I Pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

1/ działka gruntu nr 39/8, o powierzchni 33.199 m2, położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 0005 Zachód, w rejonie ulicy Strefowej, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1D/00054776/5.

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,
58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,
Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowej, wyżej wymienionej, stanowiącej własność Spółki, zwanej dalej „nieruchomość”.

1/ OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ działka gruntu nr 39/8, o powierzchni 33 199 m2 , położona w Dzierżoniowie, Obręb nr 0005 Zachód, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1D/00054776/5.

2/ OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr XLIV/425/06 z dnia 23.10.2006 r.; przeznaczonym pod zabudowę przemysłową, składy i magazyny (symbol P1).
2/ Względem Nieruchomości przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego nie mają zastosowania.
3/ Nieruchomość stanowią użytki – łąki trwałe, w tym: klasa III – 32 755 m 2, klasa IV- 444 m2 posiada dostęp do drogi publicznej.
4/ Nieruchomość w kształcie regularnego wieloboku położona jest na obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, otoczona jest zabudową przemysłową, składową i produkcyjną, oraz terenami inwestycyjnymi.
5/ Przez Nieruchomość przebiega trasa gazociągu przesyłowego podwyższonego średniego ciśnienia posiadająca strefę ochronną wyłączoną z zabudowy kubaturowej o szerokości 25m w każdą stronę licząc od gazociągu. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieprzekraczalna linia zabudowy znajduje się w odległości 25m od sieci gazowej zgodnie ze strefą ochronną tej sieci.
6/ Gminie Miejskiej Dzierżoniów w stosunku do Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity Dz. U. z 2015r. nr 1774 z późn. zm.
7/ Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. przysługuje prawo pierwokupu, zgodnie z Ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych (Ustawa z 20.10.1994 r. Art. 8. Ust.2.
8/ Zgodnie z Umową Spółki wymagane jest uzyskanie akceptacji organów nadrzędnych Spółki odnośnie wyboru nabywcy.

3/ CENA WYWOŁAWCZA

1/ Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi: 1 742 947,50 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem złotych 50/100 ), netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

4/ VADIUM

1/ Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 87 147,38 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych, 38/100 );
2/ Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 20 czerwca 2018 r. na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840, przy czym liczy się data wpływu na konto Spółki.
3/ W tytule wpłaty proszę wpisać: Wadium – przetarg na nieruchomość w Dzierżoniowie nr 39/8

4/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

1/ Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące oferowanej nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe oraz na stronie portalu: www.biznes-polska.pl

5/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

6/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1/ Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) w terminie do dnia 21 czerwca 2018 r. do godz.10:00.
2/ Oznaczenie koperty: I pisemny przetarg nieograniczony – 21 czerwca 2018r.
3/ Sposób przygotowania oferty określa SIWP.

7/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

1/ Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

8/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21 czerwca 2018 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI
„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,
O GODZ. 10: 30

 

9/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

1/ „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odstąpić od przetargu, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

 

 

 

10/ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1/ Zaświadczenie odnośnie wód śródlądowych stojących

Spółka złożyła wniosek do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wydanie zaświadczenia że nieruchomość gruntowa nr 39/8 nie jest pokryta śródlądowymi wodami stojącymi. Dokumentacja zostanie uzupełniona o przedmiotowe zaświadczenie po jego otrzymaniu.

 

2/ Czy istnieją jakiekolwiek umowy, które upoważniałyby podmioty trzecie do korzystania z nieruchomości 39/8 wystawionej do przetargu?

Nie ma takich umów

 

3/ Czy IPD wiążą obecnie jakiekolwiek zobowiązania w stosunku do nieruchomości? Czy wiadomo o możliwości powstania takich zobowiązań w przyszłości? Jeżeli tak – proszę podać szczegóły.

IPD nie posiada zobowiązań i nie posiada wiedzy o możliwości ich powstania w przyszłości.

 

4/ Czy zostały zgłoszone jakiekolwiek wnioski do sądu wieczystoksięgowego, których treść nie jest ujawniona w księgach wieczystych nieruchomości?

Nie zostały

 

5/ dokument nabycia tytułu prawnego do nieruchomości

Akt notarialny nabycia nieruchomości przez IPD nie będzie prezentowany potencjalnym Klientom

 

6/ Czy oferent, aby spełnić warunki specyfikacji dot. ogłoszonego przetargu, może zaoferować cenę równą cenie wywoławczej ?

Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa/wyższa od ceny wywoławczej.

 

7/ Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z §5 ust. 1 lit. g oferent zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez IPD na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ustawa ta w podanym w specyfikacji zakresie utraciła jednak moc z dniem 25 maja 2018 r. Czy wobec tego oferent powinien złożyć oświadczenie na gruncie nieobowiązujących przepisów, czy też na podstawie innych tj. aktualnie obowiązujących, jeśli tak – to prosimy o wskazanie treści oświadczenia jakie powinien złożyć oferent na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów.

Podmioty deklarujące zamiar udziału w postępowaniu przetargowym godzą się na określone prawem uwarunkowania związane z ich udziałem w postępowaniu, w tym na upublicznienie informacji zawierających ich dane osobowe. TREŚĆ OŚWIADCZENIA Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w dniu złożenia oferty

 

8/ Warunki udziału w przetargu i wymagane dokumenty

W § 5 SIWP zmianie ulega zapis :
„zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotowej nieruchomości oraz z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego”

I otrzymuje nowe brzmienie:
zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym Nieruchomości oraz z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący oraz wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi do czterech lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości,

 

9/ W załączniku nr 1 do SIWP – Formularzu Oferty

Zmienia się zapis w pkt. 6 na :
– zapoznałem się ze stanem prawnym i faktycznym Nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz z treścią specyfikacji przetargowej, którą przyjmuję jako obowiązującą, oraz wyrażam zgodę na ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi do czterech lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości.

Zmodyfikowany formularz oferty – załącznik nr 10

 

10/ Kancelaria notarialna

Spółka wyraża zgodę na wybór kancelarii notarialnej przez klienta , z zastrzeżeniem , że IPD uzyska projekty (umowy warunkowej oraz umowy przeniesienia własności) przynajmniej na dwa tygodnie wcześniej przed wyznaczonymi i potwierdzonymi przez strony datami ich podpisania i kancelaria znajduje się w odległości do 100 km od siedziby Spółki.

 

 

ZAŁĄCZNIKI.

1/ Specyfikacja istotnych warunków przetargu
2/ Załącznik nr 1 – Formularz Oferty 
3/ Zaświadczenie o rewitalizacji 
4/ Zaświadczenie Ws Urządzenia Lasu 
5/ Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
6/ Wypis i wyrys
7/ Usytuowanie Nieruchomości W Obrebie WSSE
8/ Odpis zwykły KW 
9/ MPZP Informacja
10/ Zmodyfikowany formularz oferty