Pisemny przetarg nieograniczony dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) – postępowanie dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa hali magazynowej, położonej w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 na terenie Świdnickiego Parku Przemysłowego dz. gr. 1656/3 – Etap II.”

 

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”
Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16
tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74
e-mail: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

 

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) – postępowanie dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:

„Rozbudowa hali magazynowej, położonej w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 na terenie Świdnickiego Parku Przemysłowego dz. gr. 1656/3 – Etap II.”

I. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunków postępowania przetargowego, w tym w szczególności w zakresie przygotowania i złożenia ofert, kryteriów oceny ofert, warunków wyboru wykonawcy, określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna, wyłącznie do wglądu, na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl w zakładce „OGŁOSZENIA”.

II. Jednym z warunków przyjęcia oferty jest nabycie SIWP od „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. SIWP można nabywać dokonując wpłaty kwoty 615,00 zł brutto (sześćset piętnaście złotych) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.

III. Ofertę należy złożyć w terminie do 21 września 2018 r. do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze.

IV. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2018 r. o godzinie 12.30 w siedzibie „INVESTPARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (58-306), na I piętrze.

V. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia Przetargu bez wybrania oferty, w tym bez podania przyczyny, a w szczególności gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu Przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej.

 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie nr 1

Zgodnie z pkt. 6.3.5 SIWP Wykonawca aby spełnić warunek udziału w postępowaniu, powinien posiadać ubezpieczenie OC na kwotę co najmniej 5.000.000 zł, natomiast w pkt. 9.3.1 j) SIWP (zawartość oferty) wymagane jest załączenie do oferty opłaconej polisy na kwotę nie niższą niż 2.000.000 zł. Proszę o podanie wymaganej wartości polisy OC Wykonawcy.

Odpowiedź nr 1

Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie OC na kwotę co najmniej 5.000.000 zł.

Pytanie nr 2

W pkt. 9.3.1 n) wymagany do oferty jest zaparafowany projekt umowy wraz ze wzorem karty gwarancyjnej (Załącznik nr 5 do umowy). Zamieszczona dokumentacja nie posiada załącznika nr 5. Proszę o udostępnienie wzory karty gwarancyjnej (Załącznik nr 5 do umowy).

Odpowiedź nr 2

Wzór karty gwarancyjnej dostępny do pobrania pod poniższym linkiem.
Karta gwarancyjna

Pytanie nr 3

Czy projekty wykonawcze są w zakresie Generalnego Wykonawcy czy zostaną przekazane przez Inwestora?

Odpowiedź nr 3

Projekty wykonawcze, projekty warsztatowe i inne opracowania wykonawcze są w zakresie Generalnego Wykonawcy

Pytanie nr 4

Jaka jest kolejność ważności dokumentów?

Odpowiedź nr 4

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów

1) Umowa,
2) Protokół z Negocjacji
3) SIWP,
4) Wytyczne Wykonania Robót
5) Pozwolenie na budowę
6) Oferta Wykonawcy

Pytanie nr 5

Na rzucie parteru ukazano ścianę działową na hali w osi B i w osi 13 jako przeznaczoną do demontażu, w wytycznych wykonania robót ściana nie jest ujęta. Czy należy uwzględnić w ofercie rozbiórkę ściany?

Odpowiedź nr 5

Demontaż ściany działowej z płyt warstwowych jest wyłączony z zakresu przetargu.

Pytanie nr 6

W projekcie budowlanym zaprojektowano instalacje hydrantową dla całego obiektu tymczasem podczas wizji lokalnej zauważyliśmy, że na hali istniejącej jest wykonana instalacja hydrantowa. Czy istniejąca instalacja jest przewidziana do demontażu?

Odpowiedź nr 6

Do demontażu są przewidziane istniejące hydranty. Instalację należy opróżnić. Rury instalacji zostaną pozostawione w hali jako nieczynne instalacje.

Pytanie nr 7

W wytycznych wykonania robót określono odwodnienia dachu biurowca w technologii podciśnieniowej. W projekcie zaprojektowano odwodnienie grawitacyjne. Jakie rozwiązanie zostanie zastosowane.

Odpowiedź nr 7

Odwodnienie dachu wykonujemy jako grawitacyjne zgodnie z Projektem budowlanym.

Pytanie nr 8

W jaki sposób należy wypełnić otwory po zdemontowanych bramach segmentowych i drzwiach?

Odpowiedź nr 8

Otwory należy wypełnić płyta warstwową o kolorze i fakturze zbliżonym do płyt wewnątrz hali oraz wykonać obróbki blacharskie. Oferta powinna uwzględniać również demontaż dwóch mostów przeładunkowych oraz uzupełnienie podwaliny i posadzki.

Pytanie nr 9

W projekcie oznaczono 4 szt. Drzwi dwuskrzydłowych na hali istniejącej jako zmiana. Na czym polegają zmiany?

Odpowiedź 9

Zmiana polega na wymianie drzwi na stolarkę o stalowa o odporności ogniowej EI60

Pytanie nr 10

W projekcie oznaczono elewację budynku technicznego jako zmiany w obiekcie istniejącym. Na czym polega zmiana?

Odpowiedź nr 10

Zmiana polega na wymianie termoizolacji dwóch ścian budynku technicznego między osiami 19 i 20 na wełnę mineralną wraz z odtworzeniem tynku zewnętrznego.

Pytanie nr 11

W projekcie budowlanym ściana zewnętrzna w osi C została przewidziana do rozbiórki, w wytycznych wykonania robót jest przewidziana okładzina ściany. Które rozwiązanie należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź nr 11

Ściana będzie pozostawiona. Należy w ofercie uwzględnić okładzinę ściany blachą trapezową.

Pytanie nr 12

Czy istnieją wymagania dotyczące rozbicia ceny ofertowej?

Odpowiedź nr 12

Tak. W rozbiciu ceny ofertowej należy ująć roboty w istniejącym biurowcu ( instalacyjne, elektryczne, wykończeniowe) w osobnych pozycjach.

Pytanie nr 13

W punkcie 6.3.3 SIWP, jako spełnienie warunków posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia przez wykonawcę określa, że „Warunek zostanie spełniony, jeżeli w okresie od 01.08.2014 r. do 01.08.2018 r., zostały zrealizowane co najmniej dwie inwestycje polegające na wybudowaniu hali produkcyjno-magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą, gdzie zadanie było o wartości min. 3.000.000,00 zł netto”. Czy w związku z wymienionym zapisem Zamawiający uzna za spełnienie tego kryterium jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował zadania inwestycyjne w podanym czasie i na kwoty przekraczające 3 mln zł obejmujące obiekty użyteczności publicznej, budynki usługowo-handlowe oraz budynki mieszkalne.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający dopuszcza i uznaje za spełnienie kryterium posiadanego doświadczenia, wykazanie realizacji budynków mieszkalnych, usługowo-handlowych oraz użyteczności publicznej.

Pytanie nr 14

Zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył do oferty kosztorys wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaznaczając przy tym w punkcie 30 SIWP, iż: „Zamawiający nie odpowiada za ewentualne błędy w kosztorysie ofertowym (błędne kalkulacje, błędnie oszacowane koszty) – przyjęte przez Wykonawcę koszty muszą zapewnić kompleksowe wykonanie przedmiotu Zamówienia…”. Czy istnieje możliwość uwzględnienia zapisu w projekcie umowy o możliwości wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych rozliczanych na podstawie protokołu konieczności kosztorysem sporządzonym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego?

Odpowiedź nr 14

Oferta wykonawcy powinna uwzględniać wszystkie niezbędne prace oraz koszty konieczne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie odpowiada za błędy w kosztorysie oferowym wykonawcy. Umowa generalnego wykonawstwa uwzględnia ryczałtowe wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy i nie przewiduje rozliczenia powykonawczego za wykonane roboty budowlane.

Pytanie nr 15

Czy na kanałach wentylacyjnych powinny być zamontowane klapy ppoż.? Jeśli tak to proszę o zaznaczenie na rysunkach gdzie ewentualnie mają być zamontowane i jak mają być wyposażone (ręczne, krańcówki lub siłownik)?

Odpowiedź nr 15

Projekt nie przewiduje potrzeby montażu klap przeciwpożarowych odcinających na kanałach wentylacyjnych.

Pytanie nr 16

Projekt budowlany nie zawiera klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych, a w „wytycznych wykonania robót” klimatyzacja jest w zakresie. Czy ten instalacje klimatyzacji należy ująć w ofercie? Jeżeli tak, to proszę o wytyczne Inwestora i Projektanta do wyliczenia zakresu instalacji klimatyzacji.

Odpowiedź nr 16

Instalację klimatyzacji należy wykonać dla pomieszczeń biurowych pierwszego piętra. Zakres pomieszczeń dla których należy wykonać klimatyzację oznaczono na rysunku w załączeniu.

Klimatyzacja

Pytanie nr 17

W projekcie przewidziano wykonanie instalacji hydrantowej w budynku. Czy w związku z tym należy w ofercie uwzględnić wykonanie dodatkowego oświetlenia awaryjnego nad hydrantami?

Odpowiedź nr 17 

Wzwiązku z przebudową obiektu w zakresie instalacji hydrantowej należy uwzględnić w ofercie wykonanie oświetlenia awaryjnego nad każdym urządzeniem przeciwpożarowym (nad hydrantami).

Pytanie nr 18

Czy w ofercie należy ująć w branży elektrycznej system kontroli czasu pracy, system przeciwpożarowy, system włamania, gniazda internetowe- dostarczony projekt budowlany o tym nie mówi, a na istniejącym obiekcie są takie instalacje?

Odpowiedź nr 18

W ofercie należy uwzględnić instalacje niskoprądowe teletechniczne (instalacja sieci komputerowej, gniazda internetowe oraz okablowanie strukturalne). W ofercie nie należy uwzględniać systemu SSP (SAP), kontroli dostępu i telewizji przemysłowej.

Pytanie nr 19

Gdzie należy wykonać przyłącze wody dla nowobudowanego obiektu?

Odpowiedź nr 19

Sieć wody zasilającą nowobudowane obiekty należy wykonać do kotłowni zgodnie z poniższym rysunkiem. Odcinek sieci należy uwzględnić w ofercie.
Rysunek

Pytanie nr 20

Podczas wizji lokalnej omawiano temat przełożenia bram segmentowych. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 20

W zakresie przetargu jest przełożenie 4 bram z istniejącej hali ( dwie bramy 300/300 i dwie bramy 200/250) oraz dostawa i montaż dwóch nowych bram 300/300. Bramy należy dostosować i podłączyć do systemu oddymiania. Bramy należy zamontować w osi F oraz G ( łącznie 6 szt.)

Pytanie nr 21

W projekcie taras przed stołówką zaprojektowano z desek kompozytowych. Podczas wizji lokalnej omawiano wykonanie tarasu z kostki betonowej. Prosimy o uszczegółowienie.

Odpowiedź nr 21

Taras przed stołówka należy wykonać o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową.

Pytanie nr 22

W projekcie nie przewidziano sufitów podwieszonych dla pomieszczeń parteru. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 22

Sufity podwieszone należy uwzględnić dla wszystkich pomieszczeń w części biurowej ( zarówno parteru oraz piętra) z wyjątkiem pomieszczeń technicznych ( kotłownia 0.10; pom. nr 0.20; pom. nr 0.21)

Pytanie nr 23

Jakie sufity należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź nr 23

W ofercie należy uwzględnić sufity podwieszone z płyt sufitowych z wełny mineralnej. Cena płyty sufitowej do 30 zł/m2

Pytanie nr 24

Jakie farby zastosować do wykonania powłok malarskich?

Odpowiedź nr 24

Proszę uwzględnić w ofercie farbę akrylową oraz dla „lamperii” farbę lateksową. Kolor zostanie wybrany na etapie realizacji spośród kolorów jasnych.

Pytanie nr 25

Proszę o potwierdzenie terminu wykonania przedmiotu Umowy jaki ma zostać ujęty w formularzu oferty.

Odpowiedź nr 26

Termin wykonania zamówienia to 30 czerwca 2019 r. Termin ten jest zawarta w projekcie umowy i jest poprawny. W formularzu oferty należy wpisać termin 30 czerwca 2019 r.

 

Załączniki

 1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia wykonania
 3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych robót
 4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób – kadry technicznej, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia
 5. Załącznik nr 5 – Aktualne informacje o przedsiębiorstwie
 6. Świdnica Etap II – Ogłoszenie
 7. Świdnica Etap II –  SIWP Cz. I   – Instrukcja
 8. Świdnica Etap II –  SIWP Cz. II  – Projekt umowy
 9. Świdnica Etap II –  SIWP Cz. III – Wytyczne wykonania
  1. Projekt budowlany –  zamienny, architektoniczno – budowlany
  2. Projekt budowlany –  zamienny, zagospodarowanie terenu
  3. Wizualizacja rozbudowy