 Promiennik gazowy Winterwarm Q = 34,5 kW (hala środkowa) 14 szt. 2012
Nagrzewnica gazowa Mark GSX 35, Q=34,9 kW (hala po prawej) 4 szt. 2019
Nagrzewnica gazowa Mark GSX 35, Q=34,9 kW (hala po lewej) 4 szt. 2020
11 Wałbrzych  ul. Uczniowska 34 Promiennik gazowy MARK INFRA MONO 38 14 szt. 2010

Uwaga: Zamawiający zapewnia zwyżkę tylko na obiektach zlokalizowanych w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38.

2.3. Protokół

Wykonawca po wykonaniu przeglądu sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informacje o nazwie firmy dokonującej przeglądu, dacie wykonania przeglądu,  wykonywanych czynnościach podczas przeglądu, imię i nazwisko osoby kontrolującej, informacje o posiadanych uprawnieniach osób przeprowadzających przegląd. Ponadto protokół pokontrolny powinien zawierać raport zużycia eksploatacyjnego wszystkich urządzeń.

3. Termin wykonanie zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:

do 31.05.2022 r.

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania przeglądów.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania przeglądów. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Przegląd nagrzewnic i promienników”

w terminie do 04 kwietnia 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 04 kwietnia 2022 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 04 kwietnia 2022 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją nagrzewnic oraz promienników zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

 

9. Warunki uzupełniające.

9.1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

9.2. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

9.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

9.4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

9.5. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

10. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją kotłów gazowych zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia.

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przeglądu kotłów gazowych wraz z ich konserwacją, która powinna obejmować w szczególności:

 1. Czyszczenie głównego wymiennika ciepła ,
 2. Płukanie palnika kotła,
 3. Czyszczenie elementów zapłonowych,
 4. Kontrolę zabezpieczeń kotła,
 5. Kontrolę szczelności wodnej i gazowej kotła,
 6. Kontrolę naczynia wzbiorczego kotła,
 7. Kontrolę mocy kotła,
 8. Kontrolę filtrów kotła,
 9. Kontrolę automatyki,
 10. Wymianę uszczelki pokrywy komory spalania

2.2.Obiekty objęte kontrolą

 

Lp. Obiekt Dane kotła Ilość Rok produkcji kotła
1 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek A Brotje WGB 70 E 70 kW 1 szt. 2014
2 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek B i C Brotje WGB 28 E 28 kW 4 szt. 2014
3 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek D Brotje WGB 15 E 28 kW 1 szt. 2011
4 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek F De Dietrich MCR/Ii 24/28 MI 23,60 kW 2szt. 2010/2021
TERMET EcoCondens SILVER 25 kW.
5 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 (budynek socjalny przy  hali G – kotłownia) Viessmann Vitoplex 100 PV1 400 kW 1 szt. 2011
6 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala G TERMET EcoCondens SILVER 25kw 1 szt. 2018
7 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala H Red by TERMET 25/30 1szt. 2018
8 Dzierżoniów Ul. Strefowa 17 De Dietrich MCA 115 107 kW 1 szt. 2011
9 Dzierżoniów Ul. Strefowa 19 Brotje WGB 110 E 110 kW
10 Świdnica ul. Towarowa 28A De Dietrich MCA 45 40 kW 4 szt. 2014
11 Świdnica Ul. Towarowa 30 De Dietrich MCA 115 107 kW 2 szt. 2011 / 2019
De Dietrich C230-130 Eco130 kW
12 Wałbrzych  ul. Uczniowska 34 Viessman Vitodens 100-W Wb1b 23,70 kW (budynek techniczny) 3 szt. 2010
TERMET Miniterm Turbo Gco-Dp-21-13-24/24 24 kW (mała kotłownia)
Viessmann Vitodens 200-W WB 2b 72,6 kW (główna kotłownia)

 

2.3. Protokół

Wykonawca po wykonaniu przeglądu sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informacje o nazwie firmy dokonującej przeglądu, dacie wykonania przeglądu,  wykonywanych czynnościach podczas przeglądu, imię i nazwisko osoby kontrolującej, informacje o posiadanych uprawnieniach osób przeprowadzających przegląd.

 

3. Termin wykonanie zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:

do 13.05.2022 r.

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania przeglądów.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania przeglądów. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Przegląd kotłów” w terminie do 30 marca 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 30 marca 2022 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 30 marca 2022 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją kotłów gazowych zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

9. Warunki uzupełniające.

9.1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

9.2. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

9.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

9.4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

9.5. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

10. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót budowlanych polegających adaptacja pomieszczeń biurowo-socjalnych w biurowcu G położonym w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na potrzeby najemcy”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń biurowo-socjalnych w biurowcu G położonym w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38, zgodnie z poniższym zakresem i warunkami:

a) Zakup oraz dostawa materiałów budowlanych i urządzeń;

b) Wykonanie kompletu robót budowlanych, w tym zakresu architektoniczno-budowlanego, instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnych;

Branża architektoniczno-budowlana

c) Wykonanie wydzieleń w systemie lekkiej zabudowy z płyt g-k na ruszcie stalowym. Grubość ścianki 125mm (płyta12,5mm + profil CW i UW 100 + wełna + płyta 12,5mm). Układ ścian zgodnie z załączonymi rzutami I i II piętra stanowiącymi Załącznik nr 1;

d) Ściany pomieszczenia serwerowni na I piętrze należy wymurować z bloczków komórkowych (gazobetonowych) grubości 24cm. Następnie ściany te należy obłożyć płytami g-k;

e) Standard wykończenia podłóg: wykończenie wykładzina PCV w pomieszczeniach biurowych, komunikacji, serwerowni (antystatyczna), wykładzina w cenie do 60 zł/m2;

f) Dla nowo powstałych pomieszczeń drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe (bezklasowe), kolorystyka zgodna z istniejącą; pomieszczenie serwerowni należy zamontować drzwi w klasie C;

g) Nowo powstałe ściany g-k należy pomalować na biało (lub inny uzgodniony kolor z Zamawiającym);

h) Ściany istniejące, sufity oraz ściany klatki schodowej – należy przemalować na biało, w przypadku miejscowych uszkodzeń, pęknięć należy je przeszpachlować i uzupełnić ubytki;

i) Wykonanie zabudów z płyt g-k instalacji rur c.o. (piony) na I i II piętrze, wraz z ich pomalowaniem;

j) Usunięcie ściany działowej na I i II piętrze zgodnie z Załącznikiem nr 1;

k) Na I piętrze należy zdemontować zabudowę meblową – kuchenną oraz płytki ceramiczne (z podłogi i ściany);

l) W pomieszczeniach biurowych należy zamontować rolety pionowe do wysokości parapetu;

m) Na spoczniku klatki schodowej między parterem a I piętrem należy zamontować drzwi stalowe ażurowe z wideomofonem.

Branża instalacji elektrycznych

n) Rozmieszczenie gniazd elektrycznych i komputerowych zgodnie z Załącznikiem nr 2, na ścianach murowanych instalację elektryczną i komputerową należy rozprowadzić w korytach natynkowych, w ścianach z płyt g-k obie instalacje należy poprowadzić w środku ściany;

o) Wykonanie rozdziału oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego;

p) Do pomieszczenia serwerowni należy doprowadzić światłowód oraz niezależny obwód energii elektrycznej;

r) W aneksie kuchennym na II piętrze należy zamontować przepływowy podgrzewacz wody;

s) W sanitariach na I i II piętrze należy zamontować bojler elektryczny o pojemności 80 l;

t) Drzwi wejściowe na I i II piętro, oraz drzwi do serwerowni należy objąć ochroną np. poprzez system sygnalizacji włamania i napadu.

Branża instalacji sanitarnych

t) W sanitariatach na I i II piętrze w miejscu pisuaru należy zamontować brodzik wraz z prysznicem;

u) Na II piętrze w aneksie kuchennym należy wykonać instalację wodno-kanalizacyjną oraz zamontować baterię.

Warunki uzupełniające

v) Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 12 tygodni od podpisania umowy lub zlecenia z Zamawiającym.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r., została zrealizowana w charakterze wykonawcy minimum jedno zlecenie wykonania robót budowlanych o wartości min. 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) potwierdzone referencjami lub protokołem odbioru końcowego.

5. Miejsce wykonania robót

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki adres: Świebodzice, ul. Wałbrzyska 38 biurowiec G.

6. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

7. Dostawa i rozładunek materiałów

Dostawę i rozładunek materiałów i elementów zamówienia dokonuje Oferent na koszt własny.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera, tel. (+48) 691 324 666, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

9. Dokumenty składające się na ofertę

9.1. Wypełniony formularz – informacje o oferencie – Formularz nr 1, stanowiący Załącznik nr 3;

9.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2, stanowiący Załącznik nr 4;

9.3. Referencje/protokół odbioru końcowego dla zrealizowanych robót budowlanych.

10. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

12. Sposób przygotowania ofert

12.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

12.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

12.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Zaleca się aby wszystkie strony oferty ponumerować i parafować przez osoby podpisujące ofertę.

12.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

12.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

13.Terminy składania ofert

13.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

 „Adaptacja pomieszczeń biurowych – SbPP”

w terminie do 08 lutego 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 08 lutego 2022 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

13.2. W formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na II piętrze lub za pośrednictwem poczty), w nieprzekraczalnym terminie do 08 lutego 2022 r.do godziny 10.00. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

ul . Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

Adaptacja pomieszczeń biurowo-socjalnych w biurowcu G położonym w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na potrzeby najemcy

13.3. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu.

14. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 100% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 100, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

15. Gwarancja jakości

Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia oferowany przez oferenta nie może być krótszy niż 24 miesięcy.

16. Warunki uzupełniające

16.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

16.2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający 16.3.przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

16.4.Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

17. Wykaz Załączników i Formularzy

Załącznik nr 1 – Rzut I i II piętra;

Załącznik nr 2 – Rzut I i II piętra z rozmieszczenie gniazd elektrycznych i komputerowych;

Załącznik nr 3 – Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie

Załącznik nr 4 – Formularz nr 2 – Formularz Oferty

Zapytanie ofertowe „Na wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34 ust. 2 oraz na okresową obsługę czyszczenia przewodów spalinowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34 ust. 1 pkt. 3) dla obiektów będących własnością IPD Sp. Z o.o.”

Zapytanie ofertowe –

„Na wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  § 34 ust. 2

oraz

na okresową obsługę czyszczenia przewodów spalinowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34 ust. 1 pkt. 3)

dla obiektów będących własnością IPD Sp. Z o.o.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest:

a) wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych w lutym 2022r., zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 34 ust. 2;

b) wykonanie, w lutym 2022r. i w sierpniu 2022r., czyszczenia przewodów spalinowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 34 ust. 1 pkt 3);
dla poniższych obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.

2.2. Obiekty podlegające czyszczenia:

lp. Obiekt Ilość kotłów gazowych
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 30 2 szt.
2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 28 A 4 szt.
3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 17 1 szt.
4 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 19 2 szt.
5 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Uczniowska 34 3 szt.
7 Żarów Budynek mieszkalny z częścią biurową – Zamkowa 1 1 szt.
8 Świebodzicki Park Przemysłowy
ul. Wałbrzyska 38
hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A 1 szt.
9 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala B i C 4 szt.
10 hala produkcyjno – magazynowa z częścią  socjalną i techniczną – hala D 1 szt.
12 hala produkcyjno – magazynowa z częścią  administracyjno – socjalną – hala F 2 szt.
13 budynek administracyjno – socjalny przy hali G 1 szt.
hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G (najemca MTS) 1 szt.

 

14 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala H 1 szt.
15 Świebodzicki Park Biznesu
ul. Strefowa 5a
hala produkcyjno – magazynowa z częścią biurową 1 szt.

 

2.3. Protokół:

Wykonawca po wykonaniu czyszczenia sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informację: o nazwie firmy dokonującej czyszczenia, datę wykonania, datę następnego czyszczenia oraz imię i nazwisko osoby czyszczącej, oraz informacje o posiadanych uprawnieniach osób przeprowadzających czyszczenia.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia odpowiednio:

a) do 02.2022 r. – zakres z punktu 2.1 a)

b) do 28.02.2022 r. – zakres z punktu 2.1 b)

c) do 08.2022 r. – zakres z punktu 2.1 b)

 

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania czyszczenia.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania prac.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania czyszczenia. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

  • 6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
  • 6.1. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Czyszczenie przewodów went. i spalinowych”

w terminie do 04 lutego 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 04 lutego 2022 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 04 lutego 2022 r. do godziny: 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Na wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  § 34 ust. 2

oraz na okresową obsługę czyszczenia przewodów spalinowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  § 34 ust. 1 pkt. 3)  dla obiektów będących własnością IPD Sp. Z o.o.”

9. Warunki uzupełniające.

9.1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

9.2. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

9.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

9.4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

9.5. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

10.1. Wykaz Załączników i Formularzy

10.1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,

10.2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Oferta sprzedaży nieruchomość gruntowa niezabudowanej zlokalizowana w Nowej Rudzie przy ul. Słupieckiej, o łącznej pow. 5,8444 ha, Teren przeznaczany pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową.

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu,

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

OGŁASZA

 PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 dotyczący sprzedaży

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Nowej Rudzie przy ul. Słupieckiej, obręb 0006 Słupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 5/1, 6, 7/3, 19/1, 20, 21/1, 21/2, 22/3, 22/5, 23/6, 24/9 o łącznej pow. 5,8444 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW2K/00017452/1. Teren niezabudowany, przeznaczany pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową, której właścicielem jest „Invest-Park Development” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych.

 

Data składania ofert: od 18 stycznia 2022 r. do 21 lutego 2022 r.

Data zakończenia (data otwarcia ofert) 21 lutego 2022 r.

 

 

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. (+48) 74 646-25-70

email: ipd@ipdevelopment.pl

www.ipdevelopment.pl

 

 

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Nowej Rudzie przy ul. Słupieckiej, obręb 0006 Słupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  o numerach: 5/1, 6, 7/3, 19/1, 20, 21/1, 21/2, 22/3, 22/5, 23/6, 24/9 o łącznej pow. 5,8444 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW2K/00017452/1.
 2. Teren niezabudowany, w skład którego wchodzą działki o pow. od 0,0446 ha do 1,3058 ha o zróżnicowanych kształtach oraz drogi nieurządzone o pow. od 0,0281 ha do 0,1344 ha (dalej: Nieruchomość ).
 3. Nieruchomość położona w otoczeniu terenów niezabudowanych, od strony północno-wschodniej w sąsiedztwie asfaltowej ścieżki rowerowej i drogi wojewódzkiej relacji Nowa Ruda – Wałbrzych. Na południe od Nieruchomości zlokalizowane jest osiedle domków jednorodzinnych. Wjazd na teren Nieruchomości realizowany jest z drogi asfaltowej, przez ścieżkę rowerową, biegnącą równolegle do drogi wojewódzkiej.

W pobliżu Nieruchomości znajdują się atrakcje turystyczne i widokowe, m.in. Góra Wszystkich Świętych z wieżą widokową, Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Ziemi Noworudzkiej, Góra Świętej Anny z wieżą widokową.

Przez działki nr 5/1, 6 i 7/3, równolegle do drogi krajowej przebiegają sieci infrastruktury, tj. wodociąg i sieć telekomunikacyjna.

 1. Zbycie Nieruchomości jako składników aktywów trwałych wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii wynikających z Umowy Spółki.
 2. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
 3. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 387/XLVII/14 z dnia 09 kwietnia 2014 r. przeznaczone są dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług, występujących zarówno razem, jak i osobno. Wymienione w ust. 1 działki w miejscowym planie oznaczone są symbolem 1MNU
 4. Nieruchomości wolne są od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie są przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jego rozporządzaniu.
 5. Dział III i IV księgi wieczystej nr SW2K/00017452/1 żadnych wpisów nie zawiera.

 

II. CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 2 922 200,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście 00/100) netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący.
 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

 

III. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj.
  146 110,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy sto dziesięć złotych 00/100).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 21 lutego 2022 r. na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840, przy czym liczy się data wpływu na konto Spółki.
 3. W tytule wpłaty proszę wpisać: DOTYCZY: PRZETARG – Nieruchomość w Nowej Rudzie.

 

IV.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce PRZETARGI/OGŁOSZENIA – OGŁOSZENIA SPRZEDAŻOWE oraz   na stronie portalu: www.biznes-polska.pl. Oferent może obejrzeć Nieruchomość przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką terminu oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

 

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 • członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;
 • podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;
 • osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
 • małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
 • osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- II piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółk
 2. Oferta powinna być złożona w terminie do 21 lutego 2022 r. do godz.10:00.
 3. Oznaczenie koperty: „Pisemny przetarg nieograniczony – Nieruchomość w Nowej Rudzie”.
 4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą decydujące znaczenie ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
 5. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.
 6. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.
 7. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 8. W przypadku złożenia przez kilku oferentów takiej samej ceny nabycia, która okazała się najkorzystniejsza, Komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny tylko dla tych oferentów.

 

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

 

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie ofert) w dniu 21 lutego 2022 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- II piętro), o godz. 10:30.

 

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

 1. Spółka ma prawo w każdym czasie zamknąć przetarg bez dokonania wyboru i bez podania przyczyn.
 2. Spółka może odwołać przetarg w każdym czasie, niezwłocznie podając stosowną informację poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.
 3. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie, o czym Spółka niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej.
 4. O zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. niezwłocznie zawiadomi pisemnie wszystkich oferentów.
 5. W związku z odwołaniem lub zamknięciem przetargu bez dokonania wyboru oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., poza roszczeniem o zwrot wpłaconego wadium.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.
 2. Załącznik Klauzula Informacyjna RODO

 

 

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w ramach usunięcia kolizji inwestycji z siecią Tauron Dystrybucja S.A. przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie, dz. nr 47/3, 48/2, 49/3, 50, 51/4 obręb Zachód”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w ramach usunięcia kolizji planowanej inwestycji z siecią Tauron Dystrybucja S.A. przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie, dz. nr 47/3, 48/2, 49/3, 50, 51/4 obręb Zachód, zgodnie z poniższym zakresem:

a) Wykonanie szczegółowych oględzin nieruchomości, istniejącej oraz projektowanej trasy sieci,

b) Wykonanie projektu budowlanego przebudowy sieci zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. (Załącznik nr 3) oraz koncepcją usunięcia kolizji (Załącznik nr 4),

c) Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych jeżeli wystąpi taka konieczność,

d) Uzgodnienie projektu z Tauron Dystrybucja S.A.,

e) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji wymaganych do wykonania przedmiotu zamówienia,

f) Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę,

g) Zamawiający posiada mapę do celów projektowych (Załącznik nr 5),

h) Zamawiający udzieli wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego,

 

3. Termin wykonania zamówienia

Oferent w formularzu oferty zaoferuje najkrótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia od podpisania umowy lub zlecenia z Zamawiającym pozwalający na rzetelne wykonanie  zamówienia.

4. Lokalizacja przedmiotu zamówienia

Lokalizacja obiektu objętego zamówieniem: woj. Dolnośląskie, powiat dzierżoniowski, adres: 58‑200 Dzierżoniów, ul. Strefowa, dz. nr 47/3, 48/2, 49/3, 50, 51/4 obręb Zachód.

5. Wizja lokalna przedmiotu zamówienia

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej nieruchomości i obiektu objętego zamówieniem. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę

7.1. Wypełniony formularz – informacje o oferencie – Formularz nr 1

7.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby umocowane do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

8. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich na rachunek wykonawcy.

10. Sposób przygotowania ofert

10.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

10.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

10.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim

11. Terminy składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: jacek.lipicki@ipdevelopment.pl w terminie do 31 stycznia 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci wiadomości e-mail zawierającej zeskanowane dokumenty podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta.

12. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to oferta o najniższej cenie.

Załącznik nr 1 – Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie

Załącznik nr 2 – Formularz nr 2 – Formularz Oferty

Załącznik nr 3 – Warunkami technicznymi usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej

Załącznik nr 4 – Koncepcja usunięcia kolizji

Załącznik nr 5 – Mapa do celów projektowych