Przetarg nieograniczony: ,,Budowa I etapu – zabudowy szeregowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych”

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74) 646 25 70, fax: (+ 48 74) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

Ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy  (ofertowanie – negocjacje) – postępowania dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: ,,Budowa I etapu – zabudowy szeregowej (5 segmentów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych, zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej, działki gruntu nr 342/15, 342/14, 342/13, 342/12, 342/11, 34210, 342/9, 342/8, 342/7, 342/6, 342/5 obręb Poniatów 11”.

  1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie (wybudowanie) obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z wymaganiami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami, a także wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie  lub zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.
  2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunków postępowania przetargowego, w tym w szczególności w zakresie przygotowania i złożenia ofert, kryteriów oceny ofert, warunków wyboru wykonawcy, określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl w zakładce „OGŁOSZENIA”.
  3. Jednym z warunków przyjęcia oferty jest nabycie SIWP od ,,INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. SIWP można nabywać, dokonując uprzednio wpłaty kwoty 369,00 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
  4. Ofertę należy złożyć w terminie do 08 maja 2017 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 maja 2017 r. o godzinie 10.30 w siedzibie ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (58-306), na I piętrze.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia Przetargu bez wybrania oferty, w tym bez podania przyczyny, a w szczególności gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu Przetargu  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej poza zwrotem wpłaconego wadium.

Załączniki:

SWIP

Wzór Karty Gwarancyjnej

Umowa O Roboty Budowlane

Załącznik Nr 1 SIWP

Załącznik Nr 2 SIWP

Załącznik Nr 3 SIWP

Załącznik Nr 5 SIWP

Załącznik Nr 4 SIWP

Załącznik Nr 6 SIWP

Załącznik Nr 7 SIWP


Dokumentacja sanitarna
 Dokumentacja elektryczna
 Konstrukcja
 Przedmiary
 PZT

Opisy budynków:

Budynek 1 
Budynek 2 
Budynek 3
Budynek 4
Budynek 5

W związku  z zamieszczonym ogłoszeniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa I etapu – zabudowy szeregowej ( 5 segmentów)  wraz z  infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych , zlokalizowanej  w Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej” zwracamy się prośbą do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1) mając na uwadze dość rozległy zakresem prac przygotowawczych na etapie sporządzenia rzetelnej oferty w tym szczegółowego kosztorysu  oraz wystąpieniem pewnych mankamentów w dokumentacji projektowej wymagające udzielenia odpowiedzi przez Zamawiającego prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 8 maja 2017 r. np. do dnia 15 maja 2017 r.

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do prośby i wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 16.05.2017 r. Skorygowane terminy zostały wprowadzone w SIWP kolorem czerwonym. W załączeniu skorygowana SIWP.

2) do części rysunkowej branży konstrukcyjnej nie zostały załączone rysunki obejmujące rozwiązania drewnianej więźby dachowej, a opisy techniczne konstrukcji dachu są niewystarczające do złożenia odpowiedniej wyceny dla wymienionego zakresu prac

Odpowiedź: 1. W branży konstrukcyjnej na rzucie więźby dachowej rozrysowane zostały wszystkie elementy więźby wraz z przekrojami elementów. Sposób połączeń umieszczono w opisie i na rysunku.

3) prosimy o decyzję dot. sprecyzowania rodzaju materiału do wyceny stolarki okiennej, określone w punkcie 2.9.3 opisu alternatywne rozwiązanie, cytat „Stosować okna drewniane lub z PCV…” są wymijające, gdyż występują znaczące różnice w cenie stolarki drewnianej w stosunku do PCV, może należy wycenić stolarkę PCV np. w okleinie drewnopodobnej ?

Odpowiedź: Stolarka okienna musi spełniać parametry przenikalności cieplnej stawiane budynkom. W ofercie proszę wycenić okna PCV z okleiną drewnopodobną. Inwestor zastrzega sobie możliwość zmiany kolorystyki w późniejszym etapie.

4) do części rysunkowej w branży dokumentacji sanitarnej nie zostały załączone rysunki obejmujące przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodne i gazowe, prosimy o uzupełnienie albowiem informacje wynikające z opisu technicznego oraz podane w przedmiarach robót mogą być niewystarczające do  wyceny tego wycinka robót

Odpowiedź: W ofercie należy wycenić wykonanie przyłączy na terenie działki Inwestora – w załączeniu profil sieci zewnętrznych. Przyłącza do granicy działki inwestora będą wykonywane na podstawie odrębnego opracowania nieujętego w przetargu i zostaną wycenione w późniejszym terminie.

5) co z przyłączami kanalizacji deszczowej, jak należy traktować informację występującą w opisie technicznym, cytat: „wody  opadowe – deszczowe odprowadzone grawitacyjnie rurami spustowymi na teren działki”-czy ten zakres robót wymaga zaofertowania i na jakiej podstawie?

Odpowiedź: Sposób odprowadzania wód opadowych został zamieszczony w opisie PZT. Na rysunku PZT przedstawiono system odprowadzania wód opadowych. Wody opadowe- deszczowe należy odprowadzać grawitacyjnie rurami spustowymi do studni chłonnej Ø625 zlokalizowanej na terenie działki . Sposób odprowadzania wód opadowych został skorygowany w opisie – w załączeniu poprawiony opis.  

6) Zamawiający zgodnie z punktem 32.1 SWIP oczekuje, cytat '”każdy  Wykonawca  zobowiązany  jest  opracować  i  dołączyć  do  oferty   własny      kosztorys   ofertowy ,   zgodny   z   harmonogramem   finansowo – rzeczowym,  o którym mowa w punkcie 10.3 SIWP .  Kosztorys  ofertowy  winien  uwzględniać ceny jednostkowe netto  wszystkich  materiałów,  transportu, robocizny,  wysokość   kosztów  pośrednich,  kosztów   zakupu,   zysku,  jakie   są  związane z realizacją Zamówienia”. 

Czy w związku z powyższym zapisem

a) Zamawiający przewiduje załączenie własnego wzoru harmonogramu, który spełniałby oczekiwania wynikające z wytycznych podanych w SIWP

b) czy Zamawiający dopuszcza w składanie przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym scalonych pozycji dla R, M i S, które uwzględniałyby  dostawę i montaż niektórych elementów robót jak np. w zakresie stolarki okiennej czy też więźby dachowej wraz z pokryciem dachówką.

Odpowiedź:

  1. Oferent winie złożyć własny harmonogram – Zamawiający nie ustala wzoru harmonogramu.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na podstawie scalonych pozycji R,M,S.

ZAŁĄCZNIKI:

Pytanie 4 Profile Sieci

Pytanie 5 Opis Budynek

SWIP Skorygowana